IPPP3/4512-621/15-2/KT | Interpretacja indywidualna

Brak opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług w związku z organizacją spotkania integracyjnego dla pracowników.
IPPP3/4512-621/15-2/KTinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. integracja
  3. potrzeby osobiste (własne)
  4. pracownik
  5. świadczenie nieodpłatne
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2015 r. (data wpływu 22 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług w związku z organizacją spotkania integracyjnego dla pracowników - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług w związku z organizacją spotkania integracyjnego dla pracowników.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą polegającą głównie na dystrybucji ekspresów do kawy marki J., akcesoriów do ekspresów do kawy a także zastawy stołowej oraz kawy. Ponadto, Spółka prowadzi działalność usługową w zakresie pomocy w doborze odpowiedniego urządzenia oraz naprawy urządzeń (ekspresów do kawy). Ekspresy do kawy dystrybuowane i serwisowane przez Spółkę są produktami spółki matki Spółki, szwajcarskiego podmiotu J. AG.

W związku z tym, że Spółka zatrudnia pracowników, relacje pomiędzy którymi mają kluczowe znaczenie dla jej funkcjonowania i efektywnej działalności ukierunkowanej wyłącznie na osiąganie przychodów, koniecznym jest tworzenie właściwych więzi tak pomiędzy pracownikami jak również na linii Spółka - pracownicy.

W związku z tym, Spółka zamierza zorganizować dla swoich pracowników spotkanie integracyjne, mające właśnie na celu budowanie dobrych relacji w zespole. Pozwoli to na dalej idącą identyfikację pracowników ze Spółką, zwiększenie efektywności pracy w zespole i wydajności pracowników, a przez to realizację głównego celu Spółki, którym jest rozwój gospodarczy, większa sprzedaż produktów marki J., a w efekcie - uzyskanie przychodu. Do wydatków, które Spółka zamierza ponieść w związku z organizacją powyższego spotkania, będą należeć m.in. koszty wynajmu sali, gier integracyjnych, posiłków zapewnianych podczas spotkania, dowozu pracowników na miejsce, koszty noclegów.

Spółka posiada status czynnego podatnika VAT i wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane i niezwolnione od VAT, względnie niepodlegające opodatkowaniu ze względu na miejsce ich świadczenia, ale z prawem do odliczenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (w zakresie podatku od towarów i usług, oznaczone we wniosku nr 3):

Czy organizacja spotkania integracyjnego dla pracowników Spółki stanowi dla Spółki czynność opodatkowaną VAT jako nieodpłatne świadczenie usługi...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Organizacja spotkania integracyjnego dla pracowników nie stanowi dla Spółki czynności opodatkowanej VAT jako nieodpłatne świadczenie usługi.

Wnioskodawca wskazał, że koszty, które będą poniesione przez Spółkę w związku z organizacją spotkania integracyjnego dla pracowników, poniesione zostaną w celu osiągnięcia przychodu. Spotkanie integracyjne organizowane przez Spółkę będzie miało na celu wyłącznie lepsze poznanie się pracowników, polepszenie ich komunikacji między sobą i zacieśnienie więzi pomiędzy nimi, ale także na linii Spółka - pracownicy. Zatem sama impreza służy w konsekwencji zwiększeniu wydajności i efektywności pracy w zespole, poprawie atmosfery przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych, jeszcze lepszej identyfikacji pracowników ze Spółką. Powszechnie wiadomo (i fakt taki, jako powszechnie znany, nie wymaga udowodnienia), że pracownicy są bardziej efektywni i wydajni, jeśli identyfikują się z pracodawcą, w jednostce panują poprawne relacje, pracownicy umieją się między sobą odpowiednio komunikować i znają się na tyle dobrze, aby czuć się swobodnie. W związku z powyższym, zdaniem Spółki, jej obowiązkiem jest odpowiednia motywacja oraz organizacja pracy, a także dbanie o atmosferę pomiędzy pracownikami, a w efekcie umożliwienie pracownikom zwiększenia swej efektywności, co z kolei przełoży się pozytywnie na wysokość osiąganych przez Spółkę przychodów (względnie uchroni przed spadkiem przychodów).

Powołane powyżej argumenty, przemawiające za możliwością rozliczenia przez Spółkę w kosztach podatkowych wydatków związanych z organizacją spotkania, a po części także odnoszące się do braku przychodu po stronie pracowników, uzasadniają również brak obowiązku opodatkowania VAT organizacji spotkania integracyjnego jako nieodpłatnej usługi. Jak bowiem stanowi art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, za odpłatne (opodatkowane VAT) świadczenie usług uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Skoro zatem spotkanie integracyjne zorganizowane będzie na potrzeby prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, to tego rodzaju nieodpłatne usługi nie będą podlegać opodatkowaniu VAT.

Jednocześnie podkreślić należy, że ewentualne zużycie towarów (np. produktów spożywczych) na potrzeby działalności Spółki, w tym w czasie spotkania integracyjnego dla pracowników, będzie stanowić usługę, a nie dostawę towarów i jako takie nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT. Ze względu bowiem na to, że zużycie towarów nie stanowi przekazania prawa do rozporządzania nimi jak właściciel, czynność taka, co do zasady nie jest dostawą. Jedynie w przypadkach wskazanych w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT prawodawca sklasyfikował zużycie jako dostawę opodatkowaną VAT, a nie obejmują one zużycia na potrzeby działalności gospodarczej podatnika. Skoro tak, to zużycie towarów na potrzeby działalności gospodarczej Spółki winno być uznane za usługę, a te, będąc nieodpłatnymi, nie są opodatkowane, jeżeli służą działalności gospodarczej podatnika (j.w.).

Zatem organizacja imprezy integracyjnej dla pracowników, w tym zużycie towarów na jego potrzeby, nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT (tak też np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 15 maja 2012 r., IPTPP1/443-184/12-3/MS).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z kolei na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady, podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Przy czym, dla celów podatku od towarów i usług ustawodawca zrównał z odpłatną dostawą towarów niektóre czynności nieodpłatne. W analizowanej sprawie należy zwrócić uwagę na przepis art. 8 ust. 2 ustawy, z którego wynika, że za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

  1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
  2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Interpretując przepis art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy należy zauważyć, że opodatkowaniu podlegać powinno, jako odpłatne świadczenie usług, użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza (w tym w szczególności m.in. do celów osobistych podatnika lub jego pracowników), jeżeli przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, w całości lub w części, przy nabyciu tych towarów.

Zatem, tylko łączne zaistnienie ww. przesłanek umożliwia zastosowanie fikcji prawnej i objęcie zakresem opodatkowania VAT usług świadczonych nieodpłatnie. Jeśli jeden z tych warunków nie jest spełniony, to wówczas takie świadczenie usług nie będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Analizując natomiast treść art. 8 ust. 2 pkt 2, trzeba wskazać, że dla ustalenia, czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy powołanego przepisu, istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu, nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności, jakie w danej sprawie występują.

Należy podkreślić, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega nieodpłatne świadczenie usług na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika, bez względu na to, czy podatnikowi przysługiwało czy też nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku.

Ponadto z powyższego przepisu wynika, że opodatkowaniu VAT podlega tylko takie nieodpłatne świadczenie usług na rzecz pracowników, które służy celom osobistym pracowników (ich celom bezpośrednio konsumpcyjnym), zatem nie ma żadnego związku z działalnością przedsiębiorstwa podatnika.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zawarte dla celów podatku od towarów i usług w art. 15 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Spółka, w związku z prowadzoną działalność handlowo-usługową, zatrudnia pracowników, dla których zamierza zorganizować spotkanie integracyjne mające na celu budowanie dobrych relacji w zespole. Tworzenie właściwych więzi, zarówno pomiędzy pracownikami jak również na linii Spółka – pracownicy, z perspektywy Spółki ma kluczowe znaczenie dla jej funkcjonowania i efektywnej działalności ukierunkowanej wyłącznie na osiąganie przychodów. Zorganizowanie takiego spotkania pozwoli na pogłębienie identyfikacji pracowników ze Spółką, zwiększenie efektywności pracy w zespole i wydajności pracowników, a przez to realizację głównego celu Spółki, którym jest rozwój gospodarczy, większa sprzedaż produktów, a w efekcie - uzyskanie przychodu.

Do wydatków, które Spółka zamierza ponieść w związku z organizacją tego spotkania, będą należeć m.in. koszty wynajmu sali, gier integracyjnych, posiłków zapewnianych podczas spotkania, dowozu pracowników na miejsce, koszty noclegów.

Spółka posiada status czynnego podatnika VAT i wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane i niezwolnione od VAT, względnie niepodlegające opodatkowaniu ze względu na miejsce ich świadczenia, ale z prawem do odliczenia.

W świetle powyższych okoliczności Wnioskodawca ma wątpliwości, czy organizacja spotkania integracyjnego dla pracowników stanowi dla Spółki czynność opodatkowaną VAT jako nieodpłatne świadczenie usług.

Jak wskazał Wnioskodawca, spotkanie integracyjne będzie miało na celu integrację pracowników, polepszenie ich komunikacji między sobą i zacieśnienie więzi pomiędzy nimi, ale także na linii Spółka - pracownicy. Impreza ma więc służyć zwiększeniu wydajności i efektywności pracy w zespole, poprawie atmosfery przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych i lepszej identyfikacji pracowników ze Spółką. Obowiązkiem Spółki jest odpowiednia motywacja personelu oraz właściwa organizacja pracy, a w efekcie umożliwienie pracownikom zwiększenia efektywności, co z kolei przełoży się pozytywnie na wysokość osiąganych przez Spółkę przychodów. W ten sposób zorganizowanie opisanego spotkania przekładać się będzie na całość działalności gospodarczej podatnika.

Należy zauważyć, że ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji potrzeb osobistych, można jednak przyjąć, że potrzebami osobistymi są te, których realizacja nie jest związana ze stosunkiem pracy. A zatem potrzeby osobiste to te, których zaspokojenie wynika z dobrej woli pracodawcy. Natomiast potrzeby pracownicze to te, których spełnienie nie wynika z autonomii woli stron, ale do zaspokajania których pracodawca jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa, lub zaspokojenie których wynika z potrzeb realizacji celów prowadzonej przez pracodawcę działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę powyższą analizę, w przedstawionej sprawie nie można uznać organizacji spotkania integracyjnego dla pracowników Spółki za odpłatne świadczenie usług na ich rzecz, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy, bowiem organizacja tej imprezy będzie związana z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy. Uczestnictwo pracowników Spółki w spotkaniu integracyjnym ma na celu wzrost ich motywacji w zakresie powierzonych obowiązków, co z kolei ma przełożyć się na ich wydajność i jakość wykonywanych zadań, a tym samym docelowo przyczynić się do zwiększenia przychodów Wnioskodawcy. Jednocześnie organizacja przedmiotowego spotkania integracyjnego nie będzie służyć celom osobistym pracowników.

Zatem, na gruncie ustawy o VAT organizacja spotkania integracyjnego dla własnych pracowników nie stanowi nieodpłatnego świadczenia usług na cele osobiste pracowników, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy, i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.