IPPB2/415-418/12-4/MK | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w planie odroczonego premiowania akcjami organizowanym dla pracowników spółek wchodzących w skład międzynarodowego holdingu.
IPPB2/415-418/12-4/MKinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. papier wartościowy
 3. pracownik
 4. premia
 5. spółki
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 23.04.2012 r. (data wpływu 30.04.2012 r.) oraz piśmie uzupełniającym braki formalne (data nadania 18.07.2012 r., data wpływu 23.07.2012 r., na wezwanie Nr IPPB2/415-418/12-2/MK z dnia 06.07.2012 r. (data nadania 09.07.2012 r., data doręczenia 12.07.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w planie odroczonego premiowania akcjami organizowanym dla pracowników spółek wchodzących w skład międzynarodowego holdingu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30.04.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w planie odroczonego premiowania akcjami organizowanym dla pracowników spółek wchodzących w skład międzynarodowego holdingu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (Pracownik”) jest pracownikiem D. S.A. (Spółka”). Pracownik posiada miejsce zamieszkania w Polsce. Spółka wchodzi w skład międzynarodowego holdingu D. w którym podmiotem wiodącym jest spółka prawa brytyjskiego D. Plc. („Spółka matka”). Akcje Spółki matki są notowane na giełdzie papierów wartościowych w Londynie.

W dniu 24 kwietnia 2007 roku, Zarząd Spółki matki podjął uchwałę o przyjęciu "D." - plan odroczonego premiowania akcjami (zwany dalej „D.”). Na podstawie D., w jego brzmieniu przyjętym przez Zarząd Spółki matki, wybrani pracownicy spółek wchodzących w skład międzynarodowego holdingu D. uprawnieni są do Nagrody. Nagrodą jest prawo do warunkowego, nieodpłatnego nabycia akcji Spółki matki, po upływie trzech lat od dnia przyznania Nagrody.

Uprawnionymi do Nagrody są osoby fizyczne o ile są spełnione następujące warunki: (i) osoba fizyczna jest pracownikiem jednej ze spółek wchodzącej w skład międzynarodowego holdingu DS S. oraz (ii) pracownik na podstawie umowy o pracę zawartej ze Spółką, jest uprawniony do premii za realizację zadań (celów). W przypadku przyznania Nagrody, z upływem trzech lat od dnia jej przyznania, następuje automatyczne nabycie akcji Spółki matki przez uprawnionego (z upływem tego trzyletniego terminu uprawniony nabywa akcje Spółki matki i staje się uprawnionym do dywidendy, może uczestniczyć w zgromadzeniu akcjonariuszy z prawem głosu, nabywa uprawnienie do rozporządzania akcjami). Nagroda jest przyznawana uprawnionemu przez jeden z organów funkcjonujących w strukturach Spółki matki tj. komisję do spraw wynagrodzeń.

Pracownik na podstawie umowy o pracę zawartej ze Spółką, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 lipca 2011 roku uprawniony był do premii za realizację zadań (celów). Wysokość premii uzależniona była od stopnia realizacji zadań i przysługiwała w maksymalnej wysokości do 50% 12 miesięcznego wynagrodzenia stałego przysługującemu Pracownikowi na podstawie umowy o pracę.

W lipcu 2011 roku, w związku z objęciem Pracownika postanowieniami D., zmieniona została umowa o pracę zawarta z Pracownikiem. Zgodnie ze zmienioną umową, która obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2011 roku, Pracownikowi przysługuje jednorazowa premia za realizację zadań (celów). Wysokość premii uzależniona będzie od stopnia realizacji zadań i wynosić będzie do 50% 12 miesięcznego wynagrodzenia stałego przysługującemu Pracownikowi na podstawie umowy o pracę, z tym, że 25% należnej Pracownikowi premii rocznej za realizację celów podlegać będzie zamianie na akcje Spółki matki zgodnie z warunkami określonymi w D. Zamianę 25% należnej Pracownikowi premii rocznej za realizację celów na akcje Spółki matki należy rozumieć w ten sposób, że na podstawie umowy o pracę zawartej z Pracownikiem i w związku z postanowieniami D. Spółka nie ma obowiązku wypłaty tej części premii rocznej bezpośrednio na rzecz Pracownika, lecz na podstawie oświadczeń woli Pracownika zawartej w umowie o pracę i w związku z postanowieniami D., Spółka ma obowiązek przekazać tą część premii wskazanej w D. osobie prawnej, tj. powiernikowi ustanowionemu przez Spółkę matkę.

Spółka nie jest stroną D. Stroną D. jest Pracownik i Spółka matka. Spółka matka przyznaje Pracownikowi, na podstawie D. określone uprawnienia, z uwagi na to, że Spółka wchodzi w skład międzynarodowego holdingu DS S., a Pracownik jest pracownikiem Spółki. Jedynym obowiązkiem Spółki jest, w związku z uczestnictwem Pracownika w D., spełnienie części świadczenia należnego Pracownikowi na podstawie umowy o pracę, w związku z zawartą z Pracownikiem umową, nie na jego rzecz, lecz na rzecz innego podmiotu, tj. powiernika. Kwota premii przekazana przez Spółkę na rzecz powiernika na podstawie oświadczeń woli Pracownika zawartej w umowie o pracę i w związku z postanowieniami D. jest wykorzystywana do sfinansowania nabycia przez powiernika akcji Spółki matki celem ich przekazania Pracownikowi. Spółka nigdy nie nabywa akcji Spółki matki (nie staje się akcjonariuszem Spółki matki). Wartość rynkowa akcji Spółki matki w dniu ich nabycia przez Pracownika będzie równa kwocie tej części premii rocznej, która została przekazana przez Spółkę celem sfinansowania uczestnictwa Pracownika w D. (nabycia akcji). Wartość rynkowa akcji nie będzie zatem wyższa od wartość premii przekazanej przez Spółkę.

Pracownik może nabyć uprawnienie do premii rocznej, o której mowa powyżej w sierpniu 2012 roku. W przypadku, gdy Pracownik nabędzie uprawnienie do premii rocznej, o której mowa powyżej, zostanie mu również w sierpniu 2012 roku przydzielona Nagroda. W związku z przydziałem Nagrody Spółka zobowiązana będzie do przekazania na rzecz powiernika kwoty odpowiadającej 25% należnej Pracownikowi premii rocznej za realizację celów. Kwota ta zostanie przekazana: (i) w momencie nabycia przez Pracownika uprawnienia do premii rocznej albo (ii) w momencie przyznania pracownikowi Nagrody albo (iii) w momencie nabycia przez Pracownika akcji Spółki matki, co następuje automatycznie z upływem trzech lat od dnia przyznania Nagrody albo (iv) w momencie sprzedaży akcji Spółki matki przez Pracownika. Do czasu przekazania części premii na rzecz powiernika Spółka będzie miała prawo do swobodnego dysponowania tymi pieniędzmi. Warunkowe prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki matki, po upływie trzech lat od dnia przyznania Nagrody, przyznane Pracownikowi nie może być przenoszone, nie może być przedmiotem cesji, zbycia ani obciążenia. Nagroda ani prawo z niej wynikające nie jest pochodnym instrumentem finansowym w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku, gdy Pracownik nabędzie akcje Spółki matki (co następuje automatycznie z upływem trzech lat od dnia przyznania Nagrody) będzie on uprawniony na podstawie stosownych postanowień D. do uzyskania ekwiwalentu dywidendy, którego wartość zostanie określona poprzez odwołanie się do dywidendy, która zostałaby wypłacona od nabytych akcji Spółki matki, gdyby Pracownik był akcjonariuszem Spółki matki pomiędzy dniem przydziału Nagrody, a dniem nabycia akcji Spółki matki. Ekwiwalent dywidendy będzie wypłacany w pieniądzu. Ekwiwalent nie będzie wypłacany przez Spółkę, lecz przez powiernika lub Spółkę matkę.

Spółka nie uczestniczyła w tworzeniu D. i nie miała wpływu na jego postanowienia oraz jakiekolwiek decyzje związane z planem. Spółka nie ma wpływu na to, czy Pracownik będzie objęty postanowieniami D. Spółka nie uczestniczy także w przyznawaniu osobom uprawnionym, w tym Pracownikowi Spółki Nagród.

Z uwagi na braki formalne w złożonym wniosku, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 06.07.2012 r. Nr IPPB2/415-418/12-2/MK wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

 • doprecyzowanie opisanego zdarzenia przyszłego w złożonym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Bowiem dokonując analizy przedmiotowego wniosku organ podatkowy zauważył rozbieżność pomiędzy przedstawionym stanem faktycznym z którego wynika, że pracownicy spółek w tym wnioskodawca wchodzący w skład międzynarodowego holdingu w ramach planu odroczonego premiowania „uprawnieni są do Nagrody. Nagrodą jest prawo do warunkowego, nieodpłatnego nabycia akcji Spółki matki, po upływie trzech lat od dnia przyznania Nagrody.” a w dalszej części wniosku i w opisie prezentowanego stanowiska Wnioskodawca wskazał, że „Nabycie akcji Spółki matki przez Pracownika nie ma charakteru nieodpłatnego, gdyż jest finansowane z kwoty premii rocznej.

Organ wskazał, że rozbieżność wynika również z opisu zdarzenia przyszłego dotyczącego przekazania kwoty premii w wariancie czwartym „Kwota ta zostanie przekazana” (....) „ (iv) w momencie sprzedaży akcji Spółki matki przez Pracownika” a w dalszej części wniosku „W przypadku, gdy Pracownik nabędzie akcje Spółki matki (co następuje automatycznie z upływem trzech lat od dnia przyznania Nagrody) będzie on uprawniony na podstawie stosownych postanowień D. do uzyskania ekwiwalentu dywidendy.

 • Wnioskodawca nie wskazał czy wariant czwarty dotyczy sprzedaży akcji po upływie trzech lat od otrzymania Nagrody, czy też sprzedaż nastąpi po dłuższym okresie czasu niż upływ trzech lat od dnia przyznania Nagrody...
 • czy w przypadku nieodpłatnego nabycia akcji w wariancie czwartym spełnione zostaną przesłanki określone w art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Braki uzupełniono w wyznaczonym terminie. W kwestii doprecyzowania wyjaśniono, że:

Ad.1.

Nabycie akcji przez Pracownika nie ma charakteru nieodpłatnego. W opisie zdarzenia przyszłego wskazano, że Spółka nie ma obowiązku wypłaty części premii rocznej bezpośrednio na rzecz Pracownika, lecz ma obowiązek przekazać część premii wskazanej w D. osobie prawnej, tj. powiernikowi ustanowionemu przez Spółkę matkę celem sfinansowania nabycia przez Powiernika akcji Spółki matki przekazywanych następnie Pracownikowi. Z tego zatem wynika, że nabycie akcji przez Pracownika nie następuje w sposób nieodpłatny, lecz następuje z wykorzystaniem części kwoty premii rocznej należnej Pracownikowi. Tym samym użycie we wniosku zwrotu, iż „Nagrodą jest prawo do warunkowego, nieodpłatnego nabycia akcji Spółki matki, po upływie trzech lat od dnia przyznania Nagrody” jest omyłką w tej części, w której mowa jest nieodpłatnym nabyciu akcji Spółki matki.

Ad.2.

Prawdopodobna sekwencja zdarzeń może być następująca: Etap pierwszy - przyznanie Nagrody. Etap drugi - z upływem trzech lat od dnia przyznania Nagrody, następuje automatyczne nabycie akcji Spółki matki przez Pracownika. Skutkiem powyższego jest, że Pracownik nabywa akcje Spółki matki i staje się uprawnionym do dywidendy, może uczestniczyć w zgromadzeniu akcjonariuszy z prawem głosu, nabywa uprawnienie do rozporządzania akcjami. Etap trzeci - sprzedaż akcji przez Pracownika. Sprzedaż akcji może zatem nastąpić dopiero, gdy Pracownik nabędzie akcje Spółki matki i stanie się jej akcjonariuszem. Sprzedaż nie może zatem nastąpić w okresie trzech lat od dnia przyznania Nagrody (wtedy Pracownik nie jest akcjonariuszem Spółki matki). Sprzedaż akcji może nastąpić najwcześniej w dniu, w którym Pracownik nabędzie akcje Spółki matki. Sprzedaż może też nastąpić później tak długo jak Pracownik będzie „właścicielem” akcji. Wariant czwarty dotyczy więc takiej sytuacji, gdy sprzedaż akcji następuje w tym samym dniu, w którym Pracownik stanie się akcjonariuszem jak i później. Jak wskazano wyżej, w wariancie czwartym nie następuje nieodpłatne nabycie akcji, gdyż nabycie następuje z wykorzystaniem części kwoty premii rocznej należnej Pracownikowi. Nie zmienia tego charakteru nabycia okoliczność, że ewentualne przekazanie części kwoty premii rocznej przez pracodawcę nastąpi w momencie sprzedaży akcji przez Pracownika.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że ekwiwalent dywidendy, jak napisano we wniosku, to suma pieniędzy, określona poprzez odwołanie się do dywidendy, która zostałaby wypłacona od nabytych akcji Spółki matki, gdyby Pracownik był akcjonariuszem Spółki matki pomiędzy dniem przydziału Nagrody, a dniem nabycia akcji Spółki matki. Jest to więc „hipotetyczna” dywidenda, która mogłaby zostać wypłacona Pracownikowi, gdyby był akcjonariuszem w okresie pomiędzy dniem przyznania Nagrody, a nabyciem akcji Spółki matki. Nie jest przy tym wykluczona sytuacja, że w przypadku, gdyby Pracownik był akcjonariuszem Spółki w dniu dywidendy (np. wskutek tego, że sprzedaż akcji nastąpiłaby później niż w dniu nabycia akcji np. po upływie 2 lat), to przysługiwałaby mu dywidenda jako przychód z udziału w zyskach osób prawnych. Kwestia ta nie jest jednak przedmiotem wniosku.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy w związku przekazaniem przez Spółkę na rzecz powiernika części kwoty premii rocznej Pracownik uzyskuje w ten sposób przychód ze źródła „stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta”...
 2. Czy w przypadku, gdy Spółka przekazuje na rzecz powiernika część kwoty premii rocznej w momencie przyznania pracownikowi Nagrody albo w momencie nabycia przez Pracownika akcji Spółki matki, co następuje automatycznie z upływem trzech lat od dnia przyznania Nagrody albo w momencie sprzedaży akcji Spółki matki przez Pracownika, to czy w momencie, gdy Pracownik nabywa prawo do premii, Pracownik uzyskuje w ten sposób przychód ze źródła stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta”...
 3. Czy w związku z przyznaniem Pracownikowi Nagrody, Pracownik uzyskuje w ten sposób przychód ze źródła „stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta”...
 4. Czy w związku z przyznaniem Pracownikowi Nagrody Pracownik uzyskuje w ten sposób przychód ze źródła „inne źródła...
 5. Czy w związku z nabyciem przez Pracownika akcji Spółki matki, Pracownik uzyskuje w ten sposób przychód ze źródła „stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta”...
 6. Czy w związku z nabyciem przez Pracownika akcji Spółki matki, Pracownik uzyskuje przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych...
 7. Czy w związku z nabyciem przez Pracownika akcji Spółki matki Pracownik uzyskuje w ten sposób przychód ze źródła „inne źródła”...
 8. Czy w związku z wypłatą na rzecz Pracownika ekwiwalentu dywidendy Pracownik uzyskuje w ten sposób przychód ze źródła „inne źródła”...
 9. Czy w przypadku sprzedaży przez Pracownika akcji Spółki matki kwota premii rocznej przekazana przez Spółkę powiernikowi stanowi koszt uzyskania przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

Zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT”) przychodami, z zastrzeżeniem art. 14 - 15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Zgodnie natomiast z art. 12 ust.1 ustawy o PIT za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Biorąc pod uwagę powyższe z chwilą przekazania przez Spółkę na rzecz powiernika części kwoty premii rocznej, Pracownik uzyskuje w ten sposób przychód ze źródła „stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta”.

Ad.2

Zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych („ustawa o PIT”) przychodami, z zastrzeżeniem art. 14 -15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych

Biorąc pod uwagę powyższe Pracownik uzyskuje przychód z chwilą przekazania przez Spółkę na rzecz powiernika części kwoty premii rocznej. Do czasu przekazania premii powiernikowi Spółka bowiem może swobodnie dysponować tymi pieniędzmi. W rezultacie powyższego w momencie, gdy Pracownik nabywa prawo do premii a premia ta zostanie przekazana przez Spółkę na rzecz powiernika w okresie późniejszym, to z chwilą nabycia przez Pracownika uprawnienia do premii Pracownik nie uzyskuje w ten sposób przychodu ze źródła stosunek służbowy, stosunek pracy w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza emerytura lub renta.

Ad 3

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( ustawa o PIT”) przychodami, z zastrzeżeniem art. 14, 15, art. 17 ust. 1 pkt 6,9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń Zgodnie natomiast z art. 12 ust 1 ustawy o PIT za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe różnego rodzaju dodatki nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Biorąc pod uwagę powyższe z dniem przyznania Nagrody, Pracownik nie uzyskuje w ten sposób przychodu ze źródła „stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną praca nakładcza, emerytura lub renta

Zdaniem Pracownika wynika to z następujących przyczyn:

Po pierwsze to nie Spółka przyznała Pracownikowi Nagrodę, lecz Spółka matka Pracownik nie jest pracownikiem Spółki matki.

Po drugie Nagrody nie można przenieść, zbyć, ani obciążyć jak również nie może być ona przedmiotem cesji Po trzecie przyznanie Nagrody nie wiąże się dla Pracownika z nabyciem jakichkolwiek uprawnień o charakterze korporacyjnym lub majątkowym jakie wiążą się z nabyciem statusu akcjonariusza, tj. Pracownik nie ma prawa do dywidendy czy prawa do rozporządzania akcjami Spółki matki jak również prawa do uczestnictwa w zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki matki z prawem głosu.

Po czwarte warunkowe prawo do nabycia akcji Spółki matki daje jedynie potencjalną możliwość uzyskania korzyści w przyszłości. Trudno w takim przypadku mówić o powstaniu przychodu podatkowego.

Po piąte, aby mówić o przychodzie ze stosunku służbowego, stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, przychód ten musi mieć swą podstawę prawną w tym stosunku prawnym, tj. istnienie i treść stosunku pracy jest podstawą do otrzymania przez osobę będącą pracownikiem konkretnego świadczenia, w tym również takiego świadczenia jak Nagroda Prawo do otrzymania określonego świadczenia powinno wynikać z przepisów prawa pracy, tj. przepisów powszechnie obowiązującego prawa (ustawy, w tym kodeks pracy, inne ustawy regulujące prawa i obowiązki pracowników, akty wykonawcze wydane na podstawie ustaw i w celu ich wykonania) albo przepisów zakładowych (układy zbiorowe, względnie inne oparte na ustawie statuty, regulaminy i porozumienia) lub z umowy o pracę żaden z tych aktów nie daje Pracownikowi Spółki, uprawnienia do Nagrody.

Po szóste, jak już wskazano Spółka żadnym innym aktem (w sposób wyraźny lub dorozumiany) nie przyznała swojemu Pracownikowi Nagrody Spółka nie uczestniczyła w tworzeniu D. i nie miała wpływu na jego postanowienia oraz jakiekolwiek decyzje związane z planem. Spółka nie ma wpływu na to, czy jej Pracownik będzie objęty postanowieniami D. Spółka nie uczestniczy także w przyznawaniu osobom uprawnionym, w tym Pracownikowi Spółki Nagród.

Ad. 4

Zgodnie z art. 11 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) przychodami, z zastrzeżeniem art. 14 - 15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12 - 14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach

Biorąc pod uwagę powyższe z dniem przyznania Nagrody, Pracownik nie uzyskuje w ten sposób przychodu ze źródła „inne źródła”. Wynika to z następujących przyczyn:

Po pierwsze Nagrody nie można przenieść, zbyć, ani obciążyć jak również nie może być ona przedmiotem cesji.

Po drugie przyznanie Nagrody nie wiąże się dla Pracownika z nabyciem jakichkolwiek uprawnień o charakterze korporacyjnym lub majątkowym, jakie wiążą się z nabyciem statusu akcjonariusza, tj. Pracownik nie ma prawa do dywidendy czy prawa do rozporządzania akcjami Spółki matki jak również prawa do uczestnictwa w zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki matki z prawem głosu.

Po trzecie warunkowe prawo do nabycia akcji Spółki matki daje jedynie potencjalną możliwość uzyskania korzyści w przyszłości. Trudno w takim przypadku mówić o powstaniu przychodu podatkowego.

Ad.5

Zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych („ustawa o PIT”) przychodami, z zastrzeżeniem art. 14 - 15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Zgodnie natomiast z art. 12 ust.1 ustawy o PIT za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń łub świadczeń częściowo odpłatnych.

Biorąc pod uwagę powyższe z dniem nabycia akcji, Pracownik nie uzyskuje w ten sposób przychodu ze źródła „stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta”.

Zdaniem Pracownika wynika to z następujących przyczyn:

Po pierwsze, aby mówić o przychodzie ze stosunku służbowego, stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, przychód ten musi mieć swą podstawę prawną w tym stosunku prawnym tj. istnienie i treść stosunku pracy jest podstawą do otrzymania przez osobę będącą pracownikiem konkretnego świadczenia, w tym również takiego świadczenia jak nabycie akcji. Prawo do otrzymania określonego świadczenia powinno wynikać z przepisów prawa pracy, tj. przepisów powszechnie obowiązującego prawa (ustawy, w tym kodeks pracy, inne ustawy regulujące prawa i obowiązki pracowników, akty wykonawcze wydane na podstawie ustaw i w celu ich wykonania) albo przepisów zakładowych (układy zbiorowe, względnie inne oparte na ustawie statuty, regulaminy i porozumienia) lub z umowy o pracę. Żaden z tych aktów nie daje Pracownikowi Spółki, uprawnienia do Nagrody.

Po drugie, jak już wskazano Spółka żadnym innym aktem (w sposób wyraźny lub dorozumiany) nie przyznała swojemu Pracownikowi Nagrody, w wyniku której Pracownik może stać się akcjonariuszem Spółki matki. Spółka nie uczestniczyła w tworzeniu D. i nie miała wpływu na jego postanowienia oraz jakiekolwiek decyzje związane z planem. Spółka nie ma wpływu na to, czy jej Pracownik będzie objęty postanowieniami D. Spółka nie uczestniczy także w przyznawaniu osobom uprawnionym, w tym Pracownikowi Spółki Nagród.

Po trzecie, aby mówić o przychodzie ze stosunku pracy, przysporzenie dokonane na rzecz pracownika czy to w postaci wypłat pieniężnych, świadczeń w naturze, wypłat finansowanych za pracownika, nieodpłatnych świadczeń czy świadczeń częściowo odpłatnych musi pozostawać w związku z treścią tego stosunku, w szczególności z wykonywaną pracą. Nabycie przez Pracownika akcji Spółki mogłoby być klasyfikowane jako przychód z stosunku pracy, gdyby przychód ten pozostawał w jakimkolwiek związku z treścią stosunku pracy i przyjąłby jedną z następujących postaci: (i) nabycie akcji Spółki matki przez Spółkę i ich zbycie na rzecz Pracownika, (ii) zawarcia umowy pomiędzy Spółką, a Spółką matką (względnie powiernikiem), zgodnie z którą Spółka matka (powiernik) miałaby obowiązek spełnić świadczenie na rzecz Pracownika w postaci przeniesienia tytułu własności do akcji Spółki matki (umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej) (iii) zawarcia umowy pomiędzy Pracownikiem, a Spółką o finansowaniu nabyciu przez Pracownika akcji Spółki matki. Żadna z tych okoliczności nie zachodzi w stanie faktycznym przedstawionym przez Pracownika. W szczególności Spółka nie finansuje uczestnictwa Pracownika w D. (nabycia akcji przez Pracownika w ramach D.), Spółka jedynie ma obowiązek przekazać na rzecz powiernika część kwoty premii rocznej należnej Pracownikowi. Przychodem ze stosunku pracy jest więc tylko kwota premii rocznej, a nie składniki majątkowe, które weszły do majątku Pracownika w związku z wydatkowaniem kwoty tej premii. Przekazanie premii pieniężnej powiernikowi ma także ten cel, że służy uproszczeniu przepływów pieniężnych (zamiast dokonywać wypłaty na rzecz Pracownika, który następnie mógłby przeznaczyć te pieniądze celem sfinansowania swego uczestnictwa w D., Spółka przekazuje te pieniądze, za zgodą Pracownika, bezpośrednio na rzecz powiernika).

Po czwarte Pracownik nie może podnosić jakichkolwiek roszczeń do Spółki w przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn do nabycia akcji nie dojdzie.

Ad.6

Biorąc pod uwagę, że ani Nagroda ani warunkowe prawo z niej wynikające nie jest pochodnym instrumentem finansowym, nabycie przez Pracownika akcji Spółki matki nie stanowi przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Ad. 7

Zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych („ustawa o PIT”) przychodami, z zastrzeżeniem art. 14 - 15, art. 17 ust. 1 pkt 6,9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy i PIT za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12 - 14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Biorąc pod uwagę powyższe z dniem nabycia akcji Spółki matki, Pracownik nie uzyskuje w ten sposób przychodu ze źródła „inne źródła”. Wynika to z następujących przyczyn:

Po pierwsze nabycie akcji przez Pracownika następuje z wykorzystaniem środków pieniężnych pochodzących z należnej Pracownikowi kwoty premii rocznej.

Po drugie przychodem z innych źródeł są dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12 - 14 i 17. Nabycie akcji Spółki matki przez Pracownika nie ma charakteru nieodpłatnego, gdyż jest finansowane z kwoty premii rocznej. Przypadek ten ma miejsce zarówno wówczas, gdy środki pieniążne pochodzące z premii są przekazywane przez Spółkę powiernikowi przed dniem nabycia akcji jak i po dniu takiego nabycia (finansowanie ex post).

Po trzecie zgodnie z art. 11 ust. 2 - 2a wartość pieniężną nieodpłatnych świadczeń stanowi ich wartość określona na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania. W przypadku Pracownika wartość rynkowa akcji Spółki matki w dniu ich nabycia przez Pracownika będzie równa kwocie tej części premii rocznej, która została przekazana przez Spółkę celem sfinansowania uczestnictwa Pracownika w D. (nabycia akcji).

Ad.8

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych („ustawa o PIT”) przychodami, z zastrzeżeniem art. 14 - 15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy i PIT za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności; kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12 - 14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Biorąc pod uwagę powyższe z dniem wypłaty ekwiwalentu, Pracownik uzyskuje w ten sposób przychód ze źródła „inne źródła”.

Ad.9

Zgodnie z art. 13 ust. 2 konwencji z dnia 20 lipca 2006 roku między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia własności udziałów (akcji), innych niż akcje, które są przedmiotem znaczącego i regularnego obrotu na giełdzie, których wartość w całości lub w większej części związana jest bezpośrednio lub pośrednio z majątkiem nieruchomym położonym w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Zgodnie z art. 13 ust. 5 konwencji zyski z przeniesienia własności jakiegokolwiek majątku niewymienionego w ustępach 1, 2, 3 i 4 niniejszego artykułu podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Pracownik ma miejsce zamieszkania w Polsce, a akcje Spółki matki, które nabędzie Pracownik są notowane na giełdzie papierów wartościowych w Londynie. Zyski z przeniesienia ich własności będą więc opodatkowane tylko w Polsce, według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 38 ustawy o PIT za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Biorąc pod uwagę, że kwota premii rocznej przekazana przez Spółkę powiernikowi wykorzystywana jest do sfinansowania nabycia akcji Spółki matki, a także mając na względzie, że kwota ta stanowi część należnej Pracownikowi kwoty premii rocznej, wydatek ten jako wydatek na nabycie akcji stanowić będzie koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji Spółki matki w momencie odpłatnego zbycia tych akcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.