IPPB5/423-557/14-3/KS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy nabycie przez Uprawnionych Pracowników Spółki Akcji w ramach Planu spowoduje powstanie po stronie Uprawnionych Pracowników Spółki dochodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych a przez to powstanie po stronie Spółki obowiązek płatnika w zakresie tego dochodu, czy też opodatkowaniu podlegać będzie sprzedaż tych Akcji przez Uprawnionych Pracowników, jako dochód kapitałowy, z obowiązkiem zapłaty podatku po stronie pracowników?Czy ponoszone przez Spółkę koszty Dofinansowania oraz Wydatki Pracodawcy stanowić będą dla Spółki koszty uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2014 r. (data wpływu 12 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z realizacją programu motywacyjnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z realizacją programu motywacyjnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

C. (dalej: „Spółka”) jest Spółką akcyjną francuską oraz rezydentem podatkowym we Francji. Spółka prowadzi w Polsce działalność gospodarczą poprzez utworzony i zarejestrowany w Polsce oddział pod nazwą „C. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE. Spółka wchodzi w skład międzynarodowej grupy należącej do CO. SA (dalej: „Akcjonariusz”). Akcjonariusz jest spółką akcyjną utworzoną we Francji oraz francuskim rezydentem podatkowym. Akcjonariusz stworzył program motywacyjny pod nazwą Międzynarodowego Planu Oszczędnościowego Co. Group (dalej „Plan”), którego celem jest umożliwienie Uprawnionym Pracownikom nabycia Akcji Akcjonariusza zgodnie z Regulaminem i tzw. Suplementem odnoszącym się do każdego kraju, w którym Plan jest realizowany. Zgodnie z Aneksem do Planu, plan będzie realizowany również w Polsce. Uprawnionymi Pracownikami są wszyscy pracownicy otrzymujący wynagrodzenie od Członka Grupy w każdym z Wyznaczonych Krajów (w tym w Polsce), pod warunkiem, że byli pracownikami w ramach Grupy przez co najmniej trzy miesiące na moment zakończenia Okresu Anulowania Subskrypcji. Niniejszy Wniosek obejmuje jedynie Plan, który jest realizowany dla Uprawnionych Pracowników C. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE jak również zagadnienie kosztów uzyskania przychodów Spółki w związku z jej działalnością w Polsce, prowadzoną w formie oddziału.

W tym celu walne zgromadzenie Akcjonariusza (dalej: „Zgromadzenie Akcjonariusza”), na podstawie stosownej uchwały (dalej „Uchwała”):

 1. udziela, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawa francuskiego, Radzie Dyrektorów Akcjonariusza, uprawnienia do dokonania podwyższenia kapitału zarezerwowanego dla pracowników, stanowiącego 1% kapitału Akcjonariusza. Uchwała Zgromadzenia Akcjonariusza stanowi, że emisja ta „będzie zarezerwowana dla następującej kategorii beneficjentów: pracowników i dawnych pracowników Spółki i/lub jednostek powiązanych ze Spółką w rozumieniu art. L.225-180 francuskiego kodeksu handlowego oraz art. L.3344-1 francuskiego kodeksu pracy, uczestniczących w pracowniczym planie oszczędnościowym”, w tym pracowników Spółki.
 2. uchwala, że kwota nominalna podwyższenia kapitału zakładowego, które może zostać przeprowadzone na mocy niniejszego upoważnienia nie przekroczy 15 milionów euro. Limit ten zostanie podniesiony, odpowiednio, o nominalną kwotę dodatkowych Akcji, które mają zostać wyemitowane w celu zachowania praw posiadaczy papierów wartościowych innych praw umożliwiających dostęp do kapitału Akcjonariusza zgodnie z przepisami prawa oraz, odpowiednio, stosownymi zapisami umownymi;
 3. uchwala, że cena papierów wartościowych emitowanych zgodnie z niniejszym upoważnieniem (i) nie przekroczy 20% poniżej ceny za Akcje Akcjonariusza określonej w związku z dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym Euronex Paris, w przypadku transakcji towarzyszących takiemu dopuszczeniu oraz (ii) nie przekroczy 20% poniżej średniej ceny notowań Akcji na dwudziestu sesjach giełdowych następujących po decyzji ustalającej datę otwarcia zapisu na Akcje, w przypadku transakcji po dopuszczeniu. W chwili wykonywania niniejszego upoważnienia w indywidualnych przypadkach, Rada Dyrektorów może jednak obniżyć kwotę dyskonta, ze względu na ograniczenia podatkowe, rachunkowe lub wynikające z ubezpieczeń społecznych obowiązujących w pewnych krajach, w których mają swoje siedziby jednostki należące do Grupy uczestniczące w transakcjach obejmujących kapitał zakładowy. Rada Dyrektorów może także zadecydować o nieodpłatnym przydzieleniu Akcji osobom zapisującym się na nowe Akcje w zamian za dyskonto i/lub w związku z wniesionym wkładem;
 4. uchwala, że Rada Dyrektorów będzie miała pełne prawo, z możliwością dalszego ich udzielania w sposób dozwolony przepisami prawa, do wykonania niniejszego upoważnienia, z zachowaniem ograniczeń oraz na warunkach określonych powyżej,
a w szczególności do:
 1. sporządzenia listy spółek, których pracownicy oraz byli pracownicy są uprawnieni do udziału w emisji, określenia warunków, w szczególności dotyczących stażu pracy, które muszą spełniać pracownicy, aby móc zapisać się na Akcje, które zostaną wyemitowane zgodnie z niniejszym upoważnieniem;
 2. określenia kwot takich emisji oraz cen, dat, ram czasowych i warunków każdej emisji, a także warunków, na których będzie odbywał się zapis na Akcje emitowane zgodnie z niniejszym upoważnieniem oraz na których Akcje te zostaną opłacone i wydane, jak również określenia daty (która może być wsteczna) wypłaty dywidendy z nowych Akcji;
 3. wyznaczenia subskrybentom terminu, w jakim będą mogli zapłacić za swoje papiery wartościowe;
 4. wpisania do rejestrów zakończenia procesu podwyższania kapitału zakładowego lub doprowadzenia do dokonania takich wpisów;
 5. z własnej inicjatywy, odjęcia kosztów podwyższenia kapitału od kwoty nadwyżek kursu Akcji powyżej wartości nominalnej Akcji związanych z tym podwyższeniem oraz odjęcia od tej kwoty sum niezbędnych do podniesienia rezerwy ustawowej do jednej dziesiątej kwoty nowego kapitału zakładowego po podwyższeniu;
 6. w ogólnym zakresie, podejmowania wszystkich środków i dokonywania wszystkich formalności wymaganych w związku z emisją i wprowadzeniem Akcji do obrotu oraz po podwyższeniu kapitału, a także dokonania odpowiednich zmian w Statucie.

W wykonaniu i na podstawie Uchwały na najbliższym posiedzeniu Rady Dyrektorów Akcjonariusza zaproponowane zostanie przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego Akcjonariusza poprzez zaoferowanie odpowiedniej liczby Akcji na rzecz pracowników grupy Akcjonariusza. Podwyższenie kapitału nastąpi na rzecz Uprawnionych Pracowników w drodze emisji maksymalnej liczby 1 568 413 nowych Akcji stanowiących 1% kapitału Akcjonariusza.

Zgodnie z Planem, Uprawnieni Pracownicy mogą podjąć decyzję o udziale w Planie poprzez zapisanie się na Plan w sposób wskazany przez Akcjonariusza. Zaproszenia do zapisu na Akcje w ramach Planu będą przesyłane Uprawnionym Pracownikom na początku Okresu Subskrypcji.

Wnioski o zapis w ramach Planu będą składane, według wyłącznego uznania Akcjonariusza, w formie elektronicznej lub papierowej (w obu przypadkach w sposób zatwierdzony przez Akcjonariusza) i będą wymagać określenia przez Uprawnionego Pracownika maksymalnej liczby Akcji, na którą pragnie się zapisać. W ramach procesu zapraszania Akcjonariusz spowoduje powiadomienie Uczestników o Ogłoszonych Widełkach Cenowych, czyli szacunkowych widełkach ceny za Akcję, określonych przez Akcjonariusza oraz zgłoszonych Uprawnionym Pracownikom w chwili rozpoczęcia lub bezpośrednio przed rozpoczęciem Okresu Subskrypcji. Uczestnicy mogą dokonywać zmiany lub wycofać swoje zapisy na Akcje w dowolnej chwili do ostatniego dnia Okresu Subskrypcji włącznie. Wszystkie wnioski o zapis na Akcje, których Akcjonariusz nie otrzyma do końca Okresu Subskrypcji, będą nieważne i nie będą odnosić żadnego skutku.

Minimalna liczba Akcji, o zapis na które Uprawniony Pracownik może wnioskować, wynosi jeden. O ile Akcjonariusz nie stwierdzi inaczej, nie istnieje limit na maksymalną liczbę Akcji, o zapis na którą Uprawniony Pracownik może wnioskować.

Po zakończeniu Okresu Subskrypcji, Uprawnieni Pracownicy nie mogą dokonywać żadnych dalszych zmian w swoich wnioskach, a ich wnioski będą ostateczne i wiążące (z zastrzeżeniem ewentualnej korekty), chyba że Ostateczna Cena Subskrypcji, tj. cena pierwszej oferty publicznej (dalej „IPO”) określona przez Akcjonariusza, nie będzie się mieścić w Ogłoszonych Widełkach Cenowych. W takiej sytuacji Uprawnieni Pracownicy będą mieć prawo podczas Okresu Anulowania Subskrypcji do anulowania swoich wniosków o zapis na Akcje w ramach Planu. Zgłoszenie anulowania należy złożyć, według wyłącznego uznania Akcjonariusza, w formie elektronicznej lub papierowej (w obu przypadkach w sposób zatwierdzony przez Akcjonariusza). Wszelkie obliczenia będą dotyczyć anulowania wniosku o zapis na Akcje w ramach Planu w całości. Takie ewentualne anulowanie będzie ostateczne i wiążące i nie można go wycofać w żadnych okolicznościach. Z chwilą anulowania Uprawniony Pracownik zrzeka się wszelkich praw, które mogą mu przysługiwać w ramach Planu w odniesieniu do takiej oferty, Akcji lub prawa do Akcji. Przy braku formalnego anulowania wnioski o zapis na Akcje w ramach Planu będą ostateczne i wiążące.

Tak szybko, jak to będzie możliwe po zakończeniu Okresu Anulowania Subskrypcji, Akcjonariusz spowoduje, że wszyscy Uczestnicy - w odniesieniu do nadal podtrzymanych wniosków - zostaną powiadomieni o:

 1. liczbie Akcji Objętych Zapisem, które otrzymają,
 2. łącznej kwocie, jaką każdy Uczestnik jest zobowiązany zapłacić (w walucie miejscowej lub innej walucie przewidzianej przez Akcjonariusza) za Akcje Objęte Zapisem (stanowiącej Ostateczną Cenę Subskrypcji obniżoną o ewentualną Zniżkę Subskrypcyjną wynoszącą 20% i pomnożoną przez liczbę Akcji Objętych Zapisem, które otrzymają) oraz,
 3. jeśli Akcjonariusz tak zdecyduje, o liczbie Dodatkowych Akcji, które otrzymają.

Akcjonariusz może w indywidualnych przypadkach uzupełnić dobrowolne płatności ze strony pracowników.

Zapisy na dodatkowe Akcje będą dokonywane w formie dobrowolnych płatności ze strony beneficjentów. Dodatkowo Akcjonariusz uzupełni wkład beneficjentów w sposób następujący. Dofinansowanie ze strony Akcjonariusza (dalej: „Dofinansowanie”) oparte będzie na kwocie zainwestowanej ze strony każdego beneficjenta według progów opisanych poniżej. Dofinansowanie ze strony Akcjonariusza dla każdego z progów łączy się.

 • Próg 1: do 100 euro. Na każdą nabytą przez pracownika akcję wkładem Akcjonariusza będą 2 oferowane akcje
 • Próg 2: 100,01 euro do 500 euro. Na każdą nabytą przez pracownika akcję wkładem Akcjonariusza będzie 1 oferowana akcja
 • Próg 3: 500,01 euro do 2.500 euro. Na każde przez pracownika 2 akcje wkładem Akcjonariusza będzie 1 oferowana akcja.

Brak dofinansowania powyżej tych progów.

Jak więc wynika z powyższego zestawienia Uprawnieni nabędą Akcje z maksymalnym 20% dyskontem. Uprawnieni Pracownicy mogą uzyskać również korzyść w postaci Dofinansowania.

W zakresie Dofinansowania przyznanego Uprawnionym Pracownikom Spółki, kosztami takiego Dofinansowania Akcjonariusz obciąży Spółkę.

O ile Akcjonariusz nie określi inaczej, dla Akcji nabywanych zgodnie z Planem będzie obowiązywał Okres Posiadania. W Okresie Posiadania nie jest możliwa sprzedaż, cesja lub innego rodzaju zbycie Akcji. Wyjątek stanowią następujące okoliczności:

 1. małżeństwo lub związek partnerski Uczestnika,
 2. narodziny lub przybycie do domu w celu przysposobienia trzeciego i kolejnego dziecka,
 3. rozwód lub rozwiązanie związku partnerskiego w sytuacji, gdy Uczestnik zachowuje prawo opieki nad co najmniej jednym dzieckiem z małżeństwa,
 4. zły stan zdrowia lub niepełnosprawność Uczestnika, jego dziecka, współmałżonka lub partnera w ramach związku partnerskiego, które uniemożliwiają Uczestnikowi wykonywanie obowiązków w zwykłym trybie zatrudnienia u Członka Grupy,
 5. śmierć Uczestnika, jego współmałżonka lub partnera w ramach związku partnerskiego,
 6. rozwiązanie umowy o pracę z Uczestnikiem lub zakończenie pełnienia funkcji w organach władz Członka Grupy lub przejście na emeryturę z Członka Grupy,
 7. stworzenie lub nabycie działalności gospodarczej przez Uczestnika, jego współmałżonka lub partnera w ramach związku partnerskiego,
 8. nadmierne zadłużenie lub niewypłacalność Uczestnika, oraz
 9. nabycie lub rozbudowa głównego miejsca zamieszkania.

Po nabyciu Akcji, Uczestnicy będą posiadać Akcje bezpośrednio, będzie im przysługiwać pełne prawo własności oraz prawa z Akcji, w tym prawo do wykonywania prawa głosu podczas walnego zgromadzenia z wyjątkiem przypadków wymienionych powyżej. Ze skutkiem od dnia, w którym Akcje przejdą na Uczestnika i zostaną zarejestrowane w jego imieniu w księdze Akcji Akcjonariusza, każdy Uczestnik będzie mieć prawo do dywidendy z takich Akcji.

W odniesieniu do funkcjonowania Planu w 2014 roku, jeśli liczba Akcji objęta ważnymi otrzymanymi wnioskami będzie większa niż Przydział Akcji, wówczas Akcjonariusz dokona redukcji zapisów zgodnie z następującymi zasadami:

 1. największe wnioski o zapis będą redukowane stopniowo do czasu, gdy otrzymana zostanie kwota zapisu, odpowiadająca łącznej liczbie Akcji, na których emisję wydało zgodę walne zgromadzenie Akcjonariusza. Następnie maksymalna liczba Akcji na każdego Uprawnionego Pracownika składającego zapis jest ustalana poprzez podział tej kwoty przez Ostateczną Cenę Subskrypcji,
 2. wszystkie wnioski o zapis na liczbę Akcji powyżej tej maksymalnej liczby akcji będą redukowane do takiej liczby Akcji, oraz
 3. wnioski o liczbę Akcji niższą niż lub równą maksymalnej liczbie Akcji (zgodnie z pkt. ii powyżej) będą otrzymywać pełny przydział Akcji.

Plan będzie obowiązywać przez czas nieokreślony poczynając od 1 czerwca 2014 r., ale Akcjonariusz może zakończyć Plan w dowolnym czasie przed tą datą, przekazując powiadomienie w tej sprawie Uczestnikom z wyprzedzeniem co najmniej trzech miesięcy. Wygaśnięcie Planu nie będzie mieć wpływu na istniejące prawa Uczestnika, zaś Plan nadal będzie obowiązywać w odniesieniu do nabytych praw zgodnie z Regulaminem oraz Suplementem.

W momencie oferty cena po jakiej Akcje zostaną nabyte nie jest znana, ponieważ Akcje nie są jeszcze notowane na giełdzie. Zapisy będą więc przyjmowane w oparciu o przedział cenowy ustalony wcześniej. W odpowiednich datach Uprawnionym Pracownikom zostaną przekazane informacje dotyczące przedziału cenowego oraz (w terminie późniejszym) ostatecznej ceny Akcji. Jeżeli w dniu określonym w Regulaminie, Ostateczna Cena Subskrypcji (która będzie ceną IPO), będzie się mieścić w przedziale cenowym ustalonym uprzednio, dokonany zapis na Akcje będzie ostatecznym. Jeżeli Ostateczna Cena Subskrypcji znajdzie się poza ustalonym przedziałem cenowym, możliwe będzie odstąpienie Uprawnionego Pracownika od zapisu.

Wydatki na prowadzenie księgowości i zarządzanie w związku z nabyciem Akcji przez Uczestników oraz ewentualne koszty związane z doradztwem (odpowiednio przyporządkowane danemu pracodawcy) będą pokrywane przez miejscowego pracodawcę każdego Uczestnika (dalej „Wydatki Pracodawcy”), co w przypadku pracowników Spółki oznacza, że wydatki ponoszone w związku z pracownikami Spółki w powyższym zakresie będą ponoszone przez Spółkę. Prowizje maklerskie, inne prowizje i wydatki związane ze sprzedażą oraz nabyciem, naliczane od kwot pochodzących ze sprzedaży albo ze spłaty Akcji i znajdujących się na indywidualnych rachunkach, będą uiszczane przez właścicieli tychże rachunków.

Żadne koszty poza wymienionymi wyżej nie będą ponoszone przez Spółkę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy nabycie przez Uprawnionych Pracowników Spółki Akcji w ramach Planu spowoduje powstanie po stronie Uprawnionych Pracowników Spółki dochodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych a przez to powstanie po stronie Spółki obowiązek płatnika w zakresie tego dochodu, czy też opodatkowaniu podlegać będzie sprzedaż tych Akcji przez Uprawnionych Pracowników, jako dochód kapitałowy, z obowiązkiem zapłaty podatku po stronie pracowników...
 2. Czy ponoszone przez Spółkę koszty Dofinansowania oraz Wydatki Pracodawcy stanowić będą dla Spółki koszty uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych...

Przedmiotowa interpretacja dotyczy pytania numer 2 dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych. W zakresie pytania numer 1 dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, ponoszone przez Akcjonariusza Dofinansowanie, którym będzie obciążona odpowiednio Spółka oraz Wydatki Pracodawcy będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Spółki w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „ustawa o PDOP”).

 1. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP. Innymi słowy, celem poniesionego wydatku powinno być osiągnięcie przychodu bądź przynajmniej potencjalna możliwość jego osiągnięcia. Kluczowe w tym przypadku jest zaistnienie związku przyczynowo-skutkowego między kosztami, które spółka ponosi a osiąganymi przychodami. Stanowisko to potwierdza orzecznictwo (m.in. wyrok NSA z 13.03 1998 r., sygn, SA/Lu 239/97, wyrok NSA z 12.05.1999 r., sygn. i SA/Wr 482/97). Zgodnie z treścią wspomnianych powyżej wyroków kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.
 2. Spółka podnosi, że istotą wprowadzania systemów motywacyjnych jest zbudowanie pozytywnej i długotrwałej relacji pomiędzy Spółką a pracownikiem. Nie tylko zwiększa to motywację do osiągania wysokich wyników, ale również przyczynia się do utrzymania efektywnych pracowników i pozyskiwania najlepszych kandydatów z rynku. Ponadto pośrednim efektem programu jest kreowanie zachowań bądź też wartości, które są w firmie szczególnie cenione jak np. lojalność wobec pracodawcy czy też wzbudzanie wzajemnego zaufania.
 3. Zdaniem Spółki realizacja programu motywacyjnego nie tylko skutkuje zabezpieczeniem dotychczasowych źródeł przychodów, ale potencjalnie również może się przyczyniać do zwiększenia osiąganych przychodów. Z związku z tym Spółka prezentuje stanowisko, że wydatki związane z Dofinansowaniem oraz Wydatkami Pracodawcy dotyczącymi Uprawnionych Pracowników Spółki w zakresie realizowanego Planu stanowią koszty uzyskania przychodów w myśl art. 15 ustawy o PDOP.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.