IPPB4/415-1006/14-2/JK2 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w związku z planowanym wprowadzeniem Programu adresowanego do szerokiego grona odbiorców - pracowników Spółki, wybranych kontrahentów i ich pracowników oraz osób świadczących usługi na rzecz Spółki na podstawie umów cywilnoprawnych, którzy wykonują swoje obowiązki bądź świadczą usługi wynikające z umów zawartych ze Spółką na terenie lokali Wnioskodawcy, udzielane w ramach Programu rabaty będą stanowiły dla Uczestników przychód wynikający z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku, do którego Spółka będzie zobowiązana pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych lub złożyć stosowną informację podatkową?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w odniesieniu do osób nieprowadzących działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Spółka (dalej; „Spółka”, „Wnioskodawca”) ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie na terenie Polski sieci punktów sprzedaży funkcjonujących pod marką „M.”, poprzez które oferuje swoim klientom żywność oraz napoje zarówno w stanie przetworzonym jak i nieprzetworzonym. Produkty te sprzedawane są w postaci, w której nadają się do bezpośredniego spożycia przez klientów.

Wnioskodawca planuje wprowadzić nowy program sprzedaży rabatowej (dalej: „Program”), który skierowany będzie do pracowników Spółki, wybranych kontrahentów i ich pracowników oraz osób świadczących usługi na rzecz Spółki na podstawie umów cywilnoprawnych, którzy wykonują swoje obowiązki bądź świadczą usługi wynikające z umów zawartych ze Spółką na terenie lokali Wnioskodawcy, (w grupie uczestników Programu znajdować się będą przykładowo pracownicy ochroniarskiej, serwisanci, odbiorcy odpadów komunalnych i tłuszczu: dalej: „Uczestnicy”).

W ramach Programu Spółka planuje umożliwić Uczestnikom zakup produktów żywnościowych/zestawów znajdujących się w ofercie Wnioskodawcy po cenie rabatowej. Cena rabatowa dla Uczestników będzie niższa od ceny obowiązującej innych klientów. Cena objęta rabatem będzie ustalana głównie w oparciu o koszty zakupu produktów lub ich wytworzeniu.

Uczestnik Programu będzie mógł skorzystać z możliwości zakupu produktów żywnościowych /zestawów po cenie rabatowej w momencie przebywania na terenie lokalu Wnioskodawcy i w trakcie wykonywania obowiązków, świadczenia usług wynikających z umów zawartych ze Spółką.

Warunki uczestnictwa w Programie zostaną zakomunikowane przez Wnioskodawcę osobom uprawnionym w sposób zwyczajowo u niego przyjęty. Skorzystanie przez konkretną osobę z zakupu produktów żywnościowych/zestawów po cenie rabatowej nie będzie uzależnione od spełnienia jakichkolwiek warunków, poza przebywaniem w lokalu podczas wykonywania obowiązków lub świadczenia usług.

Planowany Program jest częścią działalności marketingowej Wnioskodawcy mającej na celu zwiększenie sprzedaży, a w konsekwencji obrotów Spółki, a takie spowodować ma postrzeganie Wnioskodawcy jako pożądanego kontrahenta przez inne podmioty. Z uwagi na fakt, że Spółka zatrudnia wielu pracowników, a także współpracuje z wieloma podmiotami, które to również zatrudniają pracowników, oddźwięk przeprowadzanych akcji rabatowych będzie bardzo szeroki.

Planowany Program nie zakłada różnicowania warunków udzielanych rabatów w ramach danej akcji rabatowej, skierowanej do wskazanej powyżej grupy osób. Każda osoba uprawniona w ramach Programu, tj. pracownik Spółki, osoba świadcząca usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, kontrahent Spółki czy pracownik kontrahenta będzie mogła dokonać zakupów z rabatem na tych samych warunkach. Jednakowemu będzie w szczególności wartość udzielanego rabatu oraz kwota od której rabat przysługuje.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z planowanym wprowadzeniem Programu adresowanego do szerokiego grona odbiorców - pracowników Spółki, wybranych kontrahentów i ich pracowników oraz osób świadczących usługi na rzecz Spółki na podstawie umów cywilnoprawnych, którzy wykonują swoje obowiązki bądź świadczą usługi wynikające z umów zawartych ze Spółką na terenie lokali Wnioskodawcy, udzielane w ramach Programu rabaty będą stanowiły dla Uczestników przychód wynikający z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku, do którego Spółka będzie zobowiązana pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych lub złożyć stosowną informację podatkową...

Niniejsza interpretacja dotyczy pytania w zakresie obowiązków płatnika w odniesieniu do osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Natomiast w zakresie obowiązków płatnika w odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowanym wprowadzeniem Programu adresowanego do szerokiego grona odbiorców pracowników Spółki, wybranych kontrahentów i ich pracowników oraz osób świadczących usługi na rzecz Spółki na podstawie umów cywilnoprawnych, którzy wykonują swoje obowiązki bądź świadczą usługi wynikające z umów zawartych ze Spółką na terenie lokali Wnioskodawcy, udzielane w ramach Programu rabaty nie będą stanowiły dla Uczestników Wnioskodawcy przychodu wynikającego z przepisów updof, w związku z czym Spółka nie będzie zobowiązana pobierać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ani nie będzie zobowiązana składać informacji podatkowych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 updof, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jak stanowi art. 11 ust. 1 ustawy o pdof, przychodami, co do zasady, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowymi pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Jeżeli świadczenia są częściowe odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

W celu rozpoznania przychodu u podatnika, należy dane przysporzenie zakwalifikować do jednego ze źródeł przychodów.

Zgodnie z art. 12 updof, za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zakwalifikowanie przychodu, jako przychodu ze stosunku pracy ma konsekwencje również dla pracodawcy.

Na podstawie art. 31 updof, zakłady pracy (pracodawcy) są obowiązani jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku pracy.

Ponadto, powyższa ustawia stanowi, że przychody, których nie można zakwalifikować do pozostałych „źródeł” przychodów, stanowią, tzw. przychód z „innych” źródeł. Takie przychody są zdefiniowane w art. 20 updof. Zasadą jest, że w przypadku tych przychodów, żaden podmiot nie ma obowiązku pobrania zaliczki na podatek dochodowy (innymi słowy w stosunku do tego źródła przychodów nie występuje co do zasady funkcja płatnika).

Jak wynika ze zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku, Spółka planuje wprowadzić Program, w ramach którego Uczestnicy będą mogli zakupić produkty żywnościowe/zestawy znajdujące się w ofercie Wnioskodawcy po cenie rabatowej. Cena rabatowa będzie niższa od ceny obowiązującej innych klientów. Cena objęta rabatem będzie ustalana głównie w oparciu o koszty zakupu produktów lub ich wytworzenia.

Uczestnik Programu będzie mógł skorzystać z możliwości zakupu produktów żywnościowych/ zestawów po cenie rabatowej w momencie przebywania na terenie lokalu Wnioskodawcy i w trakcie wykonywania obowiązków, świadczenia usług wynikających z umów zawartych ze Spółką.

Skorzystanie przez konkretną osobę z zakupu produktów żywnościowych /zestawów po cenie rabatowej nie będzie uzależnione od spełnienia jakichkolwiek innych, poza przebywaniem w lokalu podczas i wykonywania obowiązków lub świadczenia usług, warunków. Uczestnik będzie mógł również w ogóle nie skorzystać z rabatu.

Rabat, zgodnie ze słownikowym znaczeniem tego pojęcia oznacza „zniżkę, ustępstwo procentowe od ustalonych cen towaru, głównie na rzecz nabywców płacących gotówką, kupujących dużą ilość towaru jednorazowo lub w określonym czasie, „upust” (Słownik Języka Polskiego PWN R-Z, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996). W praktyce udzielenie rabatu polega więc na obniżeniu ceny zakupu usług lub towarów.

Ceną natomiast, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 1 w ustawie z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.

W opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, skutkiem uzyskania rabatu będzie obniżenie ceny zakupu produktów żywnościowych/zestawów w sieci restauracji Wnioskodawcy. Ponadto, przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe nie ogranicza kręgu uprawnionych do uczestnictwa w Programie wyłącznie do pracowników Spółki, gdyż akcja rabatowa skierowana będzie również do wybranych kontrahentów i ich pracowników oraz osób świadczących usługi na rzecz Spółki na podstawie umów cywilnoprawnych, którzy wykonują obowiązki, świadczą usługi wynikające z umów zawartych ze Spółką na terenie lokali Wnioskodawcy. Zatem krąg uprawnionych do zakupów z rabatem będzie potencjalnie nieograniczony i obejmować będzie nie tylko pracowników Wnioskodawcy.

Zdaniem Spółki, przychód ze stosunku pracy (określony w art. 12 updof) może powstać jedynie wówczas, gdy świadczenie może otrzymać wyłącznie pracownik, a okolicznością, która decyduje o otrzymaniu świadczenia jest istniejący stosunek pracy. W konsekwencji, nie sposób uznać, że w razie skorzystania z rabatu wynikającego z Programu przez pracownika Wnioskodawcy, po stronie tego pracownika powstaje przychód do opodatkowania ze stosunku pracy. Tym samym, na Spółce nie będzie ciążył obowiązek pobrania podatku od takiego przychodu ani obowiązek zapłaty podatku do urzędu skarbowego,

Stanowisko takie znajduje swoje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektorów Izb Skarbowych m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 września 2014 r. (sygn. IPPB2/415-488/14-2/MG) oraz w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 października 2013 r. (sygn. IPPB2/415- 563/13-2/ MK1).

Również, skutkiem ustanowienia nieograniczonego kręgu osób uprawnionych do rabatów (osoby niebędące pracownikami Spółki oraz pracownicy Spółki) w ramach Programu oraz faktu, że wszyscy uprawnieni korzystają z rabatów na tych samych zasadach jest brak przychodu podatkowego po stronie wszystkich osób korzystających z rabatów włączając wybranych kontrahentów i ich pracowników oraz osób świadczących usługi na rzecz Spółki na podstawie umów cywilnoprawnych, którzy wykonują swoje obowiązki bądź świadczą usługi wynikające z umów zawartych ze Spółką na terenie lokali Wnioskodawcy. Można bowiem uznać, że cena objęta rabatem stanowi cenę rynkową dla uprawnionych, a udzielanie rabatów jest wyrazem tzw. różnicowania ceny, czyli strategii marketingowej, która pozwala poszerzyć liczbę nabywców towarów, zmaksymalizować przychody Spółki, wprowadzając jednocześnie ograniczenia co do dostępności towarów w cenach „po rabacie”.

Podobnie uznał Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 12 grudnia 2013 r. (sygn. IPPB4/415-615/13-2/JK) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 23 września 2013 r. (sygn. IPTPB1/415-458/13-2/DS).

Ponadto, w ocenie Wnioskodawcy, skutkiem skorzystania przez Uczestnika z udzielonego rabatu w ramach Programu jest obniżenie ceny towarów, a nie uzyskanie nieodpłatnego świadczenia. Stąd, w związku z udzieleniem rabatu Uczestnikom zgodnie z zasadami Programu nie będzie dochodziło po ich stronie do uzyskania nieodpłatnego świadczenia i przychodu do opodatkowania. Skutkiem udzielenia rabatu jest obniżenie ceny, które nie wiąże się z otrzymaniem przez kupującego nieodpłatnego świadczenia ani powstaniem po jego stronie przychodu do opodatkowania.

W konsekwencji po stronie Uczestnika nie powstanie przychód do opodatkowania w rozumieniu art. 12 ani art. 20 updof, a po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek pobrania podatku .

Pogląd taki został potwierdzony wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 stycznia 2010 r. (sygn. III SA/Wa 1683/09), w którym Sąd zauważył, że jeżeli pracownicy spółki korzystają z takich samych rabatów jak inni klienci w ramach programów rabatowych adresowanych dla nich to skorzystanie w takiej sytuacji przez pracownika z rabatu oferowanego mu przez pracodawcę nie stanowi dla niego przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym. Stanowisko to zostało potwierdzone przez Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 9 grudnia 2011 r. (sygn. IIFSK 1142/10).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach, w określonych stanach faktycznych i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.