Prawa autorskie | Interpretacje podatkowe

Prawa autorskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawa autorskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w odniesieniu do wynagrodzenia wypłacanego pracownikom, w części odpowiadającej wykonanej pracy, której rezultat stanowi przedmiot prawa autorskiego (wypłacanego za rozporządzenie tym prawem zgodnie z postanowieniami umowy o pracę), Wnioskodawca jako płatnik może zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów, w wysokości 50% uzyskanego przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W razie zatem wykonywania na podstawie stosunku pracy czynności zarówno chronionych prawem autorskim, jak i niebędących przedmiotem prawa autorskiego, pozbawionych cech twórczych, udokumentowania wymaga wartość wynagrodzenia z tytułu korzystania z prawa autorskiego. Tylko bowiem wyraźne rozróżnienie, jak również dokumentowanie prac – utworów chronionych prawem autorskim oraz wypłaconych wynagrodzeń z tego tytułu daje podstawę do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przy zapewnieniu właściwej realizacji obowiązków płatnika w zakresie prawidłowego obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy. Podkreślenia przy tym wymaga, że zakwalifikowanie, czy wykonywana praca jest przedmiotem prawa autorskiego jest obowiązkiem płatnika, który dokonuje świadczeń z tego tytułu. Fakt korzystania przez podatnika z prawa autorskiego powinien być udokumentowany, gdyż warunkiem zastosowania kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest, aby zaistniał utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, twórca udzielił licencji na korzystanie z danego utworu, względnie by doszło do rozporządzenia majątkowymi prawami autorskimi do tworzonego dzieła. Samo wykonywanie pracy twórczej nie oznacza bowiem automatycznie powstania utworu i przejścia praw z tego tytułu na pracodawcę.
2018
16
lut

Istota:
Świadczenie przez Wnioskodawczynię jako twórcę – usług polegających na wykonaniu projektów fotograficznych i projektów filmowych (sesje oraz filmy w plenerze) wykonywane na zlecenie klientów (osób indywidualnych) wraz z przeniesieniem praw autorskich do wykonanego utworu w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz udzielenie licencji do projektu, wynagradzanych w formie honorarium, będzie opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 i poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.
Fragment:
W poz. 181 wyżej wymienionego załącznika zostały zawarte usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania. Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 3 i 9 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego są utwory fotograficzne, jak i filmowe. Zdaniem Wnioskodawczyni wykonane przez nią usługi fotograficzne (sesje/projekty fotograficzne) oraz filmowe (sesje/projekty filmowe) są utworami w ramach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które będą stanowiły wytwór ludzkiej, kreatywnej wyobraźni z zastosowaniem rekwizytów i efektów specjalnych, dając produkt końcowy. Zarówno głębia ostrości, światło, perspektywa, kolorystyka do każdego projektu fotograficznego i filmowego będzie ustalana indywidualnie mając niepowtarzalny charakter. W przypadku wykonania projektu Wnioskodawczyni otrzyma honorarium, tj. wynagrodzenie należne twórcy. Na podstawie podpisanej umowy po wykonaniu projektu oraz wpłaty dla Wnioskodawczyni honorarium - prawa autorskie zostają przeniesione na odbiorcę. Wnioskodawczyni uważa, że wykonywane przez nią zdjęcia oraz filmy w ramach sesji fotograficznych i filmowych spełniają wymogi zawarte w art. 1 ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych, ponieważ stanowią przejaw działalności człowieka, działalności twórczej oraz mają indywidualny charakter.
2018
15
lut

Istota:
W zakresie zastosowania przez płatnika 50% kosztów uzyskania przychodu
Fragment:
Powołany przepis art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że ustalenie, czy określony przychód został osiągnięty z tytułu korzystania z praw autorskich lub pokrewnych (lub rozporządzania tymi prawami), i podatnik jest twórcą, czy też artystą wykonawcą należy ocenić w świetle odrębnych przepisów, czyli przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. O zastosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich decyduje zatem fakt uzyskania przychodu jako wynagrodzenia za korzystanie z praw autorskich i pokrewnych (lub rozporządzania tymi prawami) do utworu, będącego przedmiotem prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.). Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęć użytych we wskazanej regulacji, takich jak np. „ twórca ”, „ korzystanie przez twórców z praw autorskich ” lub pojęć z nimi związanych, jak np. „ utwór ”, zaś ustawodawca odsyła w tym względzie do odrębnych przepisów, przez które należy rozumieć ww. ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W myśl art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
2017
22
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odliczenia podatku zapłaconego za granicą od podatku dochodowego z działalności należnego w Polsce.
Fragment:
Powołany przepis art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że ustalenie, czy określony przychód został osiągnięty z tytułu korzystania z praw autorskich lub pokrewnych (lub rozporządzania tymi prawami), i podatnik jest twórcą, czy też artystą wykonawcą należy ocenić w świetle odrębnych przepisów, czyli przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. O zastosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich decyduje zatem fakt uzyskania przychodu jako wynagrodzenia za korzystanie z praw autorskich i pokrewnych (lub rozporządzania tymi prawami) do utworu, będącego przedmiotem prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.). Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęć użytych we wskazanej regulacji, takich jak np. „ twórca ”, „ korzystanie przez twórców z praw autorskich ” lub pojęć z nimi związanych, jak np. „ utwór ”, zaś ustawodawca odsyła w tym względzie do odrębnych przepisów, przez które należy rozumieć ww. ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W myśl art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
2017
13
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług w dziedzinie specjalistycznego projektowania wraz z przekazaniem praw autorskich wg stawki VAT w wysokości 8%
Fragment:
Projekty takie nie podlegają ochronie autorskoprawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W rozpatrywanej sprawie należy zauważyć, że przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, którym może być również np. projekt instalacji sieci komputerowych, projekt kanalizacji teletechnicznej/kablowej, czy też projekt systemów telekomunikacyjnych itp., posiadający indywidualny charakter własnego pomysłu. Jak wynika z powołanych przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej, ustalony w jakiejkolwiek postaci. Przejawem działalności twórczej jest uzewnętrzniony rezultat działalności twórcy. Jak wskazano na wstępie na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, usługi twórców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, korzystają z obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 8%. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis sprawy w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa należy stwierdzić, że skoro przedmiotowe (...)
2017
8
gru

Istota:
Obowiązek potrącenia podatku u źródła od wynagrodzenia wypłacanego kontrahentom zagranicznym za wykonane usługi.
Fragment:
Zakup usługi dubbingu, voice overu (opracowań lektorskich filmu), subtitles (opracowanie w napisach), wykonania tłumaczeń audio wraz z przekazaniem praw autorskich. Zakup od osoby fizycznej z krajów: Węgry, Czechy, Rumunia, Rosja. Osoby zatrudnione na umowę o dzieło będą wykonywać swoją pracę w kraju, w którym mają stały ośrodek życia czyli adekwatnie Węgry, Czechy, Rumunia, Rosja. Spółka otrzyma od osoby zatrudnionej na umowę o dzieło certyfikat rezydencji, lub też nie otrzyma certyfikatu rezydencji podatkowej. Usługi opisane powyżej, będą nabywane wraz z prawami autorskimi do utworu powstałego w ramach świadczonej usługi. Podyktowane jest to głównie względami biznesowymi, gdyż bez praw autorskich nie jest możliwa sprzedaż finalnego produktu na rzecz kontrahenta docelowego. Tak nabyte usługi oraz prawa autorskie do utworów, wykorzystywane są następnie przez Spółkę dla celów prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka wykonuje dalsze usługi (np. udźwiękowienie, montaż itp.), tworząc tzw. Produkt Finalny, sprzedawany następnie na rzecz kontrahentów docelowych z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. B) Spółka będzie nabywała usługi od osoby fizycznej zatrudnionej na umowę o dzieło (umowa o dzieło bez przekazania praw autorskich) – usługi adiustacji – korekty list dialogowych i napisów.
2017
7
gru

Istota:
Z uwagi na fakt, że dochód z tytułu przeniesienia praw autorskich, wypłacany przez Spółkę nierezydentowi jest opodatkowany w USA, to na Spółce jako płatniku nie ciąży obowiązek obliczania i pobierania od tego wynagrodzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Niemniej jednak Spółka zobowiązana jest do przesłania we właściwym terminie odpowiedniemu urzędowi skarbowemu oraz nierezydentowi (obywatelowi USA) stosownej informacji, o której mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 42 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe i powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że do wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło, której przedmiotem było przeniesienie praw autorskich do utworzonych dzieł, ma zastosowanie art. 14 ww. umowy. W przedmiotowej sprawie nie znajduje zastosowania art. 13 umowy, gdyż przepis ten stosujemy do kwot stanowiących „ należności licencyjne ”, gdy kwoty te są uzależnione od produktywności, używania lub dysponowania wartością majątkową lub prawami, a nie w sytuacji – jak wynika to ze zdarzenia przyszłego – wypłacone wynagrodzenie jest za przeniesienie praw autorskich do stworzonego dzieła. Stosownie do powyższych regulacji i przedstawionego zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że wynagrodzenie nierezydenta wypłacone w związku z przeniesieniem praw autorskich opodatkowane jest zgodnie z art. 14 umowy tylko w USA, w związku z faktem, że nierezydent nie przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w ciągu roku podatkowego. Dochody te są zwolnione z opodatkowania w Polsce. W związku z powyższym, z uwagi na fakt, że dochód z tytułu przeniesienia praw autorskich, wypłacany przez Spółkę nierezydentowi jest opodatkowany w USA, to na Spółce jako płatniku nie ciąży obowiązek obliczania i pobierania od tego wynagrodzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie niewliczenia do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy sprzedaży uzyskiwanej przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia usług na podstawie umów o dzieło
Fragment:
Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca na podstawie zawieranych umów o dzieło wykonywać będzie na zlecenie Spółki indywidualne projekty architektoniczne, jako twórca i artysta w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Indywidualny projekt wykonywany przez Wnioskodawcę na podstawie zawartej ze Spółką umowy – jak wskazano we wniosku – będzie stanowił utwór w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Z tytułu wykonania indywidualnego projektu architektonicznego Wnioskodawca otrzymywać będzie honorarium (wynagrodzenie). Zainteresowany nie będzie zawierał umowy bezpośrednio ze zleceniodawcą w rozumieniu klienta finalnego, lecz ze Spółką, która z kolei będzie zawierać umowę z klientem finalnym. Przedmiotem umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką będzie przeniesienie majątkowych praw autorskich do indywidualnego projektu architektonicznego, które to prawa następnie przeniesione zostaną na klienta finalnego na podstawie umowy zawartej pomiędzy nim a Spółką. Wnioskodawca nie będzie uprawniony do samodzielnego ustalania przedmiotu i harmonogramu prac. Przedmiot oraz harmonogram prac będą wynikały wprost z poleceń Spółki. Wnioskodawca może decydować o miejscu wykonywania czynności związanych z realizacją umowy. Umowa nie będzie zawierać innych ograniczeń samodzielności i niezależności w działaniu Zainteresowanego.
2017
14
lis

Istota:
Czy dochody (przychody) Wydawcy z tytułu środków przekazywanych na podstawie umowy przez Fundację będą podlegały opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na terenie Polski i czy z tego tytułu na Fundacji spoczywać będą obowiązki płatnika tego podatku
Fragment:
Ponieważ Republika Gwinei jest stroną Aktu Paryskiego Konwencji Berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych (Dz.U. z 1990 r., Nr 82, poz. 474) przyjąć należy, że przepisy ustawy prawo autorskie znajdują zastosowanie do ochrony dzieł literackich, do których prawa autorskie przysługują podmiotom podlegającym prawu obowiązującemu w Gwinei. Zgodnie z treścią umowy zawartej przez Fundację z Wydawcą, Fundacja nie nabywa w jakimkolwiek zakresie praw autorskich do podręcznika, będącego przedmiotem umowy. Przedmiotem świadczenia ze strony Wydawcy na rzecz Fundacji nie jest przekazanie (zbycie, udzielenie licencji) praw autorskich do dzieła, lecz zobowiązanie do przeniesienia własności określonej w umowie ilości egzemplarzy zwielokrotnionego dzieła. Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy prawo autorskie jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do utworu. W ocenie Wnioskodawcy wyraźna i jednoznaczna dyspozycja art. 52 ust. 1 ustawy prawo autorskie prowadzić musi do konkluzji, że umowa dotycząca rzeczy, o ile strony nie postanowią odmiennie, nie wywołuje co do zasady żadnych skutków w sferze prawa autorskiego; w szczególności nabywca egzemplarza nie nabywa prawa autorskiego ani też nie uzyskuje licencji na eksploatację utworu. Z dyspozycji szeregu przepisów ustawy (np. art. 51 ust. 3) wynika zdaniem Wnioskodawcy, że wprowadzenie do obrotu egzemplarza dzieła powoduje nie przeniesienie, czy też konstytutywne ustanowienie prawa autorskiego, co po prostu wyczerpanie uprawnień prawnoautorskich w zakresie określonym w ustawie.
2017
11
lis

Istota:
Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu do procentowo wyodrębnionej części wynagrodzenia autorskiego stanowiącego honorarium za przeniesienie praw autorskich do oprogramowania.
Fragment:
W razie zatem wykonywania na podstawie stosunku pracy czynności zarówno chronionych prawem autorskim, jak i niebędących przedmiotem prawa autorskiego, pozbawionych cech twórczych, udokumentowania wymaga wartość wynagrodzenia z tytułu korzystania z prawa autorskiego. Tylko bowiem wyraźne rozróżnienie, jak również dokumentowanie prac – utworów chronionych prawem autorskim oraz wypłaconych wynagrodzeń z tego tytułu daje podstawę do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przy zapewnieniu właściwej realizacji obowiązków płatnika w zakresie prawidłowego obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy. Podkreślenia przy tym wymaga, że zakwalifikowanie, czy wykonywana praca jest przedmiotem prawa autorskiego jest obowiązkiem płatnika, który dokonuje świadczeń z tego tytułu. Fakt korzystania przez podatnika z prawa autorskiego powinien być udokumentowany, gdyż warunkiem zastosowania kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest, aby zaistniał utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, twórca udzielił licencji na korzystanie z danego utworu, względnie by doszło do rozporządzenia majątkowymi prawami autorskimi do tworzonego dzieła. Wykonywanie pracy twórczej nie oznacza bowiem automatycznie powstania utworu i przejścia praw z tego tytułu na pracodawcę.
2017
19
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.