ITPB1/415-311/12/AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Zakres zaliczenia do przychodów ze stosunku pracy wartości dojazdów samochodem służbowym z miejsca zamieszkania do siedziby Nadleśnictwa.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2012 r. (data wpływu 19 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do przychodów ze stosunku pracy wartości dojazdów samochodem służbowym z miejsca zamieszkania do siedziby Nadleśnictwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do przychodów ze stosunku pracy wartości dojazdów samochodem służbowym z miejsca zamieszkania do siedziby Nadleśnictwa.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Zgodnie z § 3 ust. 2 zarządzenia Nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 marca 2008 r., nadleśniczy nadleśnictwa, jako osoba uprawniona do korzystania z samochodu służbowego wykorzystuje go do dojazdów pomiędzy stałym miejscem pracy a miejscem zamieszkania. Uprawnienie do użytkowania samochodu służbowego zostało nadane mu przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w piśmie z dnia 7 września 2007 r. Nadleśniczy w związku z pełnioną funkcją zajmuje bezpłatne mieszkanie funkcyjne wraz z garażem, oddalone od siedziby nadleśnictwa o 2,7 km. Prawo do przyznania mieszkania funkcyjnego zostało określone w art. 46 § 2 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r.

Zgodnie z § 24 ust. 1 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadleśniczy wykonuje zarząd nad majątkiem Skarbu Państwa - lasami i gruntami i innymi nieruchomościami stanowiącymi zasoby Lasów Państwowych, na terenie swojego nadleśnictwa. Ponadto § 4 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wyraźnie określa, iż miejscem wykonywania pracy przez nadleśniczego jest teren całego nadleśnictwa.

Aby skutecznie wypełniać obowiązki wynikające z zajmowanego stanowiska, Nadleśniczy musi być w pełni dyspozycyjny. Brak tego warunku spowodować może uniemożliwienie szybkiej reakcji na wyjątkowe sytuacje jakie mają miejsce na terenie nadleśnictwa. Mowa tu o takich zdarzeniach jak pożar, kradzież czy też powódź. Ponadto należy nadmienić, iż przychód ze stosunku pracy należy rozpatrywać w kontekście przepisów obowiązujących pracowników określających zasady użytkowania i dbania o powierzone pracownikowi mienie.

W myśl art. 124 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, nadleśniczy odpowiada w pełnej wysokości za szkodę w mieniu innym niż wymienione w § 1, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wartość dojazdów samochodem służbowym, na którego garażowanie i wykorzystywanie otrzymał nadleśniczy zgodę przełożonego, z mieszkania funkcyjnego do siedziby biura nadleśnictwa, stanowi nieodpłatne świadczenie w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a ich wartość należy uznać jako przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przydzielenie samochodu służbowego, wynikające z charakteru pracy na stanowisku nadleśniczego w tym wykorzystywanie samochodu do przejazdu z miejsca garażowania (mieszkania funkcyjnego) do siedziby nadleśnictwa nie stanowi przychodu pracownika ze stosunku pracy i nie powinno stanowić podstawy do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, ponieważ:

  1. pracownik mieszka na terenie Nadleśnictwa, który to teren w myśl jego zakresu czynności jest jego miejscem pracy,
  2. samochód jest wykorzystywany tylko do celów służbowych, nie jest wykorzystywany w celach prywatnych,
  3. możliwość natychmiastowego skorzystania z samochodu, w celu dotarcia do miejsca pracy jakim jest teren nadleśnictwa, pozwala na realizację celu służbowego, zabezpieczając w ten sposób interesy majątku Skarbu Państwa, zarządzanego przez nadleśnictwo,
  4. garażowanie w miejscu zamieszkania gwarantuje bezpieczeństwo samochodu, a tym samym stałą gotowość do jego użytkowania i osiągania przychodu.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 12 ust. 1 cyt. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub częściowo odpłatnych.

Przepisy dotyczące określania przychodu ze stosunku pracy, w szczególności dotyczące innych nieodpłatnych świadczeń należy rozpatrywać w kontekście przepisów obowiązujących pracowników określających m.in. zasady użytkowania i dbania o powierzone pracownikom mienie. Jak bowiem wynika z dyspozycji art. 124 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż wymienione w § 1, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się. Z powyższego wynika, że realizacja obowiązków służbowych przez pracownika nie może generować dla tego pracownika dodatkowego przychodu ze stosunku pracy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż nadleśniczemu pismem z dnia 7 września 2007 r. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych zostało przyznane uprawnienie do użytkowania samochodu służbowego do dojazdów pomiędzy stałym miejscem pracy, a miejscem zamieszkania. Ponadto miejsce garażowania samochodu wyznaczone zostało w miejscu zamieszkania nadleśniczego. Zasady korzystania z samochodów służbowych określone zostały w Zarządzeniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 marca 2008 r.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, iż przydzielenie samochodu służbowego i wyznaczenie miejsca garażowania w miejscu zamieszkania, wynikające z charakteru pracy na danym stanowisku nie stanowi przychodu pracownika ze stosunku służbowego, o ile samochód ten jest wykorzystywany w celach służbowych. W konsekwencji przejazdy z miejsca zamieszkania do siedziby Nadleśnictwa nie generują również przychodu ze stosunku pracy. Przychód ze stosunku pracy nie powstaje bowiem w sytuacji gdy przejazdy z oraz do miejsca zamieszkania, a także garażowanie stanowią realizację celu służbowego jakim jest dbałość o powierzone mienie nadleśnictwa.

Reasumując, należy stwierdzić, iż przejazdy nadleśniczego samochodem służbowym z miejsca zamieszkania do siedziby Nadleśnictwa - o ile nie służą osobistym celom pracownika lecz wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służbowych – nie stanowią nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem ich wartości nie można uznawać za przychód pracownika ze stosunku pracy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.