IPPB2/415-804/12-2/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Organizacja przez pracodawcę spotkań służbowo-integracyjnych i pokrycie kosztów związanych z częścią służbową nie powoduje powstania przychodu po stronie pracowników, w związku z czym Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wypełniania z tego tytułu obowiązków płatnika. Przychód po stronie pracowników Spółki powstanie natomiast z tytułu udziału w części integracyjnej spotkania tj. dodatkowych zajęciach przewidzianych w programie wyjazdu. Koszt organizacji części integracyjnej spotkania stanowi przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i od łącznego dochodu z tytułu wypłaconego wynagrodzenia w danym miesiącu płatnik zobowiązany jest obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy a jeśli koszt części integracyjnej spotkania finansowany jest ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a kwota świadczenia przekroczy 380,00 zł Spółka zobowiązana będzie również przypisać przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i od łącznego dochodu z tytułu wypłaconego wynagrodzenia w danym miesiącu obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 06.09.2012 r. (data wpływu 10.09.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z organizacją spotkań o charakterze służbowo-integracyjnym dla pracowników – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10.09.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z organizację spotkań o charakterze służbowo-integracyjnym dla pracowników.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (zwana dalej „Spółka” organizuje różnego rodzaju imprezy dla swoich pracowników. Imprezy finansowane są bądź ze środków obrotowych Spółki bądź z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki (zwanego dalej „Funduszem”). Pracownicy uczestniczą w imprezach nieodpłatnie.

Z uwagi na to, że Spółka zatrudnia ponad 10.000 pracowników w placówkach handlowych znajdujących się na terenie całej Polski często pracownicy dojeżdżają na wybrane przez Spółkę miejsce spotkania. Przykładowo Spółka organizuje spotkanie służbowe dla dyrektorów wszystkich sklepów C. wybierając jedno miejsce spotkania (najbardziej dogodne dla wszystkich), itp. Ponieważ dla wielu pracowników spotkanie wiąże się z wyjazdem do innego miasta zdarza się, że Spółka poza częścią oficjalną spotkania organizuje część nieformalną o charakterze integracyjnym, rozrywkowo-integracyjnym. Tego rodzaju spotkania służbowe połączone z imprezą o charakterze integracyjno- rozrywkowym (dalej „Spotkania Służbowo-Integracyjne”) organizowane są również w innych sytuacjach. Przykładowo Spółka organizuje np.;

 1. spotkanie z okazji l0-lecia danego sklepu - w czasie spotkania omawiane są wyniki finansowe sklepu, jego bieżące problemy, strategia rozwoju, itp. W spotkaniu uczestniczą zarówno pracownicy sklepu, jak i np. pracownicy centrali Spółki, przedstawiciele innych sklepów z danego regionu, itp. W trakcie części oficjalnej spotkania podawana jest kawa, herbata, drobne słodycze. Jeśli spotkanie jest całodniowe uczestnicy mają też zaplanowaną przerwę obiadową w czasie której serwowany jest (na koszt Spółki) obiad. Wieczorem odbywa się część nieoficjalna, w trakcie której pracownicy mogą uczestniczyć w uroczystej kolacji, zabawie i części artystycznej.
 2. konferencja kadry kierowniczej Spółki - konferencja odbywa się w ramach delegacji służbowej (pracownicy są delegowani do odbycia podróży służbowej do miejsca wyznaczonego jako miejsce konferencji). Spółka zapewnia pracownikom nocleg w hotelu. Jeśli spotkanie odbywa się w Warszawie nocleg zapewniany jest wyłącznie pracownikom przyjezdnym. Spotkanie może przebiegać następująco; w części oficjalnej omawiane są wyniki Spółki, polityka i strategia rozwoju Spółki, bieżące problemy dotyczące działalności Spółki, itp. W trakcie części oficjalnej spotkania podawany jest drobny poczęstunek i ewentualnie obiad (jeśli spotkanie jest całodniowe). Wieczorem odbywa się część nieoficjalna, w trakcie której pracownicy mogą uczestniczyć w kolacji, zabawie, części artystycznej, itp.
 3. zebranie danego działu Spółki poza miejscem pracy - przykładowo pracownicy danego działu firmy organizują spotkanie wyjazdowe w wybranym miejscu. W programie spotkania znajduje się omówienie bieżących spraw działu, wyników uzyskiwanych przez pracowników, przeprowadzane są wewnętrzne szkolenia, itp. Jeśli spotkanie jest całodniowe w trakcie jego trwania podawane są posiłki (obiad, czy kolacja). Następnie odbywa się część nieoficjalna, w trakcie której pracownicy mogą uczestniczyć, np. w grze w kręgle, dyskotece, itp.
 4. zebranie służbowe dyrektorów sklepów organizowane w siedzibie Spółki (w centrali) w czasie spotkania uczestnicy mogą się napić kawy, herbaty, wody. Podawane są też drobne słodycze (ciasteczka, paluszki, itp.). Jeśli spotkanie jest całodniowe w czasie spotkania organizowana jest przerwa z obiadem. Po spotkaniu organizowana jest część nieoficjalna - kolacja, występy artystyczne, dyskoteka, itp.
 5. szkolenia dla pracowników - Spółka organizuje szkolenia w siedzibie, jak również szkolenia poza siedzibą (głównie z uwagi na ilość uczestników szkoleń lub różne miejscowości zatrudniania pracowników). W takim wypadku Spółka zapewnia pracownikom nocleg w hotelu. W trakcie szkolenia podawany jest drobny poczęstunek. Jeśli szkolenie jest całodniowe również obiad. Po zakończeniu szkolenia pracownicy mogą wziąć udział w dyskotece, obejrzeć występ artystyczny, itp.

W części oficjalnej spotkań służbowo-integracyjnych udział pracowników jest obowiązkowy (Spółka uważa bowiem, że są niezbędne dla prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników), natomiast w części rozrywkowej, integracyjnej (nieoficjalnej) dobrowolny. Innymi słowy po zakończeniu oficjalnej części spotkania (części służbowej) pracownik sam decyduje, czy chce wziąć udział w części rozrywkowo-integracyjnej, czy np. woli pozostać w pokoju hotelowym.

Podczas spotkań służbowo-integracyjnych pracownicy Spółki mogą skorzystać z usług gastronomicznych lub cateringowych świadczonych przez firmy wynajmowane przez Spółkę. Należy przy tym zaznaczyć, że pracownicy nie mają przydzielonych racji żywnościowych. Każdy z pracowników ma możliwość wyboru, jaki posiłek (artykuł spożywczy) chce zjeść, jakie napoje chce wypić, itp. Spółka nie ewidencjonuje ilości spożytych przez danego pracownika produktów. Pracownicy mogą również skorzystać, zgodnie z powyższymi przykładami, z „atrakcji” zapewnianych przez Spółkę (np. mogą wziąć udział w grze w kręgle, w dyskotece, itp.). Spółka nie prowadzi ewidencji pozwalającej na ustalenie, który z pracowników z jakich „atrakcji” skorzystał. Jeśli Spółka zapewnia bezpłatny transport na spotkania służbowo-integracyjne (np. autobus) nie wie, który z pracowników pojechał autobusem, a który własnym samochodem. Autobus jest „podstawiany” w umówione miejsce i zainteresowani pracownicy mogą skorzystać z takiego transportu. Spółka nie prowadzi jednak ewidencji pozwalającej na ustalenie, którzy konkretnie pracownicy przyjechali na spotkanie służbowo-integracyjne autobusem, a którzy skorzystali z innych środków transportu (np. z własnego samochodu). Organizując Spotkania Służbowo-Integracyjne Spółka zawiera różne umowy z firmami zewnętrznymi. Może się zdarzyć, że Spółka wybiera jedną firmę zewnętrzną odpowiedzialną za zorganizowanie całości takiego Spotkania. W takim wypadku Spółka otrzymuje fakturę obejmującą łączny koszt Spotkania Służbowo-Integracyjnego, tj. wynagrodzenie firmy zewnętrznej. W takim wypadku poszczególne koszty związane z imprezą np. koszty wynajmu pomieszczenia, wyżywienia, itp. nie są Spółce znane (koszy te firma zewnętrzna uwzględnia przy kalkulacji należnego jej wynagrodzenia). Spółka może też zdecydować się na organizację Spotkania Służbowo-Integracyjnego samodzielnie. Przykładowo Spółka wybiera restaurację, w której ma odbyć się Spotkanie Służbowo-Integracyjne pracowników i otrzymuje fakturę za usługę gastronomiczną.

Spółka pragnie wyjaśnić, że w dniu 25 listopada 2009 r. złożyła wniosek o interpretację podatkową dotyczący skutków podatkowych, jakie powstaną u pracowników, którzy wzięli udział w imprezie integracyjnej. Spółka pytała organ podatkowy, „Czy wzięcie udziału w imprezie integracyjnej zorganizowanej przez pracodawcę prowadzi do powstania u pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy Spółka powinna zwiększać przychody pracowników z tytułu umowy o pracę w związku z tym, że wzięli oni udział w imprezie integracyjnej...”. Spółka prosiła też o wyjaśnienie zasad ustalenia tego przychodu. W wyniku złożonego przez Spółkę wniosku organ podatkowy wydał w dniu 15 lutego 2010 r. interpretację indywidualną znak IPPB2/415-724/09-2/MG, interpretacja ta została przez Spółkę zaskarżona. Obecnie sprawa czeka na rozstrzygnięcie przez NSA (sygn. akt sprawy przed NSA I FSK 1428/l1). Niemniej, wskazany wniosek nie obejmował Spotkań Służbowo-Integracyjnych, a więc takich imprez, które łączą w sobie elementy służbowe oraz rozrywkowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy w przypadku Spotkań Służbowo-Integracyjnych pracownicy w nim uczestniczący uzyskują przychód podlegający opodatkowaniu...
 2. Jak należy ustalić ten przychód...
 3. Czy wartość poniesionych przez Spółkę wydatków związanych z uczestnictwem jej pracowników w części służbowej Spotkania Służbowo - Integracyjnego powinna być doliczana do przychodów pracowników z tytułu umowy o pracę...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku Spotkań Służbowo-Integracyjnych pracownicy w nim uczestniczący uzyskują przychód podlegający opodatkowaniu - do przychodów pracowników należy zaliczyć wartość poniesionych przez Spółkę wydatków związanych z organizacją części integracyjno-rozrywkowej tego rodzaju spotkań. Spółka chcąc ustalić wysokość tego przychodu powinna wydzielić koszty związane z częścią służbową i koszty związane z częścią integracyjną:

 • Do kosztów dotyczących części służbowej Spółka może zaliczyć koszty związane z wynajmem sali, w której odbywa się spotkanie służbowe, koszty wynajmu rzutników, sprzętu nagłaśniającego, koszty drobnego poczęstunku serwowanego w czasie spotkania (kawa, herbata, ciasta, paluszki, owoce, itp.). Jeśli spotkanie służbowe organizowane jest jako spotkanie całodniowe do kosztów spotkania służbowego można także zaliczyć koszt obiadu. Jeśli spotkanie organizowane jest w taki sposób, że wyniki Spółki, czy strategia jest omawiana w czasie kolacji (jako podsumowanie spotkania) lub jeśli spotkanie przedłuża się do późnych godzin nocnych - wówczas koszty kolacji również powinny być uznane za koszty części służbowej. Do kosztów części służbowej należy doliczyć też koszty noclegów pracowników, którzy przyjechali na spotkanie oraz koszty transportu pracowników (dowóz pracowników na spotkanie), zwłaszcza jeśli wyjazd na spotkanie odbywa się zgodnie z poleceniem służbowym (delegacja).
 • Do kosztów dotyczących części integracyjnej należy zaliczyć wydatki na uroczyste kolacje mające charakter integracyjno-rozrywkowy (nie poświęcone sprawom służbowym), koszty ponoszone na różnego rodzaju atrakcje lip. wynajem sali, w której odbywa się dyskoteka, wynajem zespołu muzycznego, DJ, koszty zakupu posiłków i napojów dla pracowników po zakończeniu oficjalnej części spotkania (np. podczas dyskoteki), itp.

Jeśli Spółka wybiera jedną firmę zewnętrzną odpowiedzialną za zorganizowanie całości Spotkania Służbowo- Integracyjnego i otrzymuje fakturę obejmującą łączny koszt organizacji takiego spotkania Spółka powinna dokonać proporcjonalnego podziału kosztów na część integracyjną i służbową. Spółka może kierować się informacjami uzyskanymi od firmy wewnętrznej, a w razie braku takich informacji Spółka może ustalić inny klucz podziału np. wziąć pod uwagę długość trwania części służbowej i integracyjnej, ilość osób uczestniczących w obu częściach spotkania, itp.

Łączne koszty związane z organizacją części integracyjno-rozrywkowej należy podzielić przez liczbę pracowników uprawnionych do udziału w niej (zaproszonych na część integracyjno-rozrywkową) ustalając w ten sposób jednostkowy koszt imprezy (dalej „Jednostkowy Koszt Imprezy”). Do przychodów z umowy o pracę pracowników, którzy brali udział w części integracyjno-rozrywkowej Spotkania Służbowo-Integracyjnego należy doliczyć Jednostkowy Koszt Imprezy. Zdaniem Spółki przychodów pracowników nie należy zwiększać o koszty dotyczące organizacji Spotkania odnoszące się do części służbowej.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wpłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń otrzymywanych w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Zgodnie natomiast z art. 11 ust. 1 Ustawy, co do zasady, przychodami są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Należy jednak mieć na uwadze to, że organizowanie spotkań służbowych jest niezbędne w wypadku firmy o takim rozmiarze jak Spółka. Spotkania służbowe są potrzebne, aby zapewnić odpowiedni przepływ informacji między pracownikami, czy działami funkcjonującymi w firmie lub poszczególnymi sklepami. Spotkania tego rodzaju są potrzebne do delegowania zadań określonej grupie pracowników, jak również do przedstawienia wyników przeprowadzonych prac, podjętych czynności, itp. Bez organizacji spotkań służbowych nie byłoby możliwe funkcjonowanie firmy.

Jak była o tym mowa pracownicy są zobligowani przez Spółkę do udziału w części oficjalnej Spotkań Służbowo-Integracyjnych. Są też zobligowani (do przyjazdu na spotkanie, jeśli Spółka uzna, że spotkanie będzie odbywało się poza miejscowością, w której są oni zatrudnieni. Jak Spółka wyjaśniała, z uwagi na to, że pracownicy Spółki wykonują prace w różnych miejscowościach (często od siebie odległych) oczywistym jest, że Spółka musi wybrać jedno miejsce spotkania. Za spotkaniem o charakterze „wyjazdowym” mogą przemawiać też inne względy np. liczba uczestników, chęć odizolowania szkolonych pracowników od wykonywanych przez nich bieżących spraw, itp. W takim wypadku trudno byłoby uznać, że zapewnienie pracownikom noclegu, wyżywienia czy transportu powinno być traktowane jako nieodpłatne świadczenie. Pracownicy wykonują bowiem polecenie służbowe Spółki. To z polecenia Spółki jako pracodawcy i w jej interesie muszą oni odbywać podróż do miejsca znajdującego się poza ich miejscem zamieszkania, jak też uczestniczyć w długich, niejednokrotnie wielogodzinnych częściach oficjalnych Spotkań Służbowo-Informacyjnych. W związku z tym, Spółka uważa że pracownik który bierze udział w części służbowej spotkania (nawet jeśli jest ono organizowane w innej miejscowości niż miejsce pracy pracownika) nie otrzymuje nieodpłatnego świadczenia skutkującego powstaniem przychodu.

Pogląd Spółki znajduje potwierdzenie w orzeczeniach sądów administracyjnych, świadczy o tym chociażby wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2012 roku, sygn. II FSK 1388/10 odnoszący się (10 szkoleń organizowanych dla pracowników). W wyroku tym sąd stwierdził, iż:

Wartość szkoleń nie stanowi (...) przysporzenia dla osób uczestniczących w tych szkoleniach. Osoby te nie uzyskują bowiem w związku z udziałem w tych szkoleniach wymiernych finansowo korzyści w postaci nowych uprawnień czy kwalifikacji które musiałyby uzyskać we własnym zakresie, panosząc wydatki na szkolenie. Także zapewnienie im noclegu czy wyżywienia, gdy szkolenie zorganizowane jest poza miejscem zamieszkania tych członków, trudno uznać za nieodpłatne świadczenie, skoro gdyby nie udział w szkoleniu służącym zapewnieniu prawidłowego działania organów samorządu, nie musiałyby płacić za nocleg czy ponosić dodatkowych kosztów związanych z wyżywieniem”.

Podobnie wypowiedział się też WSA w Warszawie w wyroku z dnia 31 stycznia 2008 roku, sygn. III SA/Wa 1915/07:

Odnosząc ww. definicję do szkoleń (formy pozaszkolne) organizowanych przez pracodawcę lub podmiot, któremu pracodawca zlecił przeprowadzenie szkolenia, w których pracownik bierze udział, a związanych z prawidłowym wykonywaniem bieżącej pracy zdaniem Sądu, nie stanowią one przychodu ze stosunku pracy u pracownika. W niniejszej sytuacji nie następuje żadne przysporzenie na rzecz pracownika. Pracodawca zamawia taką usługę, a firma szkoleniowa ją wykonuje na rzecz pracodawcy, a nie na rzecz pracownika. W związku z powyższym, nie można mówić w takiej sytuacji, że wystąpił przychód u pracownika. (...) Zdaniem Sądu szkolenia związane z bieżącym wykonywaniem pracy są naturalnym składnikiem procesu zatrudnienia i pracy. Ponoszenie wydatków na pracowników z tytułu szkoleń potrzebnych do wykonywania należycie pracy jest, co do zasady dokonywane w interesie samego podmiotu, który zatrudnia pracowników i w celu uzyskania przez niego przychodu”.

Analogiczne tezy można również znaleźć w wyroku WSA w Poznaniu z dnia 12 lutego 2008 r., sygn. I SA/Po 1597/07. Co istotne, powyższe poglądy podzielają również organy podatkowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 17 lutego 2010 roku, znak ILPBl/415-1280/09-4/IM stwierdził, iż: w sytuacji, gdy szkolenia są niezbędne dla wykonywania obowiązków pracowników, wówczas koszty ich poniesienia przez Wnioskodawcę nie będą stanowić dla pracownika przychodu”. Wartość bezpłatnego poczęstunku w postaci zakupionych na koszt pracodawcy napoi i usługi gastronomicznej nie stanowi dla pracowników przychodu ze stosunku pracy.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza również interpretacja wydana przez: Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 listopada 2008 roku, znak IPPB2/415-1159/08-4/AK:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż pracownicy Wnioskodawcy uczestniczą w szkoleniach, których celem jest podniesienie ich kwalifikacji i poszerzenie umiejętności zawodowych związanych z wykonywaną przez nich pracą. Wobec tego uznać należy, że jeżeli prowadzone szkolenia (w tym koszty zakwaterowania i wyżywienia,) są niezbędne dla wykonywania obowiązków pracowników, wówczas koszty ich poniesienia przez Wnioskodawcę nie będą stanowić dla pracownika przychodu. Zatem Wnioskodawca jako płatnik nie będzie zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia z tego tytułu podatku”.

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2012 roku, znak ILPB2/415-73 1/09/12-S/ES:

Skoro zatem posiadanie przez członków Izby wiedzy niezbędnej do pracy, np. w komisji rewizyjnej czy sądzie dyscyplinarnym izby leży w interesie okręgowej izby to koszty związane ze szkoleniem tych członków organów izby w związku z tym należy uznać za koszty Jej funkcjonowania. Zatem, jak słusznie zauważył Sąd szkolenia członków należy uznać - jako jeden ze środków zapewniających sprawne funkcjonowanie Izby. W związku z powyższym wartość szkoleń nie stanowi dla osób uczestniczących w tych szkoleniach przysporzenia majątkowego. Wobec tego podzielić należy zdanie Sędzi, iż osoby te nie uzyskują wymiernych finansowo korzyści w postaci nowych uprawnień czy kwalifikacji, które musiałyby uzyskać we własnym zakresie, panosząc wydatki na szkolenie. Także zapewnienia im noclegu czy wyżywienia, gdy szkolenie zorganizowane jest poza miejscem zamieszkania tych członków, nie można uznać za nieodpłatne świadczenie.

Powołane wyżej wyroki i interpretacje odnoszą się głównie do organizowania przez pracodawcę wyjazdów mających na celu szkolenie pracowników. Niemniej jest to tylko jeden z rodzajów „zdarzeń o charakterze służbowym”, które nie powinny generować przychodu podlegającego opodatkowaniu. Zdaniem Spółki tak samo należy potraktować również inne formy Spotkań Służbowo-Integracyjnych opisane w stanie faktycznym wniosku. Łączy je bowiem obowiązek uczestnictwa z uwagi na to, że Spółka uważa, iż są one niezbędne do należytego wykonywania pracy przez osoby u niej zatrudnione.

O tym, że nie tylko szkolenia są zdarzeniami nie powodującymi powstania nieodpłatnego przychodu u pracowników świadczy rozstrzygnięcie tut. organu - Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 marca 2010 r., znak IPPB1/415-935/09-7/KS:

Zdaniem Wnioskodawcy wydatki ponoszone przez Spółkę w celu organizacji spotkań z kontrahentami obejmujące wydatki na nabycie napojów, posiłków lub drobnego poczęstunku: nie stanowią dla pracownika lub kontrahenta przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. (...) Głównym celem, dla którego organizowane są spotkania z kontrahentami jest omówienie kwestii biznesowych, w tym ni. in. omówienie przebiegu zleceń aktualnie wykonywanych przez Spółkę, przedstawienie jak największej ilości informacji na temat oferty Spółki ze szczególnym podkreśleniem ich zalet, negocjacja warunków umów, itp. czego efektem może być zawarcie umów sprzedaży. Dzięki przeprowadzonym spotkaniom klient uzyskuje szczegółowe informacje na temat oferowanych przez Spółkę produktów i usług. (...) Pracownicy i kontrahenci nie biorą udziału w spotkaniu jako osoby prywatne ale jako reprezentanci odpowiednio Spółki i spółek kontrahentów. Spotkania te mają charakter służbowy i wchodzą w zakres ich obowiązków. Celem spotkań jest omówienie spraw związanych z działalnością gospodarczą Spółki, a rozmowy są ukierunkowane na kwestie związane z działalnością. Posiłki i napoje stanowiące poczęstunek w czasie spotkań z kontrahentami można zatem traktować po stronie pracowników Spółki jako narzędzie służące prawidłowemu wykonaniu przez nich obowiązków służbowych. W szczególności, zdaniem Spółki brak jest podstaw do twierdzenia, iż usługi gastronomiczne nabywane w celu efektywnego przeprowadzenia spotkania stanowią dla pracowników jakiekolwiek przysporzenie. W konsekwencji wartość tych usług nie stanowi dla pracowników przychodu ze stosunku pracy z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy analogiczna sytuacja występuje po stronie kontrahentów biorących udział w spotkaniu. Należy podkreślić, że uczestnikami spotkania a zatem osobami korzystającymi z oferowanego przez Spółkę poczęstunku nie są przypadkowe osoby fizyczne. Są to osoby które co do zasady są zaangażowane w budowanie i podtrzymywanie relacji handlowych ze Spółką lub mnogą stać się potencjalnie partnerami handlowymi Spółki. Zatem przyjazna atmosfera spotkania, której sprzyja wspólne spożywanie posiłku ma wpływ na ewentualne korzyści finansowe płynące dla Spółki ze współpracy z podmiotami reprezentowanymi przez osoby uczestniczące w spotkaniach. W konsekwencji, korzyść z oferowanych napojów i posiłków odnosi przede wszystkim Spółka, nie zaś pracownicy czy osoby reprezentujące kontrahentów Spółki.

Spółka stoi na stanowisku, że uzyskanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych możliwe jest jedynie w przypadku, gdy pracownicy rzeczywiście uczestniczą w części rozrywkowo-integracyjnej Spotkania Służbowo-Integracyjnego, odbywającej się po zakończeniu jego części oficjalnej (służbowej). Przychodem jest wówczas Jednostkowy Koszt Imprezy. Podobną opinię (powstawanie przychodu wyłącznie w odniesieniu do części nieobowiązkowej danego spotkania i imprezy i wyłącznie w sytuacji w której pracownik wziął w niej udział) wyraził tut. organ - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 12 grudnia 2011 roku, znak IPPB2/415-795/ l1-4/MG:

„ Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność polegającą na produkcji kosmetyków. Sprzedaż kosmetyków dokonywana jest poprzez zatrudnionych pracowników - specjalistów handlowców. W celu zwiększenia efektywności sprzedaży pracownicy muszą być szkoleni w zakresie znajomości produktów jak również zastosowania technik sprzedaży i promocji. Spółka nie posiada warunków lokalowych do przeprowadzenia szkolenia, dlatego też organizuje spotkania szkoleniowo - integracyjne te hotelach. Handlowcy są pracownikami terenowymi i zamieszkują na terenie całej Polski. Jednorazowe szkolenie trwa co najmniej 6 godzin, a ponadto dodatkowo poza szkoleniem odbywa się wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami. Każde szkolenie posiada szczegółowy program. Dla uczestników szkolenia zapewniony jest poczęstunek na tak zwanych przerwach kawowych, obiady, kolacje, śniadanie oraz noclegi. Obecność na szkoleniu pracowników zajmujących się sprzedażą produktów jest obowiązkowa. Szkolenia mają charakter integracyjny Niekiedy w trakcie szkoleń organizowana jest również uroczysta kolacja. Hotel, w którym organizowane są szkolenia udostępnia wszystkim gościom hotelowym, w ramach kosztów zakwaterowania możliwość korzystania z basenu, sauny, odnowy biologicznej, kręgielni i sali bilardowej. Koszt zakwaterowania w hotelu nie jest zależny od faktycznego korzystania z tych usług. Udział w szkoleniach był obowiązkowy dla wszystkich uczestników, natomiast w odniesieniu do zajęć dodatkowych i uroczystej kolacji możliwość uczestniczenia jest fakultatywna. Niektórzy pracownicy po odbytym szkoleniu udawali się do swoich pokoi, a niektórzy korzystali z atrakcji udostępnionych w cenie zakwaterowania przez hotel, natomiast niektórzy brali udział w zajęciach dodatkowych zorganizowanych poza terenem hotelu. Wynagrodzenie za zorganizowane zajęcia dodatkowe ustalane było tu sposób ryczałtowy. W ocenie Spółki nie było możliwe przypisania konkretnej wartości świadczeń na rzecz konkretnych pracowników, a ponadto nie było możliwości ustalenia, kto osiągnął przychód, a jeżeli osiągnął, to w jakiej wysokości, z czym w ocenie organu podatkowego nie można się zgodzić.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż uczestnictwo pracowników w dodatkowych zajęciach odbywających się poza terenem hotelu i uroczystej kolacji podczas organizowanych przez Spółkę spotkań o charakterze szkoleniowo - integracyjnym, powoduje powstanie po stronie pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu nieodpłatnych świadczeń ponoszonych za pracownika. Należy zauważyć, iż przedmiotowe szkolenia zawodowe, pomimo że są obowiązkowe, to jak sama Spółka wskazała, mają charakter integracyjny a dodatkowe zajęcia i uroczysta kolacja odbywają się po skończonych szkoleniach. Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że Spółka jako pracodawca nie jest obowiązana, w myśl przepisów powszechnie obowiązującego prawa do organizowania dodatkowych atrakcji po zakończeniu szkolenia. Podkreślenia wymaga fakt, iż o powstaniu przychodu ze stosunku pracy przesądza fakt uczestnictwa pracownika w zajęciach dodatkowych i uroczystej kolacji, o określonej wartości pieniężnej, którego wartość powinna być ustalona według cen ich zakupu, nie można bowiem mówić o powstaniu przychodu w sytuacji, gdy pracownik nie wziął w nich udziału (...).

Reasumując, z tytułu uczestnictwa pracowników w zajęciach dodatkowych zorganizowanych poza terenem hotelu i uroczystej kolacji w czasie wolnym od obowiązkowych szkoleń w trakcie spotkania o charakterze szkoleniowo - integracyjnym, pracownicy Spółki uzyskują nieodpłatne świadczenie, które stanowi przychód ze stosunku pracy dla tych pracowników podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym na Spółce, jako płatniku ciąży obowiązek pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy z tego tytułu, na podstawie przepis art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

Warto zauważyć, że w niektórych interpretacjach organy podatkowe podkreślają że w wypadku organizacji szkoleń nie dochodzi do powstania przychodu i w konsekwencji nie ma potrzeby stosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 90 Ustawy (tak interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 listopada 2008 r., znak IPPB2/415-l159/08-4/AK, czy też Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 lutego 2010 r., znak ILPB l/415-1280/09-4/IM). Niemniej jednak, z ostrożności, Spółka pragnie zwrócić uwagę, że w wypadku gdyby tut. organ nie uznał wyżej przedstawionej argumentacji Spółki za trafną i stwierdził, iż uczestnictwo pracowników w części oficjalnej Spotkania Służbowo-Integracyjnego skutkuje uzyskaniem przez nich przychodu, Spółka pragnie zauważyć co następuje:

W odniesieniu do spotkań organizowanych w celach szkoleniowych zastosowanie znaleźć powinien art . 21 ust . 1 pkt 90 Ustawy. Zgodnie z tym przepisem wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia w całości lub części dnia pracy oraz na czas urlopu szkoleniowego. Jednymi z odrębnych przepisów są postanowienia ustawy Kodeks pracy, która w rozdziale III, w art . 1031 § 1 stanowi, że przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Natomiast z § 2 tego przepisu wynika, iż pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują:

 1. urlop szkoleniowy,
 2. zwolnienie z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych zostało przez ustawodawcę określone bardzo szeroko, co ma związek z jedną z zasad prawa pracy, zgodnie z którą pracodawca ma ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zdobywanie wiedzy i umiejętności przez pracownika nie zostało ograniczone do wiedzy lub umiejętności związanych z pracą na jego stanowisku lub profilem pracodawcy, co z pewnością okazuje się korzystne z punktu widzenia pracownika - tak M. Raczkowski w M. Raczkowski, M. Gersdorf, K. Rączka, Kodeks Pracy. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2011. W ww. komentarzu czytamy dalej „zdobywanie oznacza nabycie nowej wiedzy lub umiejętności. Uzupełnianie należy łączyć z pogłębianiem wiedzy i umiejętności już posiadanych („np. w formie szkoleń specjalistycznych, studiów podyplomowych itp.), ewentualnie ich dostosowaniem do nowych warunków lub wymagań”.

W ocenie Spółki organizowane szkolenia związane są z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników, mają bowiem przekazać nowe lub udoskonalić już posiadane umiejętności pracowników. Możliwość zastosowania zwolnienia w takiej sytuacji potwierdzają organy podatkowe, w tym tut. organ - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 20 czerwca 2012 r., znak IPPB4/415-290/12-2/MP.

Podsumowując, zdaniem Spółki udział jej pracowników w Spotkaniach Służbowo-Integracyjnych generuje przychód wyłącznie wówczas, gdy pracownik weźmie udział w części integracyjno-rozrywkowej takiego spotkania. Przychodem jest Jednostkowy Koszt Imprezy. Natomiast wzięcie udział w części oficjalnej-służbowej Spotkania Służbowo-Integracyjnego nie powoduje powstania u pracowników przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodów jest stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta. Stosownie zaś do pkt 9 tegoż artykułu źródłem przychodów są również inne źródła.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Przychodami z szeroko rozumianego stosunku pracy, są więc wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń pieniężnych w naturze, bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Z powyższego wynika, iż przychodem ze stosunku pracy nie jest jedynie wynagrodzenie za pracę, ale także inne przysporzenia majątkowe, takie jak nieodpłatne świadczenia, czy też świadczenia częściowo odpłatne. Do nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych na rzecz pracownika związanych ze stosunkiem pracy zalicza się między innymi różnego rodzaju spotkania o charakterze imprez integracyjnych, a w zasadzie ich wartość (koszt organizacji). Jeżeli przedmiotem nieodpłatnego świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatnego nie jest rzecz lub usługa, wchodząca w zakres działalności pracodawcy, wartość pieniężną tego rodzaju świadczenia ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b cyt. ustawy. Stąd też, w sytuacji usług zakupionych przez pracodawcę, wartość pieniężną tych świadczeń ustala się według cen zakupu.

Zasady ustalenia wartości nieodpłatnych świadczeń zostały określone m.in. w art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Powyższe postanowienia zastosować należy zarówno do nieodpłatnych świadczeń stanowiących przychód z innych źródeł, jak i tych, które na mocy art. 12 ust. 3 ww. ustawy, stanowią przychód ze stosunku pracy.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego Wnioskodawca organizuje różnego rodzaju imprezy dla swoich pracowników. Imprezy finansowane są bądź ze środków obrotowych Spółki bądź z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki. Z uwagi na to, że Spółka zatrudnia ponad 10.000 pracowników w placówkach handlowych znajdujących się na terenie całej Polski często pracownicy dojeżdżają na wybrane przez Spółkę miejsce spotkania. Przykładowo Spółka organizuje spotkanie służbowe dla dyrektorów wszystkich sklepów C. wybierając jedno miejsce spotkania (najbardziej dogodne dla wszystkich), itp. Ponieważ dla wielu pracowników spotkanie wiąże się z wyjazdem do innego miasta zdarza się, że Spółka poza częścią oficjalną spotkania organizuje część nieformalną o charakterze integracyjnym, rozrywkowo-integracyjnym. Tego rodzaju spotkania służbowe połączone z imprezą o charakterze integracyjno-rozrywkowym organizowane są również w innych sytuacjach przedstawionych w opisie stanu faktycznego.

W części oficjalnej spotkań służbowo-integracyjnych udział pracowników jest obowiązkowy, natomiast w części rozrywkowej, integracyjnej (nieoficjalnej) dobrowolny. Innymi słowy po zakończeniu oficjalnej części spotkania (części służbowej) pracownik sam decyduje, czy chce wziąć udział w części rozrywkowo-integracyjnej, czy np. woli pozostać w pokoju hotelowym.

Podczas spotkań służbowo-integracyjnych pracownicy Spółki mogą skorzystać z usług gastronomicznych lub cateringowych świadczonych przez firmy wynajmowane przez Spółkę. Należy przy tym zaznaczyć, że pracownicy nie mają przydzielonych racji żywnościowych. Każdy z pracowników ma możliwość wyboru, jaki posiłek (artykuł spożywczy) chce zjeść, jakie napoje chce wypić, itp. Spółka nie ewidencjonuje ilości spożytych przez danego pracownika produktów. Pracownicy mogą również skorzystać, zgodnie z powyższymi przykładami, z „atrakcji” zapewnianych przez Spółkę (np. mogą wziąć udział w grze w kręgle, w dyskotece, itp.). Spółka nie prowadzi ewidencji pozwalającej na ustalenie, który z pracowników z jakich „atrakcji” skorzystał. Jeśli Spółka zapewnia bezpłatny transport na spotkania służbowo-integracyjne (np. autobus) nie wie, który z pracowników pojechał autobusem, a który własnym samochodem. Autobus jest „podstawiany” w umówione miejsce i zainteresowani pracownicy mogą skorzystać z takiego transportu. Spółka nie prowadzi jednak ewidencji pozwalającej na ustalenie, którzy konkretnie pracownicy przyjechali na spotkanie służbowo-integracyjne autobusem, a którzy skorzystali z innych środków transportu. Organizując Spotkania Służbowo-Integracyjne Spółka zawiera różne umowy z firmami zewnętrznymi. Może się zdarzyć, że Spółka wybiera jedną firmę zewnętrzną odpowiedzialną za zorganizowanie całości takiego Spotkania. W takim wypadku Spółka otrzymuje fakturę obejmującą łączny koszt Spotkania Służbowo-Integracyjnego, tj. wynagrodzenie firmy zewnętrznej. W takim wypadku poszczególne koszty związane z imprezą np. koszty wynajmu pomieszczenia, wyżywienia, itp. nie są Spółce znane (koszy te firma zewnętrzna uwzględnia przy kalkulacji należnego jej wynagrodzenia). Spółka może też zdecydować się na organizację Spotkania Służbowo-Integracyjnego samodzielnie. Przykładowo Spółka wybiera restaurację, w której ma odbyć się Spotkanie Służbowo-Integracyjne pracowników i otrzymuje fakturę za usługę gastronomiczną.

Mając na względzie powołane wcześniej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podkreślić należy, iż przychód ze stosunku pracy powstaje w każdym przypadku, w którym mamy do czynienia z uzyskaniem przez pracownika realnej korzyści. Najistotniejszą więc kwestią do rozstrzygnięcia pozostaje zidentyfikowanie samego świadczenia oraz momentu jego otrzymania przez pracownika.

Jeżeli odbycie szkolenia bądź spotkania służbowego poza siedzibą pracodawcy jest obowiązkowe a spotkanie zorganizowane i sfinansowane zostało przez pracodawcę, to koszt szkolenia czy koszt dotyczący części służbowej nie stanowi po stronie pracownika przychodu ze stosunku pracy. Niemniej jednak zakupienie dla pracowników dodatkowych atrakcji w miejscu zakwaterowania tj. np. koszt uroczystej kolacji, wynajem sali na dyskotekę, wynajem zespołu muzycznego, posiłków podczas dyskoteki, niemających żadnego związku ze szkoleniem, należy uznać za przychód pracowników ze stosunku pracy o którym mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy. Do przychodu pracownika nie należy wliczać atrakcji jakie hotel udostępnia swoim gościom, zawartych w cenie zakwaterowania, o ile mieszczą się w standardowej ofercie hotelu.

Organizowanie imprez integracyjnych podczas szkolenia czy spotkania służbowego tj. zakupienie dodatkowych zajęć czyniących pobyt pracowników podczas wyjazdu szkoleniowego bądź służbowego bardziej atrakcyjnym, stanowi po stronie pracowników przychód ze stosunku pracy, w związku otrzymaniem nieodpłatnego świadczenia. Wartość ustala się według zasad określonych w cyt. wyżej art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nieistotne jest przy tym, czy i z jakich atrakcji skorzysta, gdyż koszty zakupu poszczególnych postawionych do dyspozycji świadczeń ponoszone będą niezależnie od tego czy uprawnione osoby skorzystają z nich w pełnym zakresie, czy też nie.

Nadmienić należy, iż ewentualne trudności towarzyszące indywidualizacji świadczeń na rzecz poszczególnych pracowników, którzy będą uczestniczyć w spotkaniu, mają charakter drugorzędny i nie mogą wpływać na byt i zakres obowiązku podatkowego. Tak więc, problemy techniczne związane z ujednoliceniem ogólnej kwoty kosztów zorganizowania spotkania szkoleniowo - integracyjnego nie mogą prowadzić do niemożności wyodrębnienia, jaka wartość (część) uiszczonej kwoty podlegająca opodatkowaniu przypada na danego pracownika.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż w sytuacji, gdy pracodawca zorganizuje spotkanie o charakterze szkoleniowo - integracyjnym czy po spotkaniu służbowym nastąpi część integracyjna dla osób będących pracownikami i poniesie wszystkie koszty związane ze zorganizowaniem tego spotkania, winien ustalić wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu udziału w części integracyjnej spotkania dla każdego pracownika uczestniczącego w wyjeździe. Fakt, czy pracownik korzystał oraz w jakim stopniu z każdej atrakcji, jest bez znaczenia dla ustalenia przychodu z tego tytułu.

Przychód powstały w ten sposób po stronie pracowników Wnioskodawcy, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jako przychód ze stosunku pracy. Obliczoną wartość świadczeń, przypadających na pracownika, należy doliczyć do wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z treścią art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy przy tym zaznaczyć, że w myśl art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Mając na uwadze fakt, iż Wnioskodawca zamierza sfinansować imprezę integracyjną dla swoich pracowników również ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – przychód pracownika może być zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale tylko wówczas gdy zostaną spełnione wszystkie przesłanki w tym przepisie zawarte.

W myśl tegoż przepisu, zwalnia się od podatku dochodowego wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

W myśl postanowień art. 2 pkt 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, działalność socjalna to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Zatem zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych możliwe jest jedynie wówczas gdy spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki:

 1. świadczenia mają związek z finansowaniem działalności socjalnej,
 2. świadczenia mają charakter świadczenia rzeczowego bądź pieniężnego,
 3. są w całości sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych,
 4. ich wysokość nie przekracza w roku podatkowym kwoty 380 zł.

Reasumując, uczestnictwo w części integracyjnej podczas spotkań służbowo-integracyjnych, sfinansowanej przez Wnioskodawcę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych skutkuje dla pracowników powstaniem przychodu ze stosunku pracy, od którego pracodawca powinien obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość ww. świadczenia należy obliczyć dzieląc całkowity koszt organizacji imprezy przez liczbę wszystkich pracowników dla których była ona zorganizowana, a następnie tak obliczoną kwotę doliczyć do przychodów tych pracowników, którzy wzięli w niej udział.

W sytuacji, gdy zostały spełnione wszystkie warunki wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość otrzymanych przez pracownika świadczeń – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł podlega zwolnieniu z opodatkowania (kwota ta obejmuje wartość świadczeń rzeczowych i pieniężnych otrzymanych w skali całego roku podatkowego).

Jednakże od nadwyżki kwoty 380,00 zł Wnioskodawca winien naliczyć podatek dochodowy.

Przychód powstały w ten sposób po stronie pracowników Wnioskodawcy, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jako przychód ze stosunku pracy.

Reasumując, organizacja przez pracodawcę spotkań służbowo-integracyjnych i pokrycie kosztów związanych z częścią służbową nie powoduje powstania przychodu po stronie pracowników, w związku z czym Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wypełniania z tego tytułu obowiązków płatnika. Przychód po stronie pracowników Spółki powstanie natomiast z tytułu udziału w części integracyjnej spotkania tj. dodatkowych zajęciach przewidzianych w programie wyjazdu. Koszt organizacji części integracyjnej spotkania stanowi przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i od łącznego dochodu z tytułu wypłaconego wynagrodzenia w danym miesiącu płatnik zobowiązany jest obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy a jeśli koszt części integracyjnej spotkania finansowany jest ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a kwota świadczenia przekroczy 380,00 zł Spółka zobowiązana będzie również przypisać przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i od łącznego dochodu z tytułu wypłaconego wynagrodzenia w danym miesiącu obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych oraz wyroków WSA i NSA - wskazać należy, iż orzeczenia te dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych sprawy podatnika osadzonych w określonym stanie faktycznym i w tej sprawie rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami tak sądów jak innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.