IPPB2/4511-391/16-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
PIT - w zakresie obowiązków płatnika z tytułu udziału uczestników (pracowników, i podwykonawców Spółki) w mitingu oraz imprezie żeglarskiej, mających charakter spotkań integracyjnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 maja 2016 r. (data wpływu 23 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu udziału uczestników (pracowników, i podwykonawców Spółki) w mitingu oraz imprezie żeglarskiej, mających charakter spotkań integracyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu udziału uczestników (pracowników, i podwykonawców Spółki) w mitingu oraz imprezie żeglarskiej, mających charakter spotkań integracyjnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest podatnikiem oferującym rozwiązania bazujące na innowacyjnych produktach i usługach w trzech sektorach: energetycznym, przemysłowym oraz infrastrukturalno-miejskim. W związku z bardzo dużą skalą prowadzonej działalności gospodarczej Spółka zatrudnia ponad 700 osób.

W ramach prowadzonej działalności spółka organizuje cyklicznie lub okazjonalnie spotkania lub imprezy integracyjne (dalej: Spotkania integracyjne). Udział w takim wydarzeniu mogą brać następujące osoby:

 • pracownicy Spółki,
 • podwykonawcy Spółki będący osobami fizycznymi, w tym w szczególności osoby wykonujące dla Spółki świadczenia na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (tzw. samozatrudnieni);

Powyższe osoby będą określane dalej łącznie jako Uczestnicy.

W ramach działalności prowadzonej przez Spółkę organizowane są w szczególności następujące Spotkania integracyjne:

Przypadek 1

Town Hall Meeting:

 • spotkanie jest organizowane 2-4 razy w roku, w ciągu dnia pracy, na ok. 2 godz.,
 • ma miejsce w hali magazynowej na terenie Spółki,
 • celem spotkania jest omówienie aktualnych tematów firmowych, realizowanej strategii biznesowej, planów, itp.,
 • w ramach spotkania dla pracowników i podwykonawców przewidziany jest drobny poczęstunek (tartinki, owoce, ciasteczka, woda mineralna) serwowany w formie bufetowej.

Przypadek 2

Regaty:

 • jest to wyjazdowa impreza żeglarska organizowana raz w roku (od czwartku wieczorem do maksymalnie niedzieli rano),
 • uczestnictwo w tej imprezie jest dobrowolne, musi być zaakceptowane przez kierownictwo danej jednostki organizacyjnej firmy, uczestniczą zgłaszane załogi oraz niewielka grupa kibiców,
 • najważniejszym elementem tej imprezy jest współzawodnictwo między działami oraz współpraca i integracja dzięki formule losowania składów załóg,
 • impreza ma wysokie znaczenie integracyjne i motywacyjne oraz pozwala jednocześnie na budowanie odpowiedniej kultury organizacyjnej,
 • w trakcie imprezy mają miejsce również krótkie spotkania motywacyjne z udziałem kierownictwa Spółki,
 • szczególną wartością jest możliwość nieformalnych spotkań z przedstawicielami wszystkich jednostek firmy i okazja do omawiania spraw biznesowych przekrojowo, w gronie różnych specjalistów,
 • Uczestnicy nocują (2-3 noclegów) w tym samym hotelu-bazie (w pokojach 1 - 2- lub 3-osobowych zgodnie z indywidualnymi ustaleniami),
 • Uczestnicy otrzymują koszulkę regatową,
 • Uczestnicy korzystają z oferowanych w trakcie imprezy posiłków serwowanych w formie bufetowej,
 • podczas wieczornych spotkań wspólnemu śpiewaniu szant towarzyszą zamówieni zewnętrzni muzycy (czasami soliści, czasami zespół),
 • zwycięzcy regat otrzymują symboliczne nagrody (statuetki, puchary, drobne nagrody rzeczowe - akcesoria rekreacyjno-sportowe, gry planszowe, skakanki, jo-jo, torby chłodzące na napoje).

Opisane powyżej Spotkania integracyjne są organizowane przez Spółkę z zamiarem realizacji określonych celów biznesowych Spółki, takich jak:

 • omówienie z pracownikami i podwykonawcami aktualnych tematów firmowych, realizowanej strategii biznesowej oraz planów Spółki na najbliższą przyszłość, itp.,
 • promowanie przez Spółkę wśród pracowników i podwykonawców tematów i zagadnień wpisujących się w aktualną strategię firmy (ekologia, innowacje, odpowiedzialność społeczna itd.),
 • propagowanie informacji firmowych, które Spółka chce rozpowszechnić wśród pracowników, oraz podwykonawców (w formie prezentacji multimedialnych, plakatów, wyświetlanych filmów, itp.),
 • integracja pracowników i podwykonawców oraz budowanie dobrych relacji pomiędzy nimi, które wpływają na zwiększenie ich zdolności i chęci do wzajemnej współpracy.
 • zaprezentowanie się kierownictwa firmy przed pracownikami i podwykonawcami - oficjalne wystąpienia członków zarządu oraz innych osób na stanowiskach kierowniczych.

Wszystkie powyższe cele biznesowe służą nadrzędnemu celowi Spółki w postaci budowania pozytywnego wizerunku Spółki w oczach pracowników i podwykonawców. Takie działanie w powiązaniu z efektem integracji pomiędzy pracownikami i podwykonawcami, pozytywnie wpływa na jakość wykonywanej pracy przez pracowników i podwykonawców.

Koszt realizowanych Spotkań integracyjnych jest oparty na kalkulacji spodziewanej liczby osób i wyliczonym koszcie uczestnictwa takiej jednej osoby. Przyjęte założenie w zakresie określonej liczby uczestników zawsze różni się od faktycznej liczby osób uczestniczących - uczestnicy, którzy potwierdzili swoją obecność nie zawsze finalnie uczestniczą, pojawiają się czasami natomiast tacy, którzy nie potwierdzili uczestnictwa, ale zmienili zdanie w ostatnie chwili.

Spółka nie ma możliwości ustalenia, w jakim zakresie określony pracownik lub podwykonawca skorzystał z danego Spotkania integracyjnego. Ze względu bowiem na otwartą formę dostępności Spotkań integracyjnych, Spółka nie posiada wiedzy na temat:

 • ostatecznej liczby Uczestników danego Spotkania integracyjnego - w praktyce, lista osób zaproszonych lub osób, które potwierdziły swój udział w Spotkaniu integracyjnym różni się od liczby osób rzeczywiście uczestniczących w spotkaniu (wynika to np. z przyczyn losowych),
 • zakresu, w jakim dany Uczestnik skorzystał z oferowanych atrakcji w ramach danego Spotkania integracyjnego, np. nie wiadomo ile posiłków skonsumowała dana osoba, w jakich atrakcjach dokładnie brała udział,
 • ilości i rodzaju otrzymanych upominków przez Uczestników - drobne upominki wydawane podczas Spotkań integracyjnych, są przekazywane masowo i nie jest prowadzona ewidencja imienna takich wydań, w praktyce więc Spółka nie posiada wiedzy na temat tego, kto dokładnie otrzymał jaki upominek,

Jednocześnie Spółka pragnie wskazać, iż

 • wszelkie upominki i nagrody dla zwycięzców konkursów mają wartość symboliczną, pamiątkową,
 • sfinansowanie przyjazdu oraz zakwaterowania pracownikom i podwykonawcom przyjeżdżającym z innych miejscowości służy wyłącznie umożliwieniu tym Uczestnikom przyjazdu na Spotkanie integracyjne bez ponoszenia przez nich dodatkowych kosztów z tym związanych, w przypadku braku zapewnienia takich świadczeń istnieje wysokie ryzyko, że żaden Uczestnik z biur regionalnych nie przyjechałby.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie(a).

 1. Czy w związku z udziałem pracowników oraz podwykonawców Spółki w Spotkaniu integracyjnym opisanym w Przypadku nr 1 (Town Hall Meeting) powstanie u tych Uczestników przychód podatkowy z tytułu otrzymanego nieodpłatnego świadczenia...
 2. Czy w związku z udziałem pracowników oraz podwykonawców Spółki w Spotkaniu integracyjnym opisanym w Przypadku nr 2 (Regaty) powstanie u tych Uczestników przychód podatkowy z tytułu otrzymanego nieodpłatnego świadczenia...

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. W związku z udziałem pracowników oraz podwykonawców Spółki w Spotkaniu integracyjnym opisanym w Przypadku nr 1 Town Hall Meeting nie powstanie u tych Uczestników przychód podatkowy z tytułu otrzymanego nieodpłatnego świadczenia...
 2. W związku z udziałem pracowników oraz podwykonawców Spółki w Spotkaniu integracyjnym opisanym w Przypadku nr 2 Regaty nie powstanie u tych Uczestników przychód podatkowy z tytułu otrzymanego nieodpłatnego świadczenia...

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT w przypadku uzyskania przez Uczestnika Spotkania integracyjnego przychodu podatkowego z tytułu otrzymanego nieodpłatnego świadczenia, po stronie Spółki może pojawić się obowiązek wystawienia określonej informacji podatkowej (PIT-8C). W konsekwencji, w celu rozstrzygnięcia, czy Spółka jest zobowiązana do spełnienia obowiązku wystawienia informacji podatkowej, niezbędne jest ustalenie, czy w związku z udziałem Uczestników w Spotkaniu integracyjnym po ich stronie powstaje przychód podatkowy z tytułu otrzymanego nieodpłatnego świadczenia.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody (w tym ze stosunku pracy), z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy PIT, przychodami są, z określonymi wyjątkami, otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy PIT, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Natomiast stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy PIT, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Przepisy ustawy PIT nie zawierają definicji nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy PIT. Rozumienie tego pojęcia zostało jednak wypracowane w orzecznictwie sądowym.

Naczelny Sąd Administracyjny, w uchwale z dnia 18 listopada 2002 r. (FSP 9/02, ONSA 2003, nr 2, poz. 47) oraz w uchwale z dnia 16 października 2006 r. (sygn. akt FSP 1/06 ONSA i WSA 2006, nr 12, poz. 153), na gruncie ustawy o podatku dochodowych od osób prawnych ustalił, iż pojęcie „nieodpłatne świadczenie” obejmuje wszystkie zdarzenia prawne i uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i gospodarcze, których następstwem jest w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku danej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Następnie NSA w uchwale z dnia 24 maja 2010 r. (sygn. akt II FPS 1/10) oraz w uchwale z dnia 24 października 2011 r., (sygn. akt II FPS 7/10) potwierdził, iż stanowisko wypracowane w tym zakresie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma również zastosowanie do podatku dochodowego od osób fizycznych, w stosunku do sytuacji wynikających z art. 11 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 1 tej ustawy.

W świetle powyższego należy uznać, iż art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bezwzględnie wskazuje na to, że w celu traktowania pieniędzy oraz wartości pieniężnych jako przychód, wystarczy by zostały one postawione do dyspozycji podatnika. Natomiast w przypadku świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, mogą być one uznane za przychód jedynie po faktycznym oraz rzeczywistym otrzymaniu tych świadczeń przez podatnika. Zatem przepis ten bezwzględnie warunkuje możliwość uznania za przychód wartości nieodpłatnego świadczenia otrzymaniem tego świadczenia. Inaczej mówiąc, w przypadku świadczeń nieodpłatnych opodatkowaniu może podlegać tylko przychód rzeczywiście otrzymany, a nie możliwy do otrzymania (wartość otrzymanego świadczenia, a nie możliwość skorzystania z świadczenia).

W konsekwencji, nie wystarczy samo umożliwienie pracownikowi lub podwykonawcy, udziału w Spotkaniu integracyjnym, aby można było mówić o nieodpłatnym świadczeniu, gdyż przychód powstanie dopiero wówczas, gdy dany Uczestnik faktycznie skorzysta z poszczególnych świadczeń oferowanych podczas imprezy. Aby więc można było mówić o powstaniu przychodu po stronie Uczestnika, musiałoby istnieć potwierdzenie, że konkretne świadczenie postawione do dyspozycji tego Uczestnika zostało przez niego faktycznie otrzymane (skonsumowane).

Powyższe potwierdzają wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2013 r. (sygn. akt II FSK 1256/11), z dnia 20 lutego 2013 r. (sygn. akt FSK 1256/11), z dnia 24 kwietnia 2013 r. (sygn. akt II FSK 1828/11), gdzie NSA stwierdził, iż tylko indywidualnie wydane towary lub udzielone pracownikom usługi w naturze lub bezpłatnie przez pracodawcę mogą być przychodem opodatkowanym. Nie ma możliwości ustalenia przychodu i opodatkowania go w sytuacji, gdy bezpłatne towary lub usługi od pracodawcy są jedynie postawione do dyspozycji pracownika.

Tym samym, warunkiem objęcia nieodpłatnego świadczenia podatkiem dochodowym jest realny charakter przysporzenia. Bez elementu realnego w postaci otrzymania korzyści przez pracownika nie uzyskuje on przychodu, ponieważ nie występuje wówczas zdarzenie, z którym ustawa wiąże powstanie obowiązku podatkowego.

W ocenie Wnioskodawcy, orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące definicji „nieodpłatnego świadczenia” potwierdza, że z tytułu udziału w Spotkaniach integracyjnych Uczestnicy nie uzyskują przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Spółka bowiem nie jest i nie będzie w stanie ustalić, jakie świadczenia oraz o jakiej wartości otrzymają poszczególni Uczestnicy, którzy biorą udział w Spotkaniach integracyjnych.

Kwestia rozumienia pojęcia „innych nieodpłatnych świadczeń” była przedmiotem analizy Trybunału Konstytucyjnego. W wyroku z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13), Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął ostatecznie jak należy rozumieć pojęcie „nieodpłatnego świadczenia” i uznał, że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które;

 • po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
 • po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
 • po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, obiektywne kryterium - wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści) - nie jest natomiast spełnione, gdy pracodawca proponuje pracownikom udział w spotkaniach integracyjnych czy szkoleniowych, choćby organizowanych poza miejscem pracy (imprezy wyjazdowe). W tym przypadku, nawet jeśli pracownik uczestniczy w spotkaniu (konferencji, szkoleniu) dobrowolnie, po jego stronie nie pojawia się korzyść, choćby w postaci zaoszczędzenia wydatku.

W świetle powyższego - mimo bardzo szerokiego ujęcia w art. 12 ust. 1 ustawy PIT przychodów ze stosunku pracy - nie każde świadczenie spełnione przez pracodawcę na rzecz pracownika rodzi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to w szczególności świadczeń, których nie można uznać za przychód w rozumieniu ustawy PIT, np. z tytułu zaoferowania pracownikowi przez pracodawcę udziału w spotkaniu integracyjnym (w tym o charakterze sportowo - rekreacyjnym) lub wzięcie w nim udziału.

Odnosząc powyższe do stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku oraz wobec jednoznacznego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego wyrażonego w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r. uznać należy, że udział pracowników i podwykonawców Spółki(Uczestnicy) w Spotkaniach integracyjnych wskazanych w Przypadku 1 - 2 nie będzie rodził po ich stronie przychodu w rozumieniu ustawy PIT.

Przemawiają za tym poniższe argumenty:

 1. nie jest spełniony drugi z warunków wskazanych przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku K 7/13, mówiący, że świadczenie musi być spełnione w interesie Uczestnika Spotkania integracyjnego (a nie w interesie Spółki) i przynosić uczestnikowi korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść;
 2. nie jest spełniony trzeci z warunków wskazanych przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku K 7/13 mówiący, że uzyskana przez Uczestnika Spotkania integracyjnego korzyść musi być wymierna i przypisana indywidualnemu Uczestnikowi (nie może być dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Ad.1

Opisane w stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym Spotkania integracyjne są organizowane w celu realizacji określonych celów biznesowych Spółki, takich jak:

 • omówienie z pracownikami i podwykonawcami aktualnych tematów firmowych, realizowanej strategii biznesowej oraz planów Spółki na najbliższą przyszłość, itp.,
 • promowanie przez Spółkę wśród pracowników i podwykonawców tematów i zagadnień wpisujących się w aktualną strategię firmy (ekologia, innowacje, odpowiedzialność społeczna itd.),
 • propagowanie informacji firmowych, które Spółka chce rozpowszechnić wśród pracowników i podwykonawców (w formie prezentacji multimedialnych, plakatów, wyświetlanych filmów, itp.),
 • integracja |pracowników oraz podwykonawców i budowanie dobrych relacji pomiędzy nimi, co wpływa na zwiększenie ich zdolności i chęci do wzajemnej współpracy,
 • zaprezentowanie się kierownictwa firmy przed pracownikami i podwykonawcami - oficjalne wystąpienia członków zarządu oraz innych osób na stanowiskach kierowniczych.

Wszystkie powyższe cele biznesowe służą nadrzędnemu celowi Spółki w postaci budowania pozytywnego wizerunku Spółki w oczach pracowników i podwykonawców. Takie działanie w powiązaniu z efektem indywidualnej integracji pomiędzy pracownikami i podwykonawcami, pozytywnie wpływa na jakość wykonywanej pracy przez pracowników i podwykonawców, zmniejsza chęć pracowników i podwykonawców do zmiany pracodawcy (na inną firmę). W konsekwencji, należy uznać, iż Spotkania integracyjne nie są realizowane w interesie Uczestników.

Niezależnie od powyższego, nie można również uznać, iż ewentualne świadczenia realizowane przez Spółkę w ramach organizacji Spotkań integracyjnych przynoszą Uczestnikom korzyść w postaci powiększenia ich aktywów lub uniknięcia przez nich wydatku, który musieliby ponieść. Nie można bowiem zakładać, że gdyby Spółka nie zorganizowała Spotkania integracyjnego, Uczestnik wydałby własne środki finansowe na uczestnictwo w takim samym przedsięwzięciu. Za takie powiększenie aktywów nie można również uznać w szczególności:

 • drobnych upominków jakie dostają Uczestnicy, czy też nagród za wygrane w organizowanych zawodach lub konkursach - wszystkie wręczane nagrody oraz wydawane upominki dla zwycięzców konkursów mają wyłącznie wartość symboliczną lub pamiątkową i, tym samym, nie powiększają w sposób rzeczywisty majątku Uczestnika,
 • sfinansowania przyjazdu oraz zakwaterowania Uczestnikom przyjeżdżającym z innych miejscowości - sfinansowanie tych wydatków służy wyłącznie umożliwieniu tym Uczestnikom przyjazdu na Spotkanie integracyjne, bez ponoszenia przez nich dodatkowych kosztów z tym związanych, w przypadku braku zapewnienia takich świadczeń istnieje wysokie ryzyko, że żaden taki Uczestnik nie przyjechałby (np. pracownik z biura regionalnego).

W świetle powyższego nie ulega wątpliwości, że świadczenia realizowane przez Spółkę w ramach Spotkań integracyjnych:

 • nie są spełniane w interesie Uczestnika takiego spotkania i
 • nie przynoszą Uczestnikowi korzyści w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść.

Ad. 2

Jak zostało wskazane w stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym, koszt realizowanych Spotkań integracyjnych jest oparty na kalkulacji spodziewanej liczby osób i wyliczonym koszcie uczestnictwa takiej jednej osoby. Przyjęte założenie w zakresie określonej liczby uczestników zawsze różni się od faktycznej liczby osób uczestniczących - uczestnicy, którzy potwierdzili swoją obecność nie zawsze finalnie uczestniczą, pojawiają się czasami natomiast tacy, którzy nie potwierdzili uczestnictwa, ale zmienili zdanie w ostatniej chwili.

Spółka nie ma możliwości ustalenia, w jakim zakresie określony pracownik lub podwykonawca skorzystał z danego Spotkania integracyjnego. Ze względu bowiem na otwartą formę dostępności spotkań integracyjnych, Spółka nie posiada wiedzy na temat:

 • ostatecznej liczby Uczestników danego Spotkania integracyjnego - w praktyce, lista osób zaproszonych lub osób, które potwierdziły swój udział w Spotkaniu integracyjnym różni się od liczby osób rzeczywiście uczestniczących w tym Spotkaniu (wynika to np. z przyczyn losowych),
 • zakresu, w jakim dany Uczestnik skorzystał z oferowanych atrakcji w ramach danego Spotkania integracyjnego, np. nie wiadomo ile posiłków skonsumowała dana osoba, w jakich atrakcjach brała udział,
 • komu i w jakiej ilości zostały wydane drobne upominki - drobne upominki wydawane podczas Spotkań integracyjnych są przekazywane masowo i nie jest prowadzona ewidencja imienna takich wydań, w praktyce więc Spółka nie posiada wiedzy na temat tego, kto dokładnie otrzymał jaki upominek, kto zrezygnował z pobrania upominku oraz kto wziął więcej niż jeden upominek.

W świetle powyższego nie ulega wątpliwości, że nie można obiektywnie określić, w jakim stopniu dany Uczestnik skorzystał z udziału w danym Spotkaniu integracyjnym i jaką korzyść uzyskał z tego tytułu.

Podsumowując, w związku z udziałem pracowników oraz podwykonawców w Spotkaniach integracyjnych nie powstanie u tych Uczestników przychód podatkowy z tytułu otrzymanego nieodpłatnego świadczenia.

Przedstawione przez Spółkę stanowisko znajduje potwierdzenie w jednolitej linii interpretacyjnej organów podatkowych (w tym praktyce Ministra Finansów, który uchyla z urzędu negatywne interpretacje w przedmiotowym zakresie). Przykładem mogą być tutaj:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 13.01.2016 r. (sygn. IPTPB1/4511-709/15-2/RK),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23.09.2015 r. (sygn. ILPB1/4511-1-870/15-4/TW),
 • interpretacja Ministra Finansów zmieniająca interpretację indywidualną z dnia 11.01.2016 r. (sygn. DD3.8222.2.357.2015.CRS),
 • interpretacja Ministra Finansów zmieniająca interpretację indywidualną z dnia 04.09.2015 r.(sygn. DD3.8222.2.347.2015.MCA),
 • interpretacja Ministra Finansów zmieniająca interpretację indywidualną z dnia 04.08.2015 r. (sygn. DD3.8222.2.303.2015.CRS).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych oraz przywołanych wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego - wskazać należy, że orzeczenia te dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, jak również powołane wyroki dotyczą konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.