IPPB2/4511-54/16-2/MG | Interpretacja indywidualna

1) Czy wartość świadczeń uzyskanych przez pracownika w ramach Programu outplacementu, realizowanego przez pracodawcę dobrowolnie, jako przychód ze stosunku pracy podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zarówno w sytuacji, gdy program outplacement jest realizowany w stosunku do jednego pracownika, jak i w stosunku do grupy zwalnianych pracowników, której liczba nie przekracza jednak ilości wymaganej do zakwalifikowania procesu zwolnień jako zwolnienia grupowego?2) Czy w przypadku, gdy w stosunku do niektórych pracowników całość programu outplacement albo niektóre jego etapy będą realizowane po rozwiązaniu umowy o pracę, wartość świadczeń zrealizowanych po rozwiązaniu umowy o pracę podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 118 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
IPPB2/4511-54/16-2/MGinterpretacja indywidualna
 1. były pracownik
 2. obowiązek płatnika
 3. pracodawca
 4. pracownik
 5. programy
 6. umowa o pracę
 7. usługi
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Obowiązek obliczania i poboru przez płatników zaliczek
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 stycznia 2016 r. (data wpływu 22 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa pracowników w programie outplacementu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa pracowników w programie outplacementu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Na skutek zmiany strategii Spółka zamierza wygaszać jeden z obszarów swojej działalności i w związku z tym przeprowadzić sukcesywną redukcję zatrudnienia i w okresie 4 lat zwolnić wszystkich pracowników, tj. 44 osoby, jednakże nie będą to zwolnienia grupowe. Zwolnienia będą przeprowadzane w Spółce w ten sposób, że stosunek pracy z jedną z osób został rozwiązany w miesiącu grudniu 2015 r., z jedną osobą zostanie rozwiązany w miesiącu styczniu 2016 r., a z pozostałymi w kolejnych 4 latach, tj. do 2019 r.

W związku z przeprowadzonymi przez Spółkę zwolnieniami, Spółka zamierza dobrowolnie realizować program outplacement dla zwalnianych pracowników, wobec czego Spółka zawarła z podmiotem zewnętrznym (Zleceniobiorcą) umowę, której przedmiotem jest wykonanie przez Zleceniobiorcę usługi doradczo-szkoleniowej, zwanej dalej Programem („Program”).

Niniejsza usługa polega na wsparciu pracowników wskazanych przez Zleceniodawcę w podwyższaniu kompetencji zawodowych i poszukiwaniu pracy, jest to tzw. program outplacement dla zwalnianych przez Spółkę pracowników. W ramach ww. usługi Zleceniobiorca realizować będzie Indywidualne Programy Kontynuacji Kariery, jak i Doradztwo Komunikacyjne. Na ww. Program składać się będzie szereg działań, których celem jest pomoc w podjęciu nowej pracy lub innej aktywności zawodowej przez zwalnianych pracowników, m.in. sesje indywidualne z coachem kariery, konsultantem rynku pracy, konsultantem ds. kontaktów z head-hunterem, wsparcie Job Development, dostęp do warsztatów i pracy zespołowej, dostęp do grup projektowych Job Search Work Team, dostęp do e-leamingu, doraźne konsultacje mailowe lub telefoniczne w trakcie trwania programu, materiały (w tym podręcznik kontynuacji kariery i 6-miesięczny office use), konsultacje prawne.

Udział w programie outplacement jest dla pracowników dobrowolny oraz nieodpłatny. Zamiarem Spółki jest zrealizowanie Programu outplacementu w okresach wypowiedzenia przysługujących pracownikom stosownie do przepisów Kodeksu pracy. Spółka nie może jednak wykluczyć, że w stosunku do niektórych pracowników całość programu albo niektóre ich etapy będą realizowane już po rozwiązaniu z pracownikiem umowy o pracę.

W świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 12 ust. 1) oraz istniejących interpretacji podatkowych, świadczenia uzyskane przez pracowników w ramach realizowanego przez pracodawcę programu outplacementu stanowią dla nich przychód ze stosunku pracy (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 sierpnia 2014 r., nr ILPB2/415-612/14-2/AJ oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2014 r., nr IPPB2/415-380/14-4/MG).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wartość świadczeń uzyskanych przez pracownika w ramach Programu outplacementu, realizowanego przez pracodawcę dobrowolnie, jako przychód ze stosunku pracy podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zarówno w sytuacji, gdy program outplacement jest realizowany w stosunku do jednego pracownika, jak i w stosunku do grupy zwalnianych pracowników, której liczba nie przekracza jednak ilości wymaganej do zakwalifikowania procesu zwolnień jako zwolnienia grupowego...
 2. Czy w przypadku, gdy w stosunku do niektórych pracowników całość programu outplacement albo niektóre jego etapy będą realizowane po rozwiązaniu umowy o pracę, wartość świadczeń zrealizowanych po rozwiązaniu umowy o pracę podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 118 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 1 ww. ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W świetle zatem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz istniejących interpretacji podatkowych, wartość świadczeń uzyskanych przez pracowników i byłych pracowników w ramach realizowanego przez pracodawcę programu outplacementu stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 sierpnia 2014 r., nr ILPB2/415-612/14-2/AJ oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2014 r., nr IPPB2/415-380/14-4/MG).

Zdaniem Wnioskodawcy w analizowanym przypadku wartość świadczeń uzyskanych przez pracowników lub byłych pracowników z programu outplacement podlega zwolnieniu z opodatkowania. Podstawę jego zastosowania, w zależności od statusu osoby otrzymującej świadczenie (tj. pracownik lub były pracownik), stanowi art. 21 ust. 1 pkt 90 lub pkt 118 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z pierwszego z powołanych przepisów wynika, że wolna od podatku jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego. W tym przypadku odrębnymi przepisami są postanowienia ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W konsekwencji tego typu świadczenia przyznane w ramach outplacementu przewidzianego w ww. ustawie korzystają z przedmiotowego zwolnienia na zasadach określonych w tym przepisie.

Z kolei, gdy świadczenie zostaje przyznane byłym już pracownikom do 6 miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy, w opinii organów podatkowych jego wartość będzie objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 118 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ten z kolei przepis zwalnia od podatku wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych z tytułu m.in. szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych otrzymanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wskazać bowiem należy, że outplacement to system łagodnych zwolnień, powiązanych z programem wsparcia dla pracowników poprzez poradnictwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia, a także pomoc w znalezieniu nowej pracy. W polskich realiach outplacement jest często utożsamiany z instytucją zwolnień monitorowanych, o których mowa w art. 70 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Powyższe rozumienie tejże instytucji stanowi jednak zawężanie jego rzeczywistego charakteru i zakresu wykorzystania. Faktycznie bowiem zakres usług składających się na outplacement zbieżny jest z zakresem usług rynku pracy, wskazanych w art. 35 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z którym usługi rynku pracy stanowią:

 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • organizacja szkoleń.

Szczegółowy zakres poszczególnych usług rynku pracy zawierają art. 36 i nast. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Skutki zaś programu outplacement po stronie pracowników zgodne są z celami wynikającymi z ww. ustawy (łagodzeniem skutków bezrobocia oraz aktywizacją zawodową) niezależnie od tego, jak wielu pracowników podlega zwolnieniom. Artykuł 70 ww. ustawy określa jedynie przypadki, w których zapewnienie usług rynku pracy w postaci programu jest obowiązkiem pracodawcy.

Natomiast przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są zaś bardzo elastyczne i skupiają się raczej na zapewnieniu wsparcia w poszukiwaniu pracy osobom zwolnionym niż na tym, jaki podmiot będzie te działania realizował i finansował. Nie stoją też one w ocenie Spółki na przeszkodzie zagwarantowaniu przez pracodawcę analogicznych świadczeń w szerszym zakresie, w szczególności w przypadku zwolnień mniejszej liczby pracowników we wskazanych w ustawie okresach. Zaznaczyć też należy, że z punktu widzenia charakteru przysporzenia po stronie pracowników - elementu kluczowego przy ocenie zakresu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych - świadczenia te są zbieżne z otrzymywanymi przez pracowników w przypadku prowadzenia przez pracodawcę zwolnień monitorowanych.

Wobec powyższego świadczenia uzyskane w ramach outplacementu jako świadczenia przyznane zgodnie z odrębnymi przepisami, tj. zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w przypadku, gdy są realizowane po rozwiązaniu stosunku pracy podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 118 ww. ustawy niezależnie od tego, czy dla pracodawcy ich zapewnienie jest obowiązkowe, czy też dobrowolne (zob. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 sierpnia 2014 r., nr ILPB2/415-612/14-2/AJ).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.