IPTPB1/415-222/12-5/ASZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Jakie obowiązki będą ciążyły na stowarzyszeniu, jako płatniku podatku dochodowego od osób fizycznych, w stosunku do pracowników i osób niepozostających w stosunku pracy, uczestniczących w poczęstunku (w formie stołu szwedzkiego)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 marca 2012 r. (data wpływu 26 marca 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 czerwca 2012 r. (data wpływu 13 czerwca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku ze zorganizowaniem obchodów jubileuszu Stowarzyszenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa m. in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z czym pismem z dnia 1 czerwca 2012 r., Nr IPTPP1/443-245/12-2/RG, IPTPB1/415-222/12-2/ASZ, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie z dnia 1 czerwca 2012 r. skutecznie doręczono w dniu 5 czerwca 2012 r., następnie w dniu 13 czerwca 2012 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania w polskiej placówce pocztowej 11 czerwca 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, prowadzącym działalność statutową w zakresie sportu samochodowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podstawową działalnością statutową jest rozwijanie sportu samochodowego, kartingowego i popularnego wśród społeczeństwa (osób zrzeszonych w tym Klubie i niezrzeszonych) poprzez organizacje zawodów sportowych dla zawodników z licencją sportową, jak również dla amatorów.

Wnioskodawca posiada własny obiekt sportowy „...”, na którym organizuje zawody sportowe o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, klubowym, okręgowym przy ścisłej współpracy z Polskim (...),jak również z organami administracji państwowej i samorządowej.

Klubowa Komisja przy ścisłej współpracy z Kuratorium Oświaty i Policją jest od lat organizatorem Powiatowych i Wojewódzkich Finałów Turniejów Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz Wojewódzkich Finałów Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Oprócz działalności statutowej, Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, a dochód przeznacza w całości na działalność statutową. Dochód ten na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych. Dodano, iż Wnioskodawca jest podmiotem, który nie ma, jako celu, systematycznego dążenia do osiągnięcia zysków, zaś wszelkie, które osiągnie, przeznacza na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług statutowych.

Przychody z prowadzonej działalności statutowej są zwolnione z podatku VAT (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 - usługi ściśle związane ze sportem), jak również opodatkowane (PKWiU 93.11.10.0 - usługi związane z działalnością obiektów sportowych).

Wnioskodawca planuje zorganizować uroczyste obchody jubileuszu Swojego x-lecia i x-lecia „...”, podczas których zostanie omówiona działalność statutowa od początku istnienia (Wnioskodawca planuje wyświetlić zdjęcia i krótkie relacje filmowe dokumentujące organizację zawodów sportowych od początku działalności do dziś).

Wnioskodawca przewiduje wręczenie honorowych odznaczeń z logo Klubu (o wartości około 20 zł netto), dyplomów, plakietek okolicznościowych (o wartości około 70 zł netto) dla zasłużonych członków, zawodników, pracowników i instytucji w podziękowaniu za dotychczasową pracę na rzecz działalności statutowej stowarzyszenia.

Podczas uroczystości zasłużone osoby, działające na rzecz sportu zostaną odznaczone odznaką Polskiego (...), jak również dostaną podziękowania od instytucji współpracujących z Wnioskodawcą w ramach zadań statutowych.

Obchody jubileuszu co 5 lat, są organizowane w związku z kultywowaniem działalności statutowej Wnioskodawcy, będąc jednocześnie okazją do poszerzania wiedzy na jej temat.

Na uroczystości zostaną zaproszeni: pracownicy, członkowie stowarzyszenia, władze państwowe, samorządowe, miasta, gminy i przedstawiciele instytucji współpracujących (Polski (...), innych klubów, Policji, Kuratorium Oświaty, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego - przy czym ich udział będzie dobrowolny i nieodpłatny).

W trakcie części oficjalnej Wnioskodawca planuje dodać oprawę muzyczną w postaci występów solowych muzyków i wokalistów (Wnioskodawca planuje zatrudnić na umowę o dzieło 3 wykonawców za wynagrodzeniem w kwocie około 500 zł brutto od osoby).

Z okazji jubileuszu, na podstawie umowy o dzieło, jest opracowywana książka zawierająca historię działalności statutowej stowarzyszenia. Będzie ona wydana w wydawnictwie w nakładzie 1000 szt. (o wartości około 28 zł za sztukę). Książka zostanie rozdana podczas uroczystości, wśród członków stowarzyszenia i instytucji współpracujących w ramach prowadzonej działalności statutowej na rzecz sportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, służąc pogłębianiu wiedzy na temat potrzeby prowadzenia dalszej działalności statutowej (pozostałe egzemplarze będą rozdane nowym zapisującym się do stowarzyszenia członkom, a nieuczestniczącym w uroczystościach przy okazji opłacania składek - jako materiał informacyjny). Wnioskodawca szacuje, że na obchody jubileuszowe przyjdzie około 250 osób i w związku z tym planuje je zorganizować w wynajętej sali z uwagi na brak posiadania takiego lokalu, który by pomieścił wszystkich.

Po części oficjalnej, Wnioskodawca planuje zaprosić wszystkich na poczęstunek w formie stołu szwedzkiego w celu przeprowadzenia dyskusji i wymiany zdań wśród przybyłych osób na temat prowadzonej działalności statutowej stowarzyszenia. Wszystkie koszty planuje ponieść ze środków obrotowych stowarzyszenia, zgodnie z uchwałą Zarządu.

Ponadto, Wnioskodawca informuje, że prowadzona jest pełna księgowość, a z podatków rozlicza się na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stowarzyszenie wg. stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. zrzesza 1819 członków.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 11 czerwca 2012 r. Wnioskodawca wyjaśnił, iż:

 • jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, zakupy poszczególnych elementów w celu organizacji uroczystości jubileuszowej tj. zaproszeń, odznaczeń, plakietek okolicznościowych, dyplomów, wydanej książki będą miały związek zarówno z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, zwolnionymi od tego podatku, jak również niepodlegającymi podatkowi VAT (składki członkowskie),
 • nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje,
 • zgodnie z art. 90 ust. 2-10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054), dla kwot podatku naliczonego do których nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części tego podatku związanego z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT i zwolnionymi z tego podatku, ustalony wskaźnik proporcji za 2011 rok na 2012 rok wynosi 96%,
 • wręczone odznaczenia, plakiety okolicznościowe, dyplomy, wysłane zaproszenia, wydana książka i wynajem sali będą mieć związek z działalnością statutową,
 • wysłane zaproszenia i rozdane książki z historią działalności statutowej Klubu będą stanowiły materiały informacyjne, natomiast wręczone odznaczenia, dyplomy i plakiety okolicznościowe będą stanowiły honorowe wyróżnienia za zasługi na rzecz działalności statutowej stowarzyszenia w zakresie sportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, zgodnie z art. 2 i art. 4 ustawy o odznakach i mundurach z dnia 21 grudnia 1978 r. (Dz. U. z 1978 r. Nr 31, poz. 130). Honorowe wyróżnienia nie są towarem lub prezentem, o których mowa w art. 7 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług, ponieważ nie przedstawiają one żadnej wartości materialnej. Stanowią jedynie korzyść emocjonalną u osób wyróżnionych,
 • zaproszenia, odznaczenia, plakietki okolicznościowe, dyplomy oraz książka zostaną wręczone nieodpłatnie.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo odliczając podatek VAT naliczony proporcją sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej według ustalonego wskaźnika za 2011 r. od faktur dokumentujących zakupy: zaproszeń, odznaczeń, plakietek okolicznościowych, dyplomów, wydanej książki i wynajmu sali...
 2. Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo nie naliczając podatku VAT należnego od wręczonych odznaczeń, plakietek okolicznościowych, dyplomów i książek...
 3. Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo nie obciążając podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osób uhonorowanych odznaczeniami, plakietami i książką...
 4. Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo nie obciążając podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osób uczestniczących w poczęstunku (w formie stołu szwedzkiego)...
 5. Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo zaliczając w całości poniesione koszty w koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych...
 6. Czy w przypadku nie uznania w całości poniesionych kosztów za koszty uzyskania przychodu, w związku z którym może powstać przychód do opodatkowania, to Wnioskodawca będzie zwolniony od podatku dochodowego, jako dochód przeznaczony na cele statutowe na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

W uzupełnieniu wniosku z dnia 11 czerwca 2012 r. Wnioskodawca stwierdzając, że występuje jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, przeformułował ww. pytania Nr 3 i 4, zadając następujące pytania:

 1. Jakie obowiązki będą ciążyły na stowarzyszeniu, jako płatniku podatku dochodowego od osób fizycznych, w stosunku do pracowników i osób niepozostających w stosunku pracy od wręczonych odznaczeń, plakietek okolicznościowych, dyplomów i książek...
 2. Jakie obowiązki będą ciążyły na stowarzyszeniu, jako płatniku podatku dochodowego od osób fizycznych, w stosunku do pracowników i osób niepozostających w stosunku pracy, uczestniczących w poczęstunku (w formie stołu szwedzkiego)...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku i jego uzupełnieniu Nr 4. Natomiast w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, poczęstunek w formie stołu szwedzkiego nie będzie dla osób w nim uczestniczących przychodem do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca planuje, że w uroczystościach weźmie udział około 250 osób. Nie będzie możliwe określenie ilości wszystkich uczestników, a ponadto nie posiada danych osobowych przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i instytucji (wojewoda, wicewojewoda prezydent, marszałek sejmiku, wójt, kurator oświaty, policja itd.). Fizycznie nie da się określić, kto faktycznie będzie uczestniczył w poczęstunku.

Ponadto Wnioskodawca uważa, że świadczenia te nie mają na celu zaspokajania osobistych potrzeb uczestników, ponieważ dominującą korzyść z tego tytułu uzyska Wnioskodawca. Organizacja poczęstunku da możliwość przeprowadzenia dyskusji i wymiany zdań na temat działań stowarzyszenia, a w konsekwencji wpłynie na lepszą jakość organizacji imprez statutowych.

W uzupełnienie wniosku z dnia 11 czerwca 2012 r. Wnioskodawca dodał, iż uważa, że nie wystąpi u Niego, jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, obowiązek obliczania i pobrania tego podatku (jako innych przychodów za stosunku pracy) od pracowników, oraz wystawienia informacji PIT - 8C (jako przychodów z innych źródeł) dla osób niepozostających w stosunku pracy uczestniczących w poczęstunku w formie stołu szwedzkiego. Fizycznie nie będzie możliwe do określenia, kto faktycznie będzie uczestniczył w poczęstunku i zindywidualizowanie świadczenia wraz z jego wartością pieniężną, oraz przyporządkowanie go do konkretnej osoby.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 10 ust. 1 cytowanej ustawy zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 tej ustawy, źródłem przychodów są:

 • pkt 1) stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
 • pkt 9) inne źródła.

Przychodami w myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Z powyższej definicji przychodów pracownika wynika, iż ustawodawca zaliczył do niej nie tylko otrzymane pieniądze, ale i świadczenia, które przybrały postać rzeczy oraz wykonywanie usług, bądź udostępnianie rzeczy lub praw. Tak szerokie zdefiniowanie pojęcia przychodu pracownika wskazuje, iż w każdym przypadku, w którym uzyska on realną korzyść, będzie to rodzić obowiązek zwiększenia jego przychodu, z wyjątkiem świadczeń określonych w katalogu zwolnień przedmiotowych, zawartych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast, zgodnie z art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w ww. art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Zauważyć należy, że powołany wyżej przepis wymienia pewne rodzaje przychodów stanowiących pewien katalog o charakterze otwartym, a tym samym nie rozstrzyga ostatecznie co jest przychodem z innych źródeł. Użycie przez ustawodawcę zwrotu „w szczególności” przesądza, iż przedmiotowy katalog nie ma charakteru zamkniętego. W katalogu tym będą mieściły się zatem przychody niemieszczące się w źródłach przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ww. ustawy i jednocześnie niewymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych przewidzianych w tej ustawie.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, prowadzącym działalność statutową w zakresie sportu samochodowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wnioskodawca planuje zorganizować uroczyste obchody jubileuszu Swojego x-lecia i x-lecia „...”, podczas których zostanie omówiona działalność statutowa od początku istnienia (Wnioskodawca planuje wyświetlić zdjęcia i krótkie relacje filmowe dokumentujące organizację zawodów sportowych od początku działalności do dziś). Na uroczystości zostaną zaproszeni: pracownicy, członkowie stowarzyszenia, władze państwowe, samorządowe, miasta, gminy i przedstawiciele instytucji współpracujących (Polski (...), innych klubów, Policji, Kuratorium Oświaty, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego - przy czym ich udział będzie dobrowolny i nieodpłatny). W trakcie części oficjalnej Wnioskodawca planuje dodać oprawę muzyczną w postaci występów solowych muzyków i wokalistów. Wnioskodawca szacuje, że na obchody jubileuszowe przyjdzie około 250 osób i w związku z tym planuje je zorganizować w wynajętej sali z uwagi na brak posiadania takiego lokalu, który by pomieścił wszystkich. Po części oficjalnej, Wnioskodawca planuje zaprosić wszystkich na poczęstunek w formie stołu szwedzkiego w celu przeprowadzenia dyskusji i wymiany zdań wśród przybyłych osób na temat prowadzonej działalności statutowej stowarzyszenia.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy wskazać, iż w sytuacji, gdy impreza ma charakter otwarty, tzn. że każdy kto zechce może w niej wziąć udział (a więc np. nie tylko pracownicy Wnioskodawcy, członkowie stowarzyszenia, ale również osoby postronne), to wówczas nie ma podstaw do ustalenia przychodu u poszczególnych uczestników. Ze świadczeń oferowanych na imprezie mogą bowiem korzystać osoby, które w żaden sposób nie są określone. Na dzień imprezy nie można w takiej sytuacji jednoznacznie ustalić grona osób uczestniczących w imprezie, a tym samym w sposób skonkretyzowany wskazać wysokości przychodu przypadającego na jedną osobę, z wszelkimi dalszymi konsekwencjami tych okoliczności.

A zatem uznać należy, iż wartość tych świadczeń nie stanowi dla osób uczestniczących źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ze względu na brak możliwości zindywidualizowania przedmiotowych świadczeń.

Wobec powyższego, na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.