Prawa autorskie | Interpretacje podatkowe

Prawa autorskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawa autorskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przez płatnika
Fragment:
Podkreślenia przy tym wymaga, że zakwalifikowanie, czy wykonywana praca jest przedmiotem prawa autorskiego jest obowiązkiem płatnika, który dokonuje świadczeń z tego tytułu. Zaznaczyć również należy, że fakt korzystania przez podatnika z prawa autorskiego powinien być udokumentowany, gdyż warunkiem zastosowania kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy jest, aby zaistniał utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, twórca udzielił licencji na korzystanie z danego utworu, względnie by doszło do rozporządzenia majątkowymi prawami autorskimi do tworzonego dzieła. Zatem skoro istotnie, jak stwierdza we wniosku Wnioskodawca programy komputerowe lub aplikacje powstałe w wyniku prac Programistów stanowią przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze i są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a tym samym stanowią one przedmiot prawa autorskiego w myśl art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o prawie autorskim, co oznacza że Programiści posiadają prawa autorskie do utworów w zakresie wynikającym z ustawy o prawie autorskim, to w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przechodząc zatem na grunt rozpatrywanej sprawy, biorąc pod uwagę postanowienia ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy stwierdzić, że 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy, będą mogły zostać zastosowane do przychodów uzyskiwanych przez zatrudnionych pracowników - Programistów, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 9a ustawy.
2016
3
gru

Istota:
Czy w świetle przedstawionego powyżej opisu zdarzenia przyszłego Spółka może, na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosować 50% koszty uzyskania przychodu do określonej w umowie o pracę procentowo wyodrębnionej części wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi, stanowiącej wynagrodzenie (honorarium) za prace twórcze, tj. za przeniesienie praw autorskich do utworów lub części utworów stworzonych przez pracownika w ramach wykonywania obowiązków wynikających z umowy o pracę?
Fragment:
W razie zatem wykonywania na podstawie stosunku pracy czynności zarówno chronionych prawem autorskim jak i nie będących przedmiotem prawa autorskiego, pozbawionych cech twórczych, udokumentowania wymaga, jaka część wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie z tytułu korzystania z prawa autorskiego, a jaka część dotyczy czynności nie chronionych prawem autorskim. Tylko bowiem wyraźne rozróżnienie, jak również dokumentowanie prac – utworów chronionych prawem autorskim oraz wypłaconych wynagrodzeń z tego tytułu daje podstawę do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przy zapewnieniu właściwej realizacji obowiązków płatnika w zakresie prawidłowego obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy. Podkreślenia przy tym wymaga, że zakwalifikowanie, czy wykonywana praca jest przedmiotem prawa autorskiego jest obowiązkiem płatnika, który dokonuje świadczeń z tego tytułu. Zaznaczyć również należy, że fakt korzystania przez podatnika z prawa autorskiego powinien być udokumentowany, gdyż warunkiem zastosowania kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest, aby zaistniał utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, twórca udzielił licencji na korzystanie z danego utworu, względnie by doszło do rozporządzenia majątkowymi prawami autorskimi do tworzonego dzieła.
2016
3
gru

Istota:
Czy spółka do sprzedaży projektów może stosować stawkę VAT w wysokości 8%?
Fragment:
Odnosząc się do powyższego należy ponownie wskazać, że z przywołanych wcześniej przepisów, a w szczególności art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 i poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, wynika, że z 8% stawki podatku VAT korzystają usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania. Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji twórcy, ustawodawca w powyższym zakresie odsyła do przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W myśl przepisu art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 666 ze zm.), przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe). Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Przepis art. 8 ust. 2 ww. ustawy stanowi natomiast, że domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
Fragment:
O zastosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich decyduje wyłącznie fakt uzyskania przychodu jako wynagrodzenia za wykonanie czynności (utworu), będącej przedmiotem prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęć użytych w art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy, takich jak np. „ twórca ”, „ korzystanie przez twórców z praw autorskich ” lub pojęć z nimi związanych jak np. „ utwór ”, zaś ustawodawca odsyła w tym względzie do odrębnych przepisów, przez które należy rozumieć ww. ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W myśl art. 1 ust. 1 tej ustawy, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W świetle art. 1 ust. 2 ww. ustawy, w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, architektoniczno – urbanistyczne i urbanistyczne, muzyczne i słowno - muzyczne, sceniczne, sceniczno - muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, audiowizualne (w tym filmowe).
2016
2
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania u źródła wartości wynagrodzenia z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrania dźwiękowego
Fragment:
U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) opodatkowaniu zryczałtowaną 20% stawką podatku podlegają osiągane przez podatników, podlegających w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, przychody z praw autorskich i praw pokrewnych oraz ze sprzedaży tych praw. Przedmiot ochrony prawa autorskiego określa ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83) [u.pr.aut.]. U pr.aut. określa także istotę praw pokrewnych, które także są przedmiotem prawa autorskiego. Prawami pokrewnymi zgodnie z art. 85 u.pr.aut. są prawa do artystycznych wykonań. Artystycznymi wykonaniami są w szczególności: działania aktorów, recytatorów (art. 85 ust. 2 u.pr.aut.). W odniesieniu do nagrania ścieżki dźwiękowej do gry aktorowi dubbingu przysługują zatem prawa autorskie majątkowe do artystycznego wykonania (jakim jest to nagranie). Mając to na uwadze od kwoty wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw autorskich majątkowych do nagrania dubbingu do gry komputerowej Q. SA zobowiązany jest zapłacić podatek u źródła. Przy braku certyfikatu rezydencji będzie to 20% (jeżeli jest certyfikat rezydencji, to wysokość podatku będzie zależna od postanowień odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania). Jednocześnie na Q. SA nie ciąży obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego w rozumieniu art. 21 ustawy o pdop od kwoty wynagrodzenia, należnego kontrahentowi z tytułu usługi w postaci nagrania ścieżki dźwiękowej (tj. opłata za wynajem studia, praca aktorów, personelu studia, montażu etc.).
2016
29
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca był zobowiązany do pobrania podatku u źródła w wysokości 20 % od wypłat dokonanych na rzecz podmiotów będących rezydentami podatkowymi w Republice Federalnej Niemiec?
Fragment:
W związku z tym, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, zwrócono się do Wnioskodawcy pismem z dnia 12 września 2016 r. nr ITPB3/4510-363/16-1/MJ o uzupełnienie opisu stanu faktycznego poprzez szczegółowe wskazanie czy należności płacone przez Wnioskodawcę za nabywane usługi są należnościami za użytkowanie lub prawo do użytkowania praw autorskich, znaku towarowego, patentu, tajemnicy technologii, za informacje dotyczące doświadczenia w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej. Jeśli występują ww. należności poproszono o wskazanie, których usług dotyczą. Pismem z dnia 23 września 2016 r. (data wpływu 27 września 2016 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek i stwierdził, że należności wskazane we wniosku o interpretację nie są należnościami za użytkowanie lub prawo do użytkowania praw autorskich, znaku towarowego, patentu, tajemnicy technologii, za informacje dotyczące doświadczenia w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego Wnioskodawca był zobowiązany do pobrania podatku u źródła w wysokości 20 % od wypłat dokonanych na rzecz podmiotów będących rezydentami podatkowymi w Republice Federalnej Niemiec ? Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko: Zdaniem wnioskodawcy wynagrodzenie za świadczone usługi na rzecz podmiotów będących rezydentami podatkowymi w Republice Federalnej Niemiec podlega w Polsce podatkowi u źródła w wysokości 20 %. Jednocześnie na podstawie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (podpisaną w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. naszym zdaniem nie można zastosować zwolnienia od podatku ani obniżonej stawki podatku w wysokości 5 %.
2016
29
lis

Istota:
1) Czy Wnioskodawca, realizując ww. umowę o dzieło, powinno zastosować koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% pomimo, iż nie uwzględniło w zawartej umowie postanowień co do nabywania i korzystania z praw autorskich? (pytanie w zakresie stanu faktycznego)
2) Czy Wnioskodawca, realizując ww. umowę o dzieło powinno zastosować koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% czy 50%? (pytanie w zakresie zdarzenia przyszłego)
Fragment:
W związku z tym koszty uzyskania przychodów, o których mowa w tym przepisie (w wysokości 50% przychodu) dotyczyć mogą tylko tych przychodów, które osiągnięte zostały z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami. Korzystanie przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzanie przez nich tymi prawami to korzystanie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.). Przepis art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zawiera definicję utworu, którym zgodnie z tym przepisem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W art. 1 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych został określony otwarty katalog utworów będących przedmiotem prawa autorskiego, który stanowi, że w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe); plastyczne; fotograficzne; lutnicze; wzornictwa przemysłowego; architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne; muzyczne i słowno-muzyczne; sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne; audiowizualne (w tym filmowe).
2016
28
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
Fragment:
Powołany przepis art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że ustalenie, czy określony przychód został osiągnięty z tytułu praw autorskich lub pokrewnych, i podatnik jest twórcą, czy też artystą wykonawcą należy ocenić w świetle odrębnych przepisów, czyli przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. O zastosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich decyduje wyłącznie fakt uzyskania przychodu jako wynagrodzenia za wykonanie czynności (utworu), będącej przedmiotem prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631). Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęć użytych w art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy, takich jak np. „ twórca ”, „ korzystanie przez twórców z praw autorskich ” lub pojęć z nimi związanych jak np. „ utwór ”, zaś ustawodawca odsyła w tym względzie do odrębnych przepisów, przez które należy rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). W konsekwencji, zastosowanie kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% będzie możliwe wówczas, gdy dana osoba uzyska przychód za wykonanie czynności będącej przedmiotem prawa autorskiego lub pokrewnego oraz gdy twórca dokona rozporządzenia prawami autorskimi do swojego utworu, czyli gdy przejdą one na zamawiającego dzieło (zleceniodawcę) lub gdy udzieli licencji na korzystanie z nich.
2016
28
lis

Istota:
Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, w świetle którego w odniesieniu do wynagrodzenia Przedsiębiorców, na Wnioskodawcy nie spoczywały, nie spoczywają i nie będą spoczywać obowiązki płatnika, tj. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do obliczenia, pobrania i wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, a w konsekwencji, żeto Przedsiębiorcy byli, są i będą zobowiązani do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy we własnym zakresie?
Fragment:
Twórcy uzyskujący przychody z praw autorskich w ramach działalności gospodarczej, mogą także wybrać opodatkowanie wg 19 % stawki podatku. W przypadku gdy przychody z majątkowych praw autorskich twórcy zaliczali do przychodów z działalności gospodarczej, nie mają oni obowiązku korygowania PIT za ubiegłe lata. Podobnie jak u twórców obowiązek korekty nie wystąpi po stronie nabywców tych praw. Jednocześnie podkreślić należy, że w przypadku uzyskiwania przychodów z majątkowych praw autorskich, zaliczanych do przychodów z działalności gospodarczej, nigdy nie miały i nadał nie mają zastosowania zryczałtowane 50% koszty uzyskania przychodów. Na kwalifikację osiąganych przychodów z majątkowych praw autorskich nie miała wpływu nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązująca od 1 stycznia 2013 r. Określiła ona wyłącznie nowe zasady stosowania zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów, tym samym nie odbiera możliwości zaliczania przychodów z majątkowych praw autorskich do przychodów z działalności gospodarczej. Mając na uwadze powyższe stanowisko, interpretacje podatkowe niezgodne z nim zostaną zmienione.” W opublikowanym Komunikacie Minister Finansów rozwiał ewentualne wątpliwości i wskazał ponad wszelką wątpliwość, że ustawa PIT przewiduje możliwość uzyskiwania przychodów z majątkowych praw autorskich, w tym z tytułu odpłatnego zbycia tych praw, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
2016
28
lis

Istota:
Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów i wynikaj1cych z tego tytu3u obowi1zków p3atnika
Fragment:
W razie zatem wykonywania na podstawie stosunku pracy czynnooci zarówno chronionych prawem autorskim jak i nie bed1cych przedmiotem prawa autorskiego, pozbawionych cech twórczych, udokumentowania wymaga, jaka czeoa wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie z tytu3u korzystania z prawa autorskiego, a jaka czeoa dotyczy czynnooci nie chronionych prawem autorskim. Tylko bowiem wyraYne rozró?nienie, jak równie? dokumentowanie prac - utworów chronionych prawem autorskim oraz wyp3aconych wynagrodzen z tego tytu3u daje podstawe do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przy zapewnieniu w3aociwej realizacji obowi1zków p3atnika w zakresie prawid3owego obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy. Podkreolenia przy tym wymaga, ?e zakwalifikowanie, czy wykonywana praca jest przedmiotem prawa autorskiego jest obowi1zkiem p3atnika, który dokonuje owiadczen z tego tytu3u. Zaznaczya równie? nale?y, ?e fakt korzystania przez podatnika z prawa autorskiego powinien bya udokumentowany, gdy? warunkiem zastosowania kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy jest, aby zaistnia3 utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, twórca udzieli3 licencji na korzystanie z danego utworu, wzglednie by dosz3o do rozporz1dzenia maj1tkowymi prawami autorskimi do tworzonego dzie3a.
2016
28
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, ma prawo do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od części wynagrodzenia Pracowników dotyczącego rozporządzenia majątkowymi prawami autorskimi w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosując do pozostałej części wynagrodzenia, niezwiązanego z rozporządzaniem prawami autorskimi, ogólną stawkę kosztów uzyskania przychodów wynikającą z art. 22 ust. 2 cytowanej ustawy?
Fragment:
Jak z powyższego wynika, o zastosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów decyduje fakt osiągnięcia przez podatnika przychodu za wykonanie czynności (utworu), będącej przedmiotem prawa autorskiego lub rozporządzenia prawem autorskim. O zastosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich decyduje wyłącznie fakt uzyskania przychodu jako wynagrodzenia za wykonanie czynności (utworu), będącej przedmiotem prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631). Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęć użytych w art. 22 ust. 9 pkt 3, takich jak np. „ twórca ”, „ korzystanie przez twórców z praw autorskich ” lub pojęć z nimi związanych, jak np. „ utwór ”. Ustawodawca odsyła w tym względzie do odrębnych przepisów, przez które należy rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) W konsekwencji, zastosowanie kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% będzie możliwe wówczas, gdy dana osoba uzyska przychód za wykonanie czynności będącej przedmiotem prawa autorskiego lub pokrewnego oraz gdy twórca dokona rozporządzenia prawami autorskimi do swojego utworu, czyli gdy przejdą one na zamawiającego dzieło (pracodawcę) lub gdy udzieli licencji na korzystanie z nich.
2016
27
lis

Istota:
Czy do przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą, które to wynagrodzenie wynika z czasu pracy udokumentowanego w systemie rozliczeniowym obowiązującym u pracodawcy, można zastosować koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym do pozostałego przychodu, tzn. za pracę niemającą charakteru pracy twórczej, koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo że pracodawca w PIT-11 nie wykazuje kosztów uzyskania przychodu przysługujących Wnioskodawcy z tytułu wykonywania pracy twórczej natomiast gotowy jest wydać stosowne zaświadczenie na wniosek Wnioskodawcy, dotyczące kosztów uzyskania przychodu z tytułu wykonywania pracy twórczej? Przedstawiane pytanie dotyczy stanu faktycznego dotyczącego okresu 2014 - 2015 r.
Fragment:
Konieczne jest dokładne wyróżnienie (w jasny, czytelny sposób) tej części wynagrodzenia, która związana jest z wykonywaniem czynności czy prac objętych prawami autorskimi oraz pozostałej jego części związanej z wykonywaniem typowych obowiązków pracowniczych. Podsumowując wcześniejsze rozważania, aby można było zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodu do części wynagrodzenia związanego z rozporządzeniem prawami autorskimi muszą zostać spełnione następujące przesłanki: praca wykonywana przez pracownika jest przedmiotem prawa autorskiego, a więc spełnia przesłanki utworu określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, pracownik jest twórcą w rozumieniu tej ustawy i uzyskiwanie przychodu przez pracownika wynika z korzystania przez twórcę z tychże praw lub rozporządzania tymi prawami, umowa o pracę przewiduje zróżnicowanie wynagrodzenia należnego pracownikowi na część związaną z korzystaniem z praw autorskich i część związaną z wykonywaniem typowych obowiązków pracowniczych oraz pracodawca prowadzi stosowną dokumentację w tym zakresie, np. prowadzi szczegółową ewidencję. Jak wynika z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego zapisy umowy o pracę nie wyodrębniały części wynagrodzenia dotyczącej przenoszenia praw autorskich. W sytuacji opisanej (...)
2016
26
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.