IPPB4/4511-829/15-2/IM | Interpretacja indywidualna

1) Czy w świetle art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm., dalej: ustawa o PDOF), po stronie uczestników Pikniku powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń, w związku z czym Wnioskodawca będzie mieć określone obowiązki dokumentacyjne czy finansowe?
2) Czy w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, wydatki poniesione przez Spółkę na organizację Pikniku mogą stanowić koszty uzyskania przychodu?
3) Czy w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez profesjonalną agencję z tytułu organizacji Pikniku?
IPPB4/4511-829/15-2/IMinterpretacja indywidualna
 1. impreza integracyjna
 2. pracownik
 3. przychody ze stosunku pracy
 4. płatnik
 5. świadczenie nieodpłatne
 6. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Obowiązek obliczania i poboru przez płatników zaliczek
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2015 r. (data wpływu 20 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie uczestników Pikniku z tytułu nieodpłatnych świadczeń i związanych z tym obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie uczestników Pikniku z tytułu nieodpłatnych świadczeń i związanych z tym obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest polską spółką kapitałową, zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, PDOP oraz płatnikiem PDOF. Spółka prowadzi działalność gospodarczą (opodatkowaną VAT, dającą prawo do odliczenia VAT) m.in. w zakresie organizacji i realizacji osobowych przewozów kolejowych, w tym realizacji przewozów w ramach wykonywania zadań zleconych (czynności użyteczności publicznej).

Spółka zatrudnia kilka tysięcy pracowników i współpracowników, którzy są niezbędni, aby usługi Spółki były wykonywane w sposób efektywny i zadowalający dla konsumentów (pasażerów). W tym kontekście Spółka podkreśla, że z perspektywy prowadzonej działalności gospodarczej, kluczowe znaczenie dla biznesu mają relacje z pracownikami (w tym ze stroną pracowniczą reprezentowaną przez zakładowe organizacje związkowe), jak również pozytywny wizerunek Spółki w percepcji konsumentów (w tym pracowników Spółki oraz członków ich rodzin, którzy również korzystają z usług Spółki i stanowią „kanał” budowania pozytywnego wizerunku Spółki wśród społeczeństwa).

Cel organizacji Pikniku

W ramach budowania pozytywnych relacji pomiędzy Spółką oraz jej pracownikami czy współpracownikami oraz celem promocji marki Wnioskodawcy wśród pracowników oraz potencjalnych klientów, Wnioskodawca planuje organizować imprezy o charakterze integracyjnym (dalej: Piknik).

Piknik będzie wyrazem społecznej odpowiedzialności Wnioskodawcy i dbałości o pracowników (którzy w ramach Pikniku mają również możliwość poznania się i wzajemnej integracji), jak również okazją do promocji Wnioskodawcy wśród własnych pracowników, jak i potencjalnych klientów (czy potencjalnych pracowników). Piknik będzie stanowić imprezę masową w rozumieniu odrębnych przepisów i będzie podlegać notyfikacji (wymóg zgody) do odpowiednich organów.

Uczestnictwo w Pikniku

Uczestnictwo w Pikniku będzie mieć charakter całkowicie dobrowolny. Zaproszenie na Piknik zostanie skierowane do pracowników i współpracowników Wnioskodawcy, którzy będą mogli wziąć udział w Pikniku wraz z dowolnie wybraną osobą towarzyszącą (udział osoby towarzyszącej jest dobrowolny i opcjonalny; udział osoby towarzyszącej, z jednej strony, ma wzmacniać relacje pracownicze, z drugiej, ma promować P jako firmę pielęgnującą tradycje rodzinne oraz promować ofertę P wśród potencjalnych klientów). Wnioskodawca zamierza gromadzić wstępne deklaracje uczestnictwa (przekazując je do podmiotu wyspecjalizowanego organizującego Piknik na zlecenie Wnioskodawcy), żeby lepiej zaplanować budżet przedsięwzięcia oraz konieczność i sposób zapewnienia bezpieczeństwa uczestników Pikniku.

Wnioskodawca (m.in. ze względów technicznych i ograniczeń czasowych) nie będzie dokonywał szczegółowej weryfikacji ilości i tożsamości osób biorących faktycznie udział w Pikniku (w szczególności nie będzie weryfikował tożsamości osób towarzyszących pracownikom czy współpracownikom).

Przebieg Pikniku

Osoby, które zdecydują się na udział w Pikniku będą mogły skorzystać z następujących udogodnień:

 • transport na miejsce organizacji Pikniku oraz z miejsca organizacji Pikniku,
 • napoje i wyżywienie na terenie Pikniku,
 • korzystanie z atrakcji organizowanych w trakcie Pikniku (m.in. udział w turnieju piłkarskim),
 • udział w konkursach i quizach organizowanych na terenie Pikniku,
 • zaplecze sanitarne i techniczne,
 • otrzymanie gadżetów promujących P.

W żadnym przypadku nie będzie prowadzona szczegółowo weryfikacja, która osoba skorzystała z dostępnych udogodnień i w jakim zakresie (nie będzie to możliwe ze względów technicznych i ograniczeń czasowych).

Sposób organizacji Pikniku

Wszelkie działania związane z organizacją Pikniku są zlecane przez Wnioskodawcę do wybranego podmiotu zewnętrznego, będącego profesjonalną agencją. Celem udokumentowania świadczenia (organizacji Pikniku) profesjonalna agencja wystawi na rzecz Wnioskodawcy fakturę (lub faktury) z naliczonym polskim VAT. Faktura (faktury) zostanie opłacona przez Wnioskodawcę ze środków obrotowych.

W praktyce Wnioskodawca nie będzie mieć możliwości alokacji czy podziału wynagrodzenia należnego agencji (na podstawie faktury) celem precyzyjnego przypisania go do osób, które mogły wziąć udział w Pikniku czy też wzięły udział w Pikniku (jak również do zakresu świadczeń, z których poszczególne osoby mogły skorzystać lub skorzystały w trakcie Pikniku).

Dokumentacja Pikniku

Z uwagi na fakt, że organizacja Pikniku spełnia określone cele pracownicze oraz promocyjne, Piknik zostanie odpowiednio udokumentowany (opisany i „sfotografowany”), zaś informacja o nim zostanie zamieszczona w różnych mediach (w tym w prasie branżowej i dokumentach wewnętrznych). Innymi słowy, Wnioskodawca zamierza wykorzystać organizację Pikniku jako sposób na dodatkowe budowanie relacji z pracownikami i klientami.

Niniejszym wnioskiem o interpretację, Wnioskodawca chce potwierdzić konsekwencje podatkowe związane z organizacją Pikniku oraz umożliwieniem pewnym osobom (pracownikom, współpracownikom, osobom towarzyszącym) wzięcia udziału w tym Pikniku. W szczególności, Wnioskodawca zamierza potwierdzić zakres swoich obowiązków (jako płatnika PDOF) w stosunku do osób, które potencjalnie mogą wziąć udział w Pikniku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy w świetle art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm., dalej: ustawa o PDOF), po stronie uczestników Pikniku powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń, w związku z czym Wnioskodawca będzie mieć określone obowiązki dokumentacyjne czy finansowe...
 2. Czy w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, wydatki poniesione przez Spółkę na organizację Pikniku mogą stanowić koszty uzyskania przychodu...
 3. Czy w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez profesjonalną agencję z tytułu organizacji Pikniku...

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie Nr 1. Odpowiedź na pozostałe pytania została udzielona w odrębnych rozstrzygnięciach.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie Pytania Nr 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 11 ust. 1 ustawy o PDOF, po stronie uczestników Pikniku nie powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń, w związku z czym Wnioskodawca nie będzie mieć określonych w ustawie o PDOF obowiązków dokumentacyjnych czy finansowych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie Pytania Nr 1.

Jak stanowi art. 9 ust. 1 ustawy o PDOF, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody osiągane przez podatników PDOF. W dużej części przypadków, podmiotami obowiązanymi do pobrania podatku od tych dochodów lub przekazanie odpowiednich informacji podatkowych o dochodach uzyskanych przez podatników są podmioty, które dokonują wypłaty czy przekazania dochodów na rzecz podatników (czyli tzw. płatnicy – w tym przypadku Spółka).

Jednocześnie, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PDOF, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W świetle tego przepisu, wartością, która może podlegać opodatkowaniu PDOF po stronie podatników, jest wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych przez tych podatników. Jeśli uzyskują oni nieodpłatne świadczenia mające wymierną korzyść finansową, to wartość tych świadczeń powinna podlegać opodatkowaniu PDOF po ich stronie (zaś podmiot przekazujący im świadczenia w sposób nieodpłatny ma określone obowiązki sprawozdawcze czy informacyjne).

W kontekście przedstawionego stanu faktycznego, Spółka jako podmiot finansujący organizację Pikniku, zamierza dokonać analizy, czy udział uczestników (pracowników, współpracowników, osób towarzyszących) w Pikniku może skutkować dla nich przychodem z nieodpłatnych świadczeń, który to przychód podlega opodatkowaniu PDOF. Jest to istotne dla Spółki, gdyż pozwala ocenić, czy Spółka ma dodatkowe obowiązki o charakterze sprawozdawczym czy informacyjnym w związku z organizacją i finansowaniem Pikniku.

W tym aspekcie, należy dokonać analizy pojęcia „przychód z nieodpłatnych świadczeń”, a w szczególności odwołać się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13. Wskazano w nim, że nieodpłatne świadczenie powinno oznaczać wyłącznie przysporzenie majątkowe o indywidualnie określonej wartości. Świadczenie takie musi prowadzić do wystąpienia korzyści majątkowej po stronie podmiotu (osoby) uzyskującego świadczenie (powiększenie aktywów bądź zaoszczędzenie wydatków), która ma konkretny wymiar finansowy (potwierdzony i zweryfikowany na podstawie tego co osoba otrzymała, a nie co potencjalnie mogła otrzymać). W tym zakresie Trybunał Konstytucyjny wskazał, że uczestnictwo pracownika w imprezach integracyjnych nie skutkuje dla niego przysporzeniem (nawet jeśli jest dobrowolne).

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, nie powinno budzić wątpliwości, że uczestnictwo pracowników, współpracowników czy osób towarzyszących w Pikniku nie powinno być utożsamiane z wystąpieniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń po ich stronie.

Z perspektywy pracowników i współpracowników, możliwość udziału w Pikniku (dobrowolna) to wciąż element relacji z Wnioskodawcą jako pracodawcą. Udział w Pikniku, pomimo, że jest on dobrowolny, to jednak ma służyć Wnioskodawcy, który liczy na integrację pracowników i współpracowników, stworzenie trwałych więzi z pracodawcą oraz promocję pracodawcy. Pracownicy i współpracownicy nie uzyskują więc wymiernej korzyści w związku z udziałem w Pikniku, bo w normalnych warunkach nie zdecydowaliby się na udział w takim Pikniku (na poniesienie kosztów udziału w Pikniku) - główna korzyść jest po stronie Wnioskodawcy.

Z perspektywy osób towarzyszących, możliwość udziału w Pikniku to jednak udział w imprezie promującej Wnioskodawcę jako odpowiedzialnego pracodawcę i przewoźnika kolejowego. Nie jest więc to udział w wydarzeniu, dzięki któremu osoby towarzyszące są „przysporzone”, bo oszczędzają określoną ilość środków finansowych, które wydałyby żeby wziąć udział w takiej imprezie. Piknik ma spełnić określone cele z perspektywy Wnioskodawcy, a nie spowodować, że osoby towarzyszące będą osiągać wymierne korzyści finansowe.

Z tej przyczyny, zdaniem Wnioskodawcy, nie można uznać, że udział pracowników, współpracowników czy osób towarzyszących w Pikniku będzie skutkować przychodem z nieodpłatnych świadczeń po ich stronie. Nie spowoduje to bowiem, że osoby te powiększą swoje aktywa czy oszczędzą określone środki finansowe, które musieliby wydać, aby brać udział w takich wydarzeniach. Praktyka rynkowa jest, że tego typu wydarzenia są realizowane nieodpłatnie dla uczestników, gdyż głównym beneficjentem jest podmiot organizujący takie wydarzenie (w tym przypadku Wnioskodawca).

Końcowo zaś, nie ma możliwości określenia wartości przysporzenia, jakie taka osoba by uzyskała. Z uwagi na charakter imprezy (promocja Wnioskodawcy, integracja) oraz względy techniczne, brak jest weryfikacji osób, które finalnie pojawią się na Pikniku, a tym bardziej brak jest weryfikacji zakresu świadczeń, z których te osoby skorzystają w trakcie Pikniku.

Powyższe stanowisko jest zresztą zgodne z aktualnym orzecznictwem organów podatkowych i zostało potwierdzone w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2015 r., sygn. Nr IPPB2/4511-107/15-2/MK1,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 lutego 2015 r., sygn. Nr IPTPB1/415-419/13-5/15-S/AG,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 grudnia 2014 r., sygn. Nr IBPBII/1/415-767/14/BD,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 grudnia 2014 r., sygn. Nr IBPBII/1/4I5-801/I4/MK,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 listopada 2014 r., sygn. Nr IBPBII/1/415-661/14/BJ, czy
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 31 października 2014 r., sygn. Nr IBPBII/I/415-633/14/JP.

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w świetle art. 11 ust. 1 ustawy o PDOF, po stronie uczestników Pikniku nie powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń, w związku z czym Wnioskodawca nie będzie mieć określonych w ustawie o PDOF obowiązków dokumentacyjnych czy finansowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.