Prawa autorskie | Interpretacje podatkowe

Prawa autorskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawa autorskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie niewliczenia do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy sprzedaży uzyskiwanej przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia usług na podstawie umów o dzieło
Fragment:
Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca na podstawie zawieranych umów o dzieło wykonywać będzie na zlecenie Spółki indywidualne projekty architektoniczne, jako twórca i artysta w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Indywidualny projekt wykonywany przez Wnioskodawcę na podstawie zawartej ze Spółką umowy – jak wskazano we wniosku – będzie stanowił utwór w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Z tytułu wykonania indywidualnego projektu architektonicznego Wnioskodawca otrzymywać będzie honorarium (wynagrodzenie). Zainteresowany nie będzie zawierał umowy bezpośrednio ze zleceniodawcą w rozumieniu klienta finalnego, lecz ze Spółką, która z kolei będzie zawierać umowę z klientem finalnym. Przedmiotem umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką będzie przeniesienie majątkowych praw autorskich do indywidualnego projektu architektonicznego, które to prawa następnie przeniesione zostaną na klienta finalnego na podstawie umowy zawartej pomiędzy nim a Spółką. Wnioskodawca nie będzie uprawniony do samodzielnego ustalania przedmiotu i harmonogramu prac. Przedmiot oraz harmonogram prac będą wynikały wprost z poleceń Spółki. Wnioskodawca może decydować o miejscu wykonywania czynności związanych z realizacją umowy. Umowa nie będzie zawierać innych ograniczeń samodzielności i niezależności w działaniu Zainteresowanego.
2017
14
lis

Istota:
Czy dochody (przychody) Wydawcy z tytułu środków przekazywanych na podstawie umowy przez Fundację będą podlegały opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na terenie Polski i czy z tego tytułu na Fundacji spoczywać będą obowiązki płatnika tego podatku
Fragment:
Ponieważ Republika Gwinei jest stroną Aktu Paryskiego Konwencji Berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych (Dz.U. z 1990 r., Nr 82, poz. 474) przyjąć należy, że przepisy ustawy prawo autorskie znajdują zastosowanie do ochrony dzieł literackich, do których prawa autorskie przysługują podmiotom podlegającym prawu obowiązującemu w Gwinei. Zgodnie z treścią umowy zawartej przez Fundację z Wydawcą, Fundacja nie nabywa w jakimkolwiek zakresie praw autorskich do podręcznika, będącego przedmiotem umowy. Przedmiotem świadczenia ze strony Wydawcy na rzecz Fundacji nie jest przekazanie (zbycie, udzielenie licencji) praw autorskich do dzieła, lecz zobowiązanie do przeniesienia własności określonej w umowie ilości egzemplarzy zwielokrotnionego dzieła. Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy prawo autorskie jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do utworu. W ocenie Wnioskodawcy wyraźna i jednoznaczna dyspozycja art. 52 ust. 1 ustawy prawo autorskie prowadzić musi do konkluzji, że umowa dotycząca rzeczy, o ile strony nie postanowią odmiennie, nie wywołuje co do zasady żadnych skutków w sferze prawa autorskiego; w szczególności nabywca egzemplarza nie nabywa prawa autorskiego ani też nie uzyskuje licencji na eksploatację utworu. Z dyspozycji szeregu przepisów ustawy (np. art. 51 ust. 3) wynika zdaniem Wnioskodawcy, że wprowadzenie do obrotu egzemplarza dzieła powoduje nie przeniesienie, czy też konstytutywne ustanowienie prawa autorskiego, co po prostu wyczerpanie uprawnień prawnoautorskich w zakresie określonym w ustawie.
2017
11
lis

Istota:
Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu do procentowo wyodrębnionej części wynagrodzenia autorskiego stanowiącego honorarium za przeniesienie praw autorskich do oprogramowania.
Fragment:
W razie zatem wykonywania na podstawie stosunku pracy czynności zarówno chronionych prawem autorskim, jak i niebędących przedmiotem prawa autorskiego, pozbawionych cech twórczych, udokumentowania wymaga wartość wynagrodzenia z tytułu korzystania z prawa autorskiego. Tylko bowiem wyraźne rozróżnienie, jak również dokumentowanie prac – utworów chronionych prawem autorskim oraz wypłaconych wynagrodzeń z tego tytułu daje podstawę do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przy zapewnieniu właściwej realizacji obowiązków płatnika w zakresie prawidłowego obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy. Podkreślenia przy tym wymaga, że zakwalifikowanie, czy wykonywana praca jest przedmiotem prawa autorskiego jest obowiązkiem płatnika, który dokonuje świadczeń z tego tytułu. Fakt korzystania przez podatnika z prawa autorskiego powinien być udokumentowany, gdyż warunkiem zastosowania kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest, aby zaistniał utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, twórca udzielił licencji na korzystanie z danego utworu, względnie by doszło do rozporządzenia majątkowymi prawami autorskimi do tworzonego dzieła. Wykonywanie pracy twórczej nie oznacza bowiem automatycznie powstania utworu i przejścia praw z tego tytułu na pracodawcę.
2017
19
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług polegających na sporządzaniu projektów architektonicznych i projektów aranżacji wnętrz oraz projektów zagospodarowania terenu, aranżacji ogrodów i terenów przydomowych wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych.
Fragment:
Projekty takie nie podlegają ochronie autorskoprawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy należy zauważyć, że przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, którym może być również np. projekt wystroju wnętrz, projekt architektoniczny, czy też projekt ogrodu itp., posiadający indywidualny charakter własnego pomysłu. Jak wynika z powołanych przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej, ustalony w jakiejkolwiek postaci. Przejawem działalności twórczej jest uzewnętrzniony rezultat działalności twórcy. Jak wskazano na wstępie na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, usługi twórców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, korzystają z obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 8%. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis sprawy w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa należy stwierdzić, że skoro przedmiotowe projekty architektoniczne, (...)
2017
9
paź

Istota:
Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawczyni jest kwestia, stosowania do usług fotograficznych obniżonej stawki VAT 8% na podstawie Załącznika nr 3 poz. 181 Ustawy o podatku od towarów i usług (usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania).
Fragment:
Jak wskazano na wstępie na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy o VAT usługi twórców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, korzystają z obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 8%. W sytuacji więc gdy, fotografie i filmy są wykonane przez artystę w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, który zgodnie z umową zostaje przeniesiony na nabywcę usług, a wynagrodzenie za te prawa wypłacane są artyście w formie honorarium, to z uwagi na nierozerwalność powyższych czynności, tj. sprzedaży fotografii oraz praw autorskich, czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w związku z poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy. Mając na uwadze powołane regulacje prawne oraz opis sprawy należy stwierdzić, że świadczenie przez Wnioskodawczynię jako twórcę – usług polegających na wykonaniu projektów fotograficznych (sesji zdjęciowych) wykonywane na zlecenie innych podmiotów wraz z przeniesieniem praw autorskich do wykonanego utworu w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz udzielenie licencji do projektu, wynagradzanych w formie honorarium, będzie opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 i poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.
2017
4
paź

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu tantiem
Fragment:
W świetle zapisu art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są prawa majątkowe, za które uważa się w szczególności: przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. W myśl art. 41 ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Stosownie do treści art. 410 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn, zm.) świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.
2017
4
paź

Istota:
Świadczenie przez Wnioskodawczynię jako twórcę, usługi polegającej na wykonaniu projektów nadruków na tkaniny wraz z przeniesieniem praw autorskich oraz udzielenie licencji na wzory, wynagradzanych w formie honorarium, będzie opodatkowane stawką w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 i poz. 181 załącznika Nr 3 do ww. ustawy o VAT. Tym samym zasadnym jest stosowanie obniżonej 8% stawki podatku VAT do usługi wykonania projektu nadruku na tkaniny oraz tej samej 8% stawki do czynności przeniesienia praw autorskich. W sytuacji otrzymania przez Wnioskodawczynię honorarium wyłącznie za przekazanie licencji/praw autorskich do stworzonego projektu zastosowanie znajdzie obniżona stawka podatku VAT w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w związku z poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy.
Fragment:
Wnioskodawczyni kalkuluje wynagrodzenie za wykonaną usługę na dwa sposoby w zależności od rodzaju zlecenia: otrzymuje honorarium wyłącznie za przekazanie licencji/praw autorskich do stworzonego projektu lub otrzymuje honorarium zarówno za usługę stworzenia projektu jak i przekazanie do niego praw autorskich lub licencji. W takim wypadku jest to wyszczególnione w umowie. Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą kwestii jaką stawką powinna opodatkować usługę realizacji projektów nadruków na tkaniny z przeniesieniem praw autorskich, udzielenia licencji na wzory oraz czy zasadnym jest stosowanie podstawowej stawki VAT do usługi wykonania projektu nadruku na tkaniny oraz tej samej stawki podstawowej do czynności przeniesienia praw majątkowych autorskich. Jak stanowi art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), zwana dalej „ ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych ”, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o prawie autorskim, w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe); plastyczne; fotograficzne; lutnicze; wzornictwa przemysłowego; architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne; muzyczne i słowno-muzyczne; sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne; audiowizualne (w tym filmowe).
2017
19
wrz

Istota:
Czy zastosowanie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do określenia wysokości wynagrodzenia za twórczą pracę programistów jest prawidłowe?
Fragment:
Z treści umowy o pracę (lub innego dokumentu) powinno przy tym wynikać, że obowiązki ze stosunku pracy obejmują także działalność twórczą, a wyodrębniona część wynagrodzenia stanowi honorarium za przeniesienie praw autorskich do utworu. Konieczne jest zatem dokładne wyróżnienie (w jasny, czytelny sposób) wynagrodzenia związanego z przeniesieniem bądź korzystaniem z praw autorskich przez pracownika Podsumowując wcześniejsze rozważania, aby można było zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodu do części wynagrodzenia związanego z rozporządzeniem prawami autorskimi muszą zostać spełnione następujące przesłanki: praca wykonywana przez pracownika jest przedmiotem prawa autorskiego, a więc spełnia przesłanki utworu określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, pracownik jest twórcą w rozumieniu tej ustawy i uzyskiwanie przychodu przez pracownika wynika z korzystania przez twórcę z tychże praw lub rozporządzania tymi prawami, umowa o pracę przewiduje zróżnicowanie wynagrodzenia należnego pracownikowi na część związaną z korzystaniem z praw autorskich i część związaną z wykonywaniem typowych obowiązków pracowniczych oraz pracodawca prowadzi stosowną dokumentację w tym zakresie, np. prowadzi szczegółową ewidencję przekazanych utworów. Zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów może nastąpić wyłącznie w miesiącu wypłaty honorarium.
2017
13
wrz

Istota:
W zakresie zastosowania obniżonej stawki podatku dla usług polegających na sporządzaniu indywidualnych projektów architektonicznych
Fragment:
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa z utworu pierwotnego. Zatem, aby określone dzieło mogło być przedmiotem prawa autorskiego musi posiadać następujące cechy: mieć źródło w pracy człowieka (twórcy), stanowić przejaw działalności twórczej, posiadać indywidualny charakter. W myśl art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu. Jak wynika z powyższego, twórcą w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest każda osoba prowadząca faktycznie działalność twórczą, czyli działalność, której efektem jest powstanie utworu w myśl art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Natomiast użyte w art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, określenie: przejaw działalności twórczej oznacza jakikolwiek uzewnętrzniony rezultat działalności człowieka o charakterze kreacyjnym.
2017
12
wrz

Istota:
Stawka podatku VAT dla usług fotograficznych
Fragment:
Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji twórcy, ustawodawca w powyższym zakresie odsyła do przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W myśl przepisu art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory fotograficzne. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa z utworu pierwotnego. Zatem, aby określone dzieło mogło być przedmiotem prawa autorskiego musi posiadać następujące cechy: mieć źródło w pracy człowieka (twórcy), stanowić przejaw działalności twórczej, posiadać indywidualny charakter. W myśl art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.
2017
9
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.