IPPP3/4512-21/15-4/MC | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania pracownikom strojów sportowych, opodatkowania nieodpłatnie świadczonych usług na rzecz pracowników oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tych towarów i usług
IPPP3/4512-21/15-4/MCinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. podatek naliczony
 3. pracownik
 4. przekazanie nieodpłatne
 5. sport
 6. strój
 7. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 stycznia 2015 r. (data wpływu 16 stycznia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 9 kwietnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania pracownikom strojów sportowych, opodatkowania nieodpłatnie świadczonych usług na rzecz pracowników oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tych towarów i usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania pracownikom strojów sportowych, opodatkowania nieodpłatnie świadczonych usług na rzecz pracowników oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tych towarów i usług.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 16 kwietnia 2015 r., (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 9 kwietnia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

P. zajmuje się transportem i magazynowaniem ropy naftowej i produktów naftowych oraz świadczeniem usług telekomunikacyjnych. Spółka zatrudnia ponad 800 osób.

Spółka zamierza finansować aktywność sportową swoich pracowników. Pracownicy mogliby uczestniczyć indywidualnie lub zespołowo w rozgrywkach sportowych zarówno w strukturach Spółki, jak i na zewnątrz w zawodach organizowanych przez inne firmy z branży paliwowej, energetycznej lub w ramach Grupy Kapitałowej.

Wydatki dotyczyłyby sfinansowania zakupu strojów sportowych, które byłyby opatrzone logo Spółki, kosztów wyjazdów na zawody (transport, hotel, wyżywienie), wynajmu sali sportowej na potrzeby treningu potencjalnych uczestników rozgrywek.

Ponieważ jest to nowa inicjatywa w P., celem określenia zasad i warunków aktywizacji sportowej pracowników Spółki przygotowano do wdrożenia Regulamin finansowania aktywności sportowej pracowników P. S.A. związanej z promowaniem Spółki (dalej: Regulamin).

Regulamin określa kryteria jakie muszą być spełnione, aby P. wsparł finansowo przedsięwzięcia związane z aktywnością sportową swoich pracowników, z zastrzeżeniem, że inicjatywa ta powinna promować pozytywy wizerunek oraz rozpoznawalność marki P.. Określono tam zakres, warunki ubiegania się o wsparcie finansowe oraz zasady korzystania z otrzymanego wsparcia. Wnioski o udzielenie wsparcia rozpatrywać będzie powoływana na tę okoliczność z grona pozostałych pracowników Komisja.

Zadaniem powołanej Komisji będzie ocena zgłoszeń o udzielenie wsparcia finansowego w oparciu o następujące kryteria:

 1. potencjalne korzyści wizerunkowe/promocyjne dla P. S.A.,
 2. koszty realizacji przedsięwzięcia,
 3. zasięg projektu (regionalny/krajowy).

Przewidziane są następujące formy wsparcia na realizację wybranego przedsięwzięcia:

 1. wsparcie finansowe - przekazanie środków pieniężnych dla osoby/przedstawiciela zespołu, ubiegających się o wsparcie na pokrycie wnioskowanych kosztów,
 2. wsparcie rzeczowe - przekazanie zakupionych strojów sportowych zawierających logo Spółki i inne elementy identyfikujące Spółkę, zgodnie z przyjętymi zasadami oznakowania/brendowania.

Lista osób, którym przyznano wsparcie zawierająca imię, nazwisko, nazwę komórki organizacyjnej, zakres przedsięwzięcia - zostanie opublikowana w portalu intranetowym lub w Newsletterze P..

Przyznanie wsparcia, niezależnie od jego formy, równoznaczne jest z koniecznością rozliczenia się przez Beneficjenta z otrzymanych środków.

Rozliczenie rozumiane jest jako przedstawienie dokładnego raportu z przebiegu przedsięwzięcia, dostarczenia materiałów fotograficznych, filmowych, dźwiękowych etc. poświadczających fakt przeprowadzenia przedsięwzięcia wraz ze szczegółowym rozliczeniem finansowym (faktury VAT, rachunki). W przypadku zgłoszenia drużynowego obowiązek ten spoczywa na liderze drużyny.

Beneficjent, niezależnie od formy wsparcia, zobowiązany będzie w sytuacjach wszelkiego rodzaju występów publicznych (takich jak: wywiad prasowy, radiowy, telewizyjny, wejście na podium, przemówienie, podziękowanie za otrzymaną nagrodę w przypadku zwycięstwa itd.) do podkreślenia faktu otrzymania wsparcia od P. S.A. oraz w wypadku otrzymania wsparcia rzeczowego w postaci stroju sportowego z logo P. S.A. do występowania w nim podczas takich występów publicznych.

Niedotrzymanie powyższych warunków uprawnia do cofnięcia przyznanego przez P. wsparcia i obowiązkiem jego zwrotu przez Beneficjenta.

W wypadku, gdyby realizacja przedsięwzięcia przez Beneficjenta, z powodów zależnych od Beneficjenta nie doszła do skutku, jest on zobowiązany:

 1. w wypadku wsparcia finansowego - do zwrotu otrzymanych środków w ich pełnej wysokości
 2. w wypadku wsparcia rzeczowego - do zwrotu otrzymanych środków w stanie nowym, nieużywanym lub w przypadku rzeczy używanych do zwrotu równowartości otrzymanego wsparcia rzeczowego.

Fotografie, filmy i pozostałe materiały podlegające publikacji, o których mowa powyżej Organizator zawodów może nieodpłatnie wykorzystywać w dowolnym czasie i miejscu na terytorium Polski w mediach, materiałach reklamowych i promocyjnych P., w tym w szczególności w materiałach publikowanych w portalu intranetowym, na stronie internetowej, na wystawach, w folderach i prospektach dotyczących własnych prac.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem działalności P. są nie tylko czynności opodatkowane. P. świadczy usługi na rzecz kontrahentów zagranicznych (nieposiadających siedziby w kraju) oraz usługi zwolnione. Na podstawie art. 86 ust. 1 i ust. 14, art. 90 ust. 2 i ust. 10 pkt 2 Wnioskodawca korzysta z pełnego odliczenia podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług. Aktywność sportowa, którą zamierza sfinansować Spółka będzie realizowana poza godzinami pracy i obowiązkami służbowymi. Wydatki będące przedmiotem zapytania P. będzie finansował z bieżących środków obrotowych Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem przez Spółkę ww. towarów i usług... Czy nieodpłatne przekazanie przez Spółkę ww. towarów i usług na rzecz pracowników Spółki będzie podlegać opodatkowaniu VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Z uwagi na fakt, że Spółka zamierza nabyć towary z zamiarem ich nieodpłatnego przekazania na rzecz pracowników dla celów opisanych wyżej, należy stwierdzić, że nabywane towary służą działalności gospodarczej Spółki, a pośrednio jej działalności opodatkowanej, gdyż pracownicy będą występować w strojach z logo Spółki, a więc będą promować jej wizerunek na zewnątrz - funkcja marketingowa. W takiej sytuacji Spółce powinno przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem strojów sportowych (i innych towarów). Natomiast ich przekazanie na rzecz pracowników pomimo, że nie następuje „na cele osobiste” pracowników, lecz pozostaje w związku z działalnością gospodarczą Spółki, stanowi jednak dostawę towarów zrównaną z odpłatną dostawą towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. W związku z tym Spółka będzie zobowiązana wykazać podatek VAT należny z tytułu tego przekazania. Podstawą naliczenia będzie wartość netto zakupionych towarów.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca doprecyzował własne stanowisko wskazując, że na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uważa, że w przyszłości wdrażając projekt aktywizacji sportowej pracowników będzie miał prawo odliczyć naliczony podatek od zakupionych towarów i usług na rzecz pracowników w związku z ich aktywizacją sportową. Spółka ponownie wyjaśniła, iż z uwagi na fakt, że Spółka zamierza nabyć towary z zamiarem ich nieodpłatnego przekazania na rzecz pracowników dla celów opisanych we wniosku, należy stwierdzić, że nabywane towary służą działalności Spółki, gdyż pracownicy będą występować w strojach z logo Spółki, a więc będą promować jej wizerunek na zewnątrz - funkcja marketingowa. W takiej sytuacji Spółce powinno przysługiwać prawo odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem strojów sportowych i innych towarów. Natomiast ich przekazanie na rzecz pracowników pomimo, że nie następuje „na cele osobiste” pracowników, lecz pozostaje w związku z działalnością Spółki, stanowi jednak dostawę towarów zrównaną z odpłatną dostawą towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. W związku z tym Spółka będzie zobowiązana wykazać podatek VAT należny z tytułu tego przekazania. Podstawą naliczenia będzie wartość netto zakupionych towarów.

Również zdaniem Spółki nabywane na tę okoliczność usługi służą działalności Spółki, gdyż pracownicy Spółki dojeżdżający na zawody sportowe będą występować w strojach z logo Spółki, a więc będą promować jej wizerunek - funkcja marketingowa. W konsekwencji, można przyjąć, że co do zasady (nie dotyczy to np. usług gastronomicznych, czy noclegowych, co do których ustawodawca wyłączył prawo do odliczenia podatku VAT), Spółka powinna mieć prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie tego typu usług. Zgodnie z art. 8 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 świadczenie usługi na rzecz pracowników poprzez zakup tych usług od podmiotów zewnętrznych podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT.

Podstawą naliczenia będzie wartość netto zakupionych usług, z wyjątkiem usług, od których Spółce nie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT. Wówczas podstawę naliczenia podatku VAT stanowić będzie wartość brutto nabytych usług.

W kontekście powyższego - zarówno w związku z zamiarem nabywania towarów oraz usług przez Spółkę będzie ona miała prawo do odliczenia w całości podatku VAT naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w myśl art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny
  - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jak stanowi art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Ustawodawca na równi z odpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy usług traktuje nieodpłatne świadczenie usług w przypadkach wymienionych w art. 8 ust. 2 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi (art. 8 ust. 2a ustawy).

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczane, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczanego podatku z tymi czynnościami.

Stosowanie do art. 86 ust. 14 ustawy w przypadku podatników obowiązanych do dokonywania korekt kwot podatku naliczonego, o których mowa w art. 91 ust. 1 i 2, część kwoty podatku naliczonego obniżającą kwotę podatku należnego oblicza się w oparciu o proporcję właściwą dla roku podatkowego, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego niezależnie od terminu obniżenia kwoty podatku.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Natomiast w myśl art. 90 ust. 2 ustawy jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Stosownie do art. 90 ust. 10 ustawy w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2–8:

 1. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
 2. nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca zajmuje się transportem i magazynowaniem ropy naftowej i produktów naftowych oraz świadczeniem usług telekomunikacyjnych. Spółka zatrudnia ponad 800 osób. Spółka zamierza finansować aktywność sportową swoich pracowników. Pracownicy mogliby uczestniczyć indywidualnie lub zespołowo w rozgrywkach sportowych zarówno w strukturach Spółki jak i na zewnątrz w zawodach organizowanych przez inne firmy z branży paliwowej, energetycznej lub w ramach Grupy Kapitałowej. Wydatki dotyczyłyby sfinansowania zakupu strojów sportowych, które byłyby opatrzone logo Spółki, kosztów wyjazdów na zawody (transport, hotel, wyżywienie), wynajmu sali sportowej na potrzeby treningu potencjalnych uczestników rozgrywek. Ponieważ jest to nowa inicjatywa w P., celem określenia zasad i warunków aktywizacji sportowej pracowników Spółki przygotowano do wdrożenia Regulamin finansowania aktywności sportowej pracowników P. S.A. związanej z promowaniem Spółki. Regulamin określa kryteria jakie muszą być spełnione, aby P. wsparł finansowo przedsięwzięcia związane z aktywnością sportową swoich pracowników, z zastrzeżeniem, że inicjatywa ta powinna promować pozytywy wizerunek oraz rozpoznawalność marki P.. Określono tam zakres, warunki ubiegania się o wsparcie finansowe oraz zasady korzystania z otrzymanego wsparcia. Wnioski o udzielenie wsparcia rozpatrywać będzie powoływana na tę okoliczność z grona pozostałych pracowników komisja. Zadaniem powołanej Komisji będzie ocena zgłoszeń o udzielenie wsparcia finansowego w oparciu o następujące kryteria: potencjalne korzyści wizerunkowe/promocyjne dla P. S.A., koszty realizacji przedsięwzięcia, zasięg projektu (regionalny/krajowy). Przewidziane są następujące formy wsparcia na realizację wybranego przedsięwzięcia: wsparcie finansowe - przekazanie środków pieniężnych dla osoby/przedstawiciela zespołu, ubiegających się o wsparcie na pokrycie wnioskowanych kosztów oraz wsparcie rzeczowe - przekazanie zakupionych strojów sportowych zawierających logo Spółki i inne elementy identyfikujące Spółkę, zgodnie z przyjętymi zasadami oznakowania/brendowania. Przyznanie wsparcia, niezależnie od jego formy, równoznaczne jest z koniecznością rozliczenia się przez Beneficjenta z otrzymanych środków. Rozliczenie rozumiane jest jako przedstawienie dokładnego raportu z przebiegu przedsięwzięcia, dostarczenia materiałów fotograficznych, filmowych, dźwiękowych etc. poświadczających fakt przeprowadzenia przedsięwzięcia wraz ze szczegółowym rozliczeniem finansowym (faktury VAT, rachunki). W przypadku zgłoszenia drużynowego obowiązek ten spoczywa na liderze drużyny. Beneficjent, niezależnie od formy wsparcia, zobowiązany będzie w sytuacjach wszelkiego rodzaju występów publicznych (takich jak: wywiad prasowy, radiowy, telewizyjny, wejście na podium, przemówienie, podziękowanie za otrzymaną nagrodę w przypadku zwycięstwa itd.) do podkreślenia faktu otrzymania wsparcia od P. S.A. oraz w wypadku otrzymania wsparcia rzeczowego w postaci stroju sportowego z logo P. S.A. do występowania w nim podczas takich występów publicznych. Fotografie, filmy i pozostałe materiały podlegające publikacji Organizator zawodów może nieodpłatnie wykorzystywać w dowolnym czasie i miejscu na terytorium Polski w mediach, materiałach reklamowych i promocyjnych P., w tym w szczególności w materiałach publikowanych w portalu intranetowym, na stronie internetowej, na wystawach, w folderach i prospektach dotyczących własnych prac.

Aktywność sportowa, którą zamierza sfinansować Spółka będzie realizowana poza poza godzinami pracy i obowiązkami służbowymi. Wydatki będące przedmiotem zapytania P. będzie finansował z bieżących środków obrotowych Spółki.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą między innymi ustalenia czy nieodpłatne przekazanie pracownikom strojów sportowych będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tych towarów.

Z cytowanych wyżej przepisów regulujących prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynika, że prawo to przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć charakter pośredni lub bezpośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży - towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy; bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa, mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym osiąganymi przez podatnika obrotami. Aby jednak można było wskazać, iż określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podatnika, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu.

O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podatnika obrotów.

Z okoliczności przedmiotowej sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza finansować aktywność sportową swoich pracowników. Pracownicy mogliby uczestniczyć indywidualnie lub zespołowo w rozgrywkach sportowych zarówno w strukturach Spółki jak i na zewnątrz w zawodach organizowanych przez inne firmy z branży paliwowej, energetycznej lub w ramach Grupy Kapitałowej. Wydatki będą dotyczyły między innymi finansowania zakupu strojów sportowych, które będą opatrzone logo Spółki.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia przedmiotowych strojów sportowych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywaną działalnością Wnioskodawcy. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca w ramach finansowania aktywności sportowej swoich pracowników nabędzie stroje sportowe z logo Spółki. W złożonym wniosku Wnioskodawca wskazał również, że celem określenia zasad i warunków aktywizacji sportowej pracowników Spółki przygotowano do wdrożenia Regulamin finansowania aktywności sportowej pracowników P. S.A. związanej z promowaniem Spółki. Regulamin określa kryteria jakie muszą być spełnione, aby Wnioskodawca wsparł finansowo przedsięwzięcia związane z aktywnością sportową swoich pracowników, z zastrzeżeniem, że inicjatywa ta powinna promować pozytywy wizerunek oraz rozpoznawalność marki P.. Ponadto z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca nabędzie przedmiotowe stroje sportowe z zamiarem ich nieodpłatnego przekazania na rzecz pracowników. Pracownicy będą występować w strojach Spółki, będą promować jej wizerunek na zewnątrz, przez co będzie realizowana funkcja marketingowa.

Tym samym należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia strojów sportowy z logo Spółki, gdyż będzie istniał pośredni związek pomiędzy nabytymi towarami a działalnością Wnioskodawcy. Pracownicy Wnioskodawcy będą występować w zakupionych strojach podczas rozgrywek sportowych dzięki czemu będzie promowany pozytywny wizerunek i rozpoznawalność marki P.. Przy tym Wnioskodawca wskazał, że mimo, że przedmiotem jego działalności nie są tylko czynności opodatkowane to na podstawie art. 90 ust. 2 i ust. 10 ustawy korzysta z pełnego odliczenia podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług.

Zatem Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem przedmiotowych strojów sportowych.

Tym samych stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się natomiast do kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego przekazania towarów na rzecz pracowników należy wskazać, że aby doszło do opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów, muszą być spełnione łącznie określone warunki. Do opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów na rzecz pracowników dochodzi w sytuacji, gdy dokonującym nieodpłatnego przekazania jest podatnik podatku od towarów i usług, przekazane przez podatnika towary należą do jego przedsiębiorstwa, przedmiotem nieodpłatnego przekazania jest towar, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jego nabyciu oraz przekazanie towarów następuje na cele osobiste pracowników.

W tym miejscu należy wskazać, że ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji potrzeb osobistych, można jednak przyjąć, że cele osobiste należy rozumieć jako cele prywatne, nie zawodowe. Wobec tego cele osobiste to cele inne niż związane z działalnością gospodarczą podatnika. Potrzebami osobistymi są takie cele, których realizacja nie jest związana ze stosunkiem pracy, a zatem potrzeby osobiste to te, których zaspokojenie wynika z dobrej woli pracodawcy. Natomiast potrzeby pracownicze to takie, których spełnienie nie wynika z autonomii woli stron, ale do zaspokajania których pracodawca jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa, np.: przepisów Kodeksu pracy, przepisów innych ustaw regulujących prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, postanowień zbiorowych układów pracy, postanowień, porozumień zbiorowych, przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.

Analiza przedstawionych we wniosku okoliczności spawy oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego pozwala stwierdzić, że nieodpłatne przekazanie strojów sportowych z logo Spółki na rzecz pracowników będzie stanowić dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy. Przedmiotowe przekazanie towarów nastąpi na cele osobiste pracowników. Jak wynika z okoliczności sprawy aktywność sportowa, którą zamierza sfinansować Spółka będzie realizowana poza godzinami pracy pracowników Spółki i ich obowiązkami służbowymi. Tym samym w analizowanej sprawie przekazanie towarów nie będzie miało związku ze stosunkiem pracy, nastąpi na cele prywatne pracowników Spółki.

Zatem nieodpłatne przekazanie pracownikom strojów sportowych będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż zostaną spełnione warunki wynikające art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy pozwalające na uznanie nieodpłatnego przekazania strojów sportowych na rzecz pracowników za odpłatną dostawę towarów. Wnioskodawca przekaże nieodpłatnie na cele osobiste pracowników towary należące do jego przedsiębiorstwa. Ponadto, jak ustalono powyżej Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tych towarów.

Tym samym nieodpłatne przekazanie przez Spółkę towarów (strojów sportowych) na rzecz pracowników Spółki będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Ponadto wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy nieodpłatne świadczenie usług na rzecz pracowników będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tych usług.

Z powołanego powyższej art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika, że za odpłatne świadczenie usług uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste pracowników podatnika. Zatem dla ustalenia, czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług gdy jest świadczone na cele osobiste pracowników. Jak wskazano powyższej przez cele osobiste należy rozumieć cele prywatne, nie zawodowe. Wobec tego cele osobiste to cele inne niż związane z działalnością gospodarczą podatnika. Potrzebami osobistymi są takie cele, których realizacja nie jest związana ze stosunkiem pracy, a zatem potrzeby osobiste to te, których zaspokojenie wynika z dobrej woli pracodawcy.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach finansowania aktywności sportowej swoich pracowników będzie świadczyć na rzecz pracowników usługi związane z zapewnieniem transportu, hotelu, wyżywienia, wynajmu sali sportowej na potrzeby treningu potencjalnych uczestników rozgrywek. Wnioskodawca zakupi te usługi od podmiotów zewnętrznych.

Analiza przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego pozwala stwierdzić, że usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz pracowników będą stanowić usługi, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy. Usługi te nie są związane z działalnością gospodarcza prowadzoną przez Wnioskodawcę, a jedynie służą celom osobistym, prywatnym pracowników. Aktywność sportowa pracowników Spółki będzie realizowana poza godzinami pracy i poza obowiązkami służbowymi. A zatem spełnione zostaną warunki wynikające z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy pozwalające na uznanie usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz pracowników w sposób nieodpłatny za usługi świadczone odpłatnie.

Tym samym nieodpłatne świadczenie usług na rzecz pracowników Spółki będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się natomiast do kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia przedmiotowych usług należy stwierdzić, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem tych usług w celu ich przekazania pracownikom.

Jak wskazano powyżej z przepisów regulujących prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przy czym należy wskazać, że zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług gastronomicznych i noclegowych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca zakupi usługi związane z zapewnieniem transportu, hotelu, wyżywienia, wynajmu sali sportowej na potrzeby treningu potencjalnych uczestników rozgrywek. Wnioskodawca zakupione usługi nabędzie celem ich nieodpłatnego przekazania pracownikom. Jak ustalono wcześniej czynność przekazania usług na rzecz pracowników spełnia definicję odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy. Tym samym zakupione usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem w niniejszej sprawie Wnioskodawcy w związku z nabyciem przedmiotowych usług w ramach finansowania aktywności sportowej pracowników będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, z wyłączeniem, jak słusznie wskazał Wnioskodawca, usług noclegowych i gastronomicznych, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie należy wskazać, że w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.