DD9/033/340/BRT/2014/RWPD-38458 | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów.
DD9/033/340/BRT/2014/RWPD-38458interpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. kwalifikacje
 3. opodatkowanie
 4. prawa autorskie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 23 października 2013 r. Nr ILPB1/415-824/13-4/IM wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 09 lipca 2013 r., uzupełnionym w dniu 16 października 2013 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych:

 • w zakresie uznania, iż przychody wyodrębnione w umowach, zawartych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z tytułu przeniesienia praw autorskich należy zakwalifikować jako przychody z praw majątkowych, jest nieprawidłowe,
 • w pozostałym zakresie, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 23 października 2013 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów. Interpretacja wydana została na wniosek z dnia 09 lipca 2013 r., uzupełniony w dniu 16 października 2013 r.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że

Podatnik zamierza współpracować z Spółką z o.o., producentem programów telewizyjnych. Zakres współpracy będzie obejmować:

 • opracowanie scenariusza określonych odcinków audycji telewizyjnych,
 • opracowanie reżyserii określonych odcinków audycji telewizyjnych,
 • wykonanie reżyserii określonych odcinków audycji telewizyjnych,
 • przygotowanie analizy rynku telewizyjnego polskiego i zagranicznego na potrzeby przyszłych produkcji Zleceniodawcy,
 • wykonania określonej liczby prezentacji z analiz rynku telewizyjnego,
 • zapewnienia organizacji planu zdjęciowego, w ramach odcinków,
 • zapewnienia obsługi technicznej, kostiumograficznej, księgowej (analitycznej), sekretaryjnej i sprzątającej planu zdjęciowego, w ramach odcinków,
 • opracowania projektów scenografii w ramach odcinków,
 • wybór projektów kostiumów przedstawionych przez kostiumografa, w ramach odcinków.

Współpraca będzie uregulowana jedną umową, obejmującą cały zakres współpracy, lub grupą umów, z których każda będzie regulowała współpracę w wyodrębnionym obszarze, na opracowanie reżyserii, opracowanie scenariusza, opracowanie analizy rynku telewizyjnego.

Podatnik zrealizuje cały zakres umowy (lub umów) wspólnie z Zespołem współpracowników. W zakresie opracowania scenariusza, zespół współpracowników obejmie dwóch lub trzech współautorów. W całym pozostałym zakresie, Zespół współpracowników obejmie:

 • reżysera współpracującego,
 • zastępcę asystentów reżysera,
 • pracowników obsługi technicznej oraz sekretariatu,
 • kostiumografa,
 • księgowego.

Zespół współpracowników będzie współpracował z Podatnikiem na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa stałej współpracy).

Członkowie Zespołu współpracowników zawrą umowę z Podatnikiem albo z Spółką z o.o. i będą zobowiązani do współpracy z Podatnikiem.

Z tytułu usług reżyserskich oraz z tytułu opracowania scenariusza, Podatnikowi przysługiwać będzie jako współtwórcy udział w dziele wspólnym.

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, która obejmuje swoim zakresem cały zakres planowanej Umowy (planowanych umów), tj. usługi reżyserskie, analizy rynku telewizyjnego itp.

Wynagrodzenie umówione przez Spółkę z o.o. oraz Podatnika będzie mieć charakter ryczałtowy i będzie obejmować całość kwoty należnej Wykonawcy z tytułu wszystkich elementów umowy, z wyodrębnieniem kwoty za przeniesienie nieograniczonych praw autorskich (współautorskich) majątkowych do wyreżyserowanej części dzieła.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że niżej wymienione czynności opisane we wniosku są przedmiotem prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

 • opracowanie scenariusza określonych odcinków audycji telewizyjnych,
 • opracowanie reżyserii określonych odcinków audycji telewizyjnych,
 • wykonanie reżyserii określonych odcinków audycji telewizyjnych,
 • zapewnienie obsługi kostiumograficznej w ramach odcinków,
 • opracowanie projektów scenografii w ramach odcinków.
W związku z powyższym zadano pytania:
 1. Czy Podatnik prawidłowo zamierza kwalifikować przychody osiągane w ramach planowanej umowy (planowanych umów), jako przychody z odpłatnego zbycia praw majątkowych oraz przychody z działalności gospodarczej...
 2. Czy dla kwalifikacji do źródła przychodów Podatnika istotne jest kto jest drugą stroną umowy podpisanej przez członków Zespołu współpracowników, tj. czy drugą stroną umowy będzie Podatnik, czy Spółka z o.o. a prawo Podatnika do wydawania poleceń będzie wynikało z treści umowy łączącej Spółka z o.o. oraz poszczególnych członków Zespołu współpracowników...
 3. Czy dla kwalifikacji do źródła przychodów Podatnika istotny jest zakres współpracy, tj. czy współpraca obejmie swoim zakresem cały planowany zakres, czy też ostatecznie strony będą współpracowały w węższym zakresie, np. tylko w zakresie opracowania scenariusza...
 4. Czy dla kwalifikacji do źródła przychodów Podatnika istotne jest, czy współpraca będzie uregulowana jedną umową dla całego zakresu współpracy, czy też szeregiem umów obejmujących swoim zakresem wyodrębnione zakresy współpracy...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody wyodrębnione w Umowach z tytułu przeniesienia praw autorskich należy zakwalifikować jako przychody z praw majątkowych (art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), przychody w pozostałym zakresie należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej.

Zdaniem Podatnika, nieistotny dla kwalifikacji do źródła przychodów jest sposób rozliczeń pomiędzy członkami Zespołu współpracowników, a Spółką z o.o. Oznacza to, że nie ma znaczenia, czy członkowie Zespołu współpracowników podpiszą umowę z Spółką z o.o. czy z Podatnikiem.

Zdaniem Podatnika, nieistotny dla kwalifikacji do źródła przychodów jest ostateczny zakres współpracy, tj. czy współpraca będzie obejmowała cały planowany zakres, czy też ostatecznie strony będą współpracowały w węższym zakresie np. opracowania scenariusza.

Zdaniem Podatnika, nieistotny dla kwalifikacji do źródła przychodów jest, czy współpraca będzie oparta na jednej umowie, obejmującej swoim zakresem cały zakres planowanej współpracy:

 • opracowanie scenariusza określonych odcinków audycji telewizyjnych,
 • opracowanie reżyserii określonych odcinków audycji telewizyjnych,
 • wykonanie reżyserii określonych odcinków audycji telewizyjnych,
 • przygotowanie analizy rynku telewizyjnego polskiego i zagranicznego na potrzeby przyszłych produkcji Zleceniodawcy,
 • wykonania określonej liczby prezentacji z analiz rynku telewizyjnego,
 • zapewnienia organizacji planu zdjęciowego, w ramach odcinków,
 • zapewnienia obsługi technicznej, kostiumograficznej, księgowej (analitycznej), sekretaryjnej i sprzątającej planu zdjęciowego w ramach odcinków,
 • opracowania projektów scenografii w ramach odcinków,
 • wybór projektów kostiumów przedstawionych przez kostiumografa w ramach odcinków,

czy też zawartych będzie kilka umów i każda z umów będzie regulowała współpracę odrębnie dla wyodrębnionego zakresu współpracy.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 23 października 2013 r. Nr ILPB1/415-824/13-4/IM, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe stwierdzając m.in., że (...) jeżeli ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zalicza określony przychód do innego źródła niż pozarolnicza działalność gospodarcza, przychód ten stanowi przychód z tego źródła, a nie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, niezależnie od tego, czy zdarzenie, które powoduje powstanie tego przychodu ma związek z działalnością wykonywaną przez przedsiębiorcę (...).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Przy prawnopodatkowej ocenie zagadnienia, będącego przedmiotem wniosku, należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) odrębnym źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Definicja działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 ustawy, zgodnie z którą jest to działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przychodem z działalności gospodarczej są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług (art. 14 ust. 1 ustawy).

Jednocześnie zauważyć należy, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęć takich jak np. „twórca”, „korzystanie przez twórców z praw autorskich” lub pojęć z nimi związanych, jak np. „utwór”. Ustawodawca odsyła w tym względzie do odrębnych przepisów, przez które należy rozumieć ustawę z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 tej ustawy, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory m.in. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe); sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne; audiowizualne (w tym filmowe).

Przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub artystów wykonawców z praw pokrewnych albo rozporządzania tymi prawami występują wówczas, gdy spełnione są dwie przesłanki. Po pierwsze, konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu lub artystycznego wykonania. Po drugie zaś, osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych albo rozporządzaniem nimi (np. poprzez udzielenie licencji) i stanowić skutek takiego korzystania lub rozporządzenia w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego lub wykonawczego.

Przechodząc na grunt przepisów prawa podatkowego podkreślić należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie wyklucza możliwości osiągania przez twórców przychodów z majątkowych praw autorskich, w tym z tytułu odpłatnego zbycia tych praw, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych np. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 12 lutego 2014 r. sygn. akt I SA/Gd 1684/13, wyrok NSA z 07 lutego 2007 r. sygn. akt II FSK 211/06, wyrok WSA w Gdańsku z dnia 27 września 2005 r. sygn. akt I SA/Gd 1561/02.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że prowadzona przez Wnioskodawcę pozarolnicza działalność gospodarcza „obejmuje swym zakresem cały zakres planowanej Umowy (planowanych umów)”.

Odnosząc się do opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wskazać należy, że przychody z tytułu usług wymienionych przez Wnioskodawcę wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w tym przychody z praw autorskich związanych z tymi usługami, stanowią przychody ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza. Nie ma przy tym znaczenia, iż świadczone usługi są „utworem” w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i wszelkie autorskie prawa majątkowe do „utworu” zostają przeniesione na nabywcę.

Nieistotny dla kwalifikacji do źródła przychodów jest, jak wskazano we wniosku „sposób rozliczeń pomiędzy członkami Zespołu współpracowników, a Spółką z o.o.”, (...) „ostateczny zakres współpracy”, (...) jak również to, że (...) „współpraca będzie oparta na jednej umowie, obejmującej swoim zakresem cały zakres planowanej współpracy (...) czy też zawartych będzie kilka umów i każda z umów będzie regulowała współpracę odrębnie dla wyodrębnionego zakresu współpracy.”.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego:

 • w zakresie uznania, iż przychody wyodrębnione w umowach, zawartych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z tytułu przeniesienia praw autorskich należy zakwalifikować jako przychody z praw majątkowych, jest nieprawidłowe,
 • w pozostałym zakresie, jest prawidłowe.

W konsekwencji należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż jest nieprawidłowa.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.