IPPB4/4511-1288/15-2/MS1 | Interpretacja indywidualna

Czy świadczenia otrzymywane przez Pracowników w związku z finansowaniem działalności socjalnej przez Fundusz - w części, w jakiej nie przekraczają one dla każdego Pracownika kwoty 380 zł w roku podatkowym - korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Innymi słowy, czy Oddział może nie pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od takich świadczeń, jeśli świadczenia faktycznie będą wypłacane Pracownikom łącznie z wynagrodzeniem za pracę ze środków obrotowych, zaś po ich wypłacie nastąpi przeksięgowanie wypłaconej kwoty świadczenia między rachunkiem głównym Oddziału, a rachunkiem ZFŚS?
IPPB4/4511-1288/15-2/MS1interpretacja indywidualna
 1. pracownik
 2. płatnik
 3. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 4. zwolnienie
 5. świadczenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2015 r. (data wpływu 19 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: „C.” lub „Spółka”) jest właścicielem sieci sklepów z artykułami do majsterkowania, budowy, remontu, urządzania domu, pielęgnowania ogrodu, etc. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej towarów. Klientami Spółki są zarówno osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jak i podmioty gospodarcze. Sklepy Spółki są zlokalizowane w miastach na obszarze całej Polski.

Łącznie w Spółce zatrudnionych jest ok. 10.000 osób. Część pracowników została przeniesiona przez Spółkę do powołanego przez nią oddziału (dalej „Oddział”). W konsekwencji Oddział stał się pracodawcą dla tych pracowników. W dalszej części wniosku pracownicy Oddziału zwani są „Pracownikami”. Spółka wystąpiła o nadanie odrębnego numeru NIP i REGON dla Oddziału jako płatnika podatku PIT i składek ZUS za Pracowników.

Zarówno w Spółce - jednostce macierzystej - jak i w Oddziale prowadzony jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ze względu na fakt, że ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej „Ustawa ZFŚS”) stanowi o tworzeniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przez pracodawcę, Oddział - jako odrębny pracodawca - prowadzi odrębny Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla Pracowników (dalej „ZFŚS” lub „Fundusz”).

Oddział wypełnia wszystkie przepisane prawem - w szczególności nakładane Ustawą ZFŚS - obowiązki wynikające z faktu prowadzenia ZFŚS. W szczególności dokonuje, zgodnie z art. 6 Ustawy ZFŚS, odpisów na ten Fundusz, a także założył i prowadzi rachunek bankowy Funduszu (art. 12 ust. 1 Ustawy ZFŚS).

W Oddziale ma funkcjonować następujący system udzielania świadczeń pieniężnych z Funduszu (takich jak zapomogi, dofinansowanie do wypoczynku, etc.):

 • świadczenia dla Pracowników będą przyznawane zgodnie z przepisami Ustawy ZFŚS, w szczególności będą przyznawane w związku z finansowaniem działalności socjalnej.
 • świadczenia mają być wypłacane łącznie z wynagrodzeniami za pracę Pracowników uprawnionych do otrzymania świadczeń z Funduszu,
 • świadczenia mają być faktycznie wypłacane ze środków obrotowych (gdyż wypłata świadczeń następowałaby wraz z wynagrodzeniami dla Pracowników), jednakże – po dokonanej wypłacie świadczeń na rzecz Pracowników - kwota wypłaconych świadczeń pomniejszałaby rachunek Funduszu. Rachunek Funduszu byłby pomniejszany o kwotę wypłacanych świadczeń, a rachunek główny Oddziału, na którym znajdują się środki obrotowe byłby powiększany o kwotę wypłaconych świadczeń. Innymi słowy następowałoby przeksięgowanie kwot między rachunkiem głównym Oddziału, a rachunkiem ZFŚS (Oddział nie posiada dodatkowej listy płac na realizację i wypłatę świadczeń z ZFŚŚ). Takie przeksięgowanie między rachunkiem Funduszu i rachunkiem głównym Oddziału następowałoby raz w miesiącu.

Wniosek dotyczy ww. świadczeń otrzymywanych przez Pracowników w tej części, w jakiej nie przekraczają one dla każdego Pracownika kwoty 380 zł w roku podatkowym. Świadczeniem otrzymywanym przez Pracowników nie będą bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy świadczenia otrzymywane przez Pracowników w związku z finansowaniem działalności socjalnej przez Fundusz - w części, w jakiej nie przekraczają one dla każdego Pracownika kwoty 380 zł w roku podatkowym - korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Innymi słowy, czy Oddział może nie pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od takich świadczeń, jeśli świadczenia faktycznie będą wypłacane Pracownikom łącznie z wynagrodzeniem za pracę ze środków obrotowych, zaś po ich wypłacie nastąpi przeksięgowanie wypłaconej kwoty świadczenia między rachunkiem głównym Oddziału, a rachunkiem ZFŚS...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Świadczenia otrzymywane przez Pracowników w związku z finansowaniem działalności socjalnej przez Fundusz - w części, w jakiej nie przekraczają one dla każdego Pracownika kwoty 380 zł w roku podatkowym - korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym Oddział może nie pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od takich świadczeń nawet, jeśli świadczenia faktycznie będą wypłacane Pracownikom łącznie z wynagrodzeniem za pracę ze środków obrotowych, zaś po ich wypłacie nastąpi przeksięgowanie wypłaconej kwoty świadczenia między rachunkiem głównym Oddziału, a rachunkiem ZFŚS.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednym ze źródeł uzyskania przychodu jest stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami są zasadniczo otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Natomiast na podstawie art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wpłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń.

Z przytoczonych regulacji wynika zatem, że przychodem ze stosunku pracy jest - co do zasady - każde przysporzenie majątkowe związane z pozostawaniem podatnika w stosunku pracy.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera jednak zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 67 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Zdaniem Oddziału powyższe zwolnienie znajdzie zastosowanie w stanie faktycznym opisanym w niniejszym wniosku, gdyż:

 • świadczenia będą otrzymywane przez Pracowników w związku z finansowaniem działalności socjalnej z Funduszu.
 • wniosek dotyczy tylko świadczeń, których wysokość nie przekracza w roku podatkowym kwoty 380 zł.
 • świadczenia otrzymywane przez Pracowników zostaną sfinansowane w całości ze środków Funduszu.

Odnosząc się do przesłanki „sfinansowania w całości ze środków ZFŚS”, Spółka pragnie zauważyć, że ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych nie doprecyzowuje pojęcia „sfinansowania” z Funduszu. Dlatego też należy odwołać się w tym wypadku do reguł wykładni językowej. Piśmiennictwo oraz orzecznictwo sądów administracyjnych podkreśla, że podstawowe znaczenie w wykładni przepisów prawa ma wykładnia językowa. W związku z tym, „szukając znaczenia poszczególnych terminów i zwrotów, należy przyjmować takie ich znaczenie, jakie mają w języku powszechnym, tj. w języku etnicznym w jego najbardziej powszechnej postaci” (B. Brzeziński, Szkice z wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2002, s. 22 i nast.). Co istotne, takie same stanowisko zajmują również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach, o czym świadczy chociażby interpretacja:

A zatem celem ustalenia, jakie znaczenie ma dane pojęcie w języku powszechnym, należy odwołać się do słownika lub leksykonu. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego „sfinansować” to tyle co „dostarczyć środków pieniężnych na coś, pokryć koszty jakiegoś przedsięwzięcia, jakiejś działalności, opłacić” (Słownik Języka Polskiego, S. Dubisz (red.), t. 3, s. 1190, Warszawa 2003).

Zdaniem Oddziału interpretacja art. 21 ust. 1 pkt 67 ww ustawy prowadzi do wniosku, że wolą ustawodawcy było zwolnienie takich świadczeń, które ostatecznie obciążyły Fundusz. Dlatego też w istocie „tymczasowe” poniesienie wartości świadczenia ze środków obrotowych, przy późniejszym przeksięgowaniu odpowiednich kwot z rachunku ZFŚS, nie powinno mieć wpływu na prawo do stosowania zwolnienia. Jest to jedynie kwestia techniczna, która nie powinna mieć znaczenia dla oceny źródła pochodzenia środków pieniężnych otrzymywanych przez pracowników Oddziału (ZFŚS). Wniosek taki jest zasadny zwłaszcza, jeśli się uwzględni fakt, że do przeksięgowania będzie dochodzić na bieżąco, co miesiąc.

Zdaniem Oddziału za możliwością stosowania zwolnienia przemawiają również interpretacje organów podatkowych, przykładowo wydane na gruncie zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku zrealizowanym przez niego programem.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 2 maja 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, znak IPPB4/415-67/14-4/JK4 na tle wskazanego zwolnienia, gdzie również jedną z podstawowych przesłanek jest sfinansowanie przychodu z odpowiedniego źródła, wprost stwierdził:

W tym miejscu należy zauważyć, że wynagrodzenie wypłacane ze środków własnych pracodawcy - następnie refundowanych przez Unię Europejską, nie ma znaczenia dla spełnienia ww. przesłanki. Z ugruntowanej linii orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego wynika bowiem, że sposób przekazywania środków bezzwrotnej pomocy, o której mowa w wyżej wymienionym przepisie prawa, to jest prefinansowanie czy też refinansowanie, nie ma wpływu na zasadniczą ocenę, że pomoc ta pochodzi z tychże środków. Sposób przekazywania środków pomocowych jest kwestią techniczną, która nie ma znaczenia dla oceny źródła pochodzenia środków przeznaczonych na realizacje programów z nich finansowanych. Decydujące jest ustalenie podmiotu, który finalnie ponosi ciężar finansowania programu.

Takie stanowisko powszechnie podzielają organy podatkowe, o czym świadczy chociażby interpretacja:

Warto również podkreślić, że organy podatkowe w wydawanych interpretacjach, również tych wskazanych wyżej, powołują się wprost na orzecznictwo sądów administracyjnych. Wydawane przez sądy administracyjne wyroki prezentują bowiem analogiczny sposób wykładni pojęcia „sfinansowania”. Przykładowo NSA w wyroku z dnia 30 listopada 2010 r., sygn. II FSK 1305/09 postanowił:

<...> sposób wypłaty środków finansowanych pochodzących z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej jest kwestią techniczną, która nie ma znaczenia dla oceny źródła pochodzenia środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych w ramach funduszy strukturalnych. W tym przypadku decydujące znaczenie dla oceny źródła pochodzenia tych środków ma ustalenie podmiotu. który ostatecznie ponosi ekonomiczny ciężar bezzwrotnej pomocy.

Powyższy pogląd jest już utrwalony w orzecznictwie, na co wskazuje np. wyrok:

 • NSA z dnia 16 września 2008 r„ sygn. II FSK 874/07,
 • NSA z dnia 25 października 2011 r„ sygn. II FSK 798/10,
 • NSA z dnia 16 lutego 2012 r., sygn. II FSK 1468/10,
 • NSA z dnia 14 marca 2012 r., sygn. II FSK 1625/10,
 • NSA z dnia 6 sierpnia 2014 r., sygn. II FSK 1925/12,
 • WSA w Krakowie z dnia 13 czerwca 2007 r., sygn. I SA/Kr 1555/06,
 • WSA we Wrocławiu z dnia 3 marca 2008 r„ sygn. I SA/Wr 800/07,
 • WSA w Rzeszowie z dnia 8 lipca 2008 r., sygn. I SA/Rz 304/08,
 • WSA w Gdańsku z dnia 13 marca 2013 r., sygn. I SA/Gd 106/13,
 • WSA w Gdańsku z dnia 5 marca 2014 r., sygn. I SA/Gd 1748/13.

Reasumując, przy stosowaniu art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, decydujące znaczenie powinno mieć to kto ostatecznie ponosi ciężar świadczeń wypłacanych Pracownikom. Jeśli ciężar ten ponosi Fundusz, to sama kwestia techniczna związana z wypłatą świadczeń nie powinna mieć znaczenia. Jak słusznie zauważają organy podatkowe i sądy sam sposób przekazywania środków Pracowników jest kwestią techniczną, która nie ma znaczenia dla oceny źródła pochodzenia środków przeznaczonych na wsparcie dla Pracowników.

W sytuacji Oddziału ekonomiczny ciężar przekazywanych pracownikom świadczeń ponosi Fundusz. Dlatego też należy uznać, że świadczenia otrzymywane przez Pracowników są sfinansowane z ZFŚS w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 67 Ustawy PIT.

W rozmowie telefonicznej taką właśnie interpretację omawianego zwolnienia z PIT przedstawił również Oddziałowi pracownik Krajowej Informacji Podatkowej.

W związku z powyższym, Oddział prosi o uznanie jego stanowiska za prawidłowe. Oddział jest zainteresowany ustaleniem, czy świadczenia wypłacane pracownikom podlegają opodatkowaniu, czy mogą zostać objęte ww. zwolnieniem, gdyż występuje w charakterze płatnika podatku. Obowiązki płatnika nakłada na pracodawców art. 31 Ustawy PIT, zgodnie z którym osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.