IPTPB1/4511-764/15-4/KLK | Interpretacja indywidualna

Czy sfinansowanie studiów podyplomowych pracownikowi stanowi jego przychód stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy ma zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
IPTPB1/4511-764/15-4/KLKinterpretacja indywidualna
  1. dokształcanie
  2. kwalifikacje zawodowe
  3. obowiązek płatnika
  4. podnoszenie kwalifikacji
  5. pracownik
  6. studia podyplomowe
  7. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 listopada 2015 r. (data wpływu 26 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 1 grudnia 2015 r. (data wpływu 3 grudnia 2015 r.) oraz pismem z dniu 29 grudnia 2015 r. (data wypływu 5 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych ze sfinansowaniem pracownikowi kosztów studiów podyplomowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 18 grudnia 2015 r., Nr IPTPB1/4511-764/15-3/KLK, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 18 grudnia 2015 r. (data doręczenia 23 grudnia 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił wniosek pismem z dnia 29 grudnia 2015 r. (data wpływu 5 stycznia 2016 r.), nadanym dnia 30 grudnia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny, ostatecznie sformułowany w uzupełnieniu wniosku z dnia 29 grudnia 2015 r.:

Starostwo Powiatowe w ... w dniu 24 października 2015 r. zawarło umowę z wicestarostą w związku z przyjęciem na studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie placówką oświatową” na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki .... Pracodawca zobowiązał się pokryć 100% opłaty za studia, z czego 80% kwoty pochodzi, zgodnie z umową zawartą między Starostwem Powiatowym w ... a Powiatowym Urzędem Pracy w ..., z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Kształcenia Ustawicznego Pracodawcy i Pracowników w wieku 45 lat i więcej. Zakład pracy w umowie o odpłatności za studia podyplomowe zawartej z Politechniką ... skierował wicestarostę na studia oraz oświadczył, że jest mu znany plan, program oraz regulamin studiów. Pracownik zobowiązał się do regularnego uczęszczania na zajęcia, uczestniczenia we wszystkich przewidzianych z programem nauczania egzaminach, oraz ukończenia studiów w terminie wynikającym z nauczania, dostarczenia pracodawcy dokumentu poświadczającego ukończenie studiów, a także niezwłocznego zwrotu na żądanie pracodawcy całości opłat w przypadku nieukończenia studiów lub w razie rezygnacji ze studiów. Za uczestnictwo w studiach wicestarosty zakład pracy uiścił w dniu 13 listopada 2015 r. opłatę w kwocie 3 000,00 zł (2 400,00 zł - środki z Funduszu Szkoleniowego Kształcenia Ustawicznego, 600 zł - środki Starostwa). Wicestarosta jest zatrudniony w Starostwie Powiatowym w ... zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. b) w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202). Wicestarosta ma tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Górnictwo. W oparciu o art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, Starosta ... powierzył wicestaroście sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością Wydziału Geodezji, Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia, sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu, tj.: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Zespołu Szkół, Zespołu Szkół Specjalnych i Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej oraz sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością w zakresie drogownictwa, w tym działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w .... W celu prawidłowej i rzetelnej realizacji zadań związanych z nadzorem nad działalnością jednostek oświatowych wicestarosta podjął naukę na studiach podyplomowych „Zarządzanie placówka oświatową”, za które pracodawca pokrył opłatę za studia. Czas trwania studiów wynosi II semestry i zaczął się 24 października 2015 r. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym. Świadczenie, tj. opłata za studia podyplomowe wicestarosty, zostało przyznane zgodnie z przepisami wynikającymi z art. 1033 Kodeksu pracy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 29 grudnia 2015 r.:

Czy płatnik, tj. Starostwo Powiatowe w ..., postąpiło poprawnie kwalifikując sfinansowanie studiów podyplomowych wicestarosty jako przychód wicestarosty w myśl zasady powszechnego opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosownie do art. 12 ust. 1 wymienionej ustawy, i czy do tego przychodu będzie miało zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 90, bowiem świadczenie to było przyznane odrębnymi przepisami, tj. na podstawie art. 1033 Kodeksu pracy...

Zdaniem Wnioskodawcy ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku z dnia 29 grudnia 2015 r., sfinansowanie studiów podyplomowych wicestarosty, wynikające z art. 1033 Kodeksu pracy, jest przychodem wicestarosty, zgodnie z art. 9 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem Wnioskodawcy, do tego przychodu miało zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W związku z czym Wnioskodawca jako płatnik, tj. Starostwo Powiatowe w ..., postąpiło prawidłowo nie obliczając, nie pobierając oraz nie przekazując podatku od kwoty sfinansowania studiów właściwemu Urzędowi Skarbowemu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Użyty powyżej zwrot „w szczególności” oznacza, że wymienione kategorie przychodów stanowią katalog otwarty. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym. Ponadto treść tego przepisu wskazuje, że do przychodów pracownika zaliczyć należy praktycznie wszystkie otrzymane przez niego świadczenia, które mógł on otrzymać od pracodawcy. Są nimi bowiem nie tylko wynagrodzenia, czyli świadczenia wprost wynikające z zawartej umowy o pracę, ale również wszystkie inne przychody (świadczenia), niezależnie od podstawy ich wypłaty, jeżeli w jakikolwiek sposób wiążą się z faktem wykonywania pracy.

W myśl art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za pracownika w rozumieniu ustawy uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy.

Z cytowanych powyżej przepisów jednoznacznie wynika, że do przychodów pracownika zalicza się wszystkie otrzymywane przez niego świadczenia, wynikające z zawartej umowy bądź mające związek z wykonywaniem przez niego pracy.

Należy zatem przyjąć, że co do zasady wartość świadczeń otrzymanych przez pracownika na dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych stanowi przychód ze stosunku pracy.

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego.

Użyte w cytowanym powyżej art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy sformułowanie „odrębne przepisy” obejmuje cały szereg aktów prawnych, z których wynika prawo pracownika do otrzymania od pracodawcy świadczeń w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego.

Od dnia 16 lipca 2010 r. kwestie dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników regulują m.in. przepisy art. 1031-1036 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1052). Regulacje te wprowadziła ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 105, poz. 655).

W myśl art. 1031 § 1 Kodeksu pracy, przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

Regulacje zawarte w art. 1031-1036 Kodeksu pracy różnicują zakres świadczeń przysługujących pracownikom w zależności od tego, czy pracownik:

  • podnosi kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą, bądź
  • zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności z własnej inicjatywy.

Zgodnie z art. 2 Kodeksu pracy, pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Pracownikowi, który podnosi kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą przysługuje urlop szkoleniowy i zwolnienie z całości lub z części dnia pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, które nie korzysta ze zwolnienia. Ponadto pracodawca może mu przyznać dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie (art. 1033 Kodeksu pracy), które w takich okolicznościach korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z kolei pracownikowi, który zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności z własnej inicjatywy, tj. na innych zasadach niż ściśle określone w art. 1031 - 1035, może być przyznane jedynie zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia i urlop bezpłatny w wymiarze ustalonym w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i pracownikiem (art. 1036 Kodeksu pracy). Tym samym - w takiej sytuacji - ewentualne dodatkowe świadczenia pracodawcy polegające, np. na opłaceniu kosztów kształcenia pracownikowi nie są objęte zwolnieniem od podatku określonym w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w rezultacie stanowią przychód tej osoby ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Z wniosku wynika, że Starostwo Powiatowe (Wnioskodawca) zawarło umowę z wicestarostą w związku z przyjęciem go na studia podyplomowe. Wnioskodawca zobowiązał się pokryć opłatę za studia, z czego część kwoty pochodzi zgodnie z umową zawartą między Starostwem Powiatowym a Urzędem Pracy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Kształcenia Ustawicznego Pracodawcy i Pracowników w wieku 45 lat i więcej. Zakład pracy w umowie o odpłatności za studia podyplomowe zawartej z Politechniką skierował wicestarostę na studia oraz oświadczył, że jest mu znany plan, program oraz regulamin studiów. W celu prawidłowej i rzetelnej realizacji zadań związanych z nadzorem nad działalnością jednostek oświatowych wicestarosta podjął naukę na studiach podyplomowych „Zarządzanie placówką oświatową”. Czas trwania studiów wynosi II semestry, a zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że sfinansowanie pracownikowi kosztów studiów podyplomowych na podstawie art. 1031 § 1 Kodeksu pracy, odbywanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, stanowi dla pracownika przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże zwolniony z opodatkowania na postawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym Wnioskodawca jako płatnik od wartości ww. świadczenia nie ma obowiązku pobierania zaliczki na podatek dochodowy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.