IPPP2/4512-59/15-3/MJ/DG | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego VAT wyliczonego metodą „w stu” od kwoty refundowanej pracownikowi z tytułu zakupu okularów przeznaczonych do pracy przy monitorach ekranowych.
IPPP2/4512-59/15-3/MJ/DGinterpretacja indywidualna
  1. okulary
  2. podatek naliczony
  3. pracownik
  4. prawo do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 19 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego VAT wyliczonego metodą „w stu” od kwoty refundowanej pracownikowi z tytułu zakupu okularów przeznaczonych do pracy przy monitorach ekranowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego VAT wyliczonego metodą „w stu” od kwoty refundowanej pracownikowi z tytułu zakupu okularów przeznaczonych do pracy przy monitorach ekranowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej zwana Spółką) jest czynnym podatnikiem VAT. Uchwałą Zarządu ustalono zasady rozliczania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników obsługujących monitory ekranowe. Spółka pokrywa koszty okularów korygujących wzrok zakupionych przez pracowników obsługujących monitory ekranowe, w ustalonej Uchwałą Zarządu maksymalnej kwocie (obecnie do 226,28 zł).

Spółka, zgodnie z Uchwałą Zarządu pokrywa koszty okularów korygujących wzrok zakupionych przez pracowników obsługujących monitory ekranowe nie częściej niż raz na dwa lata, z tym że w myśl § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973 z 1998), pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Dlatego w sytuacji, gdy lekarz medycyny pracy wystawi zaświadczenie o konieczności wymiany okularów (szkieł) z uwagi na pogorszenie wzroku pracownika, Spółka dopuszcza dokonanie refundacji częściej niż raz na dwa lata. Refundację mogą otrzymać pracownicy, którzy spełniają warunki:

  • co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy obsługują monitory ekranowe,
  • wyniki okresowych badań okulistycznych, wykazują potrzebę stosowania okularów podczas pracy przy monitorze.

Refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników obsługujących monitory ekranowe, Spółka dokonuje na podstawie dostarczonych do Spółki łącznie dokumentów:

  • podania pracownika, w którym wyszczególniono czynności wykonywane przy pomocy komputera oraz określono średni dobowy wymiar czasu pracy przeznaczonego na te czynności,
  • zaświadczenia lekarskiego o konieczności stosowania okularów podczas pracy przy monitorze ekranowym,
  • oryginału faktury za zakupione okulary wystawionej na Wnioskodawca, potwierdzonej przez kierownika komórki organizacyjnej zatrudniającej pracownika, odnośnie charakteru i czasu pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Pod względem merytorycznym, faktura musi zostać potwierdzona przez kierownika Działu ds. BHP. Dział ds. BHP prowadzi ewidencję ilościową okularów zakupionych przez pracowników, którzy skorzystali z refundacji.

Spółka w kwocie refundacji (obecnie 226,26 zł) planuje obliczyć, metodą "w stu", kwotę VAT naliczonego (dla stawki VAT 23% jest to wartość 42,29 zł), a następnie ująć tę kwotę do odliczenia w deklaracji VAT w dacie wpływu faktury do Spółki. Pozostałą kwotę (183,97 zł) zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Podstawą odliczenia kwoty VAT naliczonego byłaby dostarczona przez pracownika faktura wystawiona na dane Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka ma prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego VAT wyliczonego metodą "w stu" od kwoty refundowanej pracownikowi z tytułu zakupu okularów przeznaczonych do pracy przy monitorach ekranowych...

Zdaniem Wnioskodawcy

Spółka ma prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego VAT obliczonej metodą "w stu" od kwoty refundacji, jaka jest zwracana dla pracownika obsługującego monitory ekranowe z tytułu zakupu okularów korygujących wzrok. W celu otrzymania refundacji, pracownik przedkłada m.in. oryginał faktury za zakup okularów korygujących wzrok. Faktura wystawiona jest na dane Spółki (pracodawcy). Konieczność zakupu okularów do pracy przy monitorze ekranowym poświadczona jest przez lekarza medycyny pracy. Zakup okularów stanowi koszt podatkowy pośrednio związany z uzyskaniem przychodu lub utrzymania źródła przychodów przez Spółkę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle treści powyższych przepisów prawa podatkowego, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z okoliczności przedstawionych przez Stronę wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka, nie częściej niż raz na dwa lata, pokrywa koszty okularów korygujących wzrok zakupionych przez pracowników obsługujących monitory ekranowe. Jednakże w przypadku, gdy lekarz medycyny pracy wystawi zaświadczenie o konieczności wymiany okularów (szkieł) z uwagi na pogorszenie wzroku pracownika, Spółka dopuszcza dokonanie refundacji częściej niż raz na dwa lata. Refundację mogą otrzymać pracownicy, którzy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy obsługują monitory ekranowe oraz wyniki okresowych badań okulistycznych wykazują potrzebę stosowania okularów podczas pracy przy monitorze. Refundacji przedmiotowych kosztów Spółka dokonuje na podstawie łącznie dostarczonych do Spółki dokumentów, tj.: podania pracownika, zaświadczenia lekarskiego o konieczności stosowania okularów podczas pracy przy monitorze ekranowym oraz oryginału faktury za zakupione okulary wystawionej na dane Spółki, potwierdzonej przez kierownika komórki organizacyjnej zatrudniającej pracownika.

Spółka w kwocie refundacji (obecnie 226,26 zł) planuje obliczyć, metodą "w stu", kwotę VAT naliczonego (dla stawki VAT 23% jest to wartość 42,29 zł), a następnie ująć tę kwotę do odliczenia w deklaracji VAT w dacie wpływu faktury do Spółki. Podstawą odliczenia kwoty VAT naliczonego będzie dostarczona przez pracownika faktura wystawiona na dane Spółki.

Zasady związane z przeprowadzaniem badań lekarskich pracowników reguluje art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502), jak również rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.).

Z kolei, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe i wymagania dotyczące organizacji pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973).

Na podstawie § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Z treści § 8 ust. 2 cyt. rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe wynika obowiązek zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1 wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Przepisy ww. rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe nie określają szczegółowych warunków zapewnienia przez pracodawcę okularów korekcyjnych. W związku z tym, powyższe kwestie powinny zostać uregulowane w aktach prawa zakładowego (układ zbiorowy pracy, regulaminy), które normują prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w danym zakładzie pracy oraz organizację i porządek pracy.

W kontekście analizowanego zagadnienia prawa pracodawcy do odliczenia podatku od towarów i usług od zakupu okularów korekcyjnych dla swoich pracowników, należy wskazać, że istotny z punktu widzenia przysługiwania prawa do odliczenia podatku naliczonego u podatnika, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jest fakt wykorzystywania zakupionych towarów bądź usług w prowadzonej działalności. Zatem kluczowe jest określenie władztwa ekonomicznego nad zakupionym towarem poprzez ustalenie kto – pracodawca, czy pracownik posiada prawo do rozporządzania towarami jako właściciel. W sytuacji, gdy prawo do rozporządzania towarem (okularami) jak właściciel przysługuje pracownikowi, pracodawca nie ma prawa do odliczenia podatku związanego z nabyciem okularów korekcyjnych, niezależnie od faktu, że są one wykorzystywane przez pracowników również podczas wykonywania obowiązków służbowych.

W opisanym przypadku nabycia okularów korygujących wzrok dokonuje pracownik, i to pracownik - a nie pracodawca, który tylko finansuje ich zakup - posiada prawo do rozporządzania okularami jak właściciel. Jak wskazał Wnioskodawca, okulary korygujące wzrok są zapewniane pracownikom w przypadku, gdy wyniki badań okulistycznych przeprowadzanych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania.

Wówczas pracownik, na podstawie przedłożonych dokumentów, tj. podania, zaświadczenia lekarskiego oraz oryginału faktury za zakupione okulary, wnosi o refundację poniesionych kosztów w związku z dokonanym zakupem okularów korygujących wzrok. Z tego wynika, że to pracownik dokonuje zakupu, i to on wchodzi w ekonomiczne władztwo tego towaru. Z samego wystawienia faktury zawierającej dane pracodawcy, jeżeli pracodawca ten nie nabył faktycznie okularów (nie doszło do przeniesienia rozporządzania okularami jak właściciel pomiędzy zakładem optycznym a pracodawcą), nie można wywodzić prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tej faktury.

Tym samym, w sytuacji, gdy prawo do rozporządzania towarem jak właściciel przysługuje pracownikowi, pracodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem przez pracowników okularów korygujących wzrok, które są wykorzystywane przez tych pracowników również podczas wykonywania obowiązków służbowych.

W związku z tym Wnioskodawca nie posiada prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W przedmiocie pytania dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.