IPPB2/4511-83/15-4/MK1 | Interpretacja indywidualna

W treści wniosku Wnioskodawca wskazał, że owoce stawiane będą w koszach, skrzyniach przed wejściem do hali produkcyjnej, w biurach oraz z salach konferencyjnych. Będą ogólnie dostępne. Nikt nie będzie otrzymywał jabłek bezpośrednio do ręki. Każdy może je jeść ile chce, ale również może ich nie jeść. W rezultacie zatem wartość udostępnionych pracownikom jabłek nie będzie stanowiła przychodu dla tych osób. Przychód bowiem nie powstanie w sytuacji, gdy niemożliwym jest skonkretyzowanie odbiorcy świadczenia, jak również gdy nie można zindywidualizować wartości świadczenia przypadającego na konkretną osobę. Na Wnioskodawcy zatem nie będą ciążyć obowiązki płatnika z tytułu udostępnienia jabłek pracownikom.
IPPB2/4511-83/15-4/MK1interpretacja indywidualna
 1. artykuły spożywcze
 2. pracodawca
 3. pracownik
 4. przychód
 5. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 stycznia 2015 r. (data wpływu 2 lutego 2015 r.) oraz piśmie z dnia 15 kwietnia 2015 r. (data wpływu 17 kwietnia 2015 r.) uzupełniającym braki wniosku na wezwanie Nr IPPB2/4511-83/15-2/MK1 z dnia 8 kwietnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych udostępniania jabłek pracownikom – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych udostępniania jabłek pracownikom.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza rozpocząć projekt związany z udostępnieniem pracownikom jabłek. Jabłka zostaną zakupione na podstawie faktury wystawionej przez dostawcę na T. Sp. z o.o. oraz zapłacone. Owoce będą udostępnione wszystkim pracownikom w formie dobrowolnego poczęstunku. Projekt oparty jest na dwóch zasadniczych przesłankach;

 • zachęcenie pracowników do spożywania zdrowej żywności;
 • poprawy atmosfery w pracy, poprzez realizację wspólnego projektu a tym samym zwiększenia przychodów spółki.

Zdrowa żywność, do której Wnioskodawca zamierza zachęcać pracowników ma wpłynąć bezpośrednio na samopoczucie oraz zdrowie pracowników. Jabłka będą elementem zdrowej przekąski dostarczając witamin oraz błonnika, jednocześnie zapewniając jeden z elementów codziennego posiłku. Projekt będzie realizowany w długiej przestrzeni czasowej co ma na celu zmianę przyzwyczajeń oraz przyzwyczajenie i zaakceptowanie elementów zdrowej żywności w codziennej diecie. Projekt ten ma za zadanie poprawę gospodarki witaminowej pracowników oraz wzmocnienie odporności zdrowotnej. Dlatego zatem realizacja projektu będzie miała bezpośredni wpływ na poprawę produktywności w zakładzie poprzez zwiększenie odporności zdrowotnej pracowników, a więc zmniejszenie absencji, poprawę ogólnej kondycji fizycznej przez odpowiednie żywienie.

Projekt będzie realizowany w ramach całego przedsiębiorstwa, zaangażowani w jego realizację, poprzez udział, będą wszyscy pracownicy. Wspólna realizacja projektu promującego zdrowe odżywianie będzie w sposób bezpośredni miała wpływ na poprawę wzajemnych stosunków między pracownikami, zarówno pracujących w obrębie jednego wydziału, jak i między wydziałami. Poprawa i wzmocnienie wzajemnych relacji pomoże w podnoszeniu wydajności przedsiębiorstwa poprzez podnoszenie wydajności pracowników, działających w ramach psychologicznej zasady wspólnego dobra.

Owoce w firmie T. spółka z o.o. stawiane będą w koszach, skrzyniach przed wejściem do hali produkcyjnej, w biurach oraz z salach konferencyjnych. Będą ogólnie dostępne. Nikt nie będzie otrzymywał jabłek bezpośrednio do ręki. Każdy może je jeść ile chce, ale również może ich nie jeść. W związku z tym nie można ustalić, kto ile zjadł i tym samym nie można ustalić jaki dodatkowy przychód miałby każdy z pracowników spółki i jakie miałby płacić od tego podatki.

Pismem z dnia 8 kwietnia 2015 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków wniosku poprzez:

- przesłanie pełnomocnictwa (oryginału lub urzędowo poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem), z którego wynika umocowanie dla Pani R. do występowania w imieniu Spółki z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego,

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 13 kwietnia 2015 r.

Pismem z dnia 15 kwietnia 2015 r. (data nadania 15 kwietnia 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wartość jabłek trzeba doliczyć do przychodów pracownika i płacić od nich składki ubezpieczeniowe i podatki...

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W zakresie składek ubezpieczeniowych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, wartości jabłek nie trzeba doliczać do przychodów pracowników. Nie będą one stanowiły dodatkowych przychodów pracowników i w związku z tym nie trzeba będzie od nich płacić składek ubezpieczeniowych ani podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 11 ust. 2a ww. ustawy, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu,
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia „nieodpłatnego świadczenia”. Dokonując więc wykładni gramatycznej, za „nieodpłatne świadczenie” uznać należy świadczenie „nie wymagające opłaty, takie za które się nie płaci, bezpłatne” (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa 2003 r.). Zatem należy przyjąć, że nieodpłatnym świadczeniem jest takie zdarzenie, którego skutkiem (następstwem) jest nieodpłatne przysporzenie majątku jednej osobie, kosztem majątku innej osoby, innego podmiotu.

Dla celów podatkowych przyjmuje się – co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie – że pojęcie nieodpłatnego świadczenia ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje ono bowiem wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku danej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodów jest stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W myśl art. 12 ust. 3 ww. ustawy, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2 - 2b.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza rozpocząć projekt związany z udostępnieniem pracownikom jabłek. Jabłka zostaną zakupione na podstawie faktury wystawionej przez dostawcę na T. Sp. z o.o. oraz zapłacone. Owoce będą udostępnione wszystkim pracownikom w formie dobrowolnego poczęstunku. Projekt oparty jest na dwóch zasadniczych przesłankach;

 • zachęcenie pracowników do spożywania zdrowej żywności;
 • poprawy atmosfery w pracy, poprzez realizację wspólnego projektu a tym samym zwiększenia przychodów spółki.

Zdrowa żywność, do której Wnioskodawca zamierza zachęcać pracowników ma wpłynąć bezpośrednio na samopoczucie oraz zdrowie pracowników. Jabłka będą elementem zdrowej przekąski dostarczając witamin oraz błonnika, jednocześnie zapewniając jeden z elementów codziennego posiłku. Projekt będzie realizowany w długiej przestrzeni czasowej co ma na celu zmianę przyzwyczajeń oraz przyzwyczajenie i zaakceptowanie elementów zdrowej żywności w codziennej diecie. Projekt ten ma za zadanie poprawę gospodarki witaminowej pracowników oraz wzmocnienie odporności zdrowotnej. Dlatego zatem realizacja projektu będzie miała bezpośredni wpływ na poprawę produktywności w zakładzie poprzez zwiększenie odporności zdrowotnej pracowników, a więc zmniejszenie absencji, poprawę ogólnej kondycji fizycznej przez odpowiednie żywienie. Projekt będzie realizowany w ramach całego przedsiębiorstwa, zaangażowani w jego realizację, poprzez udział, będą wszyscy pracownicy. Wspólna realizacja projektu promującego zdrowe odżywianie będzie w sposób bezpośredni miała wpływ na poprawę wzajemnych stosunków między pracownikami, zarówno pracujących w obrębie jednego wydziału, jak i między wydziałami. Poprawa i wzmocnienie wzajemnych relacji pomoże w podnoszeniu wydajności przedsiębiorstwa poprzez podnoszenie wydajności pracowników, działających w ramach psychologicznej zasady wspólnego dobra. Owoce w firmie T. spółka z o.o. stawiane będą w koszach, skrzyniach przed wejściem do hali produkcyjnej, w biurach oraz z salach konferencyjnych. Będą ogólnie dostępne. Nikt nie będzie otrzymywał jabłek bezpośrednio do ręki. Każdy może je jeść ile chce, ale również może ich nie jeść. W związku z tym nie można ustalić, kto ile zjadł i tym samym niemożna ustalić jaki dodatkowy przychód miałby każdy z pracowników spółki i jakie miałby płacić od tego podatki.

Analizując przedstawione we wniosku zdarzenie w pierwszej kolejności należy wskazać, że aby świadczenia uzyskiwane od pracodawcy podlegały opodatkowaniu, muszą prowadzić do pojawienia się po stronie pracownika dochodu, czyli korzyści majątkowej, która może wystąpić bądź w postaci powiększenia aktywów, co jest zwykłym skutkiem wypłaty pieniędzy, albo w postaci zaoszczędzenia wydatków, co może być następstwem świadczenia rzeczowego lub w formie usługi. W wyniku takiego świadczenia w majątku pracownika nie pojawia się wprawdzie realny dochód (w znaczeniu ekonomicznym), ale ponieważ znaczenie dochodu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych jest szersze, zaoszczędzenie wydatków musi być traktowane na równi z przyrostem majątku.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r. sygn. akt K 7/13 definiując pojęcie „innych nieodpłatnych świadczeń” jako przychodu, w rozumieniu art. 12 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazał, że za przychód pracownika mogą być uznane takie świadczenia, które:

 1. zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
 2. zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
 3. korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

W powołanym wyroku Trybunał zwrócił uwagę, że świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia – w przeciwieństwie do pieniędzy i wartości pieniężnych – są traktowane jako przychód wyłącznie pod warunkiem, że są „otrzymane”, co ma wskazywać na bezwzględnie - w odniesieniu do tego przychodu - wymagany realny charakter świadczenia. W odniesieniu do pieniędzy (wartości pieniężnych) owo skonkretyzowanie i przypisanie ich jako przychodu będącego podstawą opodatkowania jest możliwe bez elementu realnego, tj. wydania sumy podatnikowi. Natomiast - w odniesieniu do innych nieodpłatnych świadczeń - bez elementu realnego w postaci otrzymania korzyści przez pracownika, nie uzyskuje on przychodu. Tym bardziej, bez skonkretyzowanego i indywidualnie przypisanego świadczenia, brak podstaw do określenia jego wysokości.

W treści wniosku Wnioskodawca wskazał, że owoce stawiane będą w koszach, skrzyniach przed wejściem do hali produkcyjnej, w biurach oraz z salach konferencyjnych. Będą ogólnie dostępne. Nikt nie będzie otrzymywał jabłek bezpośrednio do ręki. Każdy może je jeść ile chce, ale również może ich nie jeść.

W rezultacie zatem wartość udostępnionych pracownikom jabłek nie będzie stanowiła przychodu dla tych osób. Przychód bowiem nie powstanie w sytuacji, gdy niemożliwym jest skonkretyzowanie odbiorcy świadczenia, jak również gdy nie można zindywidualizować wartości świadczenia przypadającego na konkretną osobę. Na Wnioskodawcy zatem nie będą ciążyć obowiązki płatnika z tytułu udostępnienia jabłek pracownikom.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.