IPPB5/4510-606/16-2/BC | Interpretacja indywidualna

Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na zakup pakietów medycznych, w części dotyczącej świadczeń medycznych dla członków rodzin pracowników, stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust 1 ustawy CIT?
IPPB5/4510-606/16-2/BCinterpretacja indywidualna
 1. abonament medyczny
 2. członkowie rodzin
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. pakiet
 5. pracownik
 6. świadczenia
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 maja 2016 r. (data wpływu 17 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na zakup pakietów medycznych w części dotyczącej członków rodzin pracowników – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na zakup pakietów medycznych w części dotyczącej członków rodzin pracowników.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. (dalej: Wnioskodawca, Spółka) jest spółką funkcjonującą na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.). Spółka jest częścią kapitałowej grupy inwestycyjnej, inwestującą i posiadającą - bezpośrednio lub pośrednio - aktywa spółek szeregu branż, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Prowadzi działalność m.in. w zakresie obrotu udziałami/akcjami innych spółek, usług zarządzania i wsparcia biznesowego, usług doradczych, księgowych, informatycznych, podnajmu i zarządzania nieruchomościami oraz finansową działalnością usługową. Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Wnioskodawca zawarł z dostawcą zewnętrznym umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych dla swoich pracowników oraz członków ich rodzin. Pracownicy Spółki są uprawnieni do skorzystania z jednego z trzech rodzajów pakietów medycznych:

 1. Pakietu Indywidualnego, w ramach którego opieką medyczną objęty jest wyłącznie pracownik Spółki;
 2. Pakietu Rodzinnego, w ramach którego opieką medyczną objęty jest pracownik Spółki oraz jeden małżonek albo jeden partner życiowy oraz/lub dzieci pracownika lub partnera życiowego, które nie ukończyły 26 lat i pozostają na utrzymaniu rodzica/opiekuna prawnego;
 3. Pakietu Partnerskiego, w ramach którego opieką medyczną objęty jest pracownik Spółki oraz odpowiednio jeden małżonek lub jeden partner życiowy (jako opcja lub jedno dziecko, które nie ukończyło 26 lat i pozostaje na utrzymaniu rodzica/opiekuna prawnego)

- (dalej łącznie jako: pakiet medyczny, abonament medyczny).

Umowa zawarta przez Spółkę z dostawcą zewnętrznym określa kwotowo wartość danego rodzaju abonamentu medycznego. Wnioskodawca ponosi pełny koszt finansowania pakietu medycznego, niezależnie od rodzaju pakietu wybranego przez pracownika.

Pakiety medyczne zapewniają pracownikom Spółki opiekę medyczną z zakresu medycyny pracy, profilaktykę zdrowotną, a także inne świadczenia medyczne na rzecz pracowników Spółki i członków rodzin pracowników, w tym w szczególności dostęp do podstawowych i specjalistycznych badań oraz konsultacji lekarskich.

Wartość abonamentu medycznego (po wyłączeniu części przypadającej na świadczenia z zakresu medycyny pracy dla pracownika (ze względu na zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 poz. 361 ze zm.; dalej: ustawa PIT)) stanowi dla pracownika podlegający opodatkowaniu przychód ze stosunku pracy. Oznacza to, iż wskazana wartość pakietu medycznego zwiększa podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych pracownika.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na zakup pakietów medycznych, w części dotyczącej świadczeń medycznych dla członków rodzin pracowników, stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust 1 ustawy CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki ponoszone na zakup pakietów medycznych, w części dotyczącej świadczeń medycznych dla członków rodzin pracowników, stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: „ustawy CIT”).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy CIT kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione przez podatnika w celu uzyskania przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy CIT.

Zgodnie z powyższym, aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, konieczne jest, aby następujące warunki zostały spełnione łącznie:

 1. wydatek musi zostać poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 2. wydatek nie może stanowić kosztu wskazanego w art. 16 ust. 1 ustawy CIT.

Pierwszy ze wskazanych warunków wprowadza wymóg, zgodnie z którym działanie podatnika - w postaci poniesienia określonego wydatku - powinno być ukierunkowane na osiągnięcie przychodu, względnie zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. Innymi słowy, wymagane jest, aby wydatek pozostawał w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami lub źródłem przychodów osiąganych przez podatnika.

Zdaniem Wnioskodawcy, analizując omawiane wydatki w kontekście ich związku z przychodami Spółki, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na fakt, że zapewnienie członkom rodziny pracownika świadczeń medycznych stanowi w swej istocie świadczenie pracodawcy na rzecz pracownika. Jednocześnie świadczenie to jest formą dodatkowego wynagrodzenia dla pracownika. Zauważyć bowiem należy, iż zgodnie z przedstawionym stanem fatycznym, wartość pakietu medycznego przypadająca na świadczenia dla członków rodziny pracownika, stanowi - analogicznie jak wartość abonamentu medycznego przypadającego na świadczenia dla pracownika (z wyłączeniem części przypadającej na świadczenia z zakresu medycyny pracy, korzystającej ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy PIT) - przychód pracownika ze stosunku pracy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. A zatem, zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika wartość pakietu medycznego, w tym również w części przypadającej na świadczenia dla członków rodziny pracownika, stanowi przysporzenie ze stosunku pracy. Dodać przy tym należy, iż pracodawca nie zapewnia pracownikowi omawianego świadczenia bezinteresownie; wręcz przeciwnie, w tej właśnie formie dodatkowo wynagradza pracownika za świadczoną przez niego pracę. Podkreślenia wymaga również, że to stosunek pracy łączący pracownika z pracodawcą jest podstawą i jednocześnie jedyną przyczyną uzyskania przez członków rodziny pracownika świadczeń medycznych w ramach abonamentów medycznych zapewnianych przez pracodawcę (tu: Wnioskodawcę). Stąd omawiane świadczenia powinny być postrzegane jako element wynagrodzenia pracownika. W tym kontekście Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż obecnie w wielu środowiskach pakiety medyczne (zapewniające świadczenia medyczne zarówno dla pracownika, jak też członków jego rodziny) już powszechnie wpisują się w stały, standardowy katalog świadczeń pozapłacowych zapewnianych przez pracodawcę pracownikom. Tym samym uprawnione jest zdaniem Spółki stwierdzenie, że obecnie wydatki ponoszone na zakup abonamentów medycznych (również w zakresie, w jakim dotyczą one świadczeń dla członków rodzin pracowników), stanowią - obok wynagrodzenia zasadniczego, premii, diet, czy też wydatków związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników - typowy koszt pracowniczy. Jednocześnie nie ulega wątpliwości, że koszty pracownicze ewidentnie pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami osiąganymi przez pracodawcę (tu: Wnioskodawcę będącego podatnikiem podatku dochodowego do osób prawnych).

W tym miejscu należy dodać, iż zapewnianie omawianego świadczenia pozapłacowego pracownikom jest uzasadnionym i racjonalnym działaniem Spółki. Wynika to z faktu, iż udostępnianie pracownikom pakietów medycznych obejmujących rodzinę pracownika wpływa w sposób pośredni na przychody osiągane przez Wnioskodawcę. Należy zatem podkreślić, iż nie tylko fakt, że wartość pakietów medycznych obejmujących rodzinę pracownika stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy (element jego wynagrodzenia i jako taki koszt pracowniczy), przesądza o pozostawaniu tych wydatków w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami Spółki, ale również to, iż możliwe jest wykazanie ich konkretnego wpływu na działalność prowadzoną przez Spółkę i tym samym przychody przez nią osiągane. Zauważyć bowiem należy, iż w praktyce zapewnienie przez Spółkę rodzinnych czy partnerskich pakietów medycznych:

 • wpływa na niższą absencję chorobową pracowników lub krótszy jej czas (w tym również ogranicza absencję spowodowaną nieobecnością pracownika sprawującego opiekę nad chorym dzieckiem). Ograniczenie absencji pracowników zapewnia stabilność funkcjonowania Spółki oraz wpływa na zmniejszenie kosztów związanych z nieobecnością pracowników,
 • buduje lojalność pracowników wobec Spółki oraz wpływa pozytywnie na motywację pracowników i tym samym ich efektywność. Z punktu widzenia pracownika miejsce pracy, w którym pracodawca ma na uwadze szeroko rozumiane dobro pracownika i ochronę jego rodziny jest pożądanym miejscem pracy. Posiadanie przez Spółkę lojalnych, zmotywowanych i efektywnych pracowników przekłada się na niższą rotację personelu oraz większą efektywność prowadzonej przez Spółkę działalności,
 • zwiększa atrakcyjność Spółki na rynku pracy, pozwalając na łatwiejsze pozyskanie wartościowego personelu, który jest kluczowy w działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę.

Podsumowując, zauważyć należy, iż zapewnianie rodzinnych pakietów medycznych przez Wnioskodawcę prowadzi do zwiększenia przychodów, jak też, co istotne, umożliwia redukcję kosztów prowadzonej działalności. Ponadto działanie Spółki polegające na zapewnieniu swoim pracownikom rodzinnych pakietów medycznych w pewnym stopniu zmniejsza ryzyko utraty wykwalifikowanej kadry pracowniczej, istotnej w działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę.

Mając na względzie powyższe, zdaniem Spółki uznać należy, iż pierwszy z ww. warunków uznania wydatku za koszt podatkowy jest w analizowanym przypadku spełniony. Wydatki ponoszone na pakiety medyczne, także w części przypadającej na członków rodzin pracowników, wykazują związek przyczynowo-skutkowy z przychodami osiąganymi przez Spółkę i jako takie są ukierunkowane na osiągnięcie przychodu.

Drugi warunek, którego spełnienie jest niezbędne, aby dany wydatek stanowił koszt podatkowy wymaga analizy art. 16 ust. 1 ustawy CIT, tj. katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. Analiza tego przepisu w odniesieniu do rozpatrywanych wydatków Wnioskodawcy, w postaci kosztów abonamentów medycznych w części przypadającej na członków rodziny pracownika, prowadzi do uznania, iż nie zawierają się one w katalogu wydatków niestanowiących ex lege kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, iż również drugi warunek uznania wydatku za koszt jest spełniony w analizowanym przypadku.

Podsumowując, zauważyć należy, iż oba warunki niezbędne do zaliczenia omawianych wydatków do kosztów uzyskania przychodów są spełnione. Mianowicie, wydatki na zakup pakietów medycznych, w części dotyczącej świadczeń medycznych dla członków rodziny pracownika, są ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, i jednocześnie, nie stanowią one wydatków wskazanych przez ustawodawcę w art. 16 ust. 1 ustawy CIT. Oznacza to, że wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na zakup pakietów medycznych, w części dotyczącej świadczeń medycznych dla członków rodziny pracownika, stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy CIT.

W tym miejscu Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, że stanowisko, zgodnie z którym wydatki ponoszone na zakup pakietów medycznych, również w części dotyczącej członków rodzin pracowników, stanowią koszt uzyskania przychodów, jest potwierdzane przez Dyrektorów Izb Skarbowych wydających interpretacje indywidualne z upoważnienia Ministra Finansów. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 10 kwietnia 2015 r. (sygn. IBPBI/2/4510-58/15/IZ) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał, co następuje:

wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami. (...) Nie ulega wątpliwości, że wydatki na zakup pakietów medycznych dla pracowników oraz członków ich rodzin zostały poniesione przez Spółkę w trosce o swoich pracowników i ich rodziny. W istocie wpływa to na zwiększenie motywacji pracowników do pracy, gdyż pakiety wpływają na lojalność wobec pracodawcy i tym samym budują wizerunek pracodawcy jako dbającego nie tylko o swoich pracowników, ale również o członków rodzin swoich pracowników. To z kolei skutkuje wyższą efektywnością oraz rzutuje na zmniejszenie fluktuacji pracowników.

Analogiczne stanowisko odnaleźć można również w szeregu innych interpretacjach indywidualnych, np.:

 • interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 21 grudnia 2015 r. (sygn. IBPB-1-2/4510-694/15/BKD),
 • interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 października 2015 r. (sygn. IBPB-1-3/4510-539/15/IŻ),
 • interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 lipca 2014 r. (sygn. IPPB5/423-352/14-4/AM),
 • interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 października 2014 r. (sygn. IPPB5/423-818/14-3/AM),
 • interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 lipca 2014 r. (sygn. IPPB5/423-407/14-2/AS),
 • interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 listopada 2013 r. (sygn. IBPBI/2/423-1065/13/PC).

Mając na względzie powyższe Wnioskodawca wnosi jak na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na zakup pakietów medycznych w części dotyczącej członków rodzin pracowników- za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, że interpretacje te co do zasady wiążą w sprawie, w której zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.