IPPB2/4511-35/15-7/MG | Interpretacja indywidualna

Na Spółce ciążyć będzie obowiązek płatnika, tj. obowiązek naliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego od uzyskanego przez pracownika przychodu z tytułu przekazanego na jego rzecz wsparcia finansowego, z którego pokryte zostaną koszty wynajmu hali sportowej, równowartość kwot wydatkowanych na zakup napojów i żywności, pokrycie kosztów transportu na zawody, zakwaterowania i wyżywienia.
IPPB2/4511-35/15-7/MGinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek płatnika
 2. pracodawca
 3. pracownik
 4. przedsięwzięcie
 5. przychody ze stosunku pracy
 6. płatnik
 7. sport
 8. środek obrotowy
 9. świadczenia na rzecz pracowników
 10. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 stycznia 2015 r. (data wpływu 16 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 marca 2015 r. (data nadania 10 marca 2015 r., data wpływu 11 marca 2015 r.) na wezwanie tut. organu z dnia 2 marca 2015 r. Nr IPPB2/4511-35/15-2/MG (data nadania 3 marca 2015 r., data doręczenia 4 marca 2015 r.) oraz pismem z dnia 31 marca 2015 r. (data wpływu 1 kwietnia 2015 r.) na wezwanie organu z dnia 24 marca 2015 r. Nr IPPB2/4511-35/15-5/MG (data nadania 24 marca 2015 r., data doręczenia 25 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania po stronie pracowników Spółki przychodu w związku z otrzymaniem świadczenia związanego z aktywnością sportową pracowników, związaną z promowaniem Spółki – jest:

 • prawidłowe - w części dotyczącej braku powstania po stronie pracowników przychodu z tytułu przekazania strojów sportowych z logo Spółki,
 • nieprawidłowe - w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania po stronie pracowników Spółki przychodu w związku z otrzymaniem świadczenia związanego z aktywnością sportową pracowników, związaną z promowaniem Spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka zajmuje się transportem i magazynowaniem ropy naftowej i produktów naftowych oraz świadczeniem usług telekomunikacyjnych. Spółka zatrudnia ponad 800 osób.

Spółka zamierza finansować aktywność sportową swoich pracowników. Pracownicy mogliby uczestniczyć indywidualnie lub zespołowo w rozgrywkach sportowych zarówno w strukturach Spółki, jak i na zewnątrz w zawodach organizowanych przez inne firmy z branży paliwowej, energetycznej lub w ramach Grupy Kapitałowej.

Wydatki dotyczyłyby sfinansowania zakupu strojów sportowych, które byłyby opatrzone logo Spółki, kosztów wyjazdów na zawody (transport, hotel, wyżywienie), wynajmu Sali sportowej na potrzeby treningu potencjalnych uczestników rozgrywek.

Ponieważ jest to nowa inicjatywa w Spółce, celem określenia zasad i warunków aktywizacji sportowej pracowników Spółki przygotowano do wdrożenia Regulamin finansowania aktywności sportowej pracowników Spółki związanej z promowaniem Spółki (dalej: regulamin).

Regulamin określa kryteria jakie muszą być spełnione, aby Spółka wsparła finansowo przedsięwzięcia związane z aktywnością sportową swoich pracowników, z zastrzeżeniem, że inicjatywa ta powinna promować pozytywy wizerunek oraz rozpoznawalność marki Spółki. Określono tam zakres, warunki ubiegania się o wsparcie finansowe oraz zasady korzystania z otrzymanego wsparcia. Wnioski o udzielenie wsparcia rozpatrywać będzie powoływana na tę okoliczność z grona pozostałych pracowników komisja.

Zadaniem powołanej Komisji będzie ocena zgłoszeń o udzielenie wsparcia finansowego w oparciu o następujące kryteria:

 1. potencjalne korzyści wizerunkowe/promocyjne dla Spółki,
 2. koszty realizacji przedsięwzięcia,
 3. zasięg projektu (regionalny/krajowy).

Przewidziane są następujące formy wsparcia na realizację wybranego przedsięwzięcia:

 1. wsparcie finansowe - przekazanie środków pieniężnych dla osoby/przedstawiciela zespołu, ubiegających się o wsparcie na pokrycie wnioskowanych kosztów,
 2. wsparcie rzeczowe - przekazanie zakupionych strojów sportowych zawierających logo Spółki i inne elementy identyfikujące Spółkę, zgodnie z przyjętymi zasadami oznakowania/brendowania.

Lista osób, którym przyznano wsparcie zawierająca imię, nazwisko, nazwę komórki organizacyjnej, zakres przedsięwzięcia - zostanie opublikowana w portalu intranetowym lub w Newsletterze Spółki.

Przyznanie wsparcia, niezależnie od jego formy, równoznaczne jest z koniecznością rozliczenia się przez Beneficjenta z otrzymanych środków.

Rozliczenie rozumiane jest jako przedstawienie dokładnego raportu z przebiegu przedsięwzięcia, dostarczenia materiałów fotograficznych, filmowych, dźwiękowych etc. poświadczających fakt przeprowadzenia przedsięwzięcia wraz ze szczegółowym rozliczeniem finansowym (faktury VAT, rachunki). W przypadku zgłoszenia drużynowego obowiązek ten spoczywa na liderze drużyny.

Beneficjent, niezależnie od formy wsparcia, zobowiązany będzie w sytuacjach wszelkiego rodzaju występów publicznych (takich jak: wywiad prasowy, radiowy, telewizyjny, wejście na podium, przemówienie, podziękowanie za otrzymaną nagrodę w przypadku zwycięstwa itd.) do podkreślenia faktu otrzymania wsparcia od Spółki oraz w wypadku otrzymania wsparcia rzeczowego w postaci stroju sportowego z logo Spółki do występowania w nim podczas takich występów publicznych.

Niedotrzymanie powyższych warunków uprawnia do cofnięcia przyznanego przez Spółkę wsparcia i obowiązkiem jego zwrotu przez Beneficjenta.

W wypadku, gdyby realizacja przedsięwzięcia przez Beneficjenta, z powodów zależnych od Beneficjenta nie doszła do skutku, jest on zobowiązany:

 1. w wypadku wsparcia finansowego - do zwrotu otrzymanych środków w ich pełnej wysokości,
 2. w wypadku wsparcia rzeczowego - do zwrotu otrzymanych środków w stanie nowym, nieużywanym lub w przypadku rzeczy używanych do zwrotu równowartości otrzymanego wsparcia rzeczowego.

Fotografie, filmy i pozostałe materiały podlegające publikacji, o których mowa powyżej Organizator zawodów może nieodpłatnie wykorzystywać w dowolnym czasie i miejscu na terytorium Polski w mediach, materiałach reklamowych i promocyjnych Spółki, w tym w szczególności w materiałach publikowanych w portalu intranetowym, na stronie internetowej, na wystawach, w folderach i prospektach dotyczących własnych prac.

Przedmiotowy wniosek obarczony był brakami formalnymi, w związku z tym pismem z dnia 2 marca 2015 r. Nr IPPB2/4511-35/15-2/MG (data doręczenia 4 marca 2015 r.), na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

 • Przeformułowanie zadanego przez Spółkę pytania Nr 3, tak aby odnosiło się ono do spoczywających na Spółce obowiązków płatnika, ponieważ sformułowane pytanie dotyczy tylko i wyłącznie skutków podatkowych powstałych po stronie pracowników Spółki, natomiast nie dotyczy obowiązków Spółki jako zainteresowanego występującego z wnioskiem o wydanie interpretacji w swojej indywidualnej sprawie.
 • Doprecyzowanie stanowiska Spółki odnośnie ponownie sformułowanego pytania Spółki, w części dotyczącej obowiązków Spółki jako płatnika.
 • Doprecyzowanie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie, czy stroje przekazywane na rzecz pracowników będą wykorzystywane wyłącznie podczas zawodów sportowych i treningów a nie do prywatnego użytku pracowników, ponieważ szczegółowa informacja w tym zakresie podana została w stanowisku Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie, pismem z dnia 18 lutego 2015 r. (data nadania 18 lutego 2015 r., data wpływu 20 lutego 2015 r.), w którym m.in. wyjaśnił, że przekazane na rzecz pracowników stroje sportowe, zgodnie z przygotowanym regulaminem, będą wykorzystywane wyłącznie podczas zawodów sportowych i treningów, a nie do ich prywatnego użytku.

Wniosek zawierał braki formalne, w związku z tym organ podatkowy pismem z dnia 24 marca 2015 r. Nr IPPB2/4511-35/15-5/MG ponownie wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez wyjaśnienie:

 • czy wyjazdy pracowników i reprezentowanie Spółki przez pracowników będzie realizowane w ramach obowiązków służbowych...

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie, pismem z dnia 31 marca 2015 r. (data wpływu 1 kwietnia 2015 r.), w którym poinformował, że zgodnie z opracowanymi zasadami aktywności sportowej pracowników uczestnictwo w imprezie sportowej będzie dobrowolne i realizowane w czasie prywatnym pracownika, poza godzinami pracy. Na tę okoliczność pracownik będzie zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wydatki poniesione przez Spółkę w związku z aktywizacją sportową pracowników w postaci pokrycia kosztów treningów (wynajem sali), wyjazdów na zawody (transport, noclegi, wyżywienie) oraz zakup strojów sportowych z logo będą stanowić koszty uzyskania przychodu...
 2. Czy Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem przez Spółkę ww. towarów i usług... Czy nieodpłatne przekazanie przez Spółkę ww. towarów i usług na rzecz pracowników Spółki będzie podlegać opodatkowaniu VAT...
 3. Czy w związku z przekazaniem na rzecz pracowników świadczeń związanych z ich aktywizacją sportową poprzez zapewnienie im warunków do odbywania treningów i uczestniczenia w zawodach (pokrycie kosztów wynajmu hali sportowej, równowartość kwot wydatkowanych na zakup napojów i żywności, pokrycie kosztów transportu na zawody zakwaterowania i wyżywienia, itp.) oraz wartość przekazanych strojów sportowych z logo Spółki stanowić będą przychód pracowników i po stronie Spółki jako płatniku ciążyć będzie obowiązek naliczenia tej grupie pracowników zaliczki na podatek dochodowy od osób od osób fizycznych z tytułu przekazanych świadczeń i jej przekazanie na rachunek właściwego Urzędu...

Interpretacja indywidualna została wydana w zakresie pytania Nr 3 w odniesieniu do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W zakresie pytania Nr 1 w odniesieniu do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych została wydana odrębna interpretacja indywidualna, natomiast w odniesieniu do pytania Nr 2 w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 3

Zdaniem Spółki otrzymane przez pracowników Spółki świadczenia związane z finansowaniem przez Spółkę ich aktywności sportowej nie powinny stanowić dla pracowników przychodu, a tym samym nie powodują po stronie Spółki, jako płatniku, obowiązku naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu przekazania ww. świadczeń.

Sądy, a także organy wskazują, że: „pracownicy reprezentując Spółkę w branżowym turnieju piłki nożnej, podejmują działania kreujące, utrwalające i promujące wizerunek Spółki wśród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w tożsamym zakresie lub dziedzinie. Pracownicy spółki uczestnicząc w zawodach sportowych branżowych występują w imieniu i na rzecz swojego pracodawcy a w konsekwencji nie można wykluczyć, iż poprzez takie działanie marketingowo - reklamowe spółki może dojść do zwiększenia przychodów spółki. Trudno w takiej sytuacji przyjąć, iż wysyłając drużynę sportową, składającą się z pracowników spółki i ponosząc koszty jej udziału w imprezie sportowej branżowej działanie spółki (ponoszenie kosztów tej imprezy) nakierowane jest działaniem na rzecz pracowników. Zdaniem Sądu w takiej sytuacji mamy do czynienia wręcz z sytuacją odwrotną a mianowicie, to pracownicy spółki (ci przez nią oddelegowani, najlepsi w danej dziedzinie sportowej) podejmują działania na rzecz spółki promując w ten sposób jej wizerunek na rynku handlowym. W takiej sytuacji nie sposób przyjąć, iż działania pracodawcy zostały poczynione, jako nieodpłatne świadczenie na rzecz pracownika”. Tak WSA w Krakowie w prawomocnym wyroku z dnia 27 czerwca 2012 r. sygn. I SA/Kr 471/12, ale również Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 25 kwietnia 2014 r. sygn. IPTPB1/415-88/14 -2/KC. Powyższe dotyczy zarówno stroju sportowego jak również wynajęcia Sali sportowej czy dojazdu (tak Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 27 listopada 2012 r. sygn. IPPB2/415-807/12-2/JG).

W ocenie Spółki jeżeli pracownicy są obowiązani zgodnie z przygotowanym do wdrożenia regulaminem podkreślać fakt otrzymania wsparcia od Spółki to nie można w tym przypadku mówić o nieodpłatnym przysporzeniu. Zwłaszcza, że pracodawca godzi się aby jego pracownicy uczestniczyli w zawodach sportowych, zwalniając pracownika także w określonych sytuacjach z części obowiązków na czas niezbędny do uczestnictwa w zawodach oraz w treningach.

Ponadto skutki podatkowe mogą zależeć w niniejszej sytuacji od tego, czy pracownicy będą wykorzystywać otrzymane od Spółki stroje sportowe wyłącznie do reklamy Spółki podczas zawodów sportowych, czy też będą mogli korzystać z nich prywatnie. Jak bowiem stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 20 sierpnia 2010 r. (nr IPPB2/415 -454/10-6/MK): „skoro dresy oraz marynarki - posiadające nadruki i logo firmy, wnioskodawca ma zamiar przekazać nieodpłatnie do noszenia w celach związanych z wykonywanymi zadaniami służbowymi m.in. reprezentacją na zewnątrz, udziałem w imprezach, to ich wartość nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych”. Jednocześnie jednak otrzymanie stroju sportowego przez pracownika rodzi po jego stronie określone przysporzenie w sytuacji, gdy może go wykorzystywać także prywatnie. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (interpretacja indywidualna z dnia 10 marca 2009 r. Nr IPPB2/415-1633/08-2/MK) „jeżeli przekazane przez pracodawcę nieodpłatnie stroje pracownicy otrzymaliby do swobodnego używania, a więc do osobistego użytku, wówczas zastosowanie znalazłby art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF, zgodnie z którym ww. ubrania stanowiłyby przychód pracownika jako nieodpłatne świadczenie”.

Założeniem ww. projektu jest, że stroje przekazywane na rzecz pracowników mogą być wykorzystywane wyłącznie podczas zawodów sportowych i treningów a nie do prywatnego użytku pracowników. Udokumentowaniu tego faktu służyć będzie podpisanie stosownych oświadczeń przez pracowników, że przekazane im ubrania sportowe z logo firmy mogą być wykorzystywane wyłącznie podczas zawodów sportowych i treningów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe w części dotyczącej braku powstania po stronie pracowników przychodu z tytułu przekazania strojów sportowych z logo Spółki, natomiast nieprawidłowe w pozostałym zakresie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodów jest stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatku, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 31 ww. ustawy, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, (...).

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33–35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

Przychodami z szeroko rozumianego stosunku pracy, są więc wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń pieniężnych w naturze, bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Z powyższego wynika, że przychodem ze stosunku pracy nie jest jedynie wynagrodzenie za pracę, ale także inne przysporzenia majątkowe, takie jak nieodpłatne świadczenia, czy też świadczenia częściowo odpłatne.

Zasady ustalenia wartości nieodpłatnych świadczeń zostały określone m.in. w art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Zgodnie natomiast z treścią art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Artykuł 30 § 1 cytowanej ustawy stanowi, że płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego i jego uzupełnienia wynika, że Spółka zamierza finansować aktywność sportową swoich pracowników. Pracownicy będą mogli uczestniczyć indywidualnie lub zespołowo w rozgrywkach sportowych, zarówno w strukturach Spółki, jak i na zewnątrz w zawodach organizowanych przez inne firmy z branży lub w ramach grupy kapitałowej. Wydatki dotyczyć będą sfinansowania zakupu strojów sportowych, które byłyby opatrzone logo Spółki, kosztów wyjazdów na zawody (transport, hotel, wyżywienie), wynajmu sali sportowej na potrzeby treningu potencjalnych uczestników rozgrywek. Zgodnie z opracowanymi zasadami aktywności sportowej pracowników uczestnictwo w imprezie sportowej będzie dobrowolne i realizowane w czasie prywatnym pracownika, poza godzinami pracy. Na tę okoliczność pracownik będzie zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie. Spółka przygotowała do wdrożenia regulamin finansowania aktywności sportowej pracowników Spółki związanej z promowaniem Spółki. Regulamin określa kryteria jakie muszą być spełnione, aby Spółka wsparła finansowo przedsięwzięcia związane z aktywnością sportową swoich pracowników, z zastrzeżeniem, że inicjatywa ta powinna promować pozytywy wizerunek oraz rozpoznawalność marki Spółki. W regulaminie określono zakres, warunki ubiegania się o wsparcie finansowe oraz zasady korzystania z otrzymanego wsparcia. Wnioski o udzielenie wsparcia rozpatrywać będzie powoływana na tę okoliczność z grona pozostałych pracowników komisja. Komisja będzie oceniać zgłoszenia o udzielenie wsparcia finansowego w oparciu o kryteria: potencjalne korzyści wizerunkowe/promocyjne dla Spółki, koszty realizacji przedsięwzięcia, zasięg projektu (regionalny/krajowy). Przewidziane są następujące formy wsparcia na realizację wybranego przedsięwzięcia:

 • wsparcie finansowe - przekazanie środków pieniężnych dla osoby/przedstawiciela zespołu, ubiegających się o wsparcie na pokrycie wnioskowanych kosztów,
 • wsparcie rzeczowe - przekazanie zakupionych strojów sportowych zawierających logo Spółki i inne elementy identyfikujące Spółkę, zgodnie z przyjętymi zasadami oznakowania/brendowania.

Lista osób, którym przyznano wsparcie zawierająca imię, nazwisko, nazwę komórki organizacyjnej, zakres przedsięwzięcia - zostanie opublikowana w portalu intranetowym lub w Newsletterze Spółki. Przyznanie wsparcia, niezależnie od jego formy, równoznaczne jest z koniecznością rozliczenia się przez Beneficjenta z otrzymanych środków. Rozliczenie polegać będzie na przedstawieniu dokładnego raportu z przebiegu przedsięwzięcia, dostarczeniu materiałów fotograficznych, filmowych, dźwiękowych etc. poświadczających fakt przeprowadzenia przedsięwzięcia wraz ze szczegółowym rozliczeniem finansowym (faktury VAT, rachunki). W przypadku zgłoszenia drużynowego obowiązek ten spoczywa na liderze drużyny. Beneficjent, niezależnie od formy wsparcia, zobowiązany będzie w sytuacjach wszelkiego rodzaju występów publicznych (takich jak: wywiad prasowy, radiowy, telewizyjny, wejście na podium, przemówienie, podziękowanie za otrzymaną nagrodę w przypadku zwycięstwa itd.) do podkreślenia faktu otrzymania wsparcia od Spółki oraz w wypadku otrzymania wsparcia rzeczowego w postaci stroju sportowego z logo Spółki do występowania w nim podczas takich występów publicznych. Przekazane na rzecz pracowników stroje sportowe, zgodnie z przygotowanym regulaminem, będą wykorzystywane wyłącznie podczas zawodów sportowych i treningów, a nie do ich prywatnego użytku. Niedotrzymanie powyższych warunków uprawnia do cofnięcia przyznanego przez Spółkę wsparcia i obowiązkiem jego zwrotu przez Beneficjenta. W wypadku, gdyby realizacja przedsięwzięcia przez Beneficjenta, z powodów zależnych od Beneficjenta nie doszłaby do skutku, jest on zobowiązany: w wypadku wsparcia finansowego - do zwrotu otrzymanych środków w ich pełnej wysokości, w wypadku wsparcia rzeczowego - do zwrotu otrzymanych środków w stanie nowym, nieużywanym lub w przypadku rzeczy używanych do zwrotu równowartości otrzymanego wsparcia rzeczowego. Fotografie, filmy i pozostałe materiały podlegające publikacji, o których mowa powyżej Organizator zawodów może nieodpłatnie wykorzystywać w dowolnym czasie i miejscu na terytorium Polski w mediach, materiałach reklamowych i promocyjnych Spółki, w tym w szczególności w materiałach publikowanych w portalu intranetowym, na stronie internetowej, na wystawach, w folderach i prospektach dotyczących własnych prac.

Na gruncie prawa podatkowego przychodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest każda forma przysporzenia majątkowego, tzn. zarówno pieniężna, jak i niepieniężna. Należy zatem zauważyć, że w praktyce, w pojęciu przychodu mieści się każda realna korzyść, jaką uzyska podatnik. Do tych korzyści zaliczyć należy również świadczenia w postaci finansowania przez pracodawcę (Wnioskodawcę) kosztów przedsięwzięć związanych z aktywnością sportową pracowników, tj. wsparcie finansowe w postaci przekazania środków pieniężnych dla osoby/przedstawiciela zespołu na pokrycie kosztów wynajmu hali sportowej, równowartość kwot wydatkowanych na zakup napojów i żywności, pokrycie kosztów transportu na zawody, zakwaterowania i wyżywienia. O powstaniu przychodu przesądza fakt, że uczestnictwo w imprezie sportowej będzie dobrowolne i realizowane w czasie prywatnym pracownika, poza godzinami pracy, a ponadto pracownik na tę okoliczność będzie zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie.

Ponadto należy zauważyć, że Wnioskodawca nie będzie miał trudności z indywidualizacją świadczenia, bowiem jak wynika z treści wniosku Wnioskodawca będzie w posiadaniu listy pracowników, którym zostanie przyznane wsparcie, tj. będzie znał imię, nazwisko, nazwę komórki organizacyjnej, zakres przedsięwzięcia.

Powyższe świadczenie pieniężne niewątpliwie należy do przychodów uzyskanych przez pracowników ze stosunku pracy, w ramach inicjatywy promującej pozytywny wizerunek oraz rozpoznawalność marki Spółki, w zamian za którą pracownik otrzymuje to świadczenia. Wnioskodawca finansować będzie aktywność sportową swoich pracowników po to, aby pracownicy poprzez swoje działania promowali Spółkę. Świadczenie uzyskiwane przez pracowników stanowi zatem – poprzez sfinansowanie danego przedsięwzięcia – zapłatę za czynności promocyjne na rzecz Spółki.

Tym samym na Spółce ciążyć będzie obowiązek płatnika, tj. obowiązek naliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego od uzyskanego przez pracownika przychodu z tytułu przekazanego na jego rzecz wsparcia finansowego, z którego pokryte zostaną koszty wynajmu hali sportowej, równowartość kwot wydatkowanych na zakup napojów i żywności, pokrycie kosztów transportu na zawody, zakwaterowania i wyżywienia.

Natomiast, jak słusznie twierdzi Wnioskodawca we własnym stanowisku, przychodem dla pracownika nie będzie wartość przekazanych pracownikom strojów sportowych z logo Spółki, ponieważ będą one wykorzystywane wyłącznie podczas zawodów sportowych i treningów, a nie do prywatnego użytku pracowników.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego oraz wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - wskazać należy, że orzeczenie to dotyczy tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, jak również powołany wyrok dotyczy konkretnej sprawy podatnika osądzonej w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.