Pralka automatyczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pralka automatyczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy można zaliczyć do wydatków na cele rehabilitacyjne koszty zakupu pralki automatycznej i zmywarki do naczyń ?

Fragment:

(...) w powołanym przepisie w pkt 3 wymienia się zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. Z powyższych przepisów wynika jednoznacznie, iż do tej kategorii wydatków nie można zaliczyć wydatków poniesionych na nabycie sprzętu gospodarstwa domowego, a takimi są zarówno pralka automatyczna czy zmywarka do naczyń, choćby było to urządzenie ułatwiające wykonywanie czynności życiowych. Zatem poniesiony przez Panią wydatek na zakup pralki automatycznej i zmywarki do naczyń nie podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej w rocznym zeznaniu podatkowym z uwagi na powołane postanowienia art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego stanowisko strony zawarte we wniosku z (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy koszt zakupu pralki automatycznej można odliczyć w zeznaniu podatkowym w ramach ulgi remontowej lub rehabilitacyjnej za 2005 r.?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, iż stanowisko Pana zawarte we wniosku z dnia 21.12.2005 r. jest nieprawidłowe. Wnioskiem z dnia 21.12.2005 r. zwrócił się Pan do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, iż jest Pan inwalidą w wieku 73 lat z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji (I-sza grupa). Pana liczne schorzenia spowodowały, iż jest Pan pod stałą opieką lekarską oraz korzysta Pan z pomocy innych osób w miarę możliwości finansowych. Ponieważ, zakupił Pan nową pralkę automatyczną (stara się zużyła), pyta Pan czy koszt jej zakupu może odliczyć w zeznaniu podatkowym w ramach ulgi remontowej lub rehabilitacyjnej za 2005 r.? Pana zdaniem ulga się Panu należy. (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy wydatki poniesione na zakup sprzętu AGD w postaci pralki automatycznej oraz urządzenia wielofunkcyjnego TM-21, który to sprzęt posiada programatory oznaczone alfabetem Brajla w części sfinansowanej osobiście można odliczyć od dochodu w ramach wydatków rehabilitacyjnych?

Fragment:

(...) Pismem z dnia 10.03.2005 r. zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i stosowania przepisów prawa podatkowego. Wniosek w tej sprawie został złożony wspólnie z żoną, jednakże z uwagi na brzmienie przepisu art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej oraz przedmiot sprawy będącej przedmiotem zapytania, która ma charakter indywidualny - zapytanie zawarte w w/w piśmie podlega odrębnemu rozpatrzeniu. Jak stanowi bowiem art.14a § 1 wyżej powołanej ustawy -Ordynacja podatkowa " Stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem (...)