IPPB5/423-1042/14-4/RS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Czy Spółka ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesione przez pracowników wydatki na badania będące jednym z warunków wpisu pracowników na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, które udokumentowane są fakturą wystawioną na Spółkę?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2014 r. (data wpływu 30 października 2014 r.) oraz w piśmie z dnia 30 grudnia 2014 r. ( data nadania 30 grudnia 2014 r., data wpływu 5 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez pracowników Spółki na badania będące jednym z warunków wpisu pracowników na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, które udokumentowane są fakturą wystawioną na Wnioskodawcę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez pracowników Spółki na badania będące jednym z warunków wpisu pracowników na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, które udokumentowane są fakturą wystawioną na Wnioskodawcę.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Sp. z o.o (dalej zwana Spółką) jest czynnym podatnikiem VAT. Ze względu na specyfikę głównego rodzaju prowadzonej działalności, tj. świadczenie usług przewodu osób metrem, Spółka posiada własną komórkę organizacyjną Dział Ochrony. Zgodnie z zakresem zadań ustalonym w Regulaminie Organizacyjnym Spółki, który został zatwierdzony przez Zarząd, do obowiązków Działu Ochrony M. należy m. in:

 • wykonywanie zadań wewnętrznej służby ochrony,
 • zabezpieczanie terenu i obiektów zarządzanych przez Spółkę,
 • ochrona majątku Spółki oraz majątku użyczonego Spółce przed kradzieżą i zniszczeniem,
 • reagowanie na zdarzenia i czyny zakłócające ład i porządek na terenie chronionych obiektów, konwojowanie środków pieniężnych.

Każdy z zatrudnionych pracowników w Dziale Ochrony M. jest wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2014 poz. 1099), dalej zwaną ustawą o ochronie osób i mienia), którą prowadzi Komendant Główny Policji.

Jednym z obligatoryjnych wymogów uprawniających do wpisu osoby na listę kwalifikowanych pracowników (dalej zwana listą) jest posiadanie przez tę osobę wpisaną na listę „zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła” (art. 26 ust. 2 pkt 7 w/w ustawy o ochronie osób i mienia).

Pracownicy Działu Ochrony M. są kierowani na badania przez Spółkę, ale badania realizują we własnym zakresie w uprawnionej placówce zdrowotnej.

Pracownicy Działu Ochrony M. samodzielnie opłacają koszt badań, a następnie na podstawie faktury wystawionej na M. Sp. z o. o., Spółka dokonuje pracownikowi zwrotu poniesionych wydatków.

Spółka zalicza fakturę za badania pracownika do kosztów uzyskania przychodów oraz odlicza podatek VAT naliczony wynikający z przedłożonej przez pracownika faktury.

Zgodnie z art. 32 w/w ustawy o ochronie osób i mienia: „Badania lekarskie i psychologiczne osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przeprowadza się co 3 lata lub w okresach krótszych niż 3 lata (...)”.

Zgodnie z art. 33a ustęp 2 w/w ustawy o ochronie osób i mienia: „Opłaty za badania lekarskie i psychologiczne, którym jest obowiązana poddać się osoba ubiegająca się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, oraz badania lekarskie i psychologiczne, którym jest obowiązana poddać się osoba posiadająca taki wpis, w stosunku do pracowników przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, a także wydane na ich podstawie orzeczenia, ponosi osoba poddana badaniu, a w odniesieniu do pracowników, pracodawca zatrudniający tę osobę.

Zgodnie z art. 33a ustęp 3 w/w ustawy o ochronie osób i mienia: „Badania lekarskie i psychologiczne, którym jest obowiązana poddać się osoba ubiegająca się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, oraz badania lekarskie i psychologiczne, którym jest obowiązana poddać się osoba posiadająca taki wpis, w stosunku do pracowników przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, a orzeczenie lekarskie wydane na podstawie badań lekarskich, w obu przypadkach traktuje się jako orzeczenie, o którym mowa w art. 229 par. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

W piśmie z dnia 30 grudnia 2014 r. Wnioskowa wskazał, że

 • placówki zdrowotne, które wykonują badania pracowników ochrony są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późniejszymi zmianami),
 • nabywane przez M. Sp. z o. o. usługi wymienione we wniosku dotyczące badań osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony ma związek z działalnością Spółki, która jest opodatkowana podatkiem VAT.

Ponadto w ww. piśmie Wnioskodawca ostatecznie sformułował treść pytania oznaczonego nr 2 w przedmiotowym wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Spółka ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesione przez pracowników wydatki na badania będące jednym z warunków wpisu pracowników na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, które udokumentowane są fakturą wystawioną na Spółkę...
 2. Czy Spółka ma prawo odliczenia podatku naliczonego VAT za usługę badania lekarskiego psychologicznego pracowników zatrudnionych w Dziale Ochrony M., którzy wpisani są na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 1 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Wniosek w zakresie pytania oznaczonego nr 2 w zakresie podatku od towarów i usług zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na badania lekarskie i psychologiczne pracowników zatrudnionych w Dziale Ochrony M., którzy wpisani są na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Orzeczenie lekarskie wydane na podstawie tych badań lekarskich, traktuje się jako orzeczenie, o którym mowa w art. 229 par. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Wydatki te wypełniają, w opinii Spółki, znamiona wydatków poniesionych w celu uzyskania przychodu lub utrzymania źródła przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez pracowników Spółki na badania będące jednym z warunków wpisu pracowników na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, które udokumentowane są fakturą wystawioną na Wnioskodawcę – jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Z powyższego wynika, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z przychodami (tzn. wydatki takie są uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ w rezultacie ich poniesienia podatnik może oczekiwać zwiększenia swoich przychodów), w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

Zatem, aby wydatek poniesiony przez podatnika mógł stanowić koszt uzyskania przychodów, muszą zaistnieć łącznie następujące przesłanki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. 

Kosztami podatkowymi są m.in. tzw. „koszty pracownicze”. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników, ale mogą obejmować również inne wydatki ponoszone na rzecz pracowników.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż świadczenia na rzecz pracowników są – co do zasady – kosztem uzyskania przychodów pracodawcy niezależnie od tego, czy podstawą ich wypłaty jest Kodeks Pracy, wydane na jego podstawie przepisy wykonawcze, układ zbiorowy pracy czy też regulamin pracy chyba, że przepisy w sposób wyraźny taką możliwość ograniczają lub wyłączają.

Ponadto istotnym jest, że wykazanie związku poniesionych kosztów z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiąganych przychodów, obciąża podatnika.

Dodatkowo zauważyć należy, że w celu wykazania związku pomiędzy kosztem, a przychodem podatnik musi dysponować wymaganymi przez prawo dowodami. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Z tak udokumentowanych wydatków winno ponadto wynikać, że mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i bezpośrednio lub pośrednio wpływają na wielkość osiąganych przez podatnika przychodów. W zakresie obowiązków podatnika, jako odnoszącego ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu, a uzyskaniem przychodu, zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca posiada własną komórkę organizacyjną Dział Ochrony M.. Każdy z zatrudnionych pracowników w ww. Dziale jest wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (zgodnie z art. 25 i 26 ustawy o ochronie osób i mienia ), którą prowadzi Komendant Główny Policji. Jednym z wymogów uprawniających do wpisu osoby na daną listę jest posiadanie przez tę osobę „zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła” ( art. 26 ust. 2 pkt 7 ww. ustawy o ochronie osób i mienia). Pracownicy Działu Ochrony M. są kierowani na badania przez Spółkę, ale badania realizują we własnym zakresie w uprawnionej placówce zdrowotnej i samodzielnie opłacają koszt badań, a następnie na podstawie faktury wystawionej na Wnioskodawcę, Spółka dokonuje pracownikowi zwrotu poniesionych wydatków. Spółka zalicza fakturę za badania pracownika do kosztów uzyskania przychodów.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego wątpliwości Wnioskodawcy wiążą się z możliwością zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez pracowników Spółki na badania będące jednym z warunków wpisu pracowników na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, które udokumentowane są fakturą wystawioną na Wnioskodawcę.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania oraz opisany we wniosku stan faktyczny należy zauważyć – jak wskazano powyżej – że wydatki na rzecz pracowników są co do zasady zaliczane do kosztów uzyskania przychodów jako mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i uzyskanymi przychodami i nie są wymienione w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów. W ramach wydatków na rzecz pracowników potrącanych w kosztach podatkowych mieszczą się nie tylko „standardowe” wydatki ponoszone przez pracodawcę (takie jak koszty wynagrodzeń zasadniczych, dodatki z tytułu godzin nadliczbowych, różnego rodzaju nagrody, itp.), ale także stosowne świadczenia związane z istniejącym aktualnie stosunkiem pracy.

Ponadto zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 poz. 1099) zadania ochrony osób i mienia realizowane przez wewnętrzne służby ochrony oraz przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia, wykonują pracownicy ochrony.

W myśl art. 16 ust. 3 pkt 7 ww. ustawy jednym z wymogów uprawniających do wpisu osoby na listę kwalifikowanych pracowników jest posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła.

Zgodnie z art. 32 i 33a ust. 2 cytowanej ustawy badania lekarskie i psychologiczne osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przeprowadza się co 3 lata lub w okresach krótszych niż 3 lata. Opłaty za badania lekarskie i psychologiczne, którym jest obowiązana poddać się osoba ubiegająca się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, oraz za badania lekarskie i psychologiczne, którym jest obowiązana poddać się osoba posiadająca taki wpis, a także wydane na ich podstawie orzeczenia, ponosi osoba poddana badaniu, a w odniesieniu do pracowników, pracodawca zatrudniający tę osobę.

Stosownie zaś do ust. 3 art. 33a ww. ustawy badania lekarskie i psychologiczne, którym jest obowiązana poddać się osoba, ubiegająca się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, oraz badania lekarskie i psychologiczne, którym jest obowiązana poddać się osoba posiadająca taki wpis, w stosunku do pracowników przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, a orzeczenie lekarskie wydane na podstawie badań lekarskich, w obu przypadkach, traktuje się jako orzeczenie, o którym mowa w art. 229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), zgodnie z którym pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki poniesione na badania pracowników zatrudnionych w Dziale Ochrony M., które stanowią jeden z warunków uzyskania przez tychże pracowników wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, a tym samym umożliwiają zatrudnienie w Spółce ww. osób jako pracowników ochrony. Z powyższym przemawia także fakt, że orzeczenie lekarskie wydawane na podstawie ww. badań lekarskich traktuje się jako orzeczenie, o którym mowa w art. 229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowym zakresie należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.