IPPP2/4512-1179/15-2/JO | Interpretacja indywidualna

Nieuznanie wydania towarów pracownikom sklepów Spółki za nieodpłatną dostawę towarów lub nieodpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu
IPPP2/4512-1179/15-2/JOinterpretacja indywidualna
 1. odzież
 2. pracownik
 3. przekazanie nieodpłatne
 4. reklama
 5. strój służbowy
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2015 r. (data wpływu 8 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieuznania wydania towarów pracownikom sklepów Spółki za nieodpłatną dostawę towarów lub nieodpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieuznania wydania towarów pracownikom sklepów Spółki za nieodpłatną dostawę towarów lub nieodpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

A. sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) wchodzi w skład międzynarodowej Grupy A. s.p.a. (dalej: „Grupa”) zajmującej się sprzedażą odzieży. Sprzedaż odbywa się poprzez należące do Spółki sieci sklepów - A. (dalej: „A.”) oraz B. (dalej: „B.”) - zlokalizowanych, w szczególności, w galeriach handlowych na terenie Polski, a także za pośrednictwem franczyzobiorców. Spółka prowadzi działalność na terytorium Polski i jest zarejestrowanym w Polsce podatnikiem VAT czynnym.

W ramach ogólnie przyjętej strategii marketingowej Grupy na świecie pracownikom sieci sklepów Spółki udostępniane są ubrania z kolekcji aktualnie sprzedawanych w sklepach w celach testowych i reklamowych. Dział Handlowy Spółki, na podstawie komunikatu z Grupy dokonuje wyboru w zakresie kolorystyki oraz rodzaju ubrań. Informacja ta następnie rozsyłana jest pracownikom w postaci komunikatów wewnętrznych. Zasady wydawania towarów pracownikom Spółki w celach testowych i reklamowych zostały uregulowane w wewnętrznym regulaminie wprowadzonym przez Dyrektora Generalnego Spółki (dalej: „Regulamin”).

Zgodnie z Regulaminem, pracownikom są wydawane towary w celu wykonywania testów danych produktów oraz reklamowania produktów osobom trzecim (klientom i potencjalnym klientom). Pracownik nie może odmówić przyjęcia towarów do celów testowych i reklamowych. Pracownicy, którym przydzielono towary do celów testowych są zobowiązani użytkować towary przez okres i w sposób wskazany w komunikacie rozpowszechnianym przez Dział Handlowy. W szczególności, pracownicy Spółki zobowiązani są do noszenia przyznanych im ubrań w godzinach pracy, a także do użytkowania ich poza godzinami pracy.

W sklepach B. wyznaczony jest kolor stroju jaki ma być noszony w danym dniu tygodnia. W sklepach A. natomiast, nie ma takiego wymogu, jednak w przypadku gdy pracownik nie ma na sobie właściwego stroju, kierownik sklepu może nakazać takiemu pracownikowi zmianę ubrania. Ubrania udostępniane pracownikom nie różnią się od tych sprzedawanych w sklepach dla klientów. Nie zawierają one charakterystycznych napisów reklamowych, są oznaczone logo Spółki widocznym na metce towaru. Typ ubrań wybieranych do noszenia przez pracowników nie obejmuje ubrań, które sprzedają się najlepiej. Towary noszone przez pracowników mają przekonać klientów do ich zakupu.

Pracownicy są zobowiązani do przesyłania, na specjalnie utworzony w tym celu adres e-mail, uwag i opinii o noszonych produktach Spółki, w tym, m.in. propozycji zmian kolorystyki, materiału lub fasonu/kroju, a także uwag o wygodzie użytkowania. Pracownicy zobowiązani są do dbania o otrzymane ubrania, w szczególności odpowiedzialni są za ich pranie, w związku z czym przedstawiają uwagi odnośnie trwałości towaru, w tym odporności w trakcie prania, utraty kolorów w trakcie prania, rozciągliwości i kurczliwości w wyniku prania. Uwagi i opinie otrzymane w wyniku testów są analizowane przez zarząd Spółki i wykorzystywane do ulepszania towarów poprzez wytyczne dla dostawców.

Dodatkowo, jak wskazano powyżej, odzież wydawana jest również w celach reklamowych. Pracownicy nie są co prawda instruowani do wychodzenia z inicjatywą w celu przedstawiania noszonych przez siebie ubrań, jednak, w praktyce, klienci często zwracają uwagę na odzież noszoną przez personel. Użytkowanie przez pracowników odzieży sprzedawanej przez Spółkę pozwala im na udzielenie pełniejszej odpowiedzi na pytania zadawane przez klientów. Pracownik jest zobowiązany prezentować noszony przez siebie towar, a w przypadku zainteresowania danym towarem powinien przedstawić klientowi zalety produktu oraz przekazać uwagi na temat użytkowania, które będą miały na celu zachęcenie go do zakupu.

Ponadto, odzież noszona przez pracowników, zwłaszcza w przypadku sieci B., gdzie personel ubrany jest w jednolity kolor, ułatwia klientom identyfikację sprzedawców. Odzież wydawana pracownikom ma również charakter motywacyjny, pozwala na lepsze identyfikowanie się pracowników ze Spółką. W przypadku pracowników sklepów B. odzież wydawana jest sześciokrotnie w ciągu roku, natomiast pracownicy sklepów A. otrzymują zestaw ubrań trzykrotnie w ciągu roku. Wydane towary zawsze pochodzą z danej, aktualnej kolekcji.

Ze względu na rodzaj (ograniczony asortyment) odzieży sprzedawanej w sklepach Wnioskodawcy, pracownicy mogą być ubrani dodatkowo w elementy odzieży innych producentów. Wydawany towar pozostaje własnością Spółki przez cały okres użytkowania i podlega zwrotowi pod koniec roku kalendarzowego, w którym został wydany pracownikowi. Pracownikom przysługuje prawo wykupienia użytkowanej odzieży, po cenie określonej przez Dział Handlowy spółki (tj. cenie rynkowej towaru używanego odzwierciedlającej stopień jego zużycia).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wydawanie towarów pracownikom sklepów Spółki w celach testowych i reklamowych stanowić będzie nieodpłatną dostawę towarów lub nieodpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT, odpowiednio, na gruncie art. 7 ust. 2 pkt 1 lub art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydawanie towarów pracownikom sklepów Spółki w celach testowych i reklamowych nie będzie stanowić nieodpłatnej dostawy towarów lub nieodpłatnego świadczenia usług w rozumieniu, odpowiednio, art. 7 ust. 2 pkt 1 lub art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jednocześnie, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa powyżej rozumie się również przekazanie nieodpłatne przez podatnika towarów należących do przedsiębiorstwa, w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia tych towarów.

Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uważa się użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia tych towarów.

Zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanym przypadku nie znajdzie zastosowania art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, gdyż nie dojdzie do udostępnienia towarów pracownikom na cele inne niż działalność Spółki. Towary bowiem pozostaną wyłączną własnością Spółki i będą przez nią wykorzystywane w celach testowych i reklamowych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie. Należy zatem ocenić, czy w analizowanym przypadku zastosowanie znajdzie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. Na mocy tego przepisu opodatkowaniu nie podlega każde nieodpłatne przekazanie lub zużycie towarów na rzecz pracowników, a jedynie przekazanie (lub zużycie) na cele osobiste pracowników.

W ocenie Wnioskodawcy, w przedmiotowej sprawie nie można mówić o jakimkolwiek zużyciu lub przekazaniu na cele osobiste pracowników Spółki, gdyż towary (odzież) wykorzystane zostaną na cele przedsiębiorstwa Spółki. Towary są wykorzystywane głównie w sklepach Spółki oraz ich wykorzystanie związane będzie z reklamą i promocją marki Wnioskodawcy. W efekcie towary mają służyć zwiększeniu rozpoznawalności marki, a tym samym przyczynić się do wzrostu sprzedaży towarów Wnioskodawcy.

Niezależnie jednak od tego, czy udostępnianie pracownikom towarów miałoby być rozpatrywane w kontekście nieodpłatnego przekazania towarów, czy też nieodpłatnego świadczenia usług, analiza literalnej wykładni obu przepisów wskazuje, że aby traktować to świadczenie na równi ze świadczeniem odpłatnym, a w konsekwencji uznać je za czynność opodatkowaną powinny zostać spełnione następujące warunki:

 1. towary muszą należeć do przedsiębiorstwa podatnika;
 2. towary muszą być użyte/przekazane do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika;
 3. podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tych towarów.

Tylko w przypadku jednoczesnego zaistnienia wszystkich wskazanych przesłanek nieodpłatne świadczenie na rzecz pracowników powinno skutkować uznaniem go za czynność opodatkowaną VAT. Niespełnienie choćby jednego z powyższych warunków powinno skutkować brakiem podstaw do opodatkowania czynności.

Biorąc pod uwagę fakt, że udostępniane towary należą do Wnioskodawcy, a także fakt, że Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, w ocenie Wnioskodawcy należy ustalić, przede wszystkim, cel w jakim przedmiotowe towary zostały przekazane na rzecz pracowników. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu VAT nie zostanie spełniona.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, zgodnie z polityką Grupy, Spółka przekazuje swoim pracownikom towary (będące produktami z aktualnie sprzedawanych kolekcji) i zobowiązuje pracowników do ich noszenia w czasie pracy. Spółka może ingerować w sposób doboru stroju i dodatków przez pracowników jeżeli nie spełniają one wymagań i oczekiwań Spółki.

Przekazane ubrania, stanowią formę promocji i przyczyniają się do wzrostu sprzedaży produktów przez Spółkę, a w konsekwencji jej przychodów. W szczególności, poprzez eksponowanie przez pracowników ubrań zarówno w pracy, jak i poza nią klienci mogą zapoznać się z aktualną ofertą Spółki. Dodatkowo, pracownicy noszący odzież sprzedawaną przez Spółkę są lepiej zorientowani w cechach charakterystycznych produktów i są w stanie udzielić klientom pełniejszych i bardziej wiarygodnych informacji.

Wnioskodawca pragnie także podkreślić, że w rodzaju działalności prowadzonej przez Spółkę, powszechnie przyjętym jest udostępnianie odzieży służbowej sygnowanej własną marką. Gdyby pracownicy byli ubrani w odzież konkurencyjnych marek miałoby to niekorzystny wpływ na wizerunek Spółki.

Wydawana odzież, zwłaszcza jednolity kolor w sklepach sieci B., ułatwia również klientom identyfikację personelu na terenie sklepu.

Ponadto, jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego, pracownicy używając otrzymaną odzież są zobowiązani do jej testowania i do przesyłania, na utworzony w tym celu adres e-mail, uwag i opinii o otrzymanych produktach, w tym, w szczególności propozycji zmian kolorystyki, materiału lub fasonu/kroju, a także uwag o wygodzie użytkowania i trwałości towaru (np. odporności na pranie, trwałości kolorów i materiału). Pozwala to na poprawę jakości i funkcjonalności towarów, identyfikację ich wad oraz możliwych ulepszeń i przyczynia się do zwiększenia przychodów Spółki.

Niewątpliwie powyższy obowiązek noszenia stroju służbowego ma także pozytywny wpływ na efektywność pracy pracowników. W szczególności nosząc na co dzień stroje służbowe pracownicy silniej identyfikują się ze Spółką i dystrybuowanymi przez nią produktami, co może wpływać pozytywnie na ich przekonanie, co do funkcjonalności i dobrej jakości sprzedawanych produktów wynikające z własnego doświadczenia, poprawiać motywację do pracy, etc.

Jak wskazano, pracownicy powinni używać również poza formalnym miejscem pracy. W ocenie Spółki pozytywnie wpływa to na realizację podstawowych celów przyświecających ich przekazaniu, to jest celów testowych oraz reklamowych.

Użycie stroju poza godzinami pracy zwiększa możliwości reklamowania produktów przez pracowników, tj. w ocenie Spółki pracownik nosząc otrzymaną odzież przez cały czas promuje produkty Spółki, np. wśród swoich znajomych. Również w odniesieniu do testowania odzieży, w ocenie Wnioskodawcy, jedynie poprzez użytkowanie odzieży także poza godzinami pracy, pracownik może w pełni przetestować przekazaną mu odzież i poznać zalety i wady jej użytkowania. Zatem w każdym momencie pracownik podejmuje działania na potrzeby i w związku z działalnością gospodarczą Spółki. Odzież udostępniana jest pracownikom zgodnie z wymaganiami i na podstawie komunikatów otrzymywanych przez Dział Handlowy od Grupy Wnioskodawcy, zatem udostępnienie towarów pracownikom wpisuje się w ogólną strategię biznesową i marketingową Grupy.

Ponadto, towar zostaje wydany pracownikom jedynie na określony czas (tj. do końca roku kalendarzowego, w którym towar został wydany) i przez cały ten okres pozostaje własnością Spółki. Pod koniec roku odzież jest zwracana Spółce lub zostaje wykupiona przez pracowników po cenie rynkowej. Nie dochodzi zatem do nieodpłatnego przekazania towaru dla celów innych niż działalność gospodarcza Wnioskodawcy.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że przekazanie strojów nie będzie nosiło znamion zużycia na cele osobiste (prywatne) personelu sklepów Spółki. Pracownicy należą co prawda do kręgu osób wymienionych w art. 7 ust. 2 pkt 1 i art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, jednak przekazana odzież nie będzie służyła celom prywatnym tych osób, gdyż ich wykorzystanie związane będzie z testowaniem oraz reklamą produktów sprzedawanych przez Spółkę.

W rezultacie, biorąc pod uwagę, iż w ocenie Wnioskodawcy towary udostępniane pracownikom na czas określony mają na celu testowanie oraz reklamowanie towarów oferowanych przez Spółkę, co jest ściśle związane z jej działalnością to zgodnie z literalną wykładnią art. 7 ust. 2 pkt 1 i art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT czasowe wydawanie towarów pracownikom sklepów Spółki nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w wydawanych interpretacjach organów podatkowych, m.in.:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 lipca 2014 r., sygn. IBPP1/443-368/14/LSz;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2014 r., sygn. IPPP1/443-226/14-2/PR;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2012 r. sygn. ILPP2/443-940/12-4/SJ;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2012 r. sygn. IPP2/443-886/12-5/AK;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 19 września 2011 r., sygn. ILPP1/443-847/11-4/NS.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, wydawanie towarów pracownikom sklepów Spółki w celach testowych i reklamowych na określony czas nie będzie stanowić nieodpłatnej dostawy towarów lub nieodpłatnego świadczenia usług w rozumieniu, odpowiednio, art. 7 ust. 2 pkt 1 lub art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.