IPPB2/415-785/12-4/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Z tytułu upominków otrzymanych przez pracowników powstanie u nich przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wnioskodawca - jako płatnik - będzie zobowiązany obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych przepisami art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30.08.2012 r. (data wpływu 03.09.2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 07.11.2012 r. (data nadania 08.11.2012 r., data wpływu 12.11.2012 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie Nr IPPB5/423-758/12-2/JC oraz IPPB2/415-785/12-2/AK z dnia 30.10.2012 r. (data doręczenia 02.11.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu przekazywania pracownikom drobnych upominków i kwiatów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03.09.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu przekazywania pracownikom drobnych upominków i kwiatów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

C. jest samodzielną placówką naukowo-dydaktyczną, powołaną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 1970 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 247) podległą Ministrowi Zdrowia działającą na podstawie:

 • Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
 • Ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej będąc organem założycielskim dwóch szpitali klinicznych,
 • Statutu nadanego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2006 r. (Dz.U. Nr 17, poz. 86).

C. jest podatnikiem podatku od osób prawnych w świetle ustawy o podatku od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku, od 2012 roku dokonuje wpłat zaliczek według uproszczonej formy na zasadach określonych w art. 25 ust. 6 (1/12). C. jest również płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w świetle ustawy od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.

W kosztach C. pojawiają się m.in. wydatki związane z zakupem wieńców pogrzebowych, publikacji nekrologów i kondolencji w prasie, ponoszone w związku ze śmiercią pracowników C., byłych pracowników (w tym emerytów, rencistów), członków najbliższej rodziny pracowników oraz osób związanych z działalnością naukowo-dydaktyczną nie będących pracownikami C., np. przedstawicieli innych uczelni medycznych, szpitali klinicznych.

Ponadto w sytuacji, gdy pracownicy przechodzą na emeryturę lub obchodzą jubileusz z tytułu wieloletniej pracy wręczane są kwiaty lub upominki o niewielkiej wartości (do 200 zł), zakupione ze środków własnych. W przypadku osób przechodzących na emeryturę kwiaty lub upominki o niewielkiej wartości (do 200 zł) wręczane są w momencie, gdy pracownik jest jeszcze w stosunku pracy (przed przejściem na emeryturę).

Pismem z dnia 30.10 2012 r. Nr IPPB5/423-758/12-2/JC, IPPB2/415-785/122/AK wezwano Wnioskodawcę do:

 • przedłożenia oryginału lub urzędowo poświadczonej kopii dokumentu, z którego wynika prawo Pani H. do występowania w imieniu C. z wnioskiem o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego oraz dokumentu, z którego wynika, że osoba udzielająca upoważnienia ma umocowanie prawne w tym zakresie,
 • czy wydatki opisane w stanie faktycznym wniosku (wydatki związane z zakupem wieńców, publikacji nekrologów i kondolencji, kwiatów, upominków), ponoszone przez Centrum, finansowane są ze środków obrotowych Centrum czy ze środków Funduszu Świadczeń Socjalnych lub Funduszu Związków Zawodowych... Co oznacza, iż wydatki zakupiono „ze środków własnych”...

W wyznaczonym terminie Wnioskodawca dokonał uzupełnienia wniosku. W nadesłanym uzupełnieniu wskazał, iż wydatki opisane w stanie faktycznym wniosku (wydatki związane z zakupem wieńców, publikacji nekrologów i kondolencji, kwiatów i upominków) ponoszone są przez C. ze środków obrotowych C. (dotacji lub przychodów własnych), nie stanowiących środków Funduszu Świadczeń Socjalnych jak również nie stanowiących środków Funduszu Związków Zawodowych.

Ponadto Wnioskodawca wraz z powyższym pismem przedłożył aktualny statut C. obowiązujący od 31 października 2012 r., nadany przez Ministra Zdrowia (Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2012 r., Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2012 r., poz. 79).

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy wydatki związane z zakupem wieńców pogrzebowych, publikacji nekrologów i kondolencji w prasie, ponoszone w związku ze śmiercią pracowników C., byłych pracowników (w tym emerytów, rencistów) i członków najbliższej rodziny pracowników można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od osób prawnych...
 2. Czy wydatki związane z zakupem wieńców pogrzebowych, publikacji kondolencji w prasie, ponoszone w związku ze śmiercią osób związanych z działalnością naukowo-dydaktyczną nie będących pracownikami C., np. przedstawicieli innych uczelni medycznych, szpitali klinicznych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od osób prawnych...
 3. Czy wydatki na zakup kwiatów i upominków niewielkiej wartości (do 200 zł) dla pracowników przechodzących na emeryturę lub pracowników obchodzących jubileusz z tytułu wieloletniej pracy stanowią koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 4. Czy kwiaty i upominki niewielkiej wartości (do 200 zł) dla pracowników przechodzących na emeryturę (ale będącymi jeszcze w stosunku pracy) oraz dla pracowników obchodzących jubileusz z tytułu wieloletniej pracy korzystają ze zwolnienia od podatku od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych - pytanie Nr 4. W zakresie pytań dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych wniosek zostanie rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad. 4

Upominki niewielkiej wartości (do 200 zł), otrzymane przez pracownika odchodzącego na emeryturę (ale będącego jeszcze w stosunku pracy) lub pracownika obchodzącego jubileusz z tytułu wieloletniej pracy zdaniem C. nie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. U pracownika otrzymującego prezent powstanie przychód ze stosunku pracy. W świetle art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów ze stosunku pracy zalicza się bowiem nie tylko wynagrodzenie zasadnicze pracownika, premie czy nagrody za wyniki w pracy, ale także inne świadczenia, m. in. wartość pieniężną świadczeń w naturze, bez względu na źródło finansowania. Takimi świadczeniami będą m.in. prezenty otrzymane w związku z przejściem pracownika na emeryturę, jak również pracownika obchodzącego jubileusz wieloletniej pracy w jednostce.

Zdaniem C. fakt wręczania kwiatów pracownikom przechodzącym na emeryturę lub pracownikom obchodzącym jubileusz nie łączy się z przychodami opodatkowanymi podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie można ich kwalifikować jako wartość pieniężną świadczeń w naturze a jedynie jako symboliczny gest ze strony pracodawcy, nie mający dla pracownika wymiaru materialnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy, wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Stosownie do art. 11 ust. 2a ustawy wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu,
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
 4. w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Katalog źródeł przychodu został określony w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu źródłami przychodu są m.in.:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta (pkt 1),
 • działalność wykonywana osobiście (pkt 2),
 • pozarolnicza działalność gospodarcza ( pkt 3),
 • inne źródła (pkt 9).

W myśl art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Tak szerokie zdefiniowanie pojęcia przychodu pracownika wskazuje, iż w każdym przypadku, w którym uzyska on realną korzyść, będzie to rodzić obowiązek zwiększenia jego przychodu, z wyjątkiem świadczeń określonych w katalogu zwolnień przedmiotowych, zawartych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc powyższe pod uwagę do przychodów ze stosunku pracy (stosunku służbowego) zalicza się każde świadczenie, które pracownik otrzymał w związku z faktem pozostawania w stosunku pracy z pracodawcą. Do przychodów ze stosunku pracy zalicza się więc zarówno otrzymane przez pracownika pieniądze, jak i wartość pieniężną świadczeń w naturze, świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Z opisanego stanu faktycznego i nadesłanego uzupełnienia wynika m. in., iż w sytuacji, gdy pracownicy przechodzą na emeryturę lub obchodzą jubileusz z tytułu wieloletniej pracy wręczane są kwiaty lub upominki o niewielkiej wartości (do 200 zł), zakupione ze środków własnych. W przypadku osób przechodzących na emeryturę kwiaty lub upominki o niewielkiej wartości (do 200 zł) wręczane są w momencie, gdy pracownik jest jeszcze w stosunku pracy (przed przejściem na emeryturę).

Wydatki związane m.in. z zakupem kwiatów i upominków ponoszone są przez C. ze środków obrotowych C. (dotacji lub przychodów własnych), nie stanowiących środków Funduszu Świadczeń Socjalnych jak również nie stanowiących środków Funduszu Związków Zawodowych.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia „nieodpłatnego świadczenia”. Dokonując zatem wykładni gramatycznej, za „nieodpłatne świadczenie” uznać należy świadczenia „nie wymagające opłaty, takie za które się nie płaci, bezpłatne” (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa 2003 r.). Zatem należy przyjąć, że nieodpłatnym świadczeniem jest takie zdarzenie, którego skutkiem (następstwem) jest nieodpłatne przysporzenie majątku jednej osobie, kosztem majątku innej osoby, innego podmiotu.

Dla celów podatkowych przyjmuje się – co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie – że pojęcie nieodpłatnego świadczenia ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje ono bowiem wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku danej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że wręczenie pracownikom przechodzącym na emeryturę lub obchodzącym jubileusz upominków, nawet o niewielkiej wartości stanowić będzie nieodpłatne świadczenie dla tych osób. Powyższe spowoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Przychód podatkowy nie powstanie jedynie w sytuacji wręczenia bukietu kwiatów albowiem tego rodzaju czynność nie ma charakteru przekazania towaru o konkretnej wartości użytkowej. Dlatego też nie można przyjąć, iż jest to przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychód powstały po stronie pracowników Wnioskodawcy, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jako przychód ze stosunku pracy. Obliczoną wartość świadczeń, przypadających na pracownika, należy doliczyć do wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z treścią art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy przy tym zaznaczyć, że w myśl art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Reasumując, z tytułu upominków otrzymanych przez pracowników powstanie u nich przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wnioskodawca - jako płatnik - będzie zobowiązany obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych przepisami art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.