ITPB2/415-706/14/RS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Sporządzenie informacji PIT-11 dla przejętych przez spółkę pracowników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 lipca 2014 r. (data wpływu 14 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 22 stycznia 2014 r. część pracowników firmy G. Sp. z o.o. (Wnioskodawca) przeszła na podstawie art. 231 Kodeksu pracy do firmy C. S.A. Pracownikom zostało wypłacone wynagrodzenie za pracę za miesiąc grudzień 2013 r. – 2 stycznia 2014 r. oraz za okres od 1 stycznia 2014 r. do 21 stycznia 2014 r. przez firmę G. Sp. z o.o. (wypłata w lutym 2014 r.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Kto powinien sporządzić informację o uzyskanym przychodzie (PIT-11) za 2014 r. dla pracowników, którzy zostali przejęci 22 stycznia 2014 r. przez firmę C. S.A.... Wnioskodawca czy C. S.A....

Zdaniem Wnioskodawcy, firma C. S.A. przejmując pracowników przejęła wszystkie zobowiązania wobec nich, czyli to ona powinna wystawić PIT-11 za 2014 r. uwzględniając wszystkie wypłacone w 2014 r. wynagrodzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Pojęcie płatnika zdefiniowane zostało w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), zgodnie z którym płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Jak wynika z treści art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ww. ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 22 stycznia 2014 r. część pracowników firmy G. Sp. z o.o. (Wnioskodawca) przeszła na podstawie art. 231 Kodeksu pracy do firmy C. S.A. Pracownikom zostało wypłacone wynagrodzenie za pracę za miesiąc grudzień 2013 r. – 2 stycznia 2014 r. oraz za okres od 1 stycznia 2014 r. do 21 stycznia 2014 r. przez firmę G. Sp. z o.o. (wypłata w lutym 2014 r.).

Stosownie do art. 231 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że ww. unormowanie przyjmuje konstrukcję automatycznego wejścia w stosunek pracy po stronie jednego zakładu pracy w miejsce drugiego, czyli wprowadza swoistą sukcesję uniwersalną na płaszczyźnie stosunków pracy. Opiera się ona przy tym na założeniu, że stosunek pracy w ogóle nie zostaje rozwiązany mimo przekształceń podmiotowych.

Z powyższego wynika, iż obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązek sporządzenia stosownych informacji i obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy, nie ustają lecz przechodzą na nowego pracodawcę, który powinien je kontynuować. Okoliczności powyższe powodują, iż przejmujący pracowników pracodawca winien realizować obowiązki płatnika nałożone przepisami art. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając zatem na uwadze przywołane przepisy prawa, w szczególności art. 231 § 1 ustawy Kodeks pracy stwierdzić należy, iż po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym przejmujący pracodawca, winien przekazać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 obejmujące dane za cały rok podatkowy, czyli za okres od stycznia do grudnia 2014 r.

Reasumując, Wnioskodawca jako były pracodawca nie będzie miał obowiązku wystawienia informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 za 2014 r. od wynagrodzeń wypłaconych 2 stycznia 2014 r. oraz w lutym 2014 r. pracownikom którzy stosownie do art. 231 § 1 Kodeksu pracy z dniem 22 stycznia 2014 r. przeszli do C. S.A.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.