IPPB2/415-811/12-2/JG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Reasumując, udział pracowników w imprezie integracyjnej organizowanej przez pracodawcę stanowi dla pracownika nieodpłatne świadczenie, którego wartość jest przychodem ze stosunku pracy. W przypadku, gdy impreza ma charakter nieobowiązkowy, przychód powstaje wyłącznie u osób, które w imprezie uczestniczyły.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 05.09.2012 r. (data wpływu 10.09.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie pracownika z tytułu udziału w imprezie integracyjnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10.09.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie pracownika z tytułu udziału w imprezie integracyjnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Przedmiotem podstawowej działalności gospodarczej P. Sp. z o.o. jest wytwarzanie, przesył, dystrybucja ciepła oraz jego obrót. Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatnikiem podatku VAT.

W związku z prowadzoną działalnością nabywane są produkty spożywcze: kawa, herbata, cukier, ciastka, owoce, soki, śmietanka do kawy, słodycze itp. oraz usługi cateringowe. Artykuły spożywcze są nieodpłatnie udostępniane:

 1. pracownikom podczas spotkań, narad i szkoleń,
 2. na posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbywają się raz w miesiącu na terenie Spółki.
 3. na Walne Zgromadzenie Wspólników zatwierdzające roczne sprawozdanie finansowe.
 4. na spotkania z kontrahentami, podczas których omawiane są potencjalne warunki współpracy
 5. zgodnie z przepisami BHP Spółka zapewnia pracownikom w godzinach ich pracy herbatę i cukier. Zasady wydawania napojów reguluje Zarządzenie Nr 14/2011 Prezesa Zarządu P. z dnia 29.12.2011r. opracowane na podstawie zapisów zawartych w Regulaminie pracy § 57 pkt 4.

Pracownicy otrzymują herbatę i cukier do spożycia w swoich pomieszczeniach służbowych (pomieszczenia służbowe posiadają na wyposażeniu czajniki) lub w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu socjalnym.Wydatki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych oraz kwiatów (pkt 1,3,4,5) Spółka traktuje jako koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast przekazania w pkt 2 Spółka nie zalicza do kosztów uzyskania przychodów.

Spółka zamierza zorganizować dla swoich pracowników spotkanie integracyjne sfinansowane ze środków obrotowych. Celem zamierzenia jest poprawa komunikacji wewnętrznej i motywacji do pracy poprzez zintegrowanie pracowników ze sobą i przedsiębiorstwem, poprawa atmosfery pracy i w rezultacie poprawa jej efektywności. Zapewniony byłby posiłek i oprawa muzyczna. Uczestnictwo w spotkaniu miałoby charakter dobrowolny.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Ad. pkt I.

 1. Czy nieodpłatne udostępnienie herbaty cukru dla pracowników Spółki do wykorzystania w godzinach ich pracy w okolicznościach opisanych należy traktować jako nieodpłatne przekazanie lub zużycie na potrzeby pracowników i opodatkować podatkiem należnym VAT...
 2. Czy wydatki związane z organizacją posiedzeń Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Wspólników są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 3. Czy nieodpłatne udostępnienie artykułów spożywczych, usług cateringowych na potrzeby związane z poczęstunkiem dla kontrahentów podczas spotkań w siedzibie Spółki, pracownikom podczas narad, szkoleń, spotkań oraz na posiedzenia Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Wspólników stanowi czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Ad. pkt II.

 1. Czy wydatki związane z zakupem artykułów żywnościowych usługi gastronomicznej, które zostaną poniesione przez Spółkę ze środków obrotowych stanowić będą koszt uzyskania przychodów...
 2. Czy Spółka będzie miała obowiązek wystawić fakturę wewnętrzną i odprowadzić podatek VAT...
 3. Czy udział pracownika w imprezie integracyjnej będzie rodził u niego przychód ze stosunku pracy do opodatkowania podatkiem PIT...
 4. Czy spotkanie integracyjne dla swoich pracowników Spółka może sfinansować ze środków funduszu socjalnego...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 3 pkt II w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy udział pracowników w spotkaniu będzie dobrowolny, w związku z tym nie wystąpi u niego przychód ze stosunku pracy do opodatkowania podatkiem PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodów jest stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta. Stosownie zaś do pkt 9 tegoż artykułu źródłem przychodów są również inne źródła.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Przychodami z szeroko rozumianego stosunku pracy, są więc wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń pieniężnych w naturze, bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Z powyższego wynika, iż przychodem ze stosunku pracy nie jest jedynie wynagrodzenie za pracę, ale także inne przysporzenia majątkowe, takie jak nieodpłatne świadczenia, czy też świadczenia częściowo odpłatne. Do nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych na rzecz pracownika związanych ze stosunkiem pracy zalicza się między innymi różnego rodzaju spotkania o charakterze integracyjnym, a w zasadzie ich wartość (koszt organizacji). Jeżeli przedmiotem nieodpłatnego świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatnego nie jest rzecz lub usługa, wchodząca w zakres działalności pracodawcy, wartość pieniężną tego rodzaju świadczenia ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b cyt. ustawy. Stąd też, w sytuacji usług zakupionych przez pracodawcę, wartość pieniężną tych świadczeń ustala się według cen zakupu.

Zasady ustalenia wartości nieodpłatnych świadczeń zostały określone m.in. w art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Powyższe postanowienia zastosować należy zarówno do nieodpłatnych świadczeń stanowiących przychód z innych źródeł, jak i tych, które na mocy art. 12 ust. 3 ww. ustawy, stanowią przychód ze stosunku pracy.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego Wnioskodawca zamierza zorganizować dla swoich pracowników spotkanie integracyjne sfinansowane ze środków obrotowych. Celem zamierzenia jest poprawa komunikacji wewnętrznej i motywacji do pracy poprzez zintegrowanie pracowników ze sobą i przedsiębiorstwem, poprawa atmosfery pracy i w rezultacie poprawa jej efektywności. Zapewniony byłby posiłek i oprawa muzyczna. Uczestnictwo w spotkaniu miałoby charakter dobrowolny.

Mając na względzie powołane wcześniej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podkreślić należy, iż przychód ze stosunku pracy powstaje w każdym przypadku, w którym mamy do czynienia z uzyskaniem przez pracownika realnej korzyści. Na gruncie prawa podatkowego przychodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest bowiem inna forma przysporzenia majątkowego tj. zarówno pieniężna jak i niepieniężna.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż uczestnictwo w imprezie integracyjnej dla pracowników stanowi przychód ze stosunku pracy, w związku otrzymaniem nieodpłatnego świadczenia o określonej wartości w związku z przyjściem na imprezę integracyjną. Wartość ustala się według zasad określonych w cyt. wyżej art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nieistotne jest przy tym, czy i z jakich atrakcji pracownik skorzysta, gdyż koszty zakupu poszczególnych postawionych do dyspozycji świadczeń ponoszone będą niezależnie od tego czy uprawnione osoby skorzystają z nich w pełnym zakresie, czy też nie.

Reasumując, udział pracowników w imprezie integracyjnej organizowanej przez pracodawcę stanowi dla pracownika nieodpłatne świadczenie, którego wartość jest przychodem ze stosunku pracy. W przypadku, gdy impreza ma charakter nieobowiązkowy, przychód powstaje wyłącznie u osób, które w imprezie uczestniczyły.

Nadmienić należy, iż ewentualne trudności towarzyszące indywidualizacji świadczeń na rzecz poszczególnych pracowników, którzy będą uczestniczyć w spotkaniu interpretacyjnym, mają charakter drugorzędny i nie mogą wpływać na byt i zakres obowiązku podatkowego. Tak więc, problemy techniczne związane z ujednoliceniem ogólnej kwoty kosztów zorganizowania spotkania integracyjnego nie mogą prowadzić do niemożności wyodrębnienia, jaka wartość (część) uiszczonej kwoty podlegająca opodatkowaniu przypada na danego pracownika.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.