IPPB4/415-945/14-2/JK | Interpretacja indywidualna

1) Czy dla przejętych na podstawie art. 23" KP w trakcie 2014 roku pracowników należy sporządzić jedną informację o dochodach PIT-11, zawierającą odprowadzone zaliczki zarówno przez spółkę R jak i przez Wnioskodawcę?
2) Czy A., która w trakcie roku 2014 przejęła na podstawie art. 231 KP pracowników Spółki R., jest zobowiązana sporządzić dla przejętych pracowników powyższy dokument (PIT-11) zawierający przychody za rok 2014 uzyskane w trakcie zatrudnienia w spółce R łącznie z przychodami uzyskanymi przejęciu w spółce A. (Wnioskodawca)?
3) Czy w dokumencie PIT-4R A. (Wnioskodawca) jest zobowiązana umieścić wartość odprowadzonych przez spółkę R. zaliczek na pdof od przychodów uzyskanych w trakcie zatrudnienia w R. przejętych pracowników?4) W jaki sposób A. (Wnioskodawca) ma rozliczyć ewentualną niedopłatę podatku wynikającą z faktu, że podatek został odprowadzony i zaksięgowany w Urzędzie Skarbowym na koncie Spółki R.?
IPPB4/415-945/14-2/JKinterpretacja indywidualna
 1. pracownik
 2. przejęcie
 3. zaliczka
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Informacje dla podatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Termin i sposób przekazywania zaliczek

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest:

 • prawidłowe – w cześci dotyczącej obowiązku wystawienia informacji PIT-11 i PIT-4R,
 • nieprawidłowe – w części dotyczącej rozliczenia zaliczek uprzednio odprowadzonych przez spółkę przejętą.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stosownie do wydanej w dniu 21 stycznia 2014 r. decyzji UOKiK Wnioskodawca nabyła 57 Hipermarketów Spółki R. Zgodnie z wydaną decyzją Wnioskodawca musi wyzbyć się praw do ośmiu hipermarketów R. Nie może to nastąpić później niż w ciągu 18 miesięcy sfinalizowania transakcji przez Wnioskodawcę, na rzecz inwestora, który nie należy do grupy kapitałowej A. oraz nie jest współkontrolowany przez żaden podmiot z tej grupy, z czego 9 Hipermarketów musi odsprzedać. Przejęcie pracowników spółki R. następuje sukcesywnie według z góry ustalonego planu biznesowego na podstawie art. 231 Kodeksu pracy, przy czym w 2014 roku A przejmie pracowników z 12 lokalizacji (sklepów R.). Pracowników z pozostałych 37 lokalizacji firma A. planuje przejąć w 2015 roku. Plan przejęcia kształtuje się w sposób następujący:

 • czerwiec 2014 r. – przejęcie pracowników Hipermarketu O., ul. W.,
 • sierpień 2014 r. – przejęcie pracowników Hipermarketu D. G. ul. S.,
 • wrzesień 2014 r. – przejęcie pracowników Hipermarketu M.; Cz. ul. K.; Al. P. i G.,
 • październik 2014 r. – przejęcie pracowników Hipermarketu R., ul. G.; T.,
 • listopad 2014 r. – przejęcie pracowników Hipermarketu T., ul. Ż.; Ł. Al. J. P.; B., ul. S. B. .
 • grudzień 2014 r. – przejęcie pracowników Hipermarketu Z., ul. Sz..

Na dzień 1 stycznia 2015 r., Spółka R. nadal prowadzić będzie działalność gospodarczą w pozostałych 45 Hipermarketach, nie przejętych jeszcze przez A.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy dla przejętych na podstawie art. 23 KP w trakcie 2014 roku pracowników należy sporządzić jedną informację o dochodach PIT-11, zawierającą odprowadzone zaliczki zarówno przez spółkę R. jak i przez Wnioskodawcę...
 2. Czy A., która w trakcie roku 2014 przejęła na podstawie art. 231 KP pracowników Spółki R., jest zobowiązana sporządzić dla przejętych pracowników powyższy dokument (PIT-11) zawierający przychody za rok 2014 uzyskane w trakcie zatrudnienia w spółce R łącznie z przychodami uzyskanymi przejęciu w spółce A. (Wnioskodawca)...
 3. Czy w dokumencie PIT-4R A. (Wnioskodawca) jest zobowiązana umieścić wartość odprowadzonych przez spółkę R. zaliczek na pdof od przychodów uzyskanych w trakcie zatrudnienia w R. przejętych pracowników...
 4. W jaki sposób A. (Wnioskodawca) ma rozliczyć ewentualną niedopłatę podatku wynikającą z faktu, że podatek został odprowadzony i zaksięgowany w Urzędzie Skarbowym na koncie Spółki R....

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. Sporządzenie deklaracji PIT-11 za cały rok podatkowy 2014 dla przejętych w trakcie roku pracowników R. będzie obowiązkiem Wnioskodawcy.
 2. Dokument będzie zawierał przychody pracownika oraz pobrane w trakcie roku zaliczki odprowadzone zarówno przez spółkę R.jak i Wnioskodawcę.
 3. Sporządzenie deklaracji rocznej PIT-4R przez Wnioskodawcę dotyczącej pobranych w trakcie roku podatkowego 2014 zaliczek na pdof będzie wiązało się z uwzględnieniem w informacji PIT-4R również pobranych i odprowadzonych zaliczek przez spółkę R dotyczących pracowników przejętych przez Wnioskodawcę w trakcie roku. Wobec takiego obrotu sprawy powstanie nadpłata na koncie rozliczeń pdof US właściwy dla R, na którego rachunek zostały wpłacone kwoty pobranych zaliczek od wynagrodzeń przekazanych przez R. pracowników.
 4. Nadpłaty wpłaconych przez R. do US zaliczek na pdof pobranych od pracowników przejętych przez Wnioskodawcę w trakcie roku 2014 i uwzględnionych w informacji rocznej PIT-4R sporządzonej przez Wnioskodawcę, zostaną przekazane na rachunek US , na podstawie dodatkowej informacji zatwierdzonej przez zarząd obu spółek.
Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje:

Pojęcie płatnika zdefiniowane zostało w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.). W świetle jego treści płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Jak wynika z treści art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Przepis art. 38 ust. 1a ww. ustawy stanowi, że w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego wzoru (deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R).

Zgodnie z przepisami art. 39 ww. ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11), z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że stosownie do wydanej w dniu 21 stycznia 2014 r. decyzji UOKiK Wnioskodawca nabył 57 Hipermarketów Spółki R. Przejęcie pracowników spółki R. następuje sukcesywnie według z góry ustalonego planu biznesowego na podstawie art. 231 Kodeksu pracy, przy czym w 2014 roku Wnioskodawca przejmie pracowników z 12 lokalizacji (sklepów R.). Pracowników z pozostałych 37 lokalizacji Wnioskodawca planuje przejąć w 2015 roku.

Odwołując się do treści powołanego przez Spółkę art. 231 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502), z którego wynika, że w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5, wywieść należy, że artykuł ten przyjmuje konstrukcję automatycznego wejścia w stosunek pracy po stronie jednego zakładu pracy w miejsce drugiego, czyli wprowadza swoistą sukcesję uniwersalną na płaszczyźnie stosunków pracy. Opiera się ona przy tym na założeniu, że stosunek pracy w ogóle nie zostaje rozwiązany mimo przekształceń podmiotowych.

Z powyższego wynika, że obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym obowiązek sporządzenia stosownych informacji, nie ustają, lecz przechodzą na nowego płatnika, który przejmując pracowników w oparciu o przepis art. 231 § 1 ustawy Kodeks pracy przejmuje także obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane. Okoliczności powyższe powodują, że przejmujący pracowników pracodawca winien kontynuować obowiązki płatnika nałożone m.in. przepisami art. 31, 32, 38 i 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że przejmujący pracodawca (Wnioskodawca) pracowników Spółki Przejmowanej, obowiązany będzie do sporządzenia informacji o uzyskanych dochodach PIT-11 oraz deklaracji o pobranych zaliczkach PIT-4R za cały rok podatkowy (tj. rok 2014), z uwzględnieniem przychodów uzyskanych przez pracowników przed ich przejęciem. W deklaracji PIT-4R Wnioskodawca jako obecny pracodawca ma obowiązek wykazania zaliczki na podatek dochodowy za cały 2014 r. łącznie z zaliczkami odprowadzonymi przez Spółkę R.

W tej części stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Odnośnie pytania 4 wskazać należy, że przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), przewidują odpowiedzialność płatnika za jego nieprawidłowe wywiązanie się z obowiązku obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Przepis art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa stanowi, że płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Mając na uwadze powyższe – w przypadku, gdy przepisy prawa podatkowego przewidują pobór zaliczki na podatek dochodowy przez płatnika, odpowiedzialność za niepobranie zaliczki na podatek lub jej niewpłacenie w terminie, co do zasady ponosi płatnik.

Z przepisu art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej wynika, że zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności.

Za zaległość podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek, w tym również zaliczkę, o której mowa w art. 23a, lub ratę podatku (art. 51 § 2 ww. Ordynacji podatkowej).

Przepisy § 1 i 2 stosuje się również do należności z tytułu podatków, zaliczek na podatki oraz rat podatków niewpłaconych w terminie płatności przez płatnika lub inkasenta (art. 51 § 3 ww. Ordynacji podatkowej).

Treść art. 59 § 2 Ordynacji podatkowej wskazuje, że zobowiązanie płatnika lub inkasenta wygasa w całości lub w części wskutek wpłaty. Odpowiedzialność płatnika za niepobrane kwoty zaliczek na podatek dochodowy powstaje z upływem terminu do wpłaty tych zaliczek do urzędu skarbowego i ustaje z dniem wygaśnięcia zobowiązania podatnika, który jest jednocześnie dniem wygaśnięcia zobowiązania Wnioskodawcy jako płatnika.

Powyższe przepisy nie mają jednakże zastosowania w stosunku do Wnioskodawcy, nie powstanie u Wnioskodawcy niedopłata zaliczek (zaległość podatkowa) bowiem zaliczki były odprowadzane przez przejęty podmiot, tj. Spółkę R.. Faktycznie przed przejęciem to Spółka R. jako płatnik była obowiązana do naliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy pracowników. Wnioskodawca stał się faktycznym płatnikiem dopiero od momentu przejęcia.

Ponadto powtórzyć należy, że zgodnie z art. 31 ww. ustawy, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

W związku z powyższym, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakładają na Wnioskodawcę jako płatnika jedynie obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, nie wskazuje na obowiązek występowania do urzędu skarbowego z dodatkową informacją o przekazanie wpłaconych przez poprzedniego pracodawcę (spółkę przejętą przez Wnioskodawcę) zaliczek do właściwego dla Wnioskodawcy urzędu skarbowego.

W tej części stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.