IPPB5/4510-898/15-4/MR | Interpretacja indywidualna

Czy wydatki poniesione przez Spółkę na zakup pakietu medycznego, w ramach którego są zawarte świadczenia profilaktyki oraz medycyny dla pracowników oraz ich rodzin w części finansowanej prze Spółkę, stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
IPPB5/4510-898/15-4/MRinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. pracownik
 3. program motywacyjny
 4. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2015 r. (data wpływu 30 września 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 października 2015 r. (data wpływu 02.11.2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup pakietów medycznych dla pracowników i członków ich rodzin - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup pakietów medycznych dla pracowników i członków ich rodzin.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka, jest jednym z czołowych podmiotów działających na polskim rynku nieruchomości. Spółka jest inwestorem, deweloperem i zarządcą nieruchomości, głównie o charakterze handlowym (centra handlowe typu outlet oraz galerie handlowe). Spółka od dnia 1 lipca 2012 r. objęła swoich pracowników opieką medyczną oferowaną przez podmiot świadczący usługi medyczne.

Podejmując powyższą decyzją Spółka kierowała się przede wszystkim chęcią podniesienia wydajności pracy, zwiększenia identyfikacji i więzi z pracodawcą głównie poprzez zmniejszenie rotacji pracowników. Bardzo istotne było również zwiększenia atrakcyjności Spółki na rynku pracy, co w konsekwencji pozwoliłoby na pozyskanie najlepszych specjalistów w branży nieruchomości.

Na podstawie zawartej umowy . S.A. wykonuje trzy rodzaje świadczeń medycznych na rzecz Spółki:

 1. Opieka medyczna w ramach Medycyny Pracy (ten punkt nie jest objęty niniejszym zapytaniem).
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników.
 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz rodzin pracowników.

Pakiety usług mogą obejmować następujące grupy świadczeń medycznych:

 1. Profilaktyka zdrowotna związana z wykonywaną pracą obejmująca w szczególności:
  1. konsultacje okulisty oraz badania towarzyszące dla osób, których środowiskiem jest monitor ekranowy i ciągłe skupianie wzroku na ekranie, konsultacje ortopedy/reumatologa/neurologa oraz ewentualna rehabilitacja wynikająca z siedzącego trybu pracy, czy pochylania się nad komputerem;
  2. konsultacje internisty, lekarza rodzinnego, dermatologa, pulmonologa i/lub laryngologa dla pracowników pracujących w biurze, gdzie działa klimatyzacja a pracownicy odczuwają dolegliwości mogące wynikać z pracy w pomieszczeniu klimatyzowanym;
  3. konsultacje chirurga ogólnego i naczyniowego związane z ogólnymi chorobami związanymi z pracą w środowisku biurowym (żylaki, choroby niedokrwienne powstające wskutek długotrwałego pozostawania w jednej pozycji np. siedzącej przy komputerze);
  4. konsultacje kardiologa/gastrologa/neurologa w przypadku pracowników biurowych związane są ze środowiskiem i charakterem pracy, tj. stresem związanym z wykonywaną pracą - presją powierzonych zadań i odpowiedzialnością za wyniki, co wpływa bezpośrednio na potencjalną możliwość powstania choroby wrzodowej, układu krążenia oraz nerwowego.
 2. Pakiet medyczny dla rodziny pracownika (obejmuje małżonków i dzieci).

Pakiety medyczne finansowane są przez pracodawcę:

 • w całości w odniesieniu do świadczeń wynikających z opieki w ramach Medycyny Pracy i świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników
 • w części odnośnie świadczeń na rzecz rodzin pracowników (w przypadku niektórych pracowników Spółka pokrywa całość kosztów związanych z tym pakietem, natomiast część pracowników pokrywa te koszty z własnych środków).

W uzupełnieniu wniosku z dnia 28 października 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 • pakiety medyczne finansowane przez N Sp. z o.o., o których mowa we wniosku nie były finansowane ze środków pochodzących z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lecz ze środków obrotowych N Sp. z o.o.
 • wartość pakietów finansowanych przez N Sp. z o.o. stanowiła przychód podatkowy dla jej pracowników.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wydatki poniesione przez Spółkę na zakup pakietu medycznego, w ramach którego są zawarte świadczenia profilaktyki oraz medycyny dla pracowników oraz ich rodzin w części finansowanej prze Spółkę, stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki ponoszone przez nią na zakup pakietów medycznych dla pracowników i ich rodzin, w części finansowanej przez Spółkę, stanowią dla niej koszt uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej jako „ustawa CIT”), za koszty uzyskania przychodu uważa się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust 1 ustawy CIT. Podstawą zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodu jest wykazanie związku między ponoszonymi kosztami, a osiąganymi przychodami.

Zatem, warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, jest łączne spełnienie następujących warunków:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona, pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • został poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Wskazane w niniejszym wniosku wydatki ponoszone przez Spółkę nie są wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy CIT.

W ocenie Spółki, ponoszenie kosztów opieki zdrowotnej zarówno dotyczących profilaktyki pracowników, jak i ich rodzin jest rodzajem świadczenia pracodawcy na rzecz pracownika. Polityka kadrowa Spółki opiera się na pozyskiwaniu najlepszych fachowców, gdyż wysoko wykwalifikowana kadra stanowi istotny element budowania przewagi konkurencyjnej, co w konsekwencji, może wpływać na wysokość osiąganych przez Spółkę przychodów. Wiedza, doświadczenie i kompetencje wnoszone przez doświadczonych pracowników do Spółki są szczególnie istotne w branży nieruchomościowej, w której o sukcesie rynkowym decyduje często umiejętność praktycznego zastosowania specjalistycznej wiedzy.

Analizując możliwości zatrudnienia pożądanych przez Spółkę fachowców, Spółka zdecydowała o zapewnieniu, pracownikom i ich rodzinom możliwości nieodpłatnego korzystania z pakietów medycznych. Wpływa to na większą motywację pracowników do pracy, gdyż pakiety budują lojalność wobec pracodawcy i tym samym poprawiają jego i wizerunek, jako dbającego nie tylko o swoich pracowników, ale również członków ich rodzin, co skutkuje wyższą efektywnością oraz mniejszą rotacją pracowników. Przedmiotowe pakiety medyczne przyczyniają się również pośrednio do zwiększenia dochodów rodzin pracowników, gdyż pracownik i jego rodzina nie muszą już wydawać środków z budżetu domowego na prywatną opiekę medyczną, co również tworzy silniejszą więź między pracownikiem a pracodawcą. Ponadto, w praktyce można zaobserwować, że rodzinne pakiety medyczne wpływają na niższą absencję chorobową pracowników i krótszy jej czas, jak również większe zaangażowanie w wykonywanie obowiązków pracowniczych, z uwagi na szybką i dużą dostępność do opieki medycznej dla pracownika i jego rodziny, dzięki czemu pracodawca ponosi niższe koszty związane z nieobecnością pracowników. Dla przykładu, pracownicy nie muszą poświęcać czasu na zapewnienie dostępu do lekarza dla swoich dzieci, dzięki czemu ich absencja w czasie choroby dziecka jest krótsza.

Z powyższych względów, zdaniem Spółki, istnieje ewidentny związek przyczynowo skutkowy pomiędzy wydatkami ponoszonymi przez Spółkę na zakup pakietów medycznych dla pracowników (finansowanych w całości przez Spółkę), w ramach których dostępne są świadczenia dla rodzin pracowników (finansowane w części przez Spółkę) oraz osiąganymi przez Spółkę przychodami, lecz tylko w części finansowanej przez Spółkę. Związek ten ma charakter pośredni. Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie w szeregu interpretacji organów podatkowych.

Przykładowo, w analogicznym stanie faktycznym, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 10 kwietnia 2015 r., sygn. IBPBI/2/4510-58/15/IZ słusznie stwierdził, że „koszty ponoszone przez podatnika należy ocenić pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów, zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu. Kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas, gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty”. Dalej Dyrektor ww. Izby stwierdza: „Kosztami podatkowymi są m.in. tzw. „koszty pracownicze”. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Mogą również obejmować wydatki ponoszone na zakup pakietów medycznych na rzecz pracowników, ponieważ są związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością. Za „koszty pracownicze" można uznać także wydatki dotyczące zakupu pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników. Świadczenie to bowiem jest związane ze stosunkiem pracy łączącym pracownika z - pracodawcą (gdyby nie ten stosunek członkowie rodzin nie partycypowaliby w nabytych pakietach medycznych).W każdej sytuacji jednakże trzeba sprawdzić, jaki jest cel poniesionego wydatku. Nie ulega wątpliwości, że wydatki na zakup pakietów medycznych dla pracowników oraz członków ich rodzin zostały poniesione przez Spółkę w trosce o swoich pracowników i ich rodziny. W istocie wpływa to na zwiększenie motywacji pracowników do pracy, gdyż pakiety wpływają na lojalność wobec pracodawcy i tym samym budują wizerunek pracodawcy jako dbającego nie tylko o swoich pracowników, ale również o członków rodzin swoich pracowników. To z kolei skutkuje wyższą efektywnością oraz rzutuje na zmniejszenie fluktuacji pracowników. Ww. wydatki stanowią zatem przejaw i wyraz starań Spółki o stan zdrowia, kondycji fizycznej i samopoczucia jej pracowników oraz ich najbliższych osób, co w dalszej perspektywie może, przyczyniać się do poprawy atmosfery pracy i w konsekwencji do zwiększania wydajności pracy z przełożeniem na uzyskiwane przez Spółkę przychody”.

W podobnym stanie faktycznym Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 11 grudnia 2008 r., sygn. ITPB3/423-554/08/PS potwierdził, że: „(...) przedmiotowe wydatki z tytułu abonamentów medycznych, poniesione faktycznie przez Spółkę, stanowić będą w całości koszty uzyskania przychodów jako element wynagrodzenia pracownika.” Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 8 listopada 2013 r., sygn. IBPBI/2/423-1065/13/PC stwierdził, że: „(...) wydatki na zakup pakietów medycznych, które są następnie sprzedawane pracownikom za symboliczną złotówkę, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów (również w części przypadającej na członków rodzin pracowników), gdyż spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy CIT oraz nie są wymienione w negatywnym katalogu wydatków niezaliczanych do kosztów uzyskania przychodów.

Reasumując, Spółka podkreśla, że kwalifikowanie przedmiotowych wydatków ponoszonych na rzecz pracowników i ich rodzin do kosztów uzyskania przychodów Spółki jest uprawnione na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy CIT, biorąc także pod uwagę fakt, że nie mieszczą się one w katalogu kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.