IPPP1/443-897/14-2/MPe | Interpretacja indywidualna

W zakresie nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz pracowników oraz nieuznania z tego tytułu Banku za podatnika podatku VAT.
IPPP1/443-897/14-2/MPeinterpretacja indywidualna
 1. organ władzy publicznej
 2. pracownik
 3. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Banku przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2014 r. (data wpływu 6 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz pracowników oraz nieuznania z tego tytułu Banku za podatnika podatku VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz pracowników oraz nieuznania z tego tytułu Banku za podatnika podatku VAT.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca („Wnioskodawca” lub „Bank”) posiada osobowość prawną i jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (art. 96 ust. 4 ustawy o VAT) oraz podatnik VAT UE (art. 97 ust. 4 ustawy o VAT). Cele i zadania Banku określają: (i) art. 227 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483, z późn. zm,), (ii) art. 3, 5, 11, 23, 24, 37, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 59 ustawy, (iii) art. 68 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376, z późn. zm.) oraz (iv) art. 4, 8, 16, 33 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 826 z późn. zm.).

Zgodnie z interpretacją indywidualną z 27 września 2013 r., sygn. IPPP1/443-759/13-4/PR, w odniesieniu do realizacji powyżej opisanych celów i zadań („konstytucyjno-ustawowa działalność”), Bank nie działa w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym czynności realizowane przez Bank w ramach i na potrzeby tych celów i zadań nie powinny być uznawane za czynności podlegające opodatkowaniu VAT po stronie Banku.

Stosownie do ustawy, Bank „może inicjować i organizować badania naukowe, jak również prowadzić działalność wydawniczą i promocyjną”. Uczestnicząc, w ramach stosunku pracy z Bankiem i zadań służbowych określonych kartą zadań, w realizacji powyższego zadania w zakresie inicjowania i organizowania badań naukowych, pracownicy Banku opracowują utwory o charakterze naukowym wyrażone słowem („utwory pracownicze” lub „utwory”), np. artykuły, wyniki badań, rozdziały książek, zeszyty lub książki, publikacje konferencyjne, working paper.

Zawarte z Bankiem umowy o pracę ww. pracowników Banku oraz obowiązujące ich przepisy wewnętrzne Banku nie zawierają postanowień szczególnych, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631, z późn. zm.), w związku z czym Bank, z chwilą przyjęcia od pracowników utworów pracowniczych (potwierdzonego poprzez złożenie podpisu i wpisanie daty przyjęcia na egzemplarzu utworu przez osobę upoważnioną), nabywa pełnię autorskich praw majątkowych do tych utworów.

Bank planuje wprowadzić rozwiązania umożliwiające publikowanie przez pracowników Banku utworów pracowniczych w wydawnictwach zewnętrznych/wyłącznie w sytuacji gdy zgodnie z wymogami wydawnictw zewnętrznych nie jest możliwe podpisanie umowy pomiędzy Bankiem a danym wydawnictwem, a w celu opublikowania utworów pracowniczych wymagane jest posiadanie przez pracowników praw autorskich do tych utworów.

Powyższe rozwiązania będą polegały na nieodpłatnym przekazaniu pracownikom autorskich praw majątkowych do utworów pracowniczych na określonych polach eksploatacji, zgodnie z wymogami wydawnictw zewnętrznych lub nieodpłatnym udzieleniu licencji na publikację utworów pracowniczych w wydawnictwach zewnętrznych na określonych polach eksploatacji, zgodnie z wymogami tych wydawnictw.

W związku z powyższym Bank powziął wątpliwości odnośnie skutków podatkowych, wynikających dla Banku na gruncie przepisów o VAT z wprowadzenia opisanego rozwiązania, tj. czy przekazując pracownikom autorskie prawa majątkowe do utworów pracowniczych na określonych polach eksploatacji, zgodnie z wymogami wydawnictw zewnętrznych lub udzielając licencji na publikację utworów pracowniczych w wydawnictwach zewnętrznych na określonych polach eksploatacji, zgodnie z wymogami tych wydawnictw, bank będzie dokonywał nieodpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT i czy w odniesieniu do tych czynności Bank będzie działał w charakterze podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy przekazując pracownikom autorskie prawa majątkowe do utworów pracowniczych na określonych polach eksploatacji w celu ich publikacji, zgodnie z wymogami wydawnictw zewnętrznych lub udzielając licencji na publikację utworów pracowniczych w wydawnictwach zewnętrznych na określonych polach eksploatacji, zgodnie z wymogami tych wydawnictw, Bank będzie dokonywał nieodpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT...
 2. Czy w odniesieniu do powyższych czynności Bank będzie działał w charakterze podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT...

Bank stoi na stanowisku, że przekazując pracownikom autorskie prawa majątkowe do utworów pracowniczych na określonych polach eksploatacji w celu ich publikacji, zgodnie z wymogami wydawnictw zewnętrznych lub udzielając licencji na publikację utworów pracowniczych w wydawnictwach zewnętrznych na określonych polach eksploatacji, zgodnie z wymogami tych wydawnictw, Bank nie będzie dokonywał nieodpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, a w odniesieniu do tych czynności nie będzie działał w charakterze podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, co uzasadnia poniżej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, przez które, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT należy rozumieć „każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...)”.

Jednocześnie, stosownie do art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, uznaje się również: „nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zdaniem Banku opisane w stanie faktycznym i pytaniach czynności spełniają definicję świadczenia usług, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, jednakże nie mieszczą się w dyspozycji art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, w związku z czym nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem, gdyż nie są świadczone na cele osobiste pracowników Banku, tylko na potrzeby i w ramach realizacji działalności Banku w zakresie określonym art. 59 ustawy. W tym kontekście, w szczególności podkreślenia wymaga, iż:

 • przekazanie pracownikom autorskich praw majątkowych do utworów pracowniczych na określonych polach eksploatacji w celu ich opublikowania w wydawnictwach zewnętrznych lub udzielenie licencji na publikację utworów w wydawnictwach wewnętrznych będzie odbywało się wyłącznie w sytuacji, gdy bez dokonania tych czynności publikacja utworu będzie niemożliwa, z uwagi na niezależny od woli Banku brak możliwości podpisania umowy pomiędzy Bankiem a wydawnictwem zewnętrznym. Niektóre wydawnictwa zewnętrzne wymagają bowiem przekazania autorskich praw majątkowych bezpośrednio przez osobę fizyczną - autora (twórcę) utworu, a nie przez jego pracodawcę, gdyż nie są skłonne do podpisywania umów wydawniczych z instytucjami,
 • publikacja utworów pracowniczych w wydawnictwach zewnętrznych ma na celu budowę roli, prestiżu i reputacji Banku w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym, zwiększenie wiarygodności Banku poprzez wyjaśnianie przesłanek prowadzonej polityki pieniężnej i makroostrożnościowej (walor edukacyjny - upowszechnianie dorobku naukowego wypracowanego w Banku przyczynia się do lepszego rozumienia procesów makroekonomicznych istotnych dla polskiej polityki pieniężnej),
 • opublikowanie utworu w wydawnictwie zewnętrznym nie wiąże się z otrzymaniem przez pracownika Banku z tego tytułu Bank jakiejkolwiek formy wynagrodzenia,
 • Bank będzie miał pełen wpływ na decyzję o publikacji utworu w danym wydawnictwie zewnętrznym, kierując się w tym zakresie m.in. następującymi przesłankami: wartość merytoryczna utworu, zgodność utworu z profilem wydawnictwa, w którym utwór ma być opublikowany, wpływ opublikowania utworu na wizerunek Banku w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym, zakres wykorzystywanych w utworze informacji i możliwość ich opublikowania,
 • utwory pracownicze będą publikowane w wydawnictwach zewnętrznych ze wskazaniem Banku jako miejsca zatrudnienia autora, a w przypadku gdy dany utwór był uprzednio opublikowany w wydawnictwie wewnętrznym Banku, również ze wskazaniem tej informacji w bibliografii,
 • publikowanie utworów pracowniczych w wydawnictwach zewnętrznych ma związek z realizacją zdań Banku w zakresie określonym art. 59 ustawy.

W ocenie Banku powyższe potwierdza, iż nieodpłatne przekazanie pracownikom autorskich praw majątkowych do utworów pracowniczych na określonych polach eksploatacji w celu ich publikacji, zgodnie z wymogami wydawnictw zewnętrznych lub nieodpłatne udzielenie licencji na publikację utworów pracowniczych w wydawnictwach zewnętrznych na określonych polach eksploatacji, zgodnie z wymogami tych wydawnictw, nie będzie odbywało się na cele osobiste pracowników, tylko na potrzeby i w ramach działalności Banku w zakresie inicjowania i organizowania badań naukowych oraz prowadzenia działalności wydawniczej i promocyjnej (art. 59 ustawy).

Niezależnie od powyższego, opisane w stanie faktycznym i pytaniach czynności nie będą zdaniem Banku, podlegać opodatkowaniu VAT, z uwagi na fakt, iż realizowane są w ramach i na potrzeby ustawowej działalności Banku, w zakresie określonym art. 59 ustawy, która nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, w związku z czym w odniesieniu do wszelkich czynności dokonywanych przez Bank w ramach tej działalności, w tym omawianych czynności polegających na nieodpłatnym przekazywaniu praw autorskich lub udzieleniu licencji do utworów pracowniczych, Bank nie występuje w charakterze podatnika VAT w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.