IPPP1/4512-446/15-4/JL | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu alkoholu przekazywanego pracownikom.
IPPP1/4512-446/15-4/JLinterpretacja indywidualna
 1. artykuły spożywcze
 2. odliczenie podatku
 3. pracownik
 4. przekazanie nieodpłatne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13 kwietnia 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.) - uzupełnionym w dniu 28 lipca 2015 r. pismem z dnia 27 lipca 2015 r. (data wpływu 30 lipca 2015 r.) na wezwanie Organu z dnia 17 lipca 2015 r. (doręczone 21 lipca 2015 r.) - o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do odliczenia podatku naliczonego od alkoholu nabywanego z usługą cateringową i przekazywanego pracownikom do spożycia podczas spotkań integracyjnych – jest prawidłowe,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego od alkoholu nabywanego oddzielnie i przekazywanego pracownikom jako prezent lub pobieranego z magazynu i wręczanego na imprezie integracyjnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu alkoholu przekazywanego pracownikom.

Wniosek został uzupełniony w dniu 28 lipca 2015 r. pismem z dnia 27 lipca 2015 r. (data wpływu 30 lipca 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 17 lipca 2015 r. (doręczone 21 lipca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

S.A. (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”) jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze handlu hurtowego, przede wszystkim na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w wielu lokalizacjach. Spółka zatrudnia w całej Polsce ok. 6 tysięcy pracowników.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ponosi różnego typu wydatki związane z pracownikami w tym np. wydatki na organizację spotkań integracyjnych, wydatki na prezenty jubileuszowe, świąteczne itp. Zdarza się, że przedmiotem wskazanych powyżej wydatków pracowniczych jest alkohol, który jest albo spożywany przez pracowników na imprezie integracyjnej albo przekazywany pracownikowi w ramach prezentu np. świątecznego.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku Spółka wskazała, że organizacja imprezy integracyjnej niejednokrotnie wiąże się z nabywanymi przez Spółkę usługami gastronomicznymi, jednakże w ramach tych usług nie dochodzi do nabycia a następnie wydania alkoholu. Spółka na potrzeby imprezy integracyjnej „pobiera” alkohol z własnych magazynów (wydawany alkohol jest w takiej sytuacji własnością Spółki), zatem przekazywany alkohol nie jest wydawany pracownikom w ramach usługi gastronomicznej, ale przy okazji takiej usługi.

Spółka informuje również, że istnieją sytuacje, w których Spółka nabywa alkohol w ramach nabywanych usług cateringowych i w ramach tych usług przekazuje go pracownikom. Spółka płaci za alkohol osobno albo w ramach ceny za usługę cateringową.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących nabycie alkoholu przekazywanego następnie pracownikom w trakcie imprez integracyjnych, bądź jako prezenty...

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie, do postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Dodatkowymi warunkami, od spełnienia których uzależnione jest prawo do odliczenia podatku naliczonego przez podatnika jest otrzymanie faktury dokumentującej nabycie towarów oraz usług oraz otrzymanie towaru lub wykonanie usługi (z wyłączeniem sytuacji dotyczącej wpłaconych zaliczek).

Innymi słowy, prawo do odliczenia podatku naliczonego przez podatnika podatku VAT (z wyłączeniem wpłaconych zaliczek) uzależnione jest od spełnienia poniższych warunków:

 1. nabyte towary lub usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych,
 2. dochodzi do nabycia towaru/usługi przez podatnika,
 3. podatnik otrzymał fakturę VAT dokumentującą nabycie towarów lub usług.

W ocenie Wnioskodawcy w przedmiotowej sytuacji spełnione będą wszystkie powyżej wskazane warunki, które konstytuują prawo Wnioskodawcy do dokonania odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej nabycie alkoholu, który następnie będzie przekazywany na rzecz pracowników, czy to w ramach konsumpcji w trakcie imprez integracyjnych czy też jako prezentu dla pracownika.

Należy podkreślić, że przepisy ustawy o VAT nie precyzują, jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a sprzedażą, żeby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni. Związek bezpośredni występuje wówczas, gdy nabywane towary służą dalszej odsprzedaży lub też w bezpośredni sposób wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Wnioskodawcę. Natomiast o związku pośrednim mówimy wtedy, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania podmiotu, a więc w sposób pośredni wiążą się z działalnością gospodarczą i z osiąganymi przychodami. Pośredni związek dokonanych zakupów z działalnością gospodarczą występuje wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynią się do generowania przez podmiot obrotów.

Biorąc pod uwagę powyższe w ocenie Wnioskodawcy nabywany przez Wnioskodawcę alkohol, spożywany w czasie imprez integracyjnych pracowników jak również alkohol przekazywany w postaci prezentów na rzecz pracowników ma pośredni związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Należy uznać że nabywany alkohol pośrednio (poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości - poprawienie atmosfery pracy, motywacji i lojalności pracowników), przyczynia się do generowania przez Spółkę obrotu, a co za tym idzie nabycie przedmiotowego alkoholu wykazuje pośredni związek z obrotem, a w konsekwencji Spółka zyskuje prawo do odliczenia VAT wynikającego z faktury dokumentującej nabycie alkoholu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego od alkoholu nabywanego z usługą cateringową i przekazywanego pracownikom do spożycia podczas spotkań integracyjnych – jest prawidłowe,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego od alkoholu nabywanego oddzielnie i przekazywanego pracownikom jako prezent lub pobieranego z magazynu i wręczanego na imprezie integracyjnej – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z ww. regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy zauważyć, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną działalnością. Jednakże ustawodawca nie precyzuje, w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć zatem charakter pośredni lub bezpośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży – towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy; bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast, ze związkiem pośrednim nabywanych towarów i usług z działalnością podatnika mamy do czynienia w sytuacji, gdy ponoszone wydatki nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych obrotach, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje uzyskanie obrotu opodatkowanego podatkiem od towarów i usług.

Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają pośredni związek z działalnością, musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości.

Ustawodawca stworzył więc podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, jak i niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. W szczególności należy wskazać, że zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Spółka jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze handlu hurtowego. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ponosi różnego typu wydatki związane z pracownikami w tym np. wydatki na organizację spotkań integracyjnych, wydatki na prezenty jubileuszowe, świąteczne itp. Zdarza się, że przedmiotem wskazanych powyżej wydatków pracowniczych jest alkohol, który jest albo spożywany przez pracowników na imprezie integracyjnej albo przekazywany pracownikowi w ramach prezentu np. świątecznego.

W odniesieniu do alkoholu przekazywanego pracownikom jako prezent, należy zauważyć, że decyzja o wręczeniu alkoholu przy okazji np. świąt jest decyzją całkowicie dla Wnioskodawcy dobrowolną. Z wniosku nie wynika, aby finansowanie przez Wnioskodawcę zakupu prezentów w postaci alkoholu na rzecz pracowników służyło celom prowadzonej działalności gospodarczej. W analizowanej sprawie osobiste cele i korzyści pracowników ze względu na rodzaj i charakter tych podarków mają w tym przypadku znaczenie pierwszorzędne w stosunku do korzyści pracodawcy (korzyści gospodarczych).

Ponadto przepisy prawa nie wymuszają na pracodawcy obowiązku wręczania pracownikom prezentów, w tym alkoholu. Zatem obdarowanie alkoholem przez Spółkę swoich pracowników przy okazji np. świąt, w ocenie tut. organu nie jest niezbędne dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż pracownicy są zobowiązani świadczyć pracę niezależnie od prezentów jakie z własnej woli przekazuje im pracodawca.

W świetle powyższego, w opinii tut. organu, nie można uznać jako podatku naliczonego związanego z działalnością gospodarczą – podatku z tytułu zakupu alkoholu przekazywanego pracownikom jako prezent świąteczny. Zakupy te ponoszone są przede wszystkim w celu zaspokojenia prywatnych potrzeb pracowników. Nie mają zatem związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie występuje więc nie budzący wątpliwości związek (nawet pośredni) podatku naliczonego z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Tym samym Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu alkoholu przekazywanego pracownikom w formie prezentów (np. świątecznych), gdyż nie będą spełnione wymogi, o których mowa w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, tj. nie wystąpi związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Stanowisko Spółki w tej kwestii jest zatem nieprawidłowe.

W odniesieniu do alkoholu nabywanego w ramach nabycia usług cateringowych na potrzeby imprezy integracyjnej należy zauważyć, że w tym przypadku zakup alkoholu nie następuje w celu przekazania go jako samodzielnego produktu pracownikowi tak jak w przypadku prezentu. Tu alkohol stanowi tylko jeden z elementów składowych usługi nabywanej w celu organizacji imprezy integracyjnej. Zatem Spółka nie nabywa alkoholu oddzielnie w celu przekazania go pracownikom lecz jest on – obok innych produktów i czynności - zakupiony w ramach nabycia kompleksowej usługi cateringowej w celu organizacji imprezy integracyjnej i podawany do spożycia w wykonaniu usługi cateringowej na tej imprezie. Zakupiony alkohol (wraz z innymi produktami i świadczeniami nabywanymi w ramach usługi cateringowej) nie służy więc w tym przypadku do wręczenia go pracownikom lecz organizacji imprezy integracyjnej.

Organ podkreśla w tym miejscu, że należy odróżnić samodzielny zakup alkoholu w celu przekazania go pracownikowi – zarówno jako prezent czy podczas imprezy (pobranie z magazynu i wręczenie na imprezie) - od zakupu alkoholu dokonanego w ramach nabycia usługi cateringowej w celu organizacji imprezy integracyjnej, na której zostanie on podany do spożycia pracownikom w wykonaniu ww. usługi.

W kwestii prawa do odliczenia w tym przypadku należy wskazać, że organizowanie dla pracowników imprez integracyjnych niewątpliwie sprzyja zintegrowaniu pracowników, zidentyfikowaniu ich z przedsiębiorstwem, wpływa na poprawę komunikacji na płaszczyźnie zawodowej, co w konsekwencji przekłada się na lepsze wyniki w pracy na rzecz Spółki.

W świetle powyższego, w opinii tut. organu należy stwierdzić, że w tym przypadku istnieje pośredni związek z działalnością Spółki. Organizowanie imprez integracyjnych dla pracowników, w ramach których wydawany jest alkohol nie przyczynia się wprawdzie bezpośrednio do uzyskania przez Spółkę obrotu, np. poprzez odsprzedaż tego alkoholu, ale poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania obrotów. Istnieje zatem pośredni związek usługi cateringowej zakupionej na potrzeby organizacji imprezy, (w tym alkoholu), z działalnością gospodarczą Spółki i wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Tym samym Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu alkoholu nabywanego w ramach nabywanych usług cateringowych w celu organizacji imprez integracyjnych.

Ponadto należy nadmienić, że w tej sytuacji nie znajduje zastosowania ograniczenie w odliczeniu, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca – alkohol nie jest nabywany i wydawany w ramach nabycia usług gastronomicznych.

Stanowisko Spółki w tej kwestii jest zatem prawidłowe.

Należy również wskazać, że w tym przypadku mamy do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, zatem nieodpłatne zapewnienie pracownikom wyżywienia (w tym alkoholu) na imprezie integracyjnej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Natomiast w odniesieniu do sytuacji, gdy Spółka na imprezie integracyjnej, przy okazji nabycia usługi gastronomicznej, przekazuje pracownikom zakupiony wcześniej alkohol (pobrany z własnego magazynu), należy wskazać, że wydanie pracownikom alkoholu w tym przypadku nie różni się zasadniczo od przekazania go pracownikowi jako prezent. Spółka wskazała, że na potrzeby imprezy integracyjnej „pobiera” alkohol z własnych magazynów (wydawany alkohol jest w takiej sytuacji własnością Spółki), nie jest on nabywany w ramach nabycia usługi gastronomicznej. Zatem w tym przypadku zakup alkoholu nie został dokonany w celu organizacji imprezy integracyjnej lecz dopiero przy okazji imprezy Spółka podejmuje decyzję o pobraniu alkoholu z magazynu i wręczeniu go pracownikom. Nie ma zatem podstaw do traktowania takiego zakupu inaczej od zakupu alkoholu w celu przekazania jako prezent.

Mamy tu zatem do czynienia z samodzielnym zakupem alkoholu w celu wręczenia go pracownikowi na imprezie. W tej sytuacji - tak jak w przypadku alkoholu wręczanego jako prezent – zakup alkoholu ma związek z zaspokojeniem osobistych potrzeb pracowników i nie ma związku (nawet pośredniego) z działalnością Spółki.

Tym samym Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu alkoholu przekazywanego pracownikom na imprezie integracyjnej przy okazji nabycia usługi gastronomicznej, gdyż nie będą spełnione wymogi, o których mowa w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, tj. nie wystąpi związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Stanowisko Spółki w tym zakresie jest więc nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.