IPPB3/423-1388/08-2/KB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy kosztem uzyskania przychodów są wydatki ponoszone w związku z organizowanymi przez Bank dla pracowników spotkaniami (wyjazdami) o charakterze integracyjno -szkoleniowym ponoszone ze środków obrotowych Banku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22.09.2008r. (data wpływu 25 września 2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków na spotkania (wyjazdy) o charakterze szkoleniowo - integracyjnym.

W przedmiotowym wniosku zostało przestawione następujące zdarzenie przyszłe:

Bank Polska S.A. w celu podnoszenia wydajności i efektywności pracy organizuje dla swoich pracowników spotkania i wyjazdy o charakterze integracyjno - szkoleniowym. Funkcjonowanie Banku, skuteczność sprzedaży produktów i kontaktów z klientami oraz kontrola ryzyk ekonomicznych występujących w działalności finansowej w znacznym stopniu zależy od wysokich kwalifikacji personelu, zrozumienia procesów gospodarczych przebiegających w Banku, jak również zaufania między pracownikami i płynnej i efektywnej współpracy między nimi. Sprzedaż wielu produktów bankowych i świadczenie zaawansowanych usług finansowych oraz przygotowywanie ofert w tym zakresie, jak również obsługa klientów wymaga współpracy między rozmaitymi działami Banku i wieloma pracownikami, zarówno odpowiadającymi za same produkty bankowe i dostosowanie ich do potrzeb klientów, jak również za ocenę rozmaitych ryzyk, właściwe ujęcie księgowe i podatkowe, zagadnienia prawne. Skuteczność sprzedaży, ograniczenie kosztów i ryzyk, co przekłada się na uzyskiwane wyniki finansową zarówno przychód jak i dochód Banku, w znacznym stopniu zależą od efektywnej współpracy między pracownikami, którzy na ogół kontaktują się ze sobą przy pomocy środków technicznych: maili, telekonferencji i innych. Aby podwyższać efektywność współpracy i poczucie wspólnej odpowiedzialności za wyniki ekonomiczne Banku konieczne jest organizowanie spotkań, podczas których pracownicy mogą się bezpośrednio poznać i wymienić poglądy, z udziałem personelu wszystkich szczebli służbowych, co ma charakter motywujący pracowników do wzrostu wydajności pracy.

Spotkania i wyjazdy integracyjno szkoleniowo przeznaczone są dla pracowników, bez udziału ich rodzin, nie obejmują udziału klientów. Program tego rodzaju spotkań i wyjazdów obejmuje prezentacje szkolenia, konkursy i gry integracyjne, zajęcia sportowo-rekreacyjne i o podobnym charakterze. W związku z tego rodzaju spotkaniami i wyjazdami Bank ponosi w szczególności koszty usług gastronomicznych (wyżywienie, catering), noclegi, przejazdy, wynajem pomieszczeń i sprzętu, koszty występu artystów, ubezpieczenie, koszty przygotowania materiałów szkoleniowych, koszty organizacji konkursów i zajęć przewidzianych programem, koszty usług firm organizujących tego rodzaju programy. Wydatki z tym związane pokrywane są z bieżących funduszy Banku (ze środków obrotowych).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy kosztem uzyskania przychodów są wydatki ponoszone w związku z organizowanymi przez Bank dla pracowników spotkaniami (wyjazdami) o charakterze integracyjno -szkoleniowym ponoszone ze środków obrotowych Banku...

Zdaniem Banku koszty ponoszone na organizację spotkań i wyjazdów integracyjno-szkoleniowych dla pracowników, w szczególności wydatki na wyżywienie (usługi gastronomiczne), noclegi, przejazdy, na wynajem pomieszczeń i sprzętu, na ubezpieczenie, koszty występów artystycznych oraz koszty materiałów szkoleniowych, koszty organizacji konkursów i zajęć przewidzianych programem, koszty usług firm organizujących tego rodzaju programy, ponoszone ze środków obrotowych, stanowią koszt uzyskania przychodów. Organizowane przez Bank dla pracowników spotkania, wyjazdy integracyjno - szkoleniowe mają na celu polepszenie jakości i wydajności współpracy między pracownikami odpowiadającymi za poszczególne elementy procesu przygotowania, sprzedaży i obsługi produktów finansowych, podnoszenie umiejętności działania w zespole, lepsze zrozumienie funkcjonowania Banku jako całości lub jego poszczególnych aspektów, z którymi to kwestiami pracownicy w swojej działalności mogą stykać się tylko wycinkowo oraz pogłębienie więzi pracowników z Bankiem jako pracodawcą. Powyższe spotkania i wyjazdy integracyjno - szkoleniowe wpływają na wzrost motywacji pracowników i podnoszenie efektywności pracy, jak również mają na celu ograniczanie rotacji pracowników, redukując koszty pozyskiwania nowych pracowników i wdrażania ich do pełnienia obowiązków. Wzrost efektywności współpracy między pracownikami przekłada się na lepszą obsługę klientów, wyższą jakość oferowanych produktów, tym samym pozwala na wzrost przychodów Banku.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. W szczególności kosztami uzyskania przychodu są więc racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, wpływające na osiągnięcie przychodu oraz zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyłączeniami, o których mowa w art. 16 ust.1 ww. ustawy. Wymienione wydatki na organizację spotkań integracyjno szkoleniowych dla pracowników wpływają potencjalnie na wzrost przychodów i nie zostały wskazane w art. 16 ust. 1 ww. ustawy jako wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Podobne stanowisko jak powyżej przedstawione wielokrotnie było zajmowane przez organy podatkowe w analogicznych stanach faktycznych, w szczególności w interpretacji z dnia 17 sierpnia 2007r. o sygn. 1471/DPRI/423-71/07/MK wydanej przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, a także w interpretacji z dnia 19 września 2007r. 1472/S0V423-28/07/PK wydanej przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Interpretacja pojęcia „koszty uzyskania przychodów” zawartego ww. art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzi do wniosku, że podatnik ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wszelkich wydatków, pod warunkiem że:

  1. są to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów,
  2. są to koszty poniesione w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
  3. nie są wydatkami wymienionymi w art. 16 ust. 1 ustawy,
  4. są odpowiednio udokumentowane.

Koszty ponoszone przez podatnika należy ocenić pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu. Kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty.

Należy zauważyć, iż kosztami podatkowymi są m.in. tzw. koszty pracownicze. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Mogą również obejmować wydatki ponoszone na rzecz pracowników w postaci organizacji dla nich imprez okolicznościowych (integracyjnych), lecz w każdej sytuacji trzeba sprawdzić, jaki jest cel takiego spotkania. W przypadku, jeżeli wydatki poniesione zostały na zorganizowanie imprezy okolicznościowej oraz spotkań integracyjnych mających na celu poprawę komunikacji wewnętrznej i motywacji do pracy poprzez zintegrowanie pracowników, budowanie zespołu, poprawy atmosfery pracy oraz ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji między pracownikami i w efekcie poprawę efektywności pracy a przez to zwiększenie przychodów osiąganych przez podatnika, to wówczas spełniają warunki, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i mogą zostać zakwalifikowane do kosztów podatkowych. Jeśli jednak spotkanie nie służy takiemu celowi, a przebywanie pracowników ze sobą czy konsumpcja są celem samym w sobie, to w takim przypadku nie można uznać, iż wydatki takie mają związek z przychodem, wobec czego nie stanowią one kosztu uzyskania przychodów.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, Bank organizuje dla pracowników (bez udziału ich rodzin) spotkania i wyjazdy o charakterze integracyjno- szkoleniowym, które mają na celu podnoszenie wydajności i efektywności pracy. Program tego rodzaju spotkań i wyjazdów obejmuje prezentacje i szkolenia, konkursy gry integracyjne, zajęcia sportowo - rekreacyjne itp. W związku z tego rodzaju spotkaniami Bank ponosi koszty za usługi gastronomiczne, noclegi, przejazdy, wynajem pomieszczeń i sprzętu, koszty występu artystów, ubezpieczenie, koszty przygotowania materiałów szkoleniowych, koszty organizacji konkursów i zajęć przewidzianych programem, koszty usług firm organizujących tego rodzaju programy. Powyższe wydatki Bank pokrywa z finansowych środków obrotowych. Zdaniem Podatnika wydatki te kwalifikują się, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ zarówno spotkania jak i wyjazdy o charakterze integracyjno - szkoleniowym mają na celu polepszenie jakości i wydajności współpracy między pracownikami, podnoszenie umiejętności działania w zespole, lepsze zrozumienie funkcjonowania Banku jako całości, pogłębienie więzi pracowników z Bankiem jako pracodawcą. Ponadto spotkania i wyjazdy integracyjne mają także na celu ograniczenie rotacji pracowników, redukując koszty pozyskiwania nowych pracowników, jak i wzrost efektywności współpracy między pracownikami co przedkłada się zarówno na lepszą obsługę klientów i wyższą jakość oferowanych produktów.

Mając powyższe na względzie, należy stwierdzić, iż wydatki ponoszone przez Bank ze środków obrotowych, w związku z organizowanymi dla pracowników spotkaniami (wyjazdami) o charakterze integracyjno - szkoleniowym, są pośrednio związane z działalnością Podatnika. Udział pracowników w tego typu spotkaniach (wyjazdach) służy integracji i poprawie komunikacji wewnętrznej pracowników, wzajemnej wymianie informacji związanej z wykonywaną pracą, sprzyja zwiększeniu wydajności i efektywności pracy, zintegrowania pracowników z pracodawcą, co w konsekwencji przedkłada się na wysokość osiąganych przez Bank przychodów. Należy więc uznać, iż zachodzą przesłanki uprawniające do zaliczenia poniesionych przez Bank wydatków na zorganizowanie z środków obrotowych, spotkań (wyjazdów) o charakterze integracyjno - szkoleniowym dla pracowników, do kosztów uzyskania przychodów. Tym samym stanowisko Podatnika jest prawidłowe.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż prawidłowe zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów uwarunkowane jest wykazaniem jego celowości i związku z przychodem oraz prawidłowym jego udokumentowaniem. Na podatniku bowiem ciąży obowiązek wykazania związku poniesionych wydatków z przychodami, bo to on wywodzi skutki prawne w postaci zmniejszenia zobowiązania podatkowego. Dlatego też Bank powinien posiadać dowody dokumentujące integracyjno - motywacyjny i szkoleniowy charakter spotkań (wyjazdów).

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.