ITPB2/4511-17/15/MU | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.
ITPB2/4511-17/15/MUinterpretacja indywidualna
  1. obowiązek płatnika
  2. pracownik
  3. płatnik
  4. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 2 stycznia 2015 r. (data wpływu 7 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 marca 2015 (data wpływu 23 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 marca 2015 (data wpływu 23 marca 2015 r.).

We wniosku tym oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Podstawową działalnością Wnioskodawcy jest świadczenie autobusowych usług przewozowych polegających w szczególności na świadczeniu usług przewozu osób w zakresie regularnych linii w komunikacji publicznej na terenie kraju. Wnioskodawca świadczy usługi przewozowe z wykorzystaniem autobusów w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.). Wnioskodawca posiada kilkanaście oddziałów na terenie Polski. Działalność w ww. zakresie prowadzona przez każdy z oddziałów skoncentrowana jest głównie na obszarze gminy/powiatu, w której mieści się siedziba danego oddziału lub gmin/powiatów sąsiednich. Wnioskodawca jest pracodawcą dla wielu pracowników, których miejsce wykonywania pracy zlokalizowane jest w oddziałach na terenie kraju, a ich miejsce zamieszkania jest znacznie oddalone od oddziału. W celu promocji zatrudnienia i kontynuacji pracy w oddziałach na terenie kraju, Wnioskodawca jako pracodawca planuje zorganizować dowóz pracowników do oddziałów swoimi autobusami. Zorganizowanie dowozu polegać będzie na wydaniu pracownikom biletów okresowych do wykorzystania przez niech na liniach regularnych obsługiwanych przez Wnioskodawcę. Bilety okresowe, jakie Wnioskodawca planuje wydać pracownikom mają służyć (ze wskazaniem) do dojazdu do pracy pracownika z jego miejsca zamieszkania do miejscowości, która jest siedzibą oddziału lub do innego miejsca, w którym rozpoczyna zadanie przewozowe, na linii komunikacyjnej obsługiwanej przez dany oddział, realizowane przez pracownika w ramach jego obowiązków wynikających z umowy o pracę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy w związku z nieodpłatnie organizowanym przez Wnioskodawcę dowozem pracowników, wartość świadczenia, otrzymana przez pracownika, w postaci biletów okresowych na sieć połączeń autobusowych realizowanych przez dany oddział, będzie zwolniona z podatku dochodowego w podstawie art. 21 ust. 1 pkt 14a ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych... Czy od wartości ww. świadczenia Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobierania zaliczki na podatek dochodowy...

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 14a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na podstawie ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, dodany został pkt 14a w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z uzasadnieniem do tej ustawy, zasadniczym celem dodanego przepisu jest promocja zatrudnienia na terenie gmin o wysokim bezrobociu lub gmin zagrożonych recesją i degradacją społeczną. Wnioskodawca uważa, że z przedmiotowego uzasadnienia wynika, że zapewnienie darmowego transportu przez pracodawcę stanowi jeden z decydujących czynników dla podjęcia pracy w miejscu oddalonym od miejsca zamieszkania, szczególnie w przypadku terenów słabiej skomunikowanych.

Wnioskodawca uważa, że nieodpłatne zapewnienie transportu dla Jego pracowników w formie bezpłatnych biletów okresowych na sieć połączeń autobusowych realizowanych przez dany Jego oddział z jednoczesną deklaracją pracownika, że bezpłatny bilet okresowy wykorzystywany będzie tylko w celu dojazdu do pracy jest w zgodzie z celem ustawodawcy przy dodaniu pkt 14a w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy w związku z nieodpłatnie organizowanym przez Niego dowozem pracowników, wartość świadczenia, otrzymana przez pracownika, w postaci biletów okresowych na sieć połączeń autobusowych realizowanych przez dany oddział, z jednoczesną deklaracją pracownika, że bezpłatny bilet okresowy na sieć połączeń autobusowych realizowanych przez dany oddział wykorzystywany będzie tylko w celu dojazdu do pracy będzie zwolniona z podatku dochodowego w podstawie art. 21 ust. 1 pkt 14a ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych. Tym samym od wartości ww. świadczenia Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobierania zaliczki na podatek dochodowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ust 1 ww. ustawy ustawodawca określił katalog źródeł przychodów, wśród których w pkt 1 wymienił: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, pracę nakładczą, emeryturę lub rentę.

W myśl art. 12 ust. 1 ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Użyty powyżej zwrot „w szczególności” oznacza, że kategorie przychodów zostały wymienione jedynie przykładowo. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

Zatem nieodpłatne zapewnienie transportu pracownikowi w postaci bezpłatnych biletów okresowych na sieć połączeń autobusowych, a w zasadzie ich wartość, stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże na mocy art. 21 ust. 1 pkt 14a ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).

W myśl z art. 2 pkt 41 ustawy Prawo o ruchu drogowym autobus to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Z powołanych przepisów wynika, że przedmiotowym zwolnieniem objęta jest wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym tj. pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że podstawową działalnością Wnioskodawcy jest świadczenie autobusowych usług przewozowych polegających w szczególności na świadczeniu usług przewozu osób w zakresie regularnych linii w komunikacji publicznej na terenie kraju. Wnioskodawca świadczy usługi przewozowe z wykorzystaniem autobusów w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.). Wnioskodawca posiada kilkanaście oddziałów na terenie Polski. Działalność w ww. zakresie prowadzona przez każdy z oddziałów skoncentrowana jest głównie na obszarze gminy/powiatu, w której mieści się siedziba danego oddziału lub gmin/powiatów sąsiednich. Wnioskodawca jest pracodawcą dla wielu pracowników, których miejsce wykonywania pracy zlokalizowane jest w oddziałach na terenie kraju, a ich miejsce zamieszkania jest znacznie oddalone od oddziału. W celu promocji zatrudnienia i kontynuacji pracy w oddziałach na terenie kraju, Wnioskodawca jako pracodawca planuje zorganizować dowóz pracowników do oddziałów swoimi autobusami. Zorganizowanie dowozu polegać będzie na wydaniu pracownikom biletów okresowych do wykorzystania przez niech na liniach regularnych obsługiwanych przez Wnioskodawcę. Bilety okresowe, jakie Wnioskodawca planuje wydać pracownikom mają służyć (ze wskazaniem) do dojazdu do pracy pracownika z jego miejsca zamieszkania do miejscowości, która jest siedzibą oddziału lub do innego miejsca, w którym rozpoczyna zadanie przewozowe, na linii komunikacyjnej obsługiwanej przez dany oddział, realizowane przez pracownika w ramach jego obowiązków wynikających z umowy o pracę.

W świetle powyższego uznać należy, że w sytuacji gdy Wnioskodawca zapewni pracownikom transport do pracy autobusami w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy Prawo o ruchu drogowym i w tym też celu wyda pracownikom bezpłatne bilety okresowe na sieć połączeń autobusowych realizowanych przez dany Jego oddział, to wartość tego świadczenia otrzymana przez pracownika będzie korzystała ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 14a ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych. Tym samym od wartości ww. świadczenia Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobierania zaliczki na podatek dochodowy.

Jednocześnie tut. organ zauważa że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.