IPPB2/4511-179/15-2/LS | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z faktem, iż pracownik Funduszu zgodnie z polityką gospodarki samochodowej użytkując samochód służbowy do celów prywatnych ponosi koszty korzystania z samochodu tj.: obsługi technicznej, materiałów niezbędnych do utrzymania w czystości i w sprawności pojazd, kosztów ubezpieczenia OC, AC i NW, amortyzacji pojazdu, kosztów paliwa, czy będziemy mieć do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem pracodawcy na rzecz pracownika?Czy koszty ponoszone przez pracownika z tytułu używania pojazdu służbowego do celów prywatnych, takie jak; koszt paliwa, napraw, przeglądów, holowania, myjni, ubezpieczeń OC, AC, NW, materiałów eksploatacyjnych, w tym olej, płyn do spryskiwaczy, płyn chłodniczy, kosmetyki samochodowe, pomniejszają wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy?.
IPPB2/4511-179/15-2/LSinterpretacja indywidualna
 1. eksploatacja
 2. korzystanie
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. pracownik
 5. samochód służbowy
 6. użytkowanie (używanie)
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku (data wpływu 26 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych korzystania przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych korzystania przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Fundusz jako jednostka sektora finansów publicznych, prowadzi gospodarkę samochodową na podstawie przyjętych regulacji wewnętrznych. Zgodnie z zasadami gospodarki samochodowej Fundusz pracownik użytkujący samochód służbowy, który używany jest do celów prywatnych (na podstawie miesięcznej rzeczywistej, zadeklarowanej w karcie drogowej ilości przejechanych kilometrów), obciążony jest kosztami jego utrzymania w tym:

 • obsługi technicznej,
 • materiałów niezbędnych do utrzymania w czystości i w sprawności pojazd,
 • kosztów ubezpieczenia OC, AC i NW,
 • amortyzacji pojazdu,
 • kosztów paliwa.

Obciążenie przeliczone na 1 km przejazdu pojazdem służbowym do celów prywatnych jest wyliczane jako suma kosztów utrzymania w odniesieniu do rocznego przebiegu pojazdu.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej z dnia 27 listopada 2014 r. wprowadzono, zgodnie z artykułem 3 pkt 2), zmiany w artykule 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wprowadzone zmiany polegają na określeniu w artykule 12 ust 2a-2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zasad określania wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych. Przedmiotowa wartość jest co do zasady stała i wynosi:

 • 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności do 1600 cm3,
 • 400 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności powyżej 1600 cm3.

Kolejne przepisy precyzują w jaki sposób należy obliczać wysokość tego świadczenia w przypadku gdy samochód służbowy jest wykorzystywany do celów prywatnych przez część miesiąca oraz zgodnie z art. 12 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przypadek, w którym wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne. Przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością określoną w przepisach tej ustawy, a odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w związku z faktem, iż pracownik Funduszu zgodnie z polityką gospodarki samochodowej użytkując samochód służbowy do celów prywatnych ponosi koszty korzystania z samochodu tj.:
  • obsługi technicznej,
  • materiałów niezbędnych do utrzymania w czystości i w sprawności pojazd,
  • kosztów ubezpieczenia OC, AC i NW,
  • amortyzacji pojazdu,
  • kosztów paliwa,
  czy będziemy mieć do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem pracodawcy na rzecz pracownika...
 2. Czy koszty ponoszone przez pracownika z tytułu używania pojazdu służbowego do celów prywatnych, takie jak; koszt paliwa, napraw, przeglądów, holowania, myjni, ubezpieczeń OC, AC, NW, materiałów eksploatacyjnych, w tym olej, płyn do spryskiwaczy, płyn chłodniczy, kosmetyki samochodowe, pomniejszają wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy...
 3. Które koszty wymienione w pytaniu nr 2 pomniejszają wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Fundusz stoi na stanowisku, iż koszty, które ponosi pracownik z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych, na podstawie wewnętrznych przepisów, zgodnie z ze stanem faktycznym opisanym w poz. 68 formularza takie jak:

 • koszt obsługi technicznej,
 • koszt materiałów niezbędnych do utrzymania w czystości i w sprawności pojazd,
 • koszt ubezpieczenia OC, AC i NW,
 • koszt amortyzacji pojazdu,

stanowią pomniejszenie wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyłączeniem, które nie podlega pomniejszeniu wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w ustawie jest koszt paliwa ponoszony przez pracownika z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz – w przypadku zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.