ITPB2/4511-920/15/MU | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe przejęcia pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy (sporządzanie informacji i deklaracji podatkowych).
ITPB2/4511-920/15/MUinterpretacja indywidualna
  1. obowiązek płatnika
  2. pobór podatku
  3. pracownik
  4. przejęcie
  5. płatnik
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Informacje dla podatników
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Termin i sposób przekazywania zaliczek

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.), uzupełnionym w dniu 1 grudnia 2015 r. oraz w dniu 8 grudnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przejęcia pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przejęcia pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy. Wniosek został uzupełniony w dniu 1 grudnia 2015 r. oraz w dniu 8 grudnia 2015 r.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca będący osobą fizyczną prowadzi obecnie działalność gospodarczą w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Głównym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, stanowiącego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, jest obróbka stali czarnej, nierdzewnej i aluminium oraz wytwarzanie części i wyrobów według przekazanej przez klientów dokumentacji.

Zgodnie z podjętymi decyzjami, w wyniku planowanych działań restrukturyzacyjnych ma dojść do zmiany formuły prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności, co nastąpi na skutek wniesienia Przedsiębiorstwa do spółki komandytowej (dalej: Spółka komandytowa, Spółka). Utworzona została zatem Spółka komandytowa pod firmą XXX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, której jednym ze wspólników jest Wnioskodawca. Na kolejnym etapie działań dojdzie do wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) Przedsiębiorstwa Wnioskodawcy do Spółki komandytowej. Do zawarcia umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką, na mocy której własność Przedsiębiorstwa zostanie przeniesiona na Spółkę komandytową dojdzie najprawdopodobniej w dniu 31 grudnia 2015 r.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zatrudnia pracowników. W wyniku planowanego aportu Przedsiębiorstwa do Spółki, zgodnie z art. 231 § 1 Kodeksu pracy dojdzie do przejścia zakładu pracy w rezultacie czego Spółka komandytowa stanie się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, tj. od 1 stycznia 2016 r. pracownicy Wnioskodawcy staną się pracownikami Spółki komandytowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z planowanym przeniesieniem własności Przedsiębiorstwa w drodze aportu, którego skutkiem będzie przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę i z mocy prawa przejście praw i obowiązków pracodawcy w stosunkach pracy z pracownikami na Spółkę komandytową w trybie i na podstawie art. 231 § 1 Kodeksu pracy, informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) pracownikom przejętym przez Spółkę wraz z zakładem pracy oraz deklaracje roczne o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R) tychże pracowników za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. powinien sporządzić i złożyć Wnioskodawca czy nowy pracodawca - Spółka komandytowa...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowanym przeniesieniem własności Przedsiębiorstwa w drodze aportu, którego skutkiem będzie przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę oraz przejście umów o pracę na Spółkę komandytową w trybie i na podstawie art. 231 § 1 Kodeksu pracy, informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) pracownikom przejętym przez Spółkę wraz z zakładem pracy oraz deklaracje roczne o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R) tychże pracowników za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., powinien sporządzić i złożyć wyłącznie nowy pracodawca - Spółka komandytowa.

Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego wzoru.

Natomiast na podstawie art. 39 ust. 1 ww. ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych. Zgodnie z postanowieniami art. 39 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli obowiązek poboru przez płatników, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy na pisemny wniosek podatnika, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, są obowiązani do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, lub urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imiennej informacji, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

Z kolei zgodnie z treścią art. 39 ust. 3 ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru.

Powyższe przepisy regulują obowiązki płatnika z zakresu dokumentowania i informowania podatnika oraz właściwego urzędu skarbowego o kwotach dochodów oraz pobranych zaliczek od tych dochodów uzyskiwanych przez podatników, którzy nawiązali z płatnikiem stosunek pracy.

Pojęcie płatnika zdefiniowane zostało w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, w myśl którego płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Wnioskodawca uważa, że dla właściwego rozstrzygnięcia kwestii będącej przedmiotem Jego zapytania należy odwołać się do przepisów Kodeksu pracy i konstrukcji przejścia zakładu pracy. Zgodnie z treścią art. 231 Kodeksu pracy, w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5.

Norma ta oznacza przyjęcie w polskim prawie pracy konstrukcji automatycznego wejścia w stosunek pracy jednego pracodawcy w miejsce drugiego, a zatem wprowadza swoistą sukcesję uniwersalną na płaszczyźnie stosunków pracy. Opiera się ona przy tym na założeniu, że stosunek pracy w ogóle nie zostaje rozwiązany pomimo zmian podmiotowych po stronie pracodawcy.

Ponadto, zgodnie z art. 93a § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej spółka niemająca osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązku wnoszącego wkład.

Z powyższego wynika, iż obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązek sporządzenia stosownych informacji, deklaracji i obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek dochodowy przechodzą na nowego płatnika, który przejmując pracowników przejmuje także obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane. Powyższe okoliczności powodują, iż pracodawca przejmujący pracowników winien kontynuować obowiązki płatnika nałożone m.in. przepisami art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca uważa, że w wyniku aportu Jego Przedsiębiorstwa Spółka komandytowa wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki w zakresie prawa pracy i obowiązki podatkowe odnośnie wynagrodzeń wynikających ze stosunków pracy. W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z dokonanym aportem, przenoszącym własność Przedsiębiorstwa wraz z zakładem pracy na nowego pracodawcę oraz przejściem umów o pracę na nowego pracodawcę w trybie art. 231 § 1 Kodeksu pracy, obowiązki:

  1. wystawienia informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) dla pracowników przejętych przez Spółkę wraz z przedsiębiorstwem,
  2. sporządzenia i złożenia deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R) tych pracowników,

przechodzą na nowego płatnika, który przejmując pracowników przejmuje również obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Spółka komandytowa powinna przekazać podatnikom (pracownikom) oraz właściwym urzędom skarbowym informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz sporządzić i złożyć deklaracje roczne o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy obejmujące dane za poprzedni rok podatkowy, tj. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

A zatem, w opinii Wnioskodawcy, obowiązek sporządzenia i przekazania deklaracji PIT-11 i PIT-4R za cały okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. spoczywa wyłącznie na nowym pracodawcy, tj. na Spółce komandytowej.

Wnioskodawca uważa, że Jego stanowisko potwierdzone zostało przez organy podatkowe w licznych interpretacjach indywidualnych, przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2014 r., sygn. IPTPB1/415-31/14-5/KSU, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 lutego 2013 r., sygn. ILPB2/415-1064/12-2/JK oraz w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 13 lutego 2013 r., sygn. IPTPB1/415-698/12-2/AG.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Jak wynika z treści art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

W myśl art. 38 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

Z kolei ust. 1a tegoż artykułu stanowi, że w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33-35, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego wzoru (PIT-4R).

Na podstawie art. 39 ust. 1 ww. ustawy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych (PIT-11).

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca będący osobą fizyczną prowadzi obecnie działalność gospodarczą w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Głównym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, stanowiącego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, jest obróbka stali czarnej, nierdzewnej i aluminium oraz wytwarzanie części i wyrobów według przekazanej przez klientów dokumentacji.

Zgodnie z podjętymi decyzjami, w wyniku planowanych działań restrukturyzacyjnych ma dojść do zmiany formuły prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności, co nastąpi na skutek wniesienia Przedsiębiorstwa do spółki komandytowej (dalej: Spółka komandytowa, Spółka). Utworzona została zatem Spółka komandytowa pod firmą XXX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, której jednym ze wspólników jest Wnioskodawca. Na kolejnym etapie działań dojdzie do wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) Przedsiębiorstwa Wnioskodawcy do Spółki komandytowej. Do zawarcia umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką, na mocy której własność Przedsiębiorstwa zostanie przeniesiona na Spółkę komandytową dojdzie najprawdopodobniej w dniu 31 grudnia 2015 r.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zatrudnia pracowników. W wyniku planowanego aportu Przedsiębiorstwa do Spółki, zgodnie z art. 231 § 1 Kodeksu pracy dojdzie do przejścia zakładu pracy w rezultacie czego Spółka komandytowa stanie się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, tj. od 1 stycznia 2016 r. pracownicy Wnioskodawcy staną się pracownikami Spółki komandytowej.

Przepis art. 231 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) stanowi, że w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5.

Artykuł ten przyjmuje konstrukcję automatycznego wejścia w stosunek pracy po stronie jednego zakładu pracy w miejsce drugiego, czyli wprowadza swoistą sukcesję uniwersalną w płaszczyźnie stosunków pracy. Opiera się ona przy tym na założeniu, że stosunek pracy w ogóle nie zostaje rozwiązany mimo przekształceń podmiotowych.

Z powyższego wynika, że obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązek sporządzenia stosownych informacji i deklaracji, nie ustają lecz przechodzą na nowego płatnika, który przejmując pracowników przejmuje także obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane. Powyższe okoliczności powodują, iż przejmujący pracowników pracodawca winien kontynuować obowiązki płatnika nałożone m.in. przepisami art. 31, art. 38 i art. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem w sytuacji przedstawionej we wniosku stwierdzić należy, że roczna deklaracja PIT-4R oraz informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 obejmujące dane za cały rok podatkowy 2015 powinny zostać złożone przez Spółkę komandytową.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.