IPPP1/4512-449/15-2/JL | Interpretacja indywidualna

1. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca ma prawo odliczać podatek VAT z faktur dokumentujących wydatki ponoszone na kwiaty okolicznościowe przekazywane pracownikom?2. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca ma prawo odliczać podatek VAT z faktur dokumentujących wydatki ponoszone na kwiaty okolicznościowe przekazywane kontrahentom?3. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Spółka ma prawo odliczać podatek VAT z faktur dokumentujących zakup pucharów, statuetek, które następnie przekazywane są jako pamiątkowe nagrody w organizowanych konkursach przez Wnioskodawcę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą?
IPPP1/4512-449/15-2/JLinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. odliczenie podatku
 3. podatek od towarów i usług
 4. pracownik
 5. prezent
 6. przekazanie nieodpłatne
 7. zwrot podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu:

 • kwiatów, statuetek i pucharów przekazywanych kontrahentom – jest prawidłowe,
 • kwiatów, statuetek i pucharów przekazywanych pracownikom – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu kwiatów, pucharów i statuetek przekazywanych pracownikom i kontrahentom.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

A. S.A. (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”) jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze handlu hurtowego. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności dokonuje zakupu upominków w postaci między innymi kwiatów, statuetek (dalej: upominki) ze środków obrotowych. Wnioskodawca przekazuje upominki zarówno dla pracowników, jak i dla kontrahentów. Kwiaty są przekazywane pracownikom z okazji odejścia na emeryturę, jubileuszu, Dnia Kobiet czy imienin. Kontrahentom natomiast kwiaty wręczane są również między innymi w związku z imieninami, w ramach podziękowań, innych okazji np. Dnia Kobiet.

Nabywane natomiast statuetki/puchary wręczane są przede wszystkim jako nagrody stanowiące pamiątkowe bibeloty związane z organizowanymi przez Wnioskodawcę konkursami promującymi Wnioskodawcę i są związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca ma prawo odliczać podatek VAT z faktur dokumentujących wydatki ponoszone na kwiaty okolicznościowe przekazywane pracownikom...
 2. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca ma prawo odliczać podatek VAT z faktur dokumentujących wydatki ponoszone na kwiaty okolicznościowe przekazywane kontrahentom...
 3. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Spółka ma prawo odliczać podatek VAT z faktur dokumentujących zakup pucharów, statuetek, które następnie przekazywane są jako pamiątkowe nagrody w organizowanych konkursach przez Wnioskodawcę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1-2)

W ocenie Wnioskodawcy będzie on miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu kwiatów okolicznościowych przekazywanych zarówno pracownikom jak i kontrahentom.

Stosownie bowiem do postanowień art . 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art . 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art . 114 . art . 119 ust. 4, art . 120 ust. 17 i 19 oraz art . 124 .

Dodatkowymi warunkami, od spełnienia których uzależnione jest prawo do odliczenia podatku naliczonego przez podatnika jest otrzymanie faktury dokumentującej nabycie towarów oraz usług oraz otrzymanie towaru lub wykonanie usługi (z wyłączeniem sytuacji dotyczącej wpłaconych zaliczek).

Innymi słowy, prawo do odliczenia podatku naliczonego przez podatnika podatku VAT (z wyłączeniem wpłaconych zaliczek) uzależnione jest od spełnienia poniższych warunków:

 1. nabyte towary lub usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych
 2. dochodzi do nabycia towaru/usługi przez podatnika,
 3. podatnik otrzymał fakturę VAT dokumentującą nabycie towarów lub usług.

W ocenie Wnioskodawcy w przedmiotowej sytuacji spełnione będą wszystkie powyżej wskazane warunki, które konstytuują prawo Wnioskodawcy do dokonania odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej nabycie kwiatów, które następnie są przekazywane na rzecz pracowników lub kontrahentów.

Należy podkreślić, że przepisy ustawy o VAT nie precyzują, jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a sprzedażą, żeby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni. Związek bezpośredni występuje wówczas, gdy nabywane towary służą dalszej odsprzedaży lub też w bezpośredni sposób wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Wnioskodawcę. Natomiast związek pośredni występuje, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania podmiotu (Wnioskodawcy), a więc w sposób pośredni wiążą się z działalnością gospodarczą i z osiąganymi przychodami. Pośredni związek dokonanych zakupów z działalnością gospodarczą występuje wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynią się do generowania przez podmiot obrotów.

Biorąc pod uwagę powyższe w ocenie Wnioskodawcy nabywane przez Wnioskodawcę kwiaty, przekazywane na rzecz Pracowników i Kontrahentów w opisanym stanie faktycznym, mają pośredni związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Przekazane kwiaty Pracownikom i Kontrahentom ze środków obrotowych stanowią wyrazy szacunku i pamięci, jaki Wnioskodawca chciałby wyrazić w stosunku do Pracowników i Kontrahentów. W ocenie Wnioskodawcy należy zatem uznać, że nabywane kwiaty pośrednio poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości - poprawienie atmosfery pracy, motywacji i lojalności pracowników, zaś w przypadku Kontrahentów poprzez zwiększenie ich lojalności, stworzenie pozytywnego wizerunku Wnioskodawcy przyczynia się do generowania przez Wnioskodawcę obrotu (bądź wsparcia sprzedaży opodatkowanej), a co za tym idzie nabycie kwiatów przekazywanych Pracownikom i Kontrahentom wykazuje pośredni związek z obrotem, a w konsekwencji Wnioskodawca zyskuje prawo do odliczenia VAT wynikającego z faktury dokumentującej nabycie kwiatów przekazywanych następnie Pracownikom bądź Kontrahentom.

Wnioskodawca chciałby wskazać, że stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawcę (czyli prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących nabycie upominków (w stanie faktycznym kwiatów), przekazywanych następnie nieodpłatnie na rzecz Pracowników lub Kontrahentów potwierdzają liczne interpretacje podatkowe. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21 grudnia 2011 r., (sygn. ITPP1/443-1391/11/TS), organ podatkowy stwierdził że: „Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe w odniesieniu do powołanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, iż Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych przy zakupie opisanych gadżetów, o ile nie wystąpią okoliczności przewidziane w art. 88 tej ustawy. Dokonane zakupy towarów i usług (upominki przekazywane nieodpłatnie kontrahentom, nadruki, transport), jak wynika z wniosku, będą miały wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości.

Ad 3)

W ocenie Wnioskodawcy będzie on miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu statuetek, pucharów które następnie przekazywane są jako pamiątkowe nagrody w organizowanych konkursach przez Wnioskodawcę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zdaniem Wnioskodawcy nabywane przez Wnioskodawcę puchary, statuetki będące nagrodami w konkursach mają pośredni związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych, a tym samym wydatki takie spełniają przesłanki wynikające w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu:
 • kwiatów, statuetek i pucharów przekazywanych kontrahentom – jest prawidłowe,
 • kwiatów, statuetek i pucharów przekazywanych pracownikom – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z ww. regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy zauważyć, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną działalnością. Jednakże ustawodawca nie precyzuje, w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć zatem charakter pośredni lub bezpośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży – towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy; bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast, ze związkiem pośrednim nabywanych towarów i usług z działalnością podatnika mamy do czynienia w sytuacji, gdy ponoszone wydatki nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych obrotach, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje uzyskanie obrotu opodatkowanego podatkiem od towarów i usług.

Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają pośredni związek z działalnością, musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości.

Ustawodawca stworzył więc podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, jak i niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. W szczególności w myśl art. 88 ust. 3a ustawy o VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Spółka jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze handlu hurtowego. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności dokonuje zakupu upominków w postaci między innymi kwiatów, statuetek (dalej: upominki) ze środków obrotowych. Wnioskodawca przekazuje upominki zarówno dla pracowników, jak i dla kontrahentów. Kwiaty są przekazywane pracownikom z okazji odejścia na emeryturę, jubileuszu, Dnia Kobiet czy imienin. Kontrahentom natomiast kwiaty wręczane są również miedzy innymi w związku z imieninami, w ramach podziękowań, innych okazji np. Dnia Kobiet.

Nabywane natomiast statuetki/puchary wręczane są przede wszystkim jako nagrody stanowiące pamiątkowe bibeloty związane z organizowanymi przez Wnioskodawcę konkursami promującymi Wnioskodawcę i są związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą.

W odniesieniu do kwiatów przekazywanych pracownikom z okazji odejścia na emeryturę, jubileuszu, Dnia Kobiet czy imienin, należy zauważyć, że decyzja o wręczeniu kwiatów przy powyższych okazjach jest decyzją całkowicie dla Wnioskodawcy dobrowolną. Cel wskazany przez Wnioskodawcę we wniosku, jakim jest wyrażenie szacunku i pamięci dla pracownika nie może przesądzać o tym, że finansowanie przez Wnioskodawcę zakupu tych towarów na rzecz pracowników będzie służyło celom prowadzonej działalności gospodarczej. W analizowanej sprawie osobiste cele i korzyści pracowników ze względu na rodzaj i charakter podarków mają w tym przypadku znaczenie pierwszorzędne w stosunku do korzyści pracodawcy (korzyści gospodarczych).

Ponadto przepisy prawa nie wymuszają na pracodawcy obowiązku wręczania pracownikom kwiatów z okazji jubileuszu czy imienin. Zatem obdarowanie kwiatami przez Spółkę swoich pracowników w ocenie tut. organu nie jest niezbędne dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż pracownicy są zobowiązani świadczyć pracę niezależnie od prezentów jakie z własnej woli przekazuje im pracodawca.

W świetle powyższego, w opinii tut. organu, nie można uznać jako podatku naliczonego związanego z działalnością gospodarczą – podatku z tytułu zakupów kwiatów nabywanych z okazji odejścia na emeryturę, jubileuszu, Dnia Kobiet czy też imienin pracowników, finansowanych przez Wnioskodawcę. Zakupy te ponoszone są przede wszystkim w celu zaspokojenia prywatnych potrzeb pracowników. Nie mają zatem związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie występuje więc nie budzący wątpliwości związek (nawet pośredni) podatku naliczonego z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Tym samym Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu kwiatów dla pracowników, gdyż nie będą spełnione wymogi, o których mowa w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, tj. nie wystąpi związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Podobne wnioski należy wywieść w stosunku do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu pucharów i statuetek w sytuacji, gdy będą one przekazywane pracownikom podczas konkursów. Nagrodzenie pracownika statuetką czy pucharem za udział w konkursie pracodawcy nie może przesądzać o tym, że finansowanie przez Wnioskodawcę zakupu tych towarów (nagród) na rzecz pracowników będzie służyło celom prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku wręczenia nagrody pracownikowi osobiste cele i korzyści pracownika ze względu na rodzaj i charakter tych podarków mają znaczenie pierwszorzędne w stosunku do korzyści pracodawcy (korzyści gospodarczych).

Zatem obdarowanie przez Spółkę swoich pracowników nagrodami za udział w konkursach w ocenie tut. organu nie jest niezbędne dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż pracownicy są zobowiązani świadczyć pracę niezależnie od organizacji konkursów i wręczania nagród jakie z własnej woli przekazuje im pracodawca.

Zakupy statuetek i pucharów dla pracowników ponoszone są zatem przede wszystkim w celu zaspokojenia prywatnych potrzeb pracowników. Nie mają związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie występuje więc nie budzący wątpliwości związek (nawet pośredni) podatku naliczonego z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Tym samym Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu statuetek i pucharów dla pracowników, gdyż nie będą spełnione wymogi, o których mowa w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, tj. nie wystąpi związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Stanowisko Spółki w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu kwiatów, pucharów i statuetek dla pracowników należało uznać za nieprawidłowe.

Natomiast w odniesieniu do kwiatów, pucharów i statuetek przekazywanych kontrahentom, w opinii Organu należy stwierdzić, że w tym przypadku istnieje pośredni związek z działalnością Spółki. Wręczanie kontrahentom kwiatów przy różnych okazjach, a także pucharów i statuetek podczas konkursów wpływa pozytywnie na wizerunek firmy, stanowi formę promocji, reklamy Wnioskodawcy skierowanej do kontrahentów. Otrzymywanie powyższych upominków od Spółki ma niewątpliwie dobry wpływ na postrzeganie Spółki przez kontrahentów, co sprzyja współpracy i możliwości osiągania większych obrotów przez Spółkę.

Należy zatem stwierdzić, że zakup kwiatów, pucharów i statuetek wręczanych kontrahentom nie przyczynia się wprawdzie bezpośrednio do uzyskania przez Spółkę obrotu, np. poprzez ich odsprzedaż, ale poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania obrotów. Istnieje zatem pośredni związek tych zakupów z działalnością Spółki i wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Tym samym Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu kwiatów, pucharów i statuetek dla kontrahentów.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu kwiatów, pucharów i statuetek dla kontrahentów należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.