IPPB5/423-375/11-2/RS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w opisanym stanie faktycznym, wydatki na organizację spotkań i imprez o charakterze integracyjnym, motywacyjnym i okolicznościowym stanowią koszt uzyskania przychodow w rozumieniu art. 15 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osob prawnych (Dz U z 2000 r. Nr 54 poz 654 ze zm )?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 08.04.2011 r. (data wpływu 18.04.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę na:

 • organizację spotkań i imprez o charakterze integracyjnym dla pracowników Spółki – jest prawidłowe,
 • organizację spotkań i imprez o charakterze motywacyjnym dla pracowników Spółki – jest prawidłowe,
 • organizację spotkań i imprez o charakterze okolicznościowym dla pracowników Spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18.04.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę na organizację spotkań i imprez o charakterze integracyjnym, motywacyjnym i okolicznościowym dla pracowników Spółki.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce - dostarcza go do ponad 6,6 miliona klientów, ponadto zajmuje się także:

 • wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju,
 • zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą,
 • świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą,
 • importem gazu ziemnego do Polski,
 • magazynowaniem gazu ziemnego w podziemnych magazynach gazu.

Główną ambicją Spółki jest utrzymanie wiodącej pozycji na rynku gazu w Polsce oraz zbudowanie silnej pozycji międzynarodowej. Mając doświadczenie oparte na ponad 150-letniej tradycji gazownictwa w Polsce, dysponując zaawansowanym zapleczem technicznym doskonale wykwalifikowaną kadrą specjalistów, zmierza do tego aby być coraz bardziej nowoczesną organizacją działającą w formule logicznie uporządkowanej zarządzanej przez cele oraz zorientowanej projektowo na realizację przedsięwzięć. Jako jeden z największych pracodawców w kraju zatrudniający około 9 000 pracowników dba o ich rozwój i bezpieczeństwo. Pracownicy, ich doświadczenie, wiedza, kreatywność oraz zaangażowanie są największą wartością Spółki. Tym samym inwestycje w zasoby ludzkie sprzyjają realizacji planów przedsiębiorstwa, a także pozwalają urzeczywistniać indywidualne aspiracje poszczególnych pracowników. Wnioskodawca podnosi, iż dzięki wysokim kompetencjom i doświadczeniu pracowników firma świadczy usługi na najwyższym poziomie milionom swoich klientów, odnosi międzynarodowe sukcesy a także realizuje na szeroką skalę inwestycje. W związku z powyższym priorytetem strategicznym obszaru zarządzania zasobami ludzkimi jest zbudowanie silnego, stabilnego, zmotywowanego, świadomego i zaangażowanego w realizację celów Spółki zespołu pracowników.

Wnioskodawca jest firmą wielooddziałową, w skład której wchodzą m. in. oddziały górnicze, odziały obrotu gazem a także przedstawicielstwa zagraniczne oraz Centrala Spółki nadzorująca działalność wymienionych jednostek (dalej jednostki organizacyjne Wnioskodawcy). Jednostki organizacyjne podejmują szereg działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej, stymulowanie i motywowanie zatrudnionych do zwiększenia jakości i wydajności ich pracy jak też budowanie trwałych i silnych relacji pracodawca-pracownik oraz konstruktywnych relacji pomiędzy działami i pracownikami a także pomiędzy samymi pracownikami. Mając na uwadze powyższe założenia, jednostki organizują pracownikom spotkania integracyjno-szkoleniowe. W zależności od specyfiki zakładanego celu (lepsze relacje w zespole, wzmacnianie identyfikacji ludzi z organizacją, rozwijanie komunikacji, wypracowywanie rozwiązań istniejących problemów bądź konfliktów), spotkania takie mogą przybierać różne formy.

Spółka podnosi, iż dla potrzeb niniejszej interpretacji analizie podlegać będą następujące formy spotkań:

 1. wyjazd integracyjny (integracyjno-szkoleniowy) - organizowany dla konkretnych grup pracowników (departamentów, biur) poza siedzibą jednostki, mający na celu zintegrowanie ze sobą pracowników, tworzenie pomiędzy nimi więzi niezbędnej dla zwiększenia efektywności pracy oraz poprawę komunikacji wewnątrz organizacji. Wyjazdowi integracyjnemu towarzyszą różne formy animacji grupowej zgodne z potrzebami rozwojowymi zespołu (gry decyzyjne, scenariusze bazujące na metaforze itp.). Integracje powyższe mogą być przygotowywane wewnętrznie bądź zlecone wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym Podczas takich wyjazdów odbywać się mogą również spotkania grup roboczych, projektowych, warsztaty tematyczne dotyczące prowadzonej działalności czy promujące wartości korporacyjne Wnioskodawcy. Wydatki jakie ponosi jednostka na organizację w/w wyjazdów to m. in. usługi animacji szkoleń, transportu, hotelu, wyżywienia czy ubezpieczenia.
 2. spotkanie integracyjne grupy pracowników - najczęściej w ramach jednego lub kilku departamentów/biur, organizowane przez jednostkę dla pracowników wyjście do miejsca, gdzie możliwe są aktywności integrujące pracowników. Spotkania takie organizowane są w celu budowania i zacieśniania więzi zespołowych, poprawy komunikacji i współpracy pracowników podczas realizacji zadań oraz w celu stworzenia możliwości budowania relacji między pracownikami również na płaszczyźnie pozabiurowej. Jednostka pokrywa koszty usług gastronomicznych i koszty wynajęcia obiektów niezbędnych do przeprowadzenia spotkania.
 3. spotkania okolicznościowe:
  • spotkania przy okazji ważnego wydarzenia dla Spółki, spotkania przedświąteczne. Przykładem tego typu spotkania jest np. święto branżowe - Barbórka, spotkanie Wigilijne. Podczas spotkań powyższych pracownicy informowani są o osiągnięciach Spółki, wybranych kierunkach i strategiach rozwoju jej działalności, wyznaczonych na dany okres celach biznesowych a także wręczane są odznaczenia i stopnie górnicze,
  • krótkie spotkania organizowane dla pracowników na terenie jednostki organizacyjnej o charakterze integracyjno-informacyjnym poprzedzające lub podsumowujące rok obrotowy, rozpoczynające lub kończące się projekty.

Jednostka nabywa wówczas usługi gastronomiczne, kateringowe i/lub artykuły spożywcze, wynajmuje sale, oprawę artystyczną.

Celem organizacji w/w spotkań jest przede wszystkim poprawa efektywności i organizacji pracy poprzez bliższe poznanie się pracowników, większą identyfikację pracowników ze Spółką i jej działalnością, poprawę atmosfery pracy oraz promowanie szczególnie pożądanych wzorców zachowań.

Wydatki poniesione w związku z organizacją w/w spotkań finansowane są ze środków obrotowych Wnioskodawcy. Wydatki udokumentowane są fakturami VAT lub rachunkami.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym, wydatki na organizację spotkań i imprez o charakterze integracyjnym, motywacyjnym i okolicznościowym stanowią koszt uzyskania przychodow w rozumieniu art. 15 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osob prawnych (Dz U z 2000 r. Nr 54 poz 654 ze zm )...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1 92 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust 1.

Wydatki ponoszone na wyjazdy i spotkania integracyjne służą motywowaniu/integrowaniu pracowników oraz budowaniu zespołów. Są to więc ogólne koszty działalności, poniesione w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów. Uczestnicząc w tego rodzaju spotkaniach pracownicy utożsamiają się z firmą, a mając świadomość, że pracodawca o nich dba, sumienniej wywiązują się ze swoich obowiązków. Efektywność pracy wykonywanej przez silnie zmotywowany i zharmonizowany zespół skutkuje w konsekwencji wzrostem przychodu firmy.

Osoby na co dzień bezpośrednio ze sobą współpracujące, a także te, których obowiązki zawodowe zbiegają się tylko sporadycznie, mają możliwość poznania się bliżej, poprawiają wzajemne relacje. Poznanie bliżej współpracowników wpływa niewątpliwie na poprawę komunikacji podczas pracy, co może okazać się szczególnie przydatne, np. w sytuacjach wymagających wykonywania zadań pod presją czasu. Występujący podczas spotkań element szkoleniowy ma na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników, kształtowanie właściwych postaw i poprawę poziomu świadczenia usług czy to wewnątrz jednostki czy też ostatecznemu klientowi.

Wnioskodawca podnosi, iż szkolenia integracyjne, stanowią więc inwestycję w rozwój kompetencji pracowników. Tego typu szkolenia są też źródłem cennych informacji zwrotnych dla firmy, które można potem wykorzystać planując działania rozwojowe i naprawcze, pomocne w skuteczniejszym osiąganiu przez zespoły bądź poszczególnych ich członków wytyczonych celów w przyszłości.

Wnioskodawca podnosi, iż organizowane przez niego spotkania okolicznościowe (przy okazji Świąt i związanej z nimi tradycji) są elementem kultury organizacji i spełniają ważne funkcje np. podczas spotkań Wigilnych pracodawca ma możliwość złożenia podziękowań pracownikom za ich całoroczny wkład w pracę Spółki. Stanowią także idealne miejsce, o czym była mowa wcześniej, do przekazania pracownikom informacji o osiągnięciach Spółki, kierunkach i strategiach rozwoju jej działalności, czy też wyznaczonych na dany okres celach biznesowych. Wpływa to na budowanie i umacnianie poczucia solidarności pracowników między sobą i ze Spółką. Zatem także w tym przypadku poniesione przez Spółkę koszty mają na celu wzrost przychodów poprzez lepszą motywację pracowników i umocnienie ich więzi ze Spółką a także, co ważne, kształtują wizerunek Wnioskodawcy jako dobrego pracodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, organizacja obchodów święta branżowego, jakim jest Barbórka niewątpliwie wpływa na integrację pracowników, ich identyfikację z firmą a także buduje lojalność wobec pracodawcy. Organizacja takich spotkań okolicznościowych zakorzeniona jest w wieloletniej tradycji sektora wydobywczego (do którego należy gazownictwo). Uczestnictwo w imprezie jest dobrowolne. Pracownicy na co dzień kontaktujący się ze sobą tylko telefonicznie lub za pomocą e-maili mają możliwość osobistego kontaktu, przełamywany jest dystans i bariery między pracownikami oraz między przełożonymi i pracownikami, co podczas normalnego dnia pracy niejednokrotnie jest trudne do osiągnięcia. Osoby na co dzień bezpośrednio ze sobą współpracujące, a także te, których obowiązki zawodowe zbiegają się tylko sporadycznie, mają możliwość poznania się bliżej, ale także prywatnie, spędzają wspólnie czas wolny, poprawiają wzajemne relacje. Poznanie bliżej współpracowników wpływa niewątpliwie na poprawę komunikacji podczas pracy, co może okazać się szczególnie przydatne, np. w sytuacjach wymagających wykonywania zadań pod presją czasu.

Podczas spotkania w nieformalnej atmosferze organizowane są turnieje i konkursy, w których pracownicy z różnych działów mogą między sobą współzawodniczyć. Tego typu wydarzenia bezsprzecznie pomagają w poprawie efektywności komunikacji pracowników różnych działów i szczebli, w tym także wpływają na poprawę relacji z przełożonymi.

Szczególnie motywująco wpływa na pracowników uroczyste nadawanie stopni i odznaczeń górniczych, które są wręczane podczas obchodów w/w święta. Miła i przyjemna atmosfera stworzona podczas spotkania oraz element motywacyjny, zdaniem Spółki, istotnie wpływają na nastawienie pracowników do wypełniania ich codziennych zadań w pracy.

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż pomiędzy prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą oraz wydatkami ponoszonymi, nawet w sposób pośredni, na lepszą bardziej wydajną pracę pracowników istnieje związek przyczynowo-skutkowy wpływający na zwiększenie przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę, a zatem wydatki ponoszone w ramach organizowanych w/w spotkań mogą stanowić w pełni odliczalne koszty uzyskania przychodów. Należy wskazać, iż w bieżących czasach inwestycja w pracowników jest potężną bronią w walce z konkurencją. Wykwalifikowana, lojalna i zmotywowana do pracy kadra jest w stanie skutecznie walczyć o utrzymanie przewagi na rynku, co niewątpliwie ma wpływ na zwiększenie przychodów Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Innymi słowy oznacza to, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy.

A zatem, warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, które nie są wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy podatkowej. Koszty ponoszone przez podatnika należy oceniać pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku musi mieć wpływ na powstanie, zwiększenie lub zabezpieczenie tego przychodu.

Dla ustalenia momentu zaliczenia wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów, podatnik powinien rozpoznać rodzaj powiązania kosztów z przychodami. W oparciu o kryterium stopnia tego powiązania koszty podatkowe można podzielić na:

 • bezpośrednio związane z przychodami, których poniesienie przekłada się wprost na uzyskanie konkretnych przychodów (możliwe jest ustalenie, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód - art. 15 ust. 4, ust. 4b - 4c updop),
 • inne niż bezpośrednio związane z przychodami, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie - art. 15 ust. 4d, 4e updop).

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji kosztu "bezpośredniego" oraz kosztu "pośredniego".

Zgodnie z ugruntowanym poglądem, kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z przychodami są takie wydatki, których poniesienie przekłada się wprost (w sposób bezpośredni) na uzyskanie konkretnych przychodów. Klasycznym przykładem bezpośredniego związku kosztów z przychodami jest relacja, w jakiej pozostają wydatki na nabycie lub wytworzenie jednostki towaru i przychód ze zbycia tej jednostki towaru.

Natomiast do kosztów pośrednich zalicza się wydatki, które nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przychodach, a więc takie, którym nie można przypisać konkretnego przychodu, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje ich uzyskanie, np. koszty ogólnego zarządu, koszty administracyjne, wydatki na utrzymanie obiektów, obsługę prawną, ubezpieczenia, świadczenia na rzecz pracowników. Tego rodzaju koszty, chociaż niewątpliwie związane są z osiąganymi przychodami, nie pozostają w uchwytnym związku z konkretnymi przychodami. Tym samym nie jest możliwe ustalenie, w którym okresie bądź roku podatkowym wystąpi przychód uzasadniający potrącenie takich kosztów.

Kosztami podatkowymi są m.in. tzw. „koszty pracownicze”. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Mogą również obejmować wydatki ponoszone na rzecz pracowników w celu ich integracji np w postaci organizacji dla nich spotkań szkoleniowo – integracyjnych (w tym wyjazdowych), spotkań integracyjnych grupy pracowników, spotkań okolicznościowych z okazji świąt lub innych ważnych wydarzeń, spotkań informacyjno – integracyjnych. Są one bowiem związane z prowadzoną przez podatnika działalnością, mają na celu poprawę atmosfery pracy, zintegrowanie pracowników z pracodawcą, co w konsekwencji wpłynie na zwiększenie efektywności ich pracy.).

W każdej sytuacji jednakże trzeba sprawdzić, jaki jest cel takiego spotkania. W przypadku, jeżeli wydatki poniesione zostały na zorganizowanie spotkania integracyjnego mającego na celu poprawę komunikacji wewnętrznej i motywacji do pracy poprzez zintegrowanie pracowników z firmą, budowanie zespołu, poprawy atmosfery pracy oraz ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji między pracownikami i w efekcie poprawę efektywności pracy a przez to zwiększenie przychodów osiąganych przez podatnika, to wówczas spełniają warunki, o których mowa w art. 15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i mogą zostać zakwalifikowane do kosztów podatkowych. Jeśli jednak spotkanie nie służy takiemu celowi, a przebywanie pracowników ze sobą czy konsumpcja są celem samym w sobie, to w takim przypadku nie można uznać, iż wydatki poniesione na organizację takiej imprezy mają związek z przychodem, wobec czego nie stanowią one kosztu uzyskania przychodów.

W tym miejscu należy podkreślić, iż to obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewentualną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu (w tym zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów), zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 ww. ustawy. Zaznaczyć należy, iż to organ podatkowy dokonuje analizy zakwalifikowanych przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów wydatków, w oparciu o zgromadzony przez tychże podatników materiał dowodowy. Dowody powinny potwierdzać wystąpienie związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy kosztami a przychodami Spółki.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Z tak udokumentowanych wydatków winno ponadto wynikać, że mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i bezpośrednio lub pośrednio wpływają na wielkość osiąganych przez podatnika przychodów.

Należy także pamiętać o wyłączeniach wynikających z uregulowań zawartych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Stosownie do regulacji zawartej w art. 16 ust. 1 pkt 28 cytowanej ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; kosztem uzyskania przychodów są jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce. Zatrudnia około 9 000 pracowników. Wnioskodawca jest firmą wielooddziałową, w skład której wchodzą m. in. oddziały górnicze, odziały obrotu gazem a także przedstawicielstwa zagraniczne oraz Centrala Spółki nadzorująca działalność wymienionych jednostek. Spółka podejmuje szereg działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej, stymulowanie i motywowanie zatrudnionych do zwiększenia jakości i wydajności ich pracy jak też budowanie trwałych i silnych relacji pracodawca-pracownik oraz konstruktywnych relacji pomiędzy działami i pracownikami a także pomiędzy samymi pracownikami. W związku z powyższym Spółka organizuje dla pracowników różnego rodzaju spotkania integracyjno-szkoleniowe, które ze względu na jego charakter dzieli na:

 • wyjazdy integracyjno-szkoleniowe - organizowane dla konkretnych grup pracowników (departamentów, biur) poza siedzibą jednostki, mający na celu zintegrowanie ze sobą pracowników, tworzenie pomiędzy nimi więzi niezbędnej dla zwiększenia efektywności pracy oraz poprawę komunikacji wewnątrz organizacji. Podczas takich wyjazdów odbywać się mogą również spotkania grup roboczych, projektowych, warsztaty tematyczne dotyczące prowadzonej działalności czy promujące wartości korporacyjne Wnioskodawcy. Wyjazdowi integracyjnemu towarzyszą różne formy animacji grupowej zgodne z potrzebami rozwojowymi zespołu. Przygotowanie przedmiotowych spotkań integracyjnych może być zlecone wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym Wydatki jakie ponosi Wnioskodawca na organizację w/w wyjazdów to m. in. usługi animacji szkoleń, transportu, hotelu, wyżywienia czy ubezpieczenia.
 • spotkanie integracyjne grupy pracowników - najczęściej w ramach jednego lub kilku departamentów/biur, organizowane przez jednostkę dla pracowników wyjście do miejsca, gdzie możliwe są aktywności integrujące pracowników. Spotkania takie organizowane są w celu budowania i zacieśniania więzi zespołowych, poprawy komunikacji i współpracy pracowników podczas realizacji zadań oraz w celu stworzenia możliwości budowania relacji między pracownikami również na płaszczyźnie pozabiurowej. Wnioskodawca pokrywa wówczas koszty usług gastronomicznych i koszty wynajęcia obiektów niezbędnych do przeprowadzenia spotkania.
 • spotkania okolicznościowe (w trakcie których Wnioskodawca nabywa usługi gastronomiczne, kateringowe i/lub artykuły spożywcze, wynajmuje sale, oprawę artystyczną) w tym m. in.:
  • spotkania przy okazji ważnego wydarzenia dla Spółki, spotkania przedświąteczne., np. święto branżowe - Barbórka, spotkanie Wigilijne. Podczas spotkań powyższych pracownicy informowani są o osiągnięciach Spółki, wybranych kierunkach i strategiach rozwoju jej działalności, wyznaczonych na dany okres celach biznesowych a także wręczane są odznaczenia i stopnie górnicze,
  • krótkie spotkania organizowane dla pracowników na terenie jednostki organizacyjnej o charakterze integracyjno-informacyjnym poprzedzające lub podsumowujące rok obrotowy, rozpoczynające lub kończące się projekty.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w przypadku Spółki, koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mogą stanowić wydatki poniesione przez Spółkę na organizację imprez o charakterze integracyjnym, motywacyjnym i okolicznościowym dla pracowników przy spełnieniu wyżej wymienionych warunków.

Końcowo informuje się, że niniejsza interpretacja została wydana przy założeniu, że uczestnikami ww. imprez byli wyłącznie pracownicy. Zasady udziału innych osób i konsekwencje podatkowe jego finansowania przez Spółkę nie były przedmiotem oceny.

Dodatkowo – na tle wymienionych we wniosku wydatków – wyjaśnić należy, że w ramach instytucji interpretacji indywidualnej nie ma możliwości przypisania poszczególnych wydatków wymienionych przez Wnioskodawcę w opisie stanu faktycznego do kategorii kosztów podatkowych lub niepodatkowych. Jednoznaczne przesądzenie o charakterze omawianych kosztów wymagałoby bowiem przeprowadzenia postępowania dowodowego. Tutejszy organ nie jest uprawniony do dokonania takich ustaleń w ramach postępowania w przedmiocie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Z tego względu, niniejsza interpretacja ogranicza się do wykładni przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i wskazania elementów faktycznych, które są istotne dla kwalifikacji przedmiotowych kosztów. W przedmiotowej sprawie – mając na uwadze treść przepisu art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa – tut. Oorgan nie jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które wskazałoby na związek poszczególnych wydatków z przychodami Spółki, gdyż do postępowania w sprawie wydania pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, nie mają zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego.

Na marginesie sprawy podnieść należy, że ww. warunków zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów nie spełniają wszystkie ewentualne wydatki, które mogą być związane z organizacją imprez barbórkowych, tj. wydatki poniesione na zakup produktów alkoholowych. W świetle ww. wymienionych przepisów brak jest podstaw do przyjęcia, że konsumpcja alkoholu jako jeden z elementów organizowanych przez Spółkę imprez integracyjnych współtworzy motywacyjno - organizacyjny ich charakter, a więc pozwala wypełnić przesłankę art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W świetle powyższego, stwierdzić należy, że wydatki na zakup napojów alkoholowych przeznaczonych na imprezy integracyjne, okolicznościowe nie przyczyniają się do osiągnięcia przychodów lub zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów przez Spółkę. Zatem, nie można ich uznać za koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie należy poinformować, iż w obwieszczeniu marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 marca 2011 r. opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 8 kwietnia 2011 r., Nr 74, poz. 397 - został ogłoszony jednolity tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul.1-ego Maja 10, 09-402 Płock.