Prasa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to prasa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy nieodpłatny kolportaż prasy stanowi czynność zrównaną z dostawą towarów za wynagrodzeniem w rozumieniu art. 7 ust. 2 w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, a w konsekwencji podlega opodatkowaniu VAT?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2010 r. (data wpływu 12 marca 2010 r.), uzupełnionym w dniu 14 maja 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania bezpłatnego kolportażu prasy – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 marca 2010 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy będę mogła uznać poniesione koszty prenumeraty gazety giełdowej „P” oraz prowizji i odsetek bankowych jako koszt uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku z dnia 29 czerwca 2007 roku uzupełnionym w dniach 27 lipca 2007 r. oraz 9.08.2007 r. za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w związku z inwestycjami na rynku papierów wartościowych dokonuje Pani prenumeraty gazety giełdowej „P” oraz zaciągnęła Pani kredyt bankowy na zakup papierów wartościowych na rynku pierwotnym, a także kredyt na rachunku inwestycyjnym w Biurze Maklerskim, gdzie celem kredytowania jest nabycie papierów wartościowych na rynku pierwotnym lub wtórnym GPW. W związku z zaciągniętymi kredytami poniosła Pani znaczne koszty ich obsługi w postaci (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy wartość otrzymanych przez uczestników konkursu nagród stanowi przychód z innych źródeł, w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu według 10% stawki określonej w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku przekroczenia kwoty wolnej wymienionej w art. 21 ust. 1 pkt 68?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Spółki "X" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny P O S T A N A W I A - uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka organizuje program "X" adresowany do firm/ekip remontowo - budowlanych oraz potencjalnych klientów programu. Celem programu jest wypracowanie wspólnych standardów i podnoszenie kwalifikacji na rynku budowlanym. Program ma charakter konkursu, jest oparty na zasadach współzawodnictwa, a najlepszym wykonawcom zostanie przyznany tytuł "fachowej Ekipy" oraz określone nagrody rzeczowe. Jednocześnie program ma (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy Spółka ma obowiązek pobrania i odprowadzenia 10% podatku od wygranej w organizowanym przez Spółkę konkursie, ogłaszanym w prasie regionalnej?

Fragment:

(...) dochodowego w wysokości 10%. Ustosunkowując się do przedstawionej powyżej kwestii, Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu stwierdza, co następuje: Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Zgodnie zaś z art. 30 (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wydatki poniesione tytułem podatku od nieruchomości za 2006 r. oraz opłaty za prenumeratę czasopism na 2006 r. stanowią koszty uzyskania przychodów roku podatkowego, którego dotyczą, proporcjonalnie do upływu czasu, jakiego dotyczą w wysokości 1/12 miesięcznie, czy stanowią koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia?

Fragment:

(...) chyba że zarachowanie ich nie było możliwe, w tym wypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione. W stanie faktycznym przedstawionym we wniosku należy stwierdzić, iż wydatki związane z: opłatami tytułem podatku od nieruchomości dotyczą 2006 r.; wydatki te odnoszą się więc do działalności, a tym samym przychodów roku podatkowego 2006, opłatami za prenumeratę czasopism, dotyczą określonego okresu, w tym przypadku 2006 r., w którym będzie dostarczana prasa i informacje z niej wynikające mogą zostać wykorzystane w procesach decyzyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w 2006 r., a tym samym mogą w sposób pośredni przyczynić się do osiągnięcia przychodów tego roku . Zatem ww. wydatki należy uznać za koszt uzyskania przychodu tego roku podatkowego, którego dotyczą, tak jak stanowi art. 22 ust. 5, w przedmiotowej sprawie - 2006 r. W przedstawionym stanie faktycznym wydatki poniesione w 2006 r. i dotyczące tego (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy zakup literatury związanej z podatkami (gazety, książki) może być traktowany jako zakup materiału biurowego i może być udokumentowany paragonem zgodnie z § 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r.?

Fragment:

(...) prasy i literatury fachowej tutejszy organ podatkowy - w oparciu o przepisy § 14 ust. 4 ww. rozporządzenia, które stanowią, że "zakup w jednostkach handlu detalicznego materiałów, środków czystości i bhp oraz materiałów biurowych może być, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 4, dokumentowany paragonami zaopatrzonymi w datę i stempel (oznaczenie) jednostki wydającej paragon - określającymi ilość, cenę jednostkową oraz wartość, za jaką dokonano zakupu (...)" - stwierdza, że prasa i książki nie stanowią materiałów, zwanych potocznie biurowymi, gdyż pod tym pojęciem rozumie się w szczególności: papier, segregatory, koperty, koszulki do dokumentów, przybory do pisania itp. Z uwagi na powołane powyżej przepisy, zakup prasy i książek winien być udokumentowany dowodami księgowymi, o których mowa w § 12 ust. 3 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów . Biorąc powyższe pod uwagę należy (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik pyta, czy do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej rozliczanej w podatkowej księdze przychodów i rozchodów można zaliczyć wydatki na prenumeratę prasy, tj. dziennika i tygodnika - 127 zł za kwartał.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna stwierdza, że stanowisko Pana - przedstawione we wniosku z dnia 04.03.2005 r., który wpłynął do organu w dniu 07.03.2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na prenumeratę prasy, tj. dziennika i tygodnika, jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 07.03.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem nr PD I/412-33-156/05 z 17.03.2005 r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione w dniu 29.03.2005 r. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja (...)

2011
1
mar

Istota:

Jak należy opodatkować bezpłatne przekazanie gazety lokalnej ?.

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków działając w myśl art. 14a § 1 ustawy a dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 27 sierpnia (data wpływu 31.08.2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 15.09.2004 r. (data wpływu 20.09.2004 r.) wyjaśnia co następuje: Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają generalnie czynności wykonane odpłatnie w wyjątkiem ściśle określonych sytuacji wymienionych w art. 7 ust. 2 i 3, oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. nr 54, poz. 535) o podatku od towarów i usług. W myśl art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, wszelkie przekazania przez podatnika towarów bez wynagrodzenia należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy do obrotu zobowiązującego do prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej należy ewidencjonować (wliczać) cały przychód ze sprzedaży prasy i biletów MPK, czy tylko uzyskany rabat?

Fragment:

(...) W ramach działalności Podatnik prowadzi kiosk Xxxx. Na podstawie umowy współpracy zawartej ze spółką akcyjną Xxxx dokonuje Pan sprzedaży wydawnictw prasowych. Sprzedający Xxxx SA dokumentuje dostawę (sprzedaż) wydawnictw prasowych fakturami VAT, w których udziela Podatnikowi rabatu w wysokości 15% (cena detaliczna pomniejszona o VAT). Ponadto Podatnik wyjaśnia, że na podobnej zasadzie, bez zawartej umowy współpracy, dokonuje sprzedaży biletów MPK. W fakturze zakupu sprzedawca udziela rabatu. Z załączonej do pisma umowy współpracy zawartej ze spółką akcyjną Xxxx wynika, że Podatnik prowadzi sprzedaż wydawnictw prasowych i artykułów częstego zakupu. Zgodnie z umową posiada prawo do sprzedaży wydawnictw z pełnym prawem zwrotu niesprzedanych egzemplarzy. Sprzedający Xxxx SA udziela Podatnikowi rabatu w wysokości 15%, liczonego od wartości netto (cena detaliczna pomniejszona o VAT) sprzedanych wydawnictw prasowych i wydawnictw dziełowych. Sprzedawca (...)