IPPB2/4511-350/16-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy udzielenie / przyznanie Klientom Zniżki przez Spółkę będzie stanowić przychód podatkowy, w stosunku do którego Spółka będzie zobowiązana do obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych (zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) jako płatnik lub sporządzenia i przesłania informacji (np. IFT-1, IFT-1R, PIT-11, PIT-8C)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2016 r. (data wpływu 2 maja 2016r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Spółce obowiązkach płatnika oraz obowiązków informacyjnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Spółce obowiązkach płatnika oraz obowiązków informacyjnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jako zakład ubezpieczeń prowadzi działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844) w zakresie działu I załącznika do tej ustawy - ubezpieczeń na życie. W ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej Spółka (jako ubezpieczyciel) zawiera z ubezpieczającymi umowy ubezpieczenia.

Przez umowę ubezpieczenia Spółka zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego przewidzianego w umowie ubezpieczenia, a ubezpieczający zobowiązuje się do opłacania składek.

W celu dotarcia z ofertą Spółki do szerszego kręgu odbiorców oraz zwiększenia jej przychodów, Wnioskodawca zamierza wprowadzić specjalną ofertę ubezpieczeń skierowaną do określonej grupy klientów, którą będą stanowić osoby fizyczne w różny sposób związane ze Spółką, tj. Wnioskodawca zamierza wprowadzić ofertę skierowaną jednocześnie do:

  1. pracowników Spółki lub podmiotów powiązanych ze Spółką (osób zatrudnionych w Spółce lub w podmiotach powiązanych ze Spółką na podstawie stosunku pracy),
  2. osób wykonujących czynności / usługi na rzecz Spółki lub podmiotów powiązanych ze Spółką (nie w ramach działalności gospodarczej) na podstawie stosunków cywilnoprawnych, do których stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia, na podstawie umów agencyjnych lub umów o dzieło,
  3. osób wykonujących czynności / usługi na rzecz Spółki lub podmiotów powiązanych ze Spółką na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze,
  4. członków rodzin lub pozostałych osób związanych z osobami z punktów 1-3 powyżej (np. przyjaciół lub znajomych tych osób)

(osoby wymienione w punktach 1-4 powyżej będą dalej zwane łącznie: „Klientami”).

W ramach ww. oferty specjalnej Klienci będą uprawnieni do zawarcia umowy ubezpieczenia ze Spółką z obniżoną wysokością składki ubezpieczeniowej należnej Spółce (dalej: „Zniżka”) - np. obniżoną o 30% w stosunku do standardowej składki. Uzyskanie Zniżki, poza posiadaniem statusu Klienta, może być uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków, np. podania ustalonego hasła przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.

Zasady przyznania Zniżki oraz jej wysokość będą takie same dla wszystkich osób wchodzących w skład grupy Klientów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy udzielenie / przyznanie Klientom Zniżki przez Spółkę będzie stanowić przychód podatkowy, w stosunku do którego Spółka będzie zobowiązana do obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych (zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) jako płatnik lub sporządzenia i przesłania informacji (np. IFT-1, IFT-1R, PIT-11, PIT-8C)...

Zdaniem Wnioskodawcy, udzielenie / przyznanie Klientom Zniżki przez Spółkę nie będzie stanowiło przychodu podatkowego dla tych osób. W konsekwencji, Spółka nie będzie zobowiązana do obliczenia, pobrania lub wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych (zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) jako płatnik ani do sporządzenia lub przesłania informacji (np. IFT-1, IFT-1R, PIT-11, PIT-8C).

Jak stanowi art. 9 ust. 1 updof, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów z danego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym.

Stosownie do art. 11 ust. 1 updof, przychodami są, co do zasady, otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Źródłami przychodów podatkowych są m.in. stosunek pracy (art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 12 updof), działalność wykonywana osobiście (w tym tzw. umowy zlecenia i kontrakty menedżerskie, art. 10 ust. 1 pkt 2, art. 13 updof), inne źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 20 updof).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 updof, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Natomiast stosownie do art. 31 updof, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

W myśl art. 13 updof, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 updof, uważa się m.in. przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej (art. 13 pkt 8 updof) oraz przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich łub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 13 pkt 9 updof).

Mając na uwadze treść art. 41 ust. 1 updof, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy.

W końcu, na podstawie art. 20 ust. 1 updof, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12 - 14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Można wskazać, że użyte w tym przepisie sformułowanie „w szczególności” oznacza, że przepis zawiera tylko przykładowe wyliczenie przychodów, co oznacza, że przysporzenia majątkowe, niezaliczane do pozostałych źródeł przychodów, stanowią przychody objęte tym przepisem. Jednocześnie, na podstawie art. 42a updof, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba, przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Zdaniem Spółki, udzielenie / przyznanie przez nią Zniżki Klientom nie może zostać zakwalifikowane jako jakiekolwiek przysporzenie majątkowe Klientów, stanowiące przychód podatkowy w rozumieniu przepisów updof. Konsekwentnie, niewystąpienie przychodu podatkowego po stronie Klientów oznacza, że na Wnioskodawcy nie będą spoczywać obowiązki płatnika lub obowiązki informacyjno-sprawozdawcze.

Zgodnie z ugruntowanym poglądem zarówno wśród organów podatkowych jak i sądów administracyjnych, przyznanie i skorzystanie z rabatu, zniżki lub obniżki ceny nabywanych towarów lub usług, skierowane do nieograniczonego grona osób, mające stanowić marketingową zachętę do zakupu danych towarów lub usług, nie stanowi przychodu podatkowego dla osób korzystających z takich rabatów, zniżek lub obniżek. W takiej sytuacji należy uznać, że obniżona cena nabywanych towarów lub usług stanowi dla nabywcy rzeczywistą, rynkową wartość świadczenia.

Istotne jest, że skoro dana akcja rabatowa dotyczy szerszego grona osób (nie jest ograniczona np. tylko do pracowników danego sprzedawcy / usługodawcy), to osoba korzystająca z takiego rabatu, zniżki lub obniżki nie znajduje się w lepszej sytuacji (nie jest „wzbogacona”, uprzywilejowana) w stosunku do pozostałych osób uprawnionych do skorzystania z takiej promocji. Niniejszym, nie wystąpi przychód podatkowy u takiej osoby.

Przechodząc do konkretnych przepisów, w odniesieniu do możliwości rozpoznania przychodu u pracowników Spółki z tytułu Zniżki, w ocenie Spółki, analiza art. 11 ust. 2b oraz art. 12 ust. 1 oraz 3 updof, pozwala uznać, że nie wystąpi częściowo odpłatne świadczenie ze stosunku pracy w sytuacji, gdy oferowana pracownikom zniżka na ofertę ubezpieczeniową nie będzie odbiegać od wartości zniżki udzielonej pozostałym osobom, do których skierowana jest przedmiotowa oferta. Skoro wysokość możliwej zniżki będzie identyczna dla każdej osoby, czyli taka sama zarówno dla pracowników, jak i pozostałych adresatów omawianej oferty, to brak przychodu po stronie pracowników powinien wynikać z faktu, że nie znajdą się oni w korzystniejszej sytuacji niż pozostałe osoby korzystające ze zniżki (niebędące pracownikami Spółki).

Pracownicy korzystający ze Zniżki nie są bowiem traktowani inaczej w omawianym stanie faktycznym niż osoby niebędące pracownikami Spółki. Wobec tego, nie powinny ponosić z tego tytułu dodatkowych obciążeń podatkowych. Powyższe potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych, przykładowo, prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 stycznia 2010 r., sygn. III SA/Wa 1683/09 lub wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 października 2014 r., sygn. II FSK 2541/12.

Taki sam pogląd zajmują organy podatkowe. Przykładowo, jak potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 14 października 2015 r. nr IPPB4/4511-1071/15-2/MP: „korzystanie na jednakowych warunkach z programu rabatowego przez pracowników Spółki wraz z innymi uprawnionymi, także tymi niezwiązanymi ze Spółką, jest neutralne podatkowo dla pracowników Spółki. Zatem, po stronie pracowników Spółki nie powstanie przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu, a Spółka nie będzie zobowiązana w stosunku do swoich pracowników do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych”.

Ponadto, w ocenie Spółki przychód podatkowy tym bardziej nie powinien powstać u pozostałych osób korzystających ze Zniżki (tj. Klientów innych niż pracownicy Spółki). Przypomnieć należy, że ze stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe w interpretacjach podatkowych wynika, że przychód z częściowo odpłatnych świadczeń nie powinien wystąpić jeżeli dana promocja (zniżka, rabat) jest skierowana do otwartego katalogu osób (a nie jest ograniczona np. wyłącznie do pracowników). Jeżeli dany program / promocja skierowane są do szerokiego kręgu osób, na takich samych zasadach (taki sam rabat mogą uzyskać osoby niebędące pracownikami Spółki, rabat jest „rynkowy”), a jego celem jest zwiększenie sprzedaży, to uzyskana obniżka przy zakupie usług nie powinna być zakwalifikowana jako przysporzenie danej osoby fizycznej.

Podsumowując, powszechny, niepracowniczy charakter obniżenia ceny przemawia za tym, że w ogóle nie mamy do czynienia z przychodem po stronie osoby korzystającej ze Zniżki. Taka Zniżka ma charakter marketingowej zachęty do nabywania ubezpieczeń i nie powinna stanowić przysporzenia po stronie Klientów.

Skoro w związku ze Zniżką nie wystąpi po stronie Klientów przychód w rozumieniu updof (w tym przychód z innych źródeł), to na Spółce nie będą spoczywały obowiązki płatnika, ani w stosunku do pracowników, ani zleceniobiorców / menedżerów, ani wobec pozostałych Klientów, oraz Spółka nie będzie zobowiązana do wystawienia informacji podatkowych, np. PIT-8C.

Powyższy pogląd potwierdziły organy podatkowe w licznych interpretacjach indywidualnych, np.:

  • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 21 stycznia 2016 r. nr IPPB4/4511-1515/15- 2/JK,
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 24 kwietnia 2015 r. nr IPPB2/4511-115/15- 2/PW,
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 21 października 2014 r. nr ILPB1/415-744/14- 2/AMN,
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 14 maj a 2013 r. nr IBPBI/2/415-5/13/CzP.

Podsumowując, w ocenie Spółki, nie będzie ona zobowiązana do obliczenia, pobrania lub wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych (zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) jako płatnik ani do sporządzenia lub przesłania informacji (np. IFT-1, IFT-1R, PIT-11, PIT-8C), w związku z udzieleniem / przyznaniem Zniżki Klientom.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych oraz przywołanych wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego - wskazać należy, iż orzeczenia te dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, jak również powołane wyroki dotyczą konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.