IPPB2/4511-389/16-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie obowiązków płatnika z tytułu udziału uczestników (pracowników, podwykonawców i przedstawicieli kontrahentów i partnerów biznesowych) w imprezach okolicznościowych organizowanych przez Spółkę mających charakter spotkań integracyjnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 maja 2016 r. (data wpływu 23 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu udziału uczestników (pracowników, podwykonawców i przedstawicieli kontrahentów i partnerów biznesowych) w imprezach okolicznościowych organizowanych przez Spółkę mających charakter spotkań integracyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu udziału uczestników (pracowników, podwykonawców i przedstawicieli kontrahentów i partnerów biznesowych) w imprezach okolicznościowych organizowanych przez Spółkę mających charakter spotkań integracyjnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest podatnikiem oferującym rozwiązania bazujące na innowacyjnych produktach i usługach w trzech sektorach: energetycznym, przemysłowym oraz infrastrukturalno-miejskim. W związku z bardzo dużą skalą prowadzonej działalności gospodarczej Spółka zatrudnia ponad 700 osób.

W ramach prowadzonej działalności spółka organizuje cyklicznie lub okazjonalnie spotkania lub imprezy integracyjne (dalej: Spotkania integracyjne). Udział w takim wydarzeniu mogą brać następujące osoby:

 • pracownicy Spółki,
 • podwykonawcy Spółki będący osobami fizycznymi, w tym w szczególności osoby wykonujące dla Spółki świadczenia na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (tzw. samozatrudnieni);
 • przedstawiciele kontrahentów i partnerów biznesowych Spółki.

Powyższe osoby będą określane dalej łącznie jako Uczestnicy.

W ramach działalności prowadzonej przez Spółkę organizowane są w szczególności następujące Spotkania integracyjne:

Przypadek 1

Oktoberfest:

 • biesiada piwna wzorowana na monachijskiej imprezie, organizowana raz w roku (piątek lub czwartek po południu, ok. 5-6 godzin),
 • uczestniczą zaproszeni imiennie przedstawiciele kontrahentów i partnerów biznesowych firmy Spółki oraz opiekujący się nimi pracownicy,
 • najważniejszą wartością imprezy jest budowanie relacji z klientami w warunkach swobodnej, nieformalnej rozmowy,
 • impreza służy także przekazywaniu treści ważnych dla wizerunku firmy (poprzez wystąpienia kierownictwa, prezentacje ogólne na temat osiągnięć firmy, jak również szczegółowe dot. rozwiązań firmy np. dla przemysłu browarniczego),
 • przez ostatnich kilka lat impreza odbywa się w hali magazynowej w pomieszczeniach firmy, hala jest doposażona w niezbędną infrastrukturę techniczną i dekorację w celu stworzenia odpowiednich warunków,
 • wszystkim uczestnikom oferowany jest catering (bufety) oraz różne rodzaje piwa, zgodnie z formułą imprezy,
 • biesiadzie towarzyszy okolicznościowa muzyka (czasami na żywo, czasami odtwarzana elektronicznie)
 • uczestnicy otrzymują drobny okolicznościowy upominek (kufel do piwa z okolicznościowym grawerunkiem, zestaw podkładek pod piwo ze specjalnie zaprojektowaną grafiką firmową, torba chłodząca/etui na butelki z piwem itd.).
 • z uwagi, że okolicznościowy upominek jest wręczany powszechnie, bez żadnej dodatkowej ewidencji, nie ma praktycznej możliwości ustalenia, kto go otrzymał, kto nie otrzymał (zrezygnował z pobrania upominku), a kto ewentualnie wziął więcej niż jeden (takie trzy przypadki mogą mieć miejsce w praktyce).

Przypadek 2

Imprezy typu okolicznościowa gala - z okazji jubileuszu, wizyty gościa z centrali Spółki, ważnego wydarzenia w historii firmy (np. połączenia z inną itd.):

 • uczestniczą zaproszeni imiennie przedstawicie klientów i partnerów biznesowych firmy (czasami z osobami towarzyszącymi) oraz opiekujący się nimi pracownicy,
 • impreza służy do komunikowania okolicznościowych informacji (wystąpienia kierownictwa firmy),
 • częścią imprezy jest prezentacja oferty firmy w mniej lub bardziej dosłownej formie (eksponaty i różne formy prezentacji multimedialnej), jest ona także okazją do spotkań i rozmów, do budowania relacji z klientami,
 • imprezom towarzyszy poczęstunek (w formie eleganckiej, ale bufetowej),
 • nieodłącznym elementem gali jest odpowiedni do okazji program artystyczno-rozrywkowy w postaci występu pasujących do konwencji artystów,
 • goście zazwyczaj otrzymują okolicznościowy drobny upominek (książki dobrane tematycznie, drobne przedmioty rękodzieła, drobna elektronika użytkowa typu USB z nagraną prezentacją, lampka do USB itd.).
 • z uwagi że okolicznościowy upominek jest wręczany powszechnie, bez żadnej dodatkowej ewidencji, nie ma praktycznej możliwości ustalenia, kto go otrzymał, kto nie otrzymał (zrezygnował z pobrania upominku), a kto ewentualnie wziął więcej niż jeden (takie trzy przypadki mogą mieć miejsce w praktyce).

Opisane powyżej Spotkania integracyjne są organizowane przez Spółkę z zamiarem realizacji określonych celów biznesowych Spółki, takich jak:

 • prezentacja oferty firmy w mniej lub bardziej dosłownej formie (eksponaty i różne formy prezentacji multimedialnej) kontrahentom oraz partnerom biznesowym Spółki
 • umożliwienie pracownikom oraz podwykonawcom warunków do nieformalnych spotkań i rozmów, do budowania relacji z klientami,
 • propagowanie informacji firmowych, które Spółka chce rozpowszechnić wśród kontrahentów oraz partnerów biznesowych,
 • integracja pracowników oraz podwykonawców opiekujących się określonymi kontrahentami lub partnerami biznesowymi oraz budowanie dobrych relacji pomiędzy nimi, które finalnie wpływają na zwiększenie ich zdolności i chęci do wzajemnej współpracy i, w konsekwencji, zwiększenie sprzedaży produktów Spółki na rynku,
 • zaprezentowanie się kierownictwa firmy przed kontrahentami i partnerami biznesowymi Spółki - oficjalne wystąpienia członków zarządu oraz innych osób na stanowiskach kierowniczych.

Wszystkie powyższe cele biznesowe służą nadrzędnemu celowi Spółki w postaci budowania pozytywnego wizerunku Spółki w oczach kontrahentów i partnerów biznesowych Spółki. Takie działanie w powiązaniu z efektem indywidualnej integracji pomiędzy pracownikami oraz podwykonawcami a kontrahentami i partnerami biznesowymi, pozytywnie wpływa na rozwój działalności Spółki i sprzedaż produktów Spółki.

Koszt realizowanych Spotkań integracyjnych jest oparty na kalkulacji spodziewanej liczby osób i wyliczonym koszcie uczestnictwa takiej jednej osoby. Przyjęte założenie w zakresie określonej liczby uczestników zawsze różni się od faktycznej liczby osób uczestniczących - uczestnicy, którzy potwierdzili swoją obecność nie zawsze finalnie uczestniczą, pojawiają się czasami natomiast tacy, którzy nie potwierdzili uczestnictwa, ale zmienili zdanie w ostatnie chwili.

Spółka nie ma możliwości ustalenia, w jakim zakresie określony Uczestnik skorzystał z danego Spotkania integracyjnego. Ze względu bowiem na otwartą formę dostępności Spotkań integracyjnych, Spółka nie posiada wiedzy na temat:

 • ostatecznej liczby Uczestników danego Spotkania integracyjnego - w praktyce, lista osób zaproszonych lub osób, które potwierdziły swój udział w Spotkaniu integracyjnym różni się od liczby osób rzeczywiście uczestniczących w spotkaniu (wynika to np. z przyczyn losowych),
 • zakresu, w jakim dany Uczestnik skorzystał z oferowanych atrakcji w ramach danego Spotkania integracyjnego, np. nie wiadomo ile posiłków skonsumowała dana osoba, w jakich atrakcjach dokładnie brała udział,
 • ilości i rodzaju otrzymanych upominków przez Uczestników - drobne upominki wydawane podczas Spotkań integracyjnych, są przekazywane masowo i nie jest prowadzona ewidencja imienna takich wydań, w praktyce więc Spółka nie posiada wiedzy na temat tego, kto dokładnie otrzymał jaki upominek,

Jednocześnie Spółka pragnie wskazać, iż

 • wszelkie upominki mają wartość symboliczną, pamiątkową
 • sfinansowanie przyjazdu oraz zakwaterowania pracownikom lub podwykonawcom i podwykonawcom przyjeżdżającym z innych miejscowości służy wyłącznie umożliwieniu tym Uczestnikom przyjazdu na Spotkanie integracyjne bez ponoszenia przez nich dodatkowych kosztów z tym związanych, w przypadku braku zapewnienia takich świadczeń istnieje wysokie ryzyko, że żaden Uczestnik z biur regionalnych nie przyjechałby.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w związku z udziałem pracowników i podwykonawców Spółki oraz kontrahentów i partnerów biznesowych Spółki w Spotkaniu integracyjnym opisanym w Przypadku nr 1 (Oktoberfest) powstanie u tych Uczestników przychód podatkowy z tytułu otrzymanego nieodpłatnego świadczenia...
 2. Czy w związku z udziałem pracowników i podwykonawców Spółki oraz kontrahentów i partnerów biznesowych Spółki w Spotkaniu integracyjnym opisanym w Przypadku nr 2 (impreza okolicznościowa) powstanie u tych Uczestników przychód podatkowy z tytułu otrzymanego nieodpłatnego świadczenia...

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. W związku z udziałem pracowników i podwykonawców Spółki oraz kontrahentów i partnerów biznesowych Spółki w Spotkaniu integracyjnym opisanym w Przypadku nr 1 (Oktoberfest) nie powstanie u tych Uczestników przychód podatkowy z tytułu otrzymanego nieodpłatnego świadczenia...
 2. Czy w związku z udziałem pracowników i podwykonawców Spółki oraz kontrahentów i partnerów biznesowych Spółki w Spotkaniu integracyjnym opisanym w Przypadku nr 2 (impreza okolicznościowa) nie powstanie u tych Uczestników przychód podatkowy z tytułu otrzymanego nieodpłatnego świadczenia...

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT w przypadku uzyskania przez Uczestnika Spotkania integracyjnego przychodu podatkowego z tytułu otrzymanego nieodpłatnego świadczenia, po stronie Spółki może pojawić się obowiązek wystawienia określonej informacji podatkowej (PIT-8C). W konsekwencji, w celu rozstrzygnięcia, czy Spółka jest zobowiązana do spełnienia obowiązku wystawienia informacji podatkowej, niezbędne jest ustalenie, czy w związku z udziałem Uczestników w Spotkaniu integracyjnym po ich stronie powstaje przychód podatkowy z tytułu otrzymanego nieodpłatnego świadczenia.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody (w tym ze stosunku pracy), z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy PIT, przychodami są, z określonymi wyjątkami, otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy PIT, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Natomiast stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy PIT, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Przepisy ustawy PIT nie zawierają definicji nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy PIT. Rozumienie tego pojęcia zostało jednak wypracowane w orzecznictwie sądowym.

Naczelny Sąd Administracyjny, w uchwale z dnia 18 listopada 2002 r. (FSP 9/02, ONSA 2003, nr 2, poz. 47) oraz w uchwale z dnia 16 października 2006 r. (sygn. akt FSP 1/06 ONSA i WSA 2006, nr 12, poz. 153), na gruncie ustawy o podatku dochodowych od osób prawnych ustalił, iż pojęcie „nieodpłatne świadczenie” obejmuje wszystkie zdarzenia prawne i uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i gospodarcze, których następstwem jest w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku danej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Następnie NSA w uchwale z dnia 24 maja 2010 r. (sygn. akt II FPS 1/10) oraz w uchwale z dnia 24 października 2011 r., (sygn. akt II FPS 7/10) potwierdził, iż stanowisko wypracowane w tym zakresie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma również zastosowanie do podatku dochodowego od osób fizycznych, w stosunku do sytuacji wynikających z art. 11 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 1 tej ustawy.

W świetle powyższego należy uznać, iż art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bezwzględnie wskazuje na to, że w celu traktowania pieniędzy oraz wartości pieniężnych jako przychód, wystarczy by zostały one postawione do dyspozycji podatnika. Natomiast w przypadku świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, mogą być one uznane za przychód jedynie po faktycznym oraz rzeczywistym otrzymaniu tych świadczeń przez podatnika. Zatem przepis ten bezwzględnie warunkuje możliwość uznania za przychód wartości nieodpłatnego świadczenia otrzymaniem tego świadczenia. Inaczej mówiąc, w przypadku świadczeń nieodpłatnych opodatkowaniu może podlegać tylko przychód rzeczywiście otrzymany, a nie możliwy do otrzymania (wartość otrzymanego świadczenia, a nie możliwość skorzystania z świadczenia).

W konsekwencji, nie wystarczy samo umożliwienie pracownikowi, podwykonawcy, kontrahentowi lub partnerowi biznesowemu Spółki udziału w Spotkaniu integracyjnym, aby można było mówić o nieodpłatnym świadczeniu, gdyż przychód powstanie dopiero wówczas, gdy dany Uczestnik faktycznie skorzysta z poszczególnych świadczeń oferowanych podczas imprezy. Aby więc można było mówić o powstaniu przychodu po stronie Uczestnika, musiałoby istnieć potwierdzenie, że konkretne świadczenie postawione do dyspozycji tego Uczestnika zostało przez niego faktycznie otrzymane (skonsumowane).

Powyższe potwierdzają wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2013 r. (sygn. akt II FSK 1256/11), z dnia 20 lutego 2013 r. (sygn. akt FSK 1256/11), z dnia 24 kwietnia 2013 r. (sygn. akt II FSK 1828/11), gdzie NSA stwierdził, iż tylko indywidualnie wydane towary lub udzielone pracownikom usługi w naturze lub bezpłatnie przez pracodawcę mogą być przychodem opodatkowanym. Nie ma możliwości ustalenia przychodu i opodatkowania go w sytuacji, gdy bezpłatne towary lub usługi od pracodawcy są jedynie postawione do dyspozycji pracownika.

Tym samym, warunkiem objęcia nieodpłatnego świadczenia podatkiem dochodowym jest realny charakter przysporzenia. Bez elementu realnego w postaci otrzymania korzyści przez pracownika nie uzyskuje on przychodu, ponieważ nie występuje wówczas zdarzenie, z którym ustawa wiąże powstanie obowiązku podatkowego.

W ocenie Wnioskodawcy, orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące definicji „nieodpłatnego świadczenia” potwierdza, że z tytułu udziału w Spotkaniach integracyjnych Uczestnicy nie uzyskują przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Spółka bowiem nie jest i nie będzie w stanie ustalić, jakie świadczenia oraz o jakiej wartości otrzymają poszczególni Uczestnicy, którzy biorą udział w Spotkaniach integracyjnych.

Kwestia rozumienia pojęcia „innych nieodpłatnych świadczeń” była przedmiotem analizy Trybunału Konstytucyjnego. W wyroku z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13), Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął ostatecznie jak należy rozumieć pojęcie „nieodpłatnego świadczenia” i uznał, że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które;

 • po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
 • po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
 • po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, obiektywne kryterium - wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści) - nie jest natomiast spełnione, gdy pracodawca proponuje pracownikom udział w spotkaniach integracyjnych czy szkoleniowych, choćby organizowanych poza miejscem pracy (imprezy wyjazdowe). W tym przypadku, nawet jeśli pracownik uczestniczy w spotkaniu (konferencji, szkoleniu) dobrowolnie, po jego stronie nie pojawia się korzyść, choćby w postaci zaoszczędzenia wydatku.

W świetle powyższego - mimo bardzo szerokiego ujęcia w art. 12 ust. 1 ustawy PIT przychodów ze stosunku pracy - nie każde świadczenie spełnione przez pracodawcę na rzecz pracownika rodzi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to w szczególności świadczeń, których nie można uznać za przychód w rozumieniu ustawy PIT, np. z tytułu zaoferowania pracownikowi przez pracodawcę udziału w spotkaniu integracyjnym (w tym o charakterze sportowo- rekreacyjnym) lub wzięcie w nim udziału.

Odnosząc powyższe do stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku oraz wobec jednoznacznego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego wyrażonego w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r. uznać należy, że udział pracowników, podwykonawców, kontrahentów i partnerów biznesowych Spółki w Spotkaniach integracyjnych wskazanych w Przypadku 1 nie będzie rodził po ich stronie przychodu w rozumieniu ustawy PIT.

Przemawiają za tym poniższe argumenty:

 1. nie jest spełniony drugi z warunków wskazanych przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku K 7/13, mówiący, że świadczenie musi być spełnione w interesie Uczestnika Spotkania integracyjnego (a nie w interesie Spółki) i przynosić uczestnikowi korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść;
 2. nie jest spełniony trzeci z warunków wskazanych przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku K 7/13 mówiący, że uzyskana przez Uczestnika Spotkania integracyjnego korzyść musi być wymierna i przypisana indywidualnemu Uczestnikowi (nie może być dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Ad.1

Opisane w stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym Spotkania integracyjne są organizowane w celu realizacji określonych celów biznesowych Spółki, takich jak:

 • umożliwienie pracownikom oraz podwykonawcom warunków do nieformalnych spotkań i rozmów, do budowania relacji z klientami,
 • propagowanie informacji firmowych, które Spółka chce rozpowszechnić wśród kontrahentów oraz partnerów biznesowych,
 • integracja pracowników oraz podwykonawców opiekujących się określonymi kontrahentami lub parterami biznesowymi oraz budowanie dobrych relacji pomiędzy nimi, które finalnie wpływają na zwiększenie ich zdolności i chęci do wzajemnej współpracy oraz zwiększenie sprzedaży produktów Spółki na rynku,
 • zaprezentowanie się kierownictwa firmy przed kontrahentami i partnerami biznesowymi Spółki - oficjalne wystąpienia członków zarządu oraz innych osób na stanowiskach kierowniczych.

Wszystkie powyższe cele biznesowe służą nadrzędnemu celowi Spółki w postaci budowania pozytywnego wizerunku Spółki w oczach kontrahentów i partnerów biznesowych Spółki. Takie działanie w powiązaniu z efektem indywidualnej integracji pomiędzy pracownikami oraz podwykonawcami a kontrahentami i partnerami biznesowymi Spółki, pozytywnie wpływa na rozwój działalności Spółki i sprzedaż produktów Wnioskodawcy.

Niezależnie od powyższego, nie można również uznać, iż ewentualne świadczenia realizowane przez Spółkę w ramach organizacji Spotkań integracyjnych przynoszą Uczestnikom korzyść w postaci powiększenia ich aktywów lub uniknięcia przez nich wydatku, który musieliby ponieść. Nie można bowiem zakładać, że gdyby Spółka nie zorganizowała Spotkania integracyjnego, Uczestnik wydałby własne środki finansowe na uczestnictwo w takim samym przedsięwzięciu. Za takie powiększenie aktywów nie można również uznać w szczególności:

 • drobnych upominków jakie dostają Uczestnicy - wszystkie wydawane Uczestnikom upominki mają wyłącznie wartość symboliczną lub pamiątkową i, tym samym, nie powiększają w sposób rzeczywisty majątku Uczestnika,
 • sfinansowania przyjazdu oraz zakwaterowania Uczestnikom przyjeżdżającym z innych miejscowości - sfinansowanie tych wydatków służy wyłącznie umożliwieniu tym Uczestnikom przyjazdu na Spotkanie integracyjne, bez ponoszenia przez nich dodatkowych kosztów z tym związanych, w przypadku braku zapewnienia takich świadczeń istnieje wysokie ryzyko, że żaden taki Uczestnik nie przyjechałby (np. pracownik z biura regionalnego).

W świetle powyższego nie ulega wątpliwości, że świadczenia realizowane przez Spółkę w ramach Spotkań integracyjnych:

 • nie są spełniane w interesie Uczestnika takiego spotkania i
 • nie przynoszą Uczestnikowi korzyści w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść.

Ad. 2

Jak zostało wskazane w stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym, koszt realizowanych Spotkań integracyjnych jest oparty na kalkulacji spodziewanej liczby osób i wyliczonym koszcie uczestnictwa takiej jednej osoby. Przyjęte założenie w zakresie określonej liczby uczestników zawsze różni się od faktycznej liczby osób uczestniczących - uczestnicy, którzy potwierdzili swoją obecność nie zawsze finalnie uczestniczą, pojawiają się czasami natomiast tacy, którzy nie potwierdzili uczestnictwa, ale zmienili zdanie w ostatniej chwili.

Spółka nie ma możliwości ustalenia, w jakim zakresie określony pracownik lub podwykonawca skorzystał z danego Spotkania integracyjnego. Ze względu bowiem na otwartą formę dostępności spotkań integracyjnych, Spółka nie posiada wiedzy na temat:

 • ostatecznej liczby Uczestników danego Spotkania integracyjnego - w praktyce, lista osób zaproszonych lub osób, które potwierdziły swój udział w Spotkaniu integracyjnym różni się od liczby osób rzeczywiście uczestniczących w tym Spotkaniu (wynika to np. z przyczyn losowych),
 • zakresu, w jakim dany Uczestnik skorzystał z oferowanych atrakcji w ramach danego Spotkania integracyjnego, np. nie wiadomo ile posiłków skonsumowała dana osoba,
 • komu i w jakiej ilości zostały wydane drobne upominki - drobne upominki wydawane podczas Spotkań integracyjnych są przekazywane masowo i nie jest prowadzona ewidencja imienna takich wydań, w praktyce więc Spółka nie posiada wiedzy na temat tego, kto dokładnie otrzymał jaki upominek, kto zrezygnował z pobrania upominku oraz kto wziął więcej niż jeden upominek.

W świetle powyższego nie ulega wątpliwości, że nie można obiektywnie określić, w jakim stopniu dany Uczestnik skorzystał z udziału w danym Spotkaniu integracyjnym i jaką korzyść uzyskał z tego tytułu.

Podsumowując, w związku z udziałem pracowników oraz podwykonawców w Spotkaniach integracyjnych nie powstanie u tych Uczestników przychód podatkowy z tytułu otrzymanego nieodpłatnego świadczenia.

Przedstawione przez Spółkę stanowisko znajduje potwierdzenie w jednolitej linii interpretacyjnej organów podatkowych (w tym praktyce Ministra Finansów, który uchyla z urzędu negatywne interpretacje w przedmiotowym zakresie). Przykładem mogą być tutaj:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 13.01.2016 r. (sygn. IPTPB1/4511-709/15-2/RK),
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23.09.2015 r. (sygn. ILPB1/4511-1-870/15-4/TW),
 • interpretacja Ministra Finansów zmieniająca interpretację indywidualną z dnia 11.01.2016 r. (sygn. DD3.8222.2.357.2015.CRS),
 • interpretacja Ministra Finansów zmieniająca interpretację indywidualną z dnia 04.09.2015 r.(sygn. DD3.8222.2.347.2015.MCA),
 • interpretacja Ministra Finansów zmieniająca interpretację indywidualną z dnia 04.08.2015 r. (sygn. DD3.8222.2.303.2015.CRS).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych oraz przywołanych wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego - wskazać należy, że orzeczenia te dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, jak również powołane wyroki dotyczą konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.