Prawa | Interpretacje podatkowe

Prawa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prawa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie kwalifikacji prawnopodatkowej płatności z tytułu nabycia praw do transmisji/retransmisji wydarzeń sportowych na rzecz kontrahentów z siedzibą na terytorium Luksemburga w kontekście obowiązku pobrania podatku u źródła
Fragment:
Innymi słowy, wynagrodzenia wypłacane przez Spółkę z tytułu prawa do emisji/reemisji wydarzeń sportowych będą opodatkowane w Polsce podatkiem źródłowym jeżeli będą wynagrodzeniem za prawo do używania praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego. Odrębność praw autorskich od praw pokrewnych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera, ani definicji praw autorskich, ani definicji prawa pokrewnych, a tym samym dokonując prawnej kwalifikacji prawa do transmisji/retransmisji wydarzeń sportowych należy sięgnąć do przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm. - dalej jako „ upapp ”). Pomimo, iż zarówno regulacje dotyczące praw autorskich, jak i praw pokrewnych, znajdują się w tym samym akcie prawnym (upapp), to już sama jego nazwa wskazuje na odrębność tych dwóch instytucji. Różnice w zakresie przedmiotu praw pokrewnych i autorskich, a także wyraźne wyodrębnienie w upapp regulacji dotyczących przedmiotowych reżimów ochrony (prawa autorskie regulują postanowienia rozdziału nr 1-10, natomiast prawa pokrewne postanowienia rozdziału nr 11), stanowią o tym, iż prawa autorskie i prawa pokrewne mają odrębny charakter i tym samym, objęte są odmiennymi reżimami ochrony.
2017
19
wrz

Istota:
Czynność nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce w zamian za ustanowienie dożywotniej renty, jako czynność niewymieniona w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.
2017
9
wrz

Istota:
W zakresie skutków podatkowych przeniesienia praw do działki ogrodowej oraz rzeczy ruchomych.
Fragment:
Zauważyć należy, że w art. 41 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych ustanowione zostały nowe zasady zbywania praw do działki. Działkowiec, w drodze umowy, może przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej (przeniesienie praw do działki). Umowę zawiera się w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (ust. 1), przy czym skuteczność przeniesienia praw do działki zależy od zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe (ust. 2). W myśl art. 42 ust. 2 ww. ustawy, w razie przeniesienia praw do działki warunki zapłaty i wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, określa umowa, o której mowa w art. 41 ust. 1. Analizując przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy przede wszystkim ustalić czy w przedmiotowej sprawie w odniesieniu do przeniesienia praw do działki ogrodowej oraz w odniesieniu do odpłatnego zbycia rzeczy doszło do powstania przychodu a jeżeli tak to z jakiego źródła przychodów określonego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozpatrując sprawę pod kątem zbycia praw do przedmiotowej działki stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawczyni dokonała przeniesienia (zbycia) tych praw i obowiązków w sposób nieodpłatny, czyli otrzymała wyłącznie zapłatę za zbycie rzeczy znajdujących się na działce, to zbycie to nie stanowi dla Zainteresowanej źródła przychodu, a więc z tego tytułu Wnioskodawczyni nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2017
2
sie

Istota:
W zakresie ustalenia czy w związku z planowanym połączeniem transgranicznym na Wnioskodawcę przejdą wszelkie prawa i obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego związane z działalnością Spółki Przejmowanej (sukcesja generalna)
Fragment:
Czy w związku z planowanym połączeniem transgranicznym Wnioskodawcy ze Spółką Przejmowaną, na Wnioskodawcę przejdą wszelkie prawa i obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego związane z działalnością Spółki Przejmowanej (sukcesja generalna)? Stanowisko Wnioskodawcy. Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowanym połączeniem transgranicznym ze Spółką Przejmowaną, na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) przejdą na niego wszelkie prawa i obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego związane z działalnością Spółki Przejmowanej (sukcesja generalna). Zgodnie z art. 93 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Zgodnie art. 93 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, powyższy przepis stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej. Powyższe zasady dotyczące sukcesji w prawie podatkowym korespondują z regulacjami dotyczącymi sukcesji praw i obowiązków przy łączeniu się spółek kapitałowych, wynikających z przepisów prawa handlowego. Polskie przepisy dotyczące połączeń spółek kapitałowych, w tym połączeń transgranicznych są zawarte w rozdziale 2 (art. 491 i nast.) i rozdziale 2 ¹ (art. 516 ¹ i nast.) KSH.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie opodatkowania u źródła wartości wypłat z tytułu nabycia praw do transmisji/retransmisji wydarzeń sportowych na rzecz kontrahentów z siedzibą na terytorium Francji, Włoch, Danii, Cypru, Słowacji, Szwecji, Holandii i Rosji na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz na gruncie właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
Fragment:
(...) praw. Odrębność praw autorskich od praw pokrewnych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera, ani definicji praw autorskich, ani definicji prawa pokrewnych, a tym samym dokonując prawnej kwalifikacji prawa do transmisji/retransmisji wydarzeń sportowych należy sięgnąć do przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm. – dalej jako "upapp"). Pomimo, iż zarówno regulacje dotyczące praw autorskich, jak i praw pokrewnych, znajdują się w tym samym akcie prawnym (upapp), to już sama jego nazwa wskazuje na odrębność tych dwóch instytucji. Różnice w zakresie przedmiotu praw pokrewnych i autorskich, a także wyraźne wyodrębnienie w upapp regulacji dotyczących przedmiotowych reżimów ochrony (prawa autorskie regulują postanowienia rozdziału nr 1-10, natomiast prawa pokrewne postanowienia rozdziału nr 11), stanowią o tym, iż prawa autorskie i prawa pokrewne mają odrębny charakter i tym samym, objęte są odmiennymi reżimami ochrony. W literaturze podnoszony jest pogląd, iż: „ prawa pokrewne (...) stanowią uprawnienia szczególne w stosunku do praw autorskich. Specyfika przedmiotów tych praw jest na tyle duża, iż nie było możliwości uregulowania ich w ramach szczególnych zasad ochrony autorskoprawnej (...).
2017
7
cze

Istota:
W zakresie uznania powierniczego nabycia od powierzających przez Spółkę (jako powiernika) praw i roszczeń dekretowych za czynność niepodlegającą u Spółki samodzielnemu (odrębnemu) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
2017
11
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży praw i roszczeń do nieruchomości utraconych na skutek tzw. Dekretu nabytych w drodze dziedziczenia
Fragment:
W świetle art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Zawarte w powołanym wyżej art. 18 wyliczenie praw majątkowych ma charakter otwarty, o czym świadczy użyte przez ustawodawcę sformułowanie „ w szczególności ”. Należy zatem przyjąć, że do katalogu praw majątkowych objętych zakresem regulacji art. 18 ww. ustawy można zaliczyć także inne prawa nie wymienione w tym przepisie. Jednocześnie treść tego przepisu wskazuje, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zarówno przychody z wykonania (wykorzystania) tych praw jak również z ich sprzedaży lub zamiany. Przepisy prawa podatkowego oraz prawa cywilnego nie definiują pojęcia prawa majątkowego. Podobnie brak jest również definicji majątku. Przez „ prawa ” należy rozumieć tutaj prawa podmiotowe. Mogą one występować w trzech postaciach: roszczeń, uprawnień kształtujących i zarzutów. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży praw i roszczeń do nieruchomości, które nabyła w drodze dziedziczenia.
2017
7
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania czynnooci polegaj1cej na ujawnieniu w formie aktów notarialnych umów, zgodnie z którymi, ustanowione zosta3o na rzecz Spó3ki ograniczone prawo rzeczowe w postaci prawa u?ytkowania powierzchni w nieruchomoociach Wnioskodawcy
Fragment:
W chwili obecnej nastepuje jedynie formalno-prawne wykonanie woli Ministra L1cznooci i ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz P. S.A., w postaci prawa u?ytkowania konkretnych powierzchni w budynkach A. W opisywanej sytuacji nie mamy do czynienia z faktycznym rozporz1dzeniem maj1tkiem A. - jakim by3oby przekazanie tych powierzchni do korzystania P. S.A., z uwagi na fakt, i? jak wielokrotnie wy?ej wskazywano, przekazanie do faktycznego korzystania przez poprzednika prawnego P. S.A. powierzchni, w odniesieniu do których akty przekazania mówi3y o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego w postaci prawa u?ytkowania, nast1pi3o w ramach podzia3u maj1tku p.j.o PPTiT. Konsekwencj1 planowanej czynnooci prawnej, tj. zawarcia umów w formie aktów notarialnych, w których ustanowione zostanie na rzecz P. S.A. ograniczone prawo rzeczowe w postaci prawa u?ytkowania powierzchni w budynkach A. (zgodnie z aktami przekazania), nie bedzie uszczuplenie maj1tku A.. A. nie bedzie bowiem nieodp3atnie przekazywa3a Spó3ce P. S.A. jakichkolwiek dodatkowych praw, ponad prawa przyznane poprzednikowi prawnemu P. S.A. w aktach przekazania. Uzyskanie przez P. S.A. ww. prawa u?ytkowania powierzchni w budynkach bed1cych w3asnooci1 A. nast1pi zgodnie z dyspozycj1 Ministra L1cznooci wynikaj1c1 z aktów przekazania bez wynagrodzenia i bez odszkodowania z tytu3u ustanowienia tego prawa na rzecz P.
2017
15
sty

Istota:
Czy zawarta przez Wnioskodawcę w dniu 31 maja 2016 r. umowa darowizny ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej jest umową objętą podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Zgodnie bowiem z art. 10 § 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków dotychczasowy wspólnik pozostanie solidarnie odpowiedzialny z nowym wspólnikiem za swoje zobowiązania związane ze spółką, jak i za zobowiązania spółki (odpowiedzialność solidarna i subsydiarna). Małżonka dokonując na rzecz Wnioskodawcy darowizny ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej przeniosła ich nierozerwalną całość. Nie można bowiem zbyć samych poszczególnych elementów. Na ogół praw i obowiązków składają się wszystkie przysługujące dotychczas małżonce prawa, jak np. prawo do prowadzenia spraw spółki, prawo reprezentacji spółki, prawo do udziału w zyskach jak również obowiązki, np. obowiązek prowadzenia spraw spółki, obowiązek udziału w stratach czy obowiązek powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej. Przeniesienie przez małżonkę na Wnioskodawcę ogółu praw i obowiązków pod tytułem darmym (umowa darowizny) nie powoduje przyjęcia przez Wnioskodawcę (obdarowanego) długów, ciężarów i zobowiązań darczyńcy. Wnioskodawca nie przejmuje bowiem ani do odpowiedzialności osobistej ani do odpowiedzialności rzeczowej zobowiązań Spółki (w tym z tytułu istniejących zobowiązań), tylko wstępuje jedynie w sytuację prawną poprzedniego wspólnika (swojej małżonki).
2016
15
gru

Istota:
W zakresie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od praw ochronnych na znaki towarowe powstałych w wyniku realizacji prawa pierwszeństwa do uznania praw ochronnych na znaki towarowe
Fragment:
W wyniku realizacji prawa pierwszeństwa do uzyskania praw ochronnych na znaki towarowe poprzez wydanie pozytywnej decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej – (zwanym dalej: „ Urzędem Patentowym ”) o udzieleniu prawa ochronnego przez Urząd Patentowy Wnioskodawcy będą przysługiwać prawa ochronne na znaki towarowe objęte prawa pierwszeństwa do uzyskania praw ochronnych na znaki towarowe. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w wypadku realizacji prawa pierwszeństwa do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, na skutek wydania decyzji administracyjnej o udzieleniu prawa ochronnego przez Urząd Patentowy, Wnioskodawca będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych od praw ochronnych na znaki towarowe, które przed wydaniem takiej ostatecznej decyzji Urzędu Patentowego były objęte zrealizowanymi prawami pierwszeństwa do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy? Zdaniem Wnioskodawcy, w wypadku realizacji prawa pierwszeństwa do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, na skutek wydania decyzji administracyjnej o udzieleniu prawa ochronnego przez Urząd Patentowy, Wnioskodawca będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych od praw ochronnych na znaki towarowe, które przed wydaniem takiej ostatecznej decyzji Urzędu Patentowego były objęte zrealizowanymi prawami pierwszeństwa do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy. Nabycie takiego prawa ochronnego na znaki towarowe nastąpi dopiero z chwilą wydania konstytutywnej decyzji Urzędu Patentowego.
2016
1
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Prawa
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.