ITPB2/4511-690/15/MU | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Skutki podatkowe przekazania pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2015 r. (data wpływu 24 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy:

  • w części dotyczącej informacji PIT-11 - jest prawidłowe
  • w pozostałej części – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Podpisana umowa na świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości, higieny, transportu wewnętrznego oraz czynności pomocowych na terenie Wnioskodawcy obejmuje z dniem 1 lipca 2015 r. przekazanie części pracowników Wnioskodawcy w trybie art. 231 Kodeksu Pracy do firmy zewnętrznej realizującej ww. usługę.

Wnioskodawca co miesiąc oblicza i pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych a od kwoty pobranych zaliczek co miesiąc oblicza i pobiera wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania pobranych podatków.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy Wnioskodawca powinien wystawić PIT-11 za 2015 r. dla pracowników przekazanych w trybie art. 231 Kodeksu pracy zawierające osiągnięte przychody i pobrane zaliczki na podatek u Wnioskodawcy...
  2. Czy w deklaracji PIT-4R Wnioskodawca powinien wykazać kwoty faktycznie pobranych i odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych tj. łącznie z zaliczkami pracowników przekazanych w trybie art. 231 Kodeksu pracy, które pobrane zostały w związku z zatrudnieniem u Wnioskodawcy czyli z przychodów uzyskanych przed przekazaniem pracowników do firmy zewnętrznej...
  3. Czy obliczane i potrącane co miesiąc wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej należy wykazać w kwocie faktycznie pobranej obliczonej od wysokości zaliczek przekazanych do Urzędu Skarbowego z przychodów uzyskanych także przez pracowników przekazanych w trybie art. 231 Kodeksu pracy...
  4. W jaki sposób rozliczyć nadpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych powstałą na koncie Wnioskodawcy w związku z przekazaniem pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy...

Wnioskodawca uważa, że nie wystawia PIT-11 dla pracowników przekazywanych w trybie art. 231 Kodeksu pracy. Dokonać powinna tego za cały rok 2015 firma zewnętrzna sporządzając jedną informację PIT-11 wykazując łącznie osiągnięte przychody i odprowadzone zaliczki u Wnioskodawcy i w firmie zewnętrznej.

W deklaracji PIT-4R za 2015 r. Wnioskodawca mimo przekazywania do Urzędu Skarbowego kwot faktycznie pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych powinien wykazać zaliczki w wysokości pomniejszonej o zaliczki pobrane i odprowadzone za pracowników przekazanych w trybie art. 231 Kodeksu pracy z dniem 1 lipca 2015 r. Zaliczki za tych pracowników za cały rok 2015 r. w deklaracji PIT-4R wykazuje firma przejmująca pracowników.

Wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku w deklaracji PIT-4R powinno być wykazane w kwocie faktycznie potrąconej pomimo, że obliczone zostało od zaliczek podatku dochodowego obejmujących zaliczki pracowników przekazanych firmie zewnętrznej nie ujętych w wykazanych zaliczkach w PIT-4R.

Powstała nadpłata nie wpłynie na rozliczenie konta Wnioskodawcy i niczego poza poinformowaniem Urzędu Skarbowego o przyczynie nadpłaty nie trzeba dokonywać.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe w części dotyczącej informacji PIT-11, natomiast w pozostałej części za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Jak wynika z treści art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

W myśl art. 38 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

Z kolei ust. 1a tegoż artykułu stanowi, że w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33-35, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego wzoru (PIT-4R).

Na podstawie art. 39 ust. 1 ww. ustawy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Na podstawie zaś art. 28 § 1ustawy Ordynacja podatkowa płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. W myśl § 3 pkt 1 tego przepisu ustawy Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa, w relacji do kwoty pobranych podatków, oraz tryb pobrania wynagrodzenia. Płatnikom – zgodnie z przepisami obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. Nr 240, poz. 2065) przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków, wynoszące 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa.

Kwota należnego wynagrodzenia jest potrącana z kwoty podatków pobranych przez płatników w związku z czym na płatniku ciąży również obowiązek przesyłania do urzędów skarbowych informacji dotyczących pobranych i wpłaconych podatków oraz potrąconego wynagrodzenia.

Ze złożonego wniosku wynika, że podpisana umowa na świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości, higieny, transportu wewnętrznego oraz czynności pomocowych na terenie Wnioskodawcy obejmuje z dniem 1 lipca 2015 r. przekazanie części pracowników Wnioskodawcy w trybie art. 231 Kodeksu Pracy do firmy zewnętrznej realizującej ww. usługę.

Wnioskodawca co miesiąc oblicza i pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych a od kwoty pobranych zaliczek co miesiąc oblicza i pobiera wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania pobranych podatków.

Przepis art. 231 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) stanowi, że w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5.

Artykuł ten przyjmuje konstrukcję automatycznego wejścia w stosunek pracy po stronie jednego zakładu pracy w miejsce drugiego, czyli wprowadza swoistą sukcesję uniwersalną w płaszczyźnie stosunków pracy. Opiera się ona przy tym na założeniu, że stosunek pracy w ogóle nie zostaje rozwiązany mimo przekształceń podmiotowych.

Z powyższego wynika, iż obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązek sporządzenia stosownych informacji, deklaracji i obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek dochodowy, nie ustają lecz przechodzą na nowego płatnika, który przejmując pracowników przejmuje także obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane. Powyższe okoliczności powodują, iż przejmujący pracowników pracodawca winien kontynuować obowiązki płatnika nałożone m.in. przepisami art. 32, art. 38 i art. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Skoro zatem, jak twierdzi Wnioskodawca, przejęcie z dniem 1 lipca 2015 r. Jego pracowników przez firmę zewnętrzną nastąpi w trybie art. 231 Kodeksu pracy, to stwierdzić należy, że w odniesieniu do tych pracowników nie ma On obowiązku sporządzania informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) za 2015 r. (tj. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.). Wnioskodawca nie ma również obowiązku wykazywania za ten okres w deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R) ani zaliczek na podatek dochodowy, ani też – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy - potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego. Bowiem jak wykazano powyżej deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R) sporządza za ten okres firma przejmująca pracowników, która będzie obowiązana, jako przejmujący pracodawca, do wykazania w niej wszelkich danych (informacji) za cały rok podatkowy w tym m. in. zaliczek na podatek oraz wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego dotyczących okresu przed przejęciem pracowników tj. od stycznia do czerwca 2015 r.

Wnioskodawca, w przedstawionej we wniosku sytuacji, nie ma również obowiązku występowania do Urzędu Skarbowego z dodatkową informacją o wpłaconych przez niego zaliczkach na podatek dochodowy, ponieważ przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie nakładają takiego obowiązku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.