IPPB4/4511-1425/15-3/MS1 | Interpretacja indywidualna

Świadczenia dla pracowników w postaci znaków legitymacyjnych dedykowanych wyłącznie opiece nad dziećmi w placówkach opieki dziennej (żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, opiekun dzienny), finansowane z ZFŚS.
IPPB4/4511-1425/15-3/MS1interpretacja indywidualna
 1. dofinansowanie
 2. klub
 3. opieka
 4. pracodawca
 5. pracownik
 6. przedszkole
 7. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 8. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 grudnia 2015 r. (data wpływu 11 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń przekazywanych pracownikom w postaci voucherów opiekuńczych jest:

 • nieprawidłowe – w części dotyczącej voucherów dedykowanych opiece nad dzieckiem u opiekuna dziennego, jeżeli środki na nabycie usługi pochodzą z ZFŚS;
 • prawidłowe – w pozostałej części.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń przekazywanych pracownikom w postaci voucherów opiekuńczych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest spółką akcyjną, która prowadzi działalność gospodarczą polegającą na doradztwie, projektowaniu, wdrażaniu oraz obsłudze innowacyjnych programów motywacyjnych i lojalnościowych dla przedsiębiorstw. Wnioskodawca jest zainteresowany wprowadzeniem w swoich strukturach organizacyjnych własnego programu socjalnego i motywacyjnego na rzecz pracowników.

Program ten miałby polegać na nabywaniu od przedsiębiorców zajmujących się emisją i sprzedażą kart oraz bonów, talonów, voucherów i innych znaków (dalej: znaki legitymacyjne), uprawniających do korzystania z usług lub nabywania towarów u podmiotów, które nawiązały z takimi przedsiębiorcami współpracę jako akceptanci kart i znaków legitymacyjnych.

Wnioskodawca zamierza nabywać wybrane przez siebie znaki legitymacyjne lub karty, a następnie oferować je pracownikom w ramach swojej działalności socjalnej, w szczególności dotyczy to usług opiekuńczych na rzecz dzieci pracowników. Pracownicy, jako beneficjenci określonych znaków legitymacyjnych lub kart (dalej: voucher opiekuńczy) mogliby z nich skorzystać w wybranych placówkach opiekuńczych, takich jak przedszkola, żłobki lub kluby dziecięce.

Voucher opiekuńczy może występować w formie papierowego dokumentu lub elektronicznego nośnika (niebędącego przedpłaconą kartą płatniczą) i skierowany jest do pracodawców, którzy zamierzają opłacać w całości lub dofinansowywać swoim pracownikom koszty opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz u opiekuna dziennego. Vouchery będą uprawniały pracowników do korzystania z usług placówek zapewniających opiekę nad dziećmi na podstawie umów zawieranych między emitentem a tymi placówkami.

Wnioskodawca zamierza nabywać vouchery opiekuńcze, a następnie oferować je swoim pracownikom. Voucher opiekuńczy będzie uprawniał pracownika do skorzystania z opieki dziennej nad dzieckiem w jednej z placówek, które nawiązały współpracę z emitentem znaków legitymacyjnych, a zatem staną się oni akceptantami znaków legitymacyjnych do kwoty wskazanej w tym dokumencie. Jeżeli wartość vouchera opiekuńczego nie pokryje pełnych kosztów opieki nad dzieckiem w placówce, pozostałe koszty będą pokrywane przez pracownika. Voucher opiekuńczy opatrzony będzie terminem ważności, po upływie którego beneficjent nie będzie mógł z niego skorzystać. Vouchery opiekuńcze, które zamierza nabywać Wnioskodawca będzie można wykorzystać wyłącznie na usługę opieki dziennej w żłobkach, klubach dziecięcych i przedszkolach lub u opiekuna dziennego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy dochód pracownika uzyskany w formie świadczenia w postaci znaków legitymacyjnych dedykowanych wyłącznie opiece nad dziećmi w placówkach opieki dziennej (żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, opiekun dzienny), będzie podlegał zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie i w granicach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 67a i art. 21 ust. 1 pkt 67b u.p.d.o.f., w brzmieniu określonym ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: Ustawa), co powinien uwzględnić Wnioskodawca działający jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych...
 2. Czy koszt świadczenia opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym lub przedszkolu w postaci znaku legitymacyjnego poniesiony przez Wnioskodawcę na rzecz pracownika będzie stanowił koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy na podstawie i w granicach określonych w art. 15 ust. 1za pkt 2 lit. a w związku z art. 15 ust. 1zc u.p.d.o.p. oraz art. 16 ust. 1 pkt 45 u.p.d.o.p. dodanych Ustawą...
 3. Czy koszt usługi w postaci znaku legitymacyjnego dedykowanego wyłącznie świadczeniu opieki nad dziećmi przez opiekuna dziennego poniesiony przez Wnioskodawcę na rzecz pracownika będzie stanowił koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy na podstawie i w granicach określonych w art. 15 ust. 1za pkt 2 lit. A w związku z art. 15 ust. 1zc u.p.d.o.p., dodanych ustawą oraz art. 16 ust. 1 pkt 45 u.p.d.o.p. w brzmieniu nadanym Ustawą...

Niniejsza interpretacja dotyczy pytania Nr 1. W zakresie pytań Nr 2 i 3 zostanie wydane odrębne rozstrzygniecie.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Pracodawca, w ramach swojej działalności socjalnej na rzecz pracowników, może finansować w całości lub części świadczenia opieki nad dzieckiem (w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu lub u opiekuna dziennego) w postaci znaków legitymacyjnych. Środki na finansowanie lub dofinansowanie takich kosztów mogą pochodzić z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych -dalej: ZFŚS (utworzonego obowiązkowo lub dobrowolnie) lub spoza tego funduszu. Należy podkreślić, że znaki legitymacyjne są dogodną formą finansowania świadczeń opiekuńczych na rzecz pracowników. Dzięki tej usłudze pracodawca nie musi weryfikować dokumentacji potwierdzającej poniesienie przez pracownika kosztów, o których mowa w przepisach w art. 15 ust. 1za pkt 2(b) u.p.d.o.p. wprowadzonych Ustawą, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Pracodawca nie musi także zajmować się kontraktowaniem usług w konkretnych placówkach opiekuńczych, a pracownik może wybrać placówkę opiekuńczą najlepiej dostosowaną do potrzeb jego dziecka. Należy podkreślić, że znaki legitymacyjne, które zamierza nabywać Wnioskodawca będą mogły zostać wykorzystane wyłącznie na usługi zapewniające opiekę nad dziećmi osób uprawnionych (pracowników) w formach przewidzianych wymienionymi przepisami prawa podatkowego.

Przepisy Ustawy, w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów pracowników lub innych osób uprawnionych z tytułu nieodpłatnych świadczeń opieki dziennej nad dziećmi w formie żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli dotyczą także świadczeń w postaci znaków legitymacyjnych. Znaki te bowiem odzwierciedlają prawo do korzystania z wymienionych usług opiekuńczych. Wynika to wprost z przepisów art. 21 ust. 1 pkt 67a i 67b u.p.d.o.f. wprowadzonych Ustawą. Zgodnie z wymienionymi przepisami, świadczenia związane z pobytem dzieci w placówkach opieki dziennej (żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach), stanowią dochód osób uprawnionych zwolniony od podatku dochodowego. Voucher opiekuńczy stanowi świadczenie związane z pobytem dzieci osób uprawnionych w żłobkach, klubach dziecięcych lub przedszkolach w rozumieniu przepisów art. 21 ust. 1 pkt 67a i 67b. u.p.d.o.f.

Zgodnie z aktualnie brzmiącym art. 21 ust. 1 pkt 67a u.p.d.o.f. wolne od podatku dochodowego jest świadczenie otrzymane z ZFŚS związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach lub klubach dziecięcych. Zgodnie z Ustawą (która wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.) zwolnienie to obejmuje również świadczenia z ZFŚS związane z pobytem dzieci osób uprawnionych w przedszkolach (art. 21 ust. 1 pkt 67a w nowym brzmieniu), a nadto obejmuje także limitowane kwotowo świadczenia pochodzące spoza ZFŚS otrzymane od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka pracownika opieką dziennego opiekuna, żłobkową, klubu dziecięcego lub przedszkolną stosownie do przepisów - art. 21 ust. 1 pkt 67b u.p.d.o.f.

W odróżnieniu od przepisu art. 21 ust. 1 pkt 67, art. 21 ust. 1 pkt 67a oraz art. 21 ust. 1 pkt 67b u.p.d.o.f. nie wyłączają świadczeń w postaci „bonów, talonów i innych znaków”, co oznacza, że dochód z tytułu tych świadczeń także podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli są to świadczenia związane z opieką dzienną nad dzieckiem pracownika w formach, o których mowa w powyższych przepisach Ustawy.

Przepisy art. 21 ust 1 pkt 67 i pkt 67a dotyczą zwolnienia dochodu z tytułu świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS od podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednakże art. 21 ust. 1 pkt 67a stanowi lex specialis w stosunku do art. 21 ust 1 pkt 67 u.p.d.o.f., bowiem w sposób odmienny reguluje kryteria zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu specyficznych świadczeń, takich jak opieka nad dzieckiem osób uprawnionych. Przepis ten dotyczy świadczeń związanych z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach, klubach dziecięcych lub przedszkolach, a więc dotyczy także świadczeń w postaci znaków legitymacyjnych dedykowanych opiece na dzieckiem w przedmiotowych formach. Co więcej, zwolnienie z tytułu tych świadczeń nie jest ograniczone kwotowo w przeciwieństwie do innych świadczeń socjalnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 u.p.d.o.f.

Natomiast art. 21 ust. 1 pkt 67b u.p.d.o.f. reguluje zupełnie inną materię, a mianowicie zwolnienie podatkowe dochodu z tytułu świadczeń opieki nad dzieckiem finansowanych ze środków pochodzących spoza ZFŚS. Przepis ten także nie wyłącza świadczeń opieki nad dziećmi pracowników w postaci znaków legitymacyjnych. Dodatkowo przewiduje ograniczenia kwotowe wartości świadczeń podlegających zwolnieniu podatkowemu.

Zatem od 1 stycznia 2016 r. zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych będzie podlegał dochód pracowników z tytułu świadczeń pracodawcy w postaci znaków legitymacyjnych dedykowanych wyłącznie opiece dziennej nad dzieckiem (w żłobku klubie dziecięcym, przedszkolu lub u opiekuna dziennego):

 • w całości, jeżeli środki na nabycie usługi, w tym znaków legitymacyjnych pochodzą z ZFŚS (art. 21 ust. 1 pkt 67a ww. ustawy)
 • do wartości wskazanej w art. 21 ust. 1 pkt 67b u.p.d.o.f., jeżeli środki na nabycie usługi, w tym znaków legitymacyjnych, nie pochodzą z ZFŚS.

Wobec powyższego Wnioskodawca będący płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy pracowników powinien dokonać obliczenia i poboru zaliczek na podatek dochodowy swoich pracowników z uwzględnieniem przysługującego im zwolnienia podatkowego.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ww. ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Tak szerokie zdefiniowanie pojęcia przychodu pracownika wskazuje, że w każdym przypadku, w którym uzyska on realną korzyść, będzie to rodzić obowiązek zwiększenia jego przychodu, z wyjątkiem świadczeń określonych w katalogu zwolnień przedmiotowych, zawartych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc powyższe pod uwagę do przychodów ze stosunku pracy zalicza się każde świadczenie, które zostało wypłacone w związku z faktem pozostawania w stosunku pracy z pracodawcą. Do przychodów ze stosunku pracy zalicza się zarówno otrzymane przez pracownika pieniądze, jak i wartość pieniężną świadczeń w naturze, świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Art. 38 ww. ustawy wskazuje, że płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35 przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy wg siedziby płatnika.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia się od podatku dochodowego wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67a) (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.) ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach, klubach dziecięcych lub przedszkolach.

Działalność socjalna pracodawców prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2015 r. poz. 111 – dalej „Ustawa o ZFŚS”).

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ww. ustawy, przez działalności socjalną rozumie się: usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno – oświatowej, sportowo – rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Zgodnie z dodanym do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21 ust. 1 pkt 67b, obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. wolne od podatku dochodowego są świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy, z tytułu:

 1. objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez opiekuna dziennego lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 400 zł,
 2. uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 200 zł.

Należy zauważyć, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 67a ww. ustawy obejmuje swym zakresem jedynie świadczenia związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach klubach dziecięcych lub przedszkolach. Natomiast na podstawie nowo dodanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 67b ww. ustawy zwolnieniem objęte są nie tylko świadczenia z tytułu uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola otrzymane od pracodawcy i sfinansowane z innego źródła niż zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ale także świadczenie związane objęciem dziecka pracownika opieką sprawowaną przez opiekuna dziennego.

Z powyżej przywołanych przepisów wynika, że zakresem omawianego zwolnienia objęte są „świadczenia”. Zarówno w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 67a, jak i w art. 21 ust. 1 pkt 67b ustawy, ustawodawca nie wskazał jakiego rodzaju świadczenie korzysta z ww. przepisów, tak jak miało to miejsce w zwolnieniu wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 67 ww. ustawy.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza nabywać vouchery opiekuńcze i oferować je pracownikom. Voucher opiekuńczy będzie uprawniał pracownika do skorzystania z opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz u opiekuna dziennego.

Przepisy ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych nie definiują pojęcia „voucher”. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego (www.sjp.pl) „voucher” to:

 • dowód na piśmie,
 • dokument świadczący o zawarciu transakcji,
 • oświadczenie lub upoważnienie na piśmie,
 • certyfikat, list uwierzytelniający.

Zatem voucher jest dokumentem finansowym, przedstawiającym określoną wartość nominalną i będzie uprawniał do dokonywania nabycia świadczenia lub usługi.

Jak wynika ze stanu faktycznego, vouchery opiekuńcze będzie można wykorzystać wyłącznie na usługę opieki dziennej w żłobkach, klubach dziecięcych i przedszkolach lub u opiekuna prawnego.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że od dnia 1 stycznia 2016 r. dochód pracowników z tytułu świadczeń przekazanych przez pracodawcę w postaci znaków legitymacyjnych (voucherów opiekuńczych) dedykowanych wyłącznie opiece dziennej nad dzieckiem:

 • w żłobku, klubie dziecięcym lub przedszkolu będzie podlegał zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych w całości, jeżeli środki na nabycie usługi, w tym znaków legitymacyjnych, pochodzą z ZFŚS ( art. 21 ust. 1 pkt . 67a ww. ustawy)
 • u opiekuna dziennego, podlegał będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód ze stosunku pracy, w całości jeżeli środki na nabycie usługi, w tym znaków legitymacyjnych, pochodzą z ZFŚS,
 • w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu lub u opiekuna dziennego, będzie podlegał zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych do wartości wskazanej w art. 21 ust. 1 pkt . 67b ww. ustawy, jeżeli środki na nabycie usługi, w tym znaków legitymacyjnych, nie pochodzą z ZFŚS.

Wobec powyższego Wnioskodawca będący płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy pracowników powinien dokonać obliczenia i poboru zaliczek na podatek dochodowy swoich pracowników z uwzględnieniem przysługującego im zwolnienia podatkowego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.