IPPB5/423-197/10-4/MB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy powyższa sytuacja stanowi koszt uzyskania przychodu dla Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28.01.2010 r. (data wpływu 01.04.2010 r.) oraz w uzupełnieniu wniosku z dnia 18.06.2010 r. (data nadania 21.06.2010 r., data wpływu 23.06.2010 r.) stanowiącego odpowiedź na wezwanie organu z dnia 08.06.2010 r. Nr IPPB5/423-197/10-2/MB (data nadania 08.06.2010 r., data odbioru 17.06.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów wydatków z tytułu poniesionych przez pracodawcę kosztów spotkania integracyjnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01.04.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów wydatków z tytułu poniesionych przez pracodawcę kosztów spotkania integracyjnego.

Z uwagi na stwierdzone we wniosku braki formalne, wezwano Spółkę pismem z dnia 08.06.2010 r. Nr IPPB2/415-279/10-2/MG i Nr IPPB5/423-197/10-2/MB (data nadania 08.06.2010 r., data odbioru 17.06.2010 r.) do ich uzupełnienia poprzez:

przedstawienie dokumentu (odpowiednio odpisu z KRS lub kopii urzędowo poświadczonego odpisu), z którego wynika sposób reprezentacji Spółki w zakresie oświadczeń woli i podpisywania dokumentów, tj. stosowne umocowanie dla osoby, która podpisała przedmiotowy wniosek o udzielenie interpretacji, tj. umocowanie dla Pani Agaty S.

wskazanie indywidualnej sprawy Wnioskodawcy występującego o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego jako zainteresowanego w rozumieniu art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, ponieważ w złożonym wniosku w części B.2. formularza Status Wnioskodawcy zaznaczono tylko poz. 1 – podatnik, natomiast treść złożonego wniosku i sformułowane pytanie Nr 2 wskazują, że Spółka występuje w roli płatnika.

Spółka uzupełniła braki formalne wniosku w ustawowym terminie, pismem z dnia 18.06.2010 r. (data nadania 21.06.2010 r., data wpływu 23.06.2010 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka opłaciła koszty konsumpcji spotkania pracowników firmy. Spotkanie nie miało specjalnie przygotowanego programu - polegało jedynie na wspólnym wyjściu pracowników do restauracji. Celem była integracja pracowników. Spółka oczekiwała, że na spotkaniu pojawią się wszyscy zaproszeni pracownicy, stąd było to dla pracowników w pewien sposób spotkanie obligatoryjne.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy powyższa sytuacja stanowi koszt uzyskania przychodu dla Spółki...

Czy należy opodatkować pracowników Spółki...

Przedmiotowa interpretacja indywidualna udzielona została w zakresie pytania Nr 1 wniosku w odniesieniu do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpowiedź na pytanie Nr 2 wniosku w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych udzielona zostanie odrębną interpretacją indywidualną.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1:

Spotkania pracownicze określone w opisie stanu faktycznego mają na celu integrację pracowników i utrzymanie dobrej atmosfery w pracy, co ma związek z efektywnością pracy. Przychody A. polegają na świadczeniu usług outsourcingowych z dziedziny informatyki i przetwarzania baz danych. Poziom wiedzy pracowników, szybkość rozwiązywania problemów i współpraca w zespołach ma kluczowy wpływ na ilość obsługiwanych klientów, a co za tym idzie na wysokość przychodów. Dlatego w ocenie wnioskodawcy koszty spotkań integracyjnych, w tym konsumpcji, stanowią koszty uzyskania przychodu.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodów, muszą być spełnione następujące warunki:

  • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
  • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
  • został właściwie udokumentowany,
  • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Powyższe oznacza, że wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami bądź służą zabezpieczeniu lub zachowaniu źródła przychodów. Przy czym, zwrot „w celu” oznacza to, że nie każdy wydatek poniesiony przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania, lecz tylko ten wydatek, który pozostaje w takim związku przyczynowo - skutkowym, że poniesienie go ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodów, albo zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów.

Kosztami podatkowymi są między innymi tzw. koszty pracownicze, w przypadku gdy wydatki te spełniają wskazane wyżej, określone w art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kryteria. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Obejmują one również wydatki ponoszone na rzecz pracowników w postaci organizacji dla nich spotkań integracyjnych. Są one bowiem związane z prowadzoną przez podatnika działalnością, mają na celu poprawę atmosfery pracy, zintegrowanie pracowników z pracodawcą, co w konsekwencji wpłynie na zwiększenie efektywności ich pracy.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, iż Spółka zorganizowała dla swoich pracowników spotkanie integracyjne. Jak podkreśla Wnioskodawca, przedmiotowe spotkanie ma na celu zintegrowanie pracowników, poprawę atmosfery w pracy, a w konsekwencji zwiększenie efektywności pracy, mającej wpływ na wysokość przychodów osiąganych przez Spółkę.

Na tle powyższego, należy stwierdzić, iż wydatki na organizację spotkań (imprez) integracyjnych dla pracowników, które poniesione zostaną przez Spółkę, przy spełnieniu wyżej wymienionych warunków, będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Należy przy tym podkreślić, że wydatki te muszą być racjonalne co do zasady i wielkości oraz – stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – odpowiednio udokumentowane.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.