IPTPB1/415-291/12-4/ASZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Należy stwierdzić, iż wynagrodzenie pracowników Wnioskodawcy nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, reprezentowanego przez adwokata, przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2012 r. (data wpływu 10 maja 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 lipca 2012 r. (data wpływu 1 sierpnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku wypłatą wynagrodzeń w ramach realizacji Siódmego Programu Ramowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku wypłatą wynagrodzeń w ramach realizacji Siódmego Programu Ramowego.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa m. in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749), w związku z czym pismem z dnia 16 lipca 2012 r., Nr IPTPB1/415-291/12-2/ASZ, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie z dnia 16 lipca 2012 r. skutecznie doręczono w dniu 23 lipca 2012 r., następnie w dniu 1 sierpnia 2012 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania w polskiej placówce pocztowej 30 lipca 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca realizuje zadania w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej w formie grantów lub subwencji. Siódmy Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR) jest głównym instrumentem Unii Europejskiej w zakresie finansowania badań w Europie i obejmuje lata 2007-2013. O fundusze mogą ubiegać się instytucje naukowe (uniwersytety, akademie, instytuty), jednostki przemysłowe, organizacje, jednostki rządowe i samorządowe, organizacje pozarządowe oraz inne prywatne i publiczne jednostki posiadające osobowość prawną.

Finansowanie przez Komisję Europejską odbywa się na zasadzie grantu w określonej kwocie (ryczałtu), wyrażonej w euro: w trakcie trwania projektu Komisja Europejska przesyła transze zaliczkowe do maksymalnej wysokości 85% zaplanowanych kosztów, zaś pozostałe 15% zostaje przesłane po akceptacji raportu końcowego – wciągu kilku miesięcy od zakończenia i projektu. Z tego względu, w celu wykorzystania budżetu w 100% oraz realizacji założeń merytorycznych, zgodnie z planem Wnioskodawca finansuje końcowe działania w projekcie, które to wydatki zostaną następnie zwrócone przez Komisję Europejską. Uczelnia jest bezpośrednim beneficjentem środków otrzymanych z Unii Europejskiej w formie bezzwrotnej pomocy, a środki gromadzone są na wydzielonym koncie bankowym.

W projektach realizowanych w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej zadania szczegółowe określone w Aneksach Technicznych do poszczególnych Umów Gramowych wykonują:

 1. bezpośrednio realizujący cel programu pracownicy Uniwersytetu Medycznego, wymienieni z imienia i nazwiska w Aneksie Technicznym Umowy Graniowej;
 2. bezpośrednio realizujący cel programu pracownicy Uczelni, którzy nie zostali wymienieni z nazwiska (z uwagi n ograniczenie opisu instytucji i naukowców do 1 strony), jednakże szczegółowy opis zadań badawczych zawarty w Aneksie Technicznym bezsprzecznie odpowiada ich doświadczeniu i umiejętnościom;
 3. pracownicy zewnętrzni bezpośrednio realizujący cel programu ramowego;
 4. inni pracownicy, którzy realizują cel programu tylko pośrednio.

Zgodnie z wydaną przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE publikacją, dotyczącą finansowych aspektów projektów Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej, koszty personelu zalicza się do kategorii bezpośrednich kosztów projektu.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 21 ust. 1 pkt 46 stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zastosowanie zwolnienia z obowiązku podatkowego, w sytuacji przekazania środków przez Unię Europejską bezpośrednio na wydzielone konto bankowe Uczelni, jak i wypłaty wynagrodzenia w części przez Wnioskodawcę w oczekiwaniu na zwrot wypłaconych kwoty przez Unię Europejską:

 1. pracowników Uczelni bezpośrednio realizujących cel programu ramowego, wymienionych z imienia i nazwiska w Aneksie Technicznym Umowy Grantowej;
 2. pracowników, którzy nie zostali wymienieni z nazwiska (z uwagi na ograniczenie opisu instytucji i naukowców do 1 strony), jednakże szczegółowy opis zadań badawczych zawarty w Aneksie Technicznym bezsprzecznie odpowiada ich doświadczeniu i umiejętnościom;
 3. pracowników zewnętrznych bezpośrednio realizujących cel programu;

- będzie zgodne z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

W uzupełnieniu wniosku z dnia 30 lipca 2012 r. Wnioskodawca przeformułował ww. pytania i zadał następujące pytania:

 1. Czy na Wnioskodawcy, jako płatniku będzie ciążył obowiązek obliczenia, pobrania podatku i wypłacenia go we właściwym terminie do organu podatkowego, w sytuacji przekazania środków przez Unię Europejską bezpośrednio na wydzielone konto bankowe Uczelni, jak i wypłaty wynagrodzenia w części przez Uczelnię w oczekiwaniu na zwrot wypłaconych kwot przez Unię Europejską w stosunku do pracowników Wnioskodawcy bezpośrednio realizujących cel programu ramowego, wymienionych z imienia i nazwiska w Aneksie Technicznym Umowy grantowej...
 2. Czy na Wnioskodawcy, jako płatniku będzie ciążył obowiązek obliczenia, pobrania podatku i wypłacenia go we właściwym terminie do organu podatkowego, w sytuacji przekazania środków przez Unię Europejską bezpośrednio na wydzielone konto bankowe Uczelni, jaki wypłaty wynagrodzenia w części przez Uczelnię w oczekiwaniu na zwrot wypłaconych kwot przez Unię Europejską w stosunku do pracowników, którzy nie zostali wymienieni z imienia i nazwiska (z uwag na ograniczenie opisu instytucji i naukowców do strony 1), jednakże szczegółowy opis zadań badawczych zawarty w Aneksie Technicznym bezsprzecznie odpowiada ich doświadczeniu i umiejętnościom...
 3. Czy na Wnioskodawcy, jako płatniku będzie ciążył obowiązek obliczenia, pobrania podatku i wypłacenia go we właściwym terminie do organu podatkowego, w sytuacji przekazania środków przez Unię Europejską bezpośrednio na wydzielone konto bankowe Uczelni, jak i wypłaty wynagrodzenia w części przez Uczelnię w oczekiwaniu na zwrot wypłaconych kwot przez Unię Europejską w stosunku do pracowników zewnętrznych bezpośrednio realizujących cel programu...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub u mów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W ocenie Wnioskodawcy, do przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne bezpośrednio realizujące cele projektu, które finansowane są z funduszy przekazywanych przez Komisję Europejską ma zastosowanie zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W tym miejscu wskazuje, iż pierwsza przesłanka zastosowania zwolnienia podatkowego jest co do zasady spełniona, w sytuacji gdy środki finansowe pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań.

W związku z powyższym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż pierwsza przesłanka określająca obowiązek uzyskania dochodu ze środków zagranicznych jest spełniona, gdyż dochód przekazany dla celów realizowania programu ramowego, pochodzi ze środków bezzwrotnej pomocy przekazywanej na specjalnie wydzielony rachunek bankowy przez Komisję Europejską.

Wnioskodawca stoi również na stanowisku, że koszt wynagrodzeń finansowanych z projektu, w części poniesionej przez Uczelnię w oczekiwaniu na zwrot z UE, także podlega zwolnieniu, gdyż ważne jest ostateczne źródło pochodzenia środków (stanowiących wkład UE), nie zaś sposób finansowania.

Odnosząc się do wymogu określonego przez drugi punkt art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy, który zezwala na zastosowanie zwolnienia podatkowego w sytuacji, gdy podatnik uzyskujący zagraniczne dochody, bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, Wnioskodawca wskazuje, iż zgodnie z publikacją wydaną przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, dotyczącą finansowych aspektów projektów Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej, koszty personelu tj.:

 1. pracownicy Uczelni, wymienieni z imienia i nazwiska w Aneksie Technicznym Umowy Grantowej,
 2. pracownicy Uczelni, którzy nie zostali wymienieni z nazwiska (z uwagi na ograniczenie opisu instytucji i naukowców do 1 strony), jednakże szczegółowy opis zadań badawczych zawarty w Aneksie Technicznym bezsprzecznie odpowiada ich doświadczeniu i umiejętnościom.
 3. pracownicy zewnętrzni bezpośrednio realizujący cel programu ramowego

- zalicza się do kategorii bezpośrednich kosztów projektu (oprócz kosztów poniesionych na wynagrodzenia dla pracowników zewnętrznych, którzy realizują cel projektu tylko pośrednio – koszty podwykonawstwa).

Wynagrodzenie pracowników Uczelni odpowiedzialnych merytorycznie za realizację projektu wypłacane jest na podstawie wniosków o przydzielenie wynagrodzenia dodatkowego w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków wynikającym z realizacji projektu Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej. We wnioskach zawarte są zwiększone zakresy obowiązków, które ściśle określają zadania związane z projektem badawczym. Zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej koszty wynagrodzeń pracowników są rejestrowane w miesięcznych kartach czasu pracy wypełnianych przez tych pracowników i zatwierdzanych przez kierowników projektów. Karty pracy zawierają datę, nazwę projektu, zakres realizowanego tematu oraz liczbę godzin wykorzystanych na realizację programu. Na podstawie tak udokumentowanego świadczenia pracy można wnioskować, iż pracownicy ci w sposób bezpośredni realizowali cele programu.

A zatem, dochody personelu realizującego zadania w ramach projektu Siódmego Ramowego Programu Unii Europejskiej zalicza się je jako koszty bezpośrednie projektu, i tym samym będą korzystać ze zwolnienia.

Powyższe potwierdza fakt, iż osoby realizujące cel projektu, będą realizowały je bezpośrednio, a wynagrodzenia będzie zaliczone do bezzwrotnej pomocy.

W związku z powyższym należy podkreślić, iż beneficjentem środków przekazywanych na cele realizacji zadań programu ramowego, będzie nie tylko Wnioskodawca, który otrzymuje środki na wydzielony rachunek bankowy, lecz również wymienione wcześniej trzy grupy pracowników, którzy bezpośrednio realizują cele programu, a ich wynagrodzenie zaliczane jest do bezpośrednich kosztów programu. Nie sposób, nie przyznać takim osobom, statusu bezpośrednio realizujących cel programu, gdyż są jako jego realizatorzy wymienieni w aneksie, który jest integralną częścią umowy. Osoby, które w aneksie takim nie są wymienione, lecz zamiast tego określone są dokładnie zadania jakie należy wykonać w ramach programu, zdaniem Wnioskodawcy, również podlegają zwolnieniu.

Podkreślenia wymaga, zdaniem Wnioskodawcy, iż najistotniejszą kwestią która pozwala na zaliczenie osoby fizycznej do kategorii osób bezpośrednio realizujących cel projektu jest pochodzenie wy nagrodzenia za realizację zadań, które w omawianej sytuacji będzie wypłacane ze środków bezpośrednio przekazanych przez Komisję Europejską z bezzwrotnej pomocy.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 30 lipca 2012 r., Wnioskodawca dodał, iż Jego zdaniem w stosunku, zarówno do:

 • pracowników Wnioskodawcy, bezpośrednio realizujących cel programu ramowego, wymienionych z imienia i nazwiska aneksie technicznym Umowy Grantowej;
 • pracowników, któryż nie zostali wymienieni z nazwiska (z uwagi na ograniczenie opisu instytucji i naukowców do i strony), jednakże szczegółowy opis zadań badawczych zawarty w aneksie technicznym bezsprzecznie odpowiada ich doświadczeniu i umiejętnościom;
 • pracowników zewnętrznych bezpośrednio realizujących cel programu,

- jako płatnik nie będzie obowiązany do obliczenia, pobrania podatku i wypłacenia go we właściwym terminie do organu podatkowego, gdyż taki dochód zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzysta ze zwolnienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W związku z powyższym, warunkiem skorzystania ze zwolnienia dochodów od podatku na podstawie powyższego przepisu, musi być spełnienie łącznie obu przesłanek, tj.:

 • środki finansowe pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych, międzynarodowych instytucji finansowych (...), w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy,
 • prace wykonywane przez podatnika służą bezpośredniej realizacji celu określonego programem finansowanym z bezzwrotnej pomocy.

Oznacza to, że niedopełnienie któregokolwiek z warunków uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia. Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zwolnieniem o charakterze przedmiotowym, gdyż związane jest z przychodem ze środków pomocowych płynących z zagranicy.

Przesłankami warunkującymi przedmiotowe zwolnienie jest zagraniczne pochodzenie i bezzwrotny charakter środków finansowych, z których podatnik jest wynagradzany oraz ustalenie podmiotu, któremu przyznano pomoc zagraniczną, i który bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy. Podkreślić przy tym należy, iż z przepisu tego wynika również przesłanka negatywna – nie podlegają zwolnieniu dochody osób, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W zakresie pierwszej z ww. przesłanek należy wskazać, że co do zasady zostaje ona spełniona w przypadku, gdy środki finansowe pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków dokonywane jest za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Przy analizowaniu warunku określonego pod lit. a) cyt. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ważne jest, aby w danej sytuacji faktycznie zostało zachowane kryterium pochodzenia środków pieniężnych, co oznacza, że ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają dochody podatnika, które bezpośrednio zostały sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy.

W przedmiotowej sprawie beneficjentem pomocy jest Uczelnia. Ze stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca realizuje zadania w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej w formie grantów lub subwencji. Siódmy Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR) jest głównym instrumentem Unii Europejskiej w zakresie finansowania badań w Europie i obejmuje lata 2007-2013. O fundusze mogą ubiegać się instytucje naukowe (uniwersytety, akademie, instytuty), jednostki przemysłowe, organizacje, jednostki rządowe i samorządowe, organizacje pozarządowe oraz inne prywatne i publiczne jednostki posiadające osobowość prawną. Finansowanie przez Komisję Europejską odbywa się na zasadzie grantu w określonej kwocie (ryczałtu), wyrażonej w euro: w trakcie trwania projektu Komisja Europejska przesyła transze zaliczkowe do maksymalnej wysokości 85% zaplanowanych kosztów, zaś pozostałe 15% zostaje przesłane po akceptacji raportu końcowego – wciągu kilku miesięcy od zakończenia i projektu. Z tego względu, w celu wykorzystania budżetu w 100% oraz realizacji założeń merytorycznych, zgodnie z planem Wnioskodawca finansuje końcowe działania w projekcie, które to wydatki zostaną następnie zwrócone przez Komisję Europejską. Uczelnia jest bezpośrednim beneficjentem środków otrzymanych z Unii Europejskiej w formie bezzwrotnej pomocy, a środki gromadzone są na wydzielonym koncie bankowym.

W projektach realizowanych w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej zadania szczegółowe określone w Aneksach Technicznych do poszczególnych Umów Gramowych wykonują:

 1. bezpośrednio realizujący cel programu pracownicy Uniwersytetu Medycznego, wymienieni z imienia i nazwiska w Aneksie Technicznym Umowy Graniowej;
 2. bezpośrednio realizujący cel programu pracownicy Uczelni, którzy nie zostali wymienieni z nazwiska (z uwagi n ograniczenie opisu instytucji i naukowców do 1 strony), jednakże szczegółowy opis zadań badawczych zawarty w Aneksie Technicznym bezsprzecznie odpowiada ich doświadczeniu i umiejętnościom;
 3. pracownicy zewnętrzni bezpośrednio realizujący cel programu ramowego;
 4. inni pracownicy, którzy realizują cel programu tylko pośrednio.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż spełnione zostało kryterium przedmiotowe, zawarte w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto, konieczne jest spełnienie również drugiej przesłanki niezbędnej do zastosowania zwolnienia, określonej w treści przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten wymaga, by podatnik realizował cel programu bezpośrednio, przy czym należy zwrócić uwagę na drugą część tego przepisu stanowiącą, że „zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.” Tak więc, z owego zwolnienia nie mogą korzystać pracownicy podmiotu bezpośrednio realizującego cele programu, a także osoby, którym podmiot bezpośrednio realizujący cele programu zlecił wykonanie tylko określonych czynności (np. w oparciu o umowę o dzieło, zlecenia).

Podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy jest osoba, która wykonując czynności z tym programem związane otrzymała na ten cel środki od podmiotu wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc jest bezpośrednim beneficjentem tychże środków. Przychody podlegają zwolnieniu z opodatkowania, jeżeli są przychodami podatnika bezpośrednio realizującego cel programu.

Z wniosku wynika, iż Beneficjentem projektu, jest Uczelnia, która zatrudnia pracowników bezpośrednio realizujących cele projektu. Zatem, pracownicy Wnioskodawcy, wprawdzie wykonują czynności związane z programem pomocowym, jednakże robią to dla podmiotu bezpośrednio realizującego cel tego programu (na mocy zawartej z nimi umowy o pracę) i przy wykorzystaniu środków od niego otrzymanych (a nie przekazanych przez podmiot upoważniony).

Skoro w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawierającym negatywną przesłankę zwolnienia, mowa jest o zleceniu przez beneficjenta pomocy wykonania określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem bez względu na rodzaj umowy, to należy zapis ten rozumieć szeroko, a więc chodzi tu o każdy rodzaj umowy, m. in. umowę o pracę. Analiza przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do wniosku, iż podatnikiem realizującym bezpośrednio cel programu może być jedynie podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego programu i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie, a tym podmiotem w niniejszej sprawie jest wyłącznie Wnioskodawca.

Wobec powyższego, w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania zwolnienie wynikające z treści art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie została spełniona przesłanka wynikająca z lit. b) ww. artykułu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zwrócić należy uwagę, iż zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 cytowanej ustawy podatkowej jest zwolnieniem o charakterze przedmiotowym, o czym świadczy związanie go z określonymi źródłami, a więc przychodem ze środków pomocowych płynących z międzynarodowych instytucji finansowych albo rządów obcych państw. Środki pieniężne, a mówiąc ściśle przychody podlegają zwolnieniu z opodatkowania, jeżeli są przychodami beneficjenta lub bezpośredniego wykonawcy. Nie są natomiast zwolnione przychody pracowników tychże podmiotów. Pracownik otrzymujący wynagrodzenie za pracę, która z natury swej jest uzależniona od rodzaju wykonywanej przez pracodawcę działalności oraz źródeł jej finansowania (np. środki własne, kredyt lub inne środki obce, w tym pomocowe).

W przedmiotowej sprawie, w ramach wykonywania swych obowiązków, pracownicy wykonują określone czynności w związku z realizacją ww. programu, na podstawie umowy o pracę. Zapłatę za wykonanie zadań otrzymują od Wnioskodawcy, jako pracodawcy, który za tę wypłatę odpowiada na podstawie zawartej umowy o pracę, i którą jest zobowiązany zrealizować ze środków finansowych, jakimi dysponuje, niezależnie skąd one pochodzą.

Skoro w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca ściśle wskazał krąg podmiotów mogących udzielić bezzwrotnej pomocy, niedopuszczalne jest obejmowanie zwolnieniem dochodów podatników, do których środki pomocowe trafiają w inny sposób, np. jako wynagrodzenia za pracę. Ważne jest, aby dochody te zostały uzyskane w sposób określony w tym przepisie, nie tylko pochodziły od podmiotu, który otrzymuje bezzwrotną pomoc. Stanowisko odmienne skutkowałoby nieuprawnionym poszerzeniem kręgu osób, których dochody podlegają zwolnieniu.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż wynagrodzenie pracowników Wnioskodawcy nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu, niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, Wnioskodawca jako płatnik ma obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od tych wypłat, zgodnie z art. 31 cyt. ustawy.

Stosownie do art. 31 tej ustawy, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Podkreślić należy, iż w przedmiotowej sprawie ma zastosowanie ogólna reguła postępowania podatkowego, w myśl której dowodem może być wszystko co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem – art. 180 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749).

Przy czym, mając na uwadze treść przepisu art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, tut. Organ wydając interpretację prawa podatkowego nie jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania dowodowego. Organ wydający interpretację opiera się bowiem wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postepowania dowodowego. Na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia w toku tego postepowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszej interpretacji

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.