IPPB1/415-1463/14-3/JS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy udział w imprezie integracyjnej zorganizowanej przez szkołę prowadzi do powstania u pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeśli nie można zindywidualizować świadczenia i jego wartości pieniężnej oraz przypisać go konkretnemu pracownikowi? Czy na płatniku dąży obowiązek pobrania zaliczki? Czy w tym przypadku ma zastosowanie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r.?Jeśli tak, to w świetle art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który określa sposób ustalania wartości pieniężnych innych nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników, w jaki sposób ustalić koszt jednostkowy przypadający na uczestnika spotkania (gdy zadeklarowana liczba pracowników jest mniejsza lub większa od faktycznej liczby uczestników), który będzie przychodem ze stosunku pracy podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Dyrektor szkoły w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w szkole zamierza zorganizować imprezę integracyjną o charakterze kulturalno-oświatowym w związku z uroczystościami szkolnymi (np. zakończenie roku szkolnego oraz Dzień Edukacji Narodowej) oraz z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych. Spotkania będą odbywać się zgodnie z regulaminem dysponowania środkami ZFŚS na wniosek Zakładowej Komisji Socjalnej. Imprezy będą miały charakter otwarty tzn. będą zaproszeni wszyscy pracownicy szkoły: nauczyciele, administracja, obsługa oraz emeryci (wszyscy zaproszeni są uprawnieni do korzystania ze środków ZFŚS). Ich udział będzie fakultatywny, imprezy związane z uroczystościami szkolnymi będą odbywać się poza siedzibą szkoły w restauracji, gdzie będzie przygotowany poczęstunek dla uczestników oraz część rozrywkowa - wspólna zabawa przy muzyce. Spotkania z okazji świąt będą zorganizowane na terenie szkoły przez firmę cateringową, która przygotuje poczęstunek w formie szwedzkiego stołu.

Celem imprez będzie wspólne świętowanie, co ma stymulować i utrwalać korzystne relacje pomiędzy różnymi grupami pracowników, podnosić motywację i satysfakcję z pracy. Koszt imprezy w całości sfinansowany ze środków funduszu socjalnego będzie ustalony przez restaurację/firmę cateringową na podstawie przybliżonej zadeklarowanej liczby pracowników. Opłata za zorganizowanie imprezy ustalona będzie ryczałtowo bez względu na rzeczywistą liczbę pracowników uczestniczących w imprezie oraz bez względu na to, ile spożyli posiłków i z jakich atrakcji skorzystali. Pracownicy uczestniczący w spotkaniu nie będą mieli przydzielonych racji żywnościowych. Każdy z uczestników będzie miał możliwość wyboru jaki posiłek chce zjeść, jakie napoje chce wypić (wyłącznie bezalkoholowe). Szkoła nie będzie w stanie ewidencjonować ilości spożytych przez danego pracownika produktów oraz ustalić z jakich atrakcji skorzystał (wspólna zabawa prowadzona precz animatora). W związku z powyższym nie można będzie określić i przypisać realnej wartości otrzymanych świadczeń poszczególnym uczestnikom imprezy, biorąc pod uwagę fakt, że pracownicy i emeryci będą przychodzili na spotkanie i wychodzili w różnym czasie oraz korzystali w różnym stopniu z przygotowanej oferty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy udział w imprezie integracyjnej zorganizowanej przez szkołę prowadzi do powstania u pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeśli nie można zindywidualizować świadczenia i jego wartości pieniężnej oraz przypisać go konkretnemu pracownikowi... Czy na płatniku dąży obowiązek pobrania zaliczki... Czy w tym przypadku ma zastosowanie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r....
  2. Jeśli tak, to w świetle art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który określa sposób ustalania wartości pieniężnych innych nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników, w jaki sposób ustalić koszt jednostkowy przypadający na uczestnika spotkania (gdy zadeklarowana liczba pracowników jest mniejsza lub większa od faktycznej liczby uczestników), który będzie przychodem ze stosunku pracy podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenie uzyskane przez pracowników i emerytów w postaci udziału w imprezie integracyjnej nie stanowi przychodu ze stosunku pracy, w związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W oparciu o art. 12 ust 1, art. 11, ust. 1 art. 12 ust. 3 oraz art. 11 ust. 2, 2a, 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli nie jest możliwe obliczenie wartości świadczenia według metod określonych przepisami ustawy, nie można pracownikowi przypisać przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Wnioskodawca uważa, że w opisanej sytuacji brak jest możliwości określenia wartości otrzymanego świadczenia przez poszczególnego uczestnika spotkania, istotnymi elementami różnicującymi są indywidualne możliwości i upodobania kulinarne uczestników imprezy, a także fakt zróżnicowania czasowego w niej udziału, świadczenie nie będzie adresowane imiennie do poszczególnych uczestników pomimo tego, że zamówiony zestaw dań do poczęstunku oraz ich ilość będzie uwzględniał szacunkowe określenie liczby uczestników imprezy oraz przewidywany czas jej trwania.

Stanowisko takie potwierdza uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K7/13, Dz. U. z 2014 r. poz. 947). Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego bez skonkretyzowanego i indywidualnie przypisanego świadczenia brak jest podstaw do określenia jego wartości.

Ponadto, Wnioskodawca zwraca uwagę, że w przypadku udziału pracownika w imprezie organizowanej przez pracodawcę, która w przedstawionej sytuacji zawsze będzie miała charakter motywacyjno-integracyjny, nie występuje element przysporzenia majątkowego w postaci zaoszczędzonego wydatku. Nie sposób bowiem zakładać, że gdyby nie impreza integracyjna organizowana przez pracodawcę, pracownik wydałby pieniądze na podobny cel.

Szkoła w przypadku naliczenia podatku od świadczenia w postaci udziału w imprezie integracyjnej przy zastosowaniu metody równego podziału sumy wszystkiej kosztów ponoszonych w związku z organizacją spotkania przez ilość osób biorących w nim udział (lub zaproszonych) nie zależnie od stopnia zaangażowania-spożycia przez uczestników, w sytuacji kiedy pracownik nie otrzymuje korzyści majątkowej oraz nie ma możliwości określenia realnej zindywidualizowanej wartości świadczenia, naraża się na zarzuty ze strony pracownika w omawianej kwestii.

W związku z powyższym oraz w oparciu o wyrok Trybunału Konstytucyjnego, Wnioskodawca uważa, że uczestnictwo w imprezie integracyjnej nie będzie skutkowało powstaniem przychodu po stronie pracownika a Wnioskodawca jako płatnik nie będzie miała obowiązku pobrania zaliczki. Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości Jego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W związku z powyższym odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku Nr 2 stała się bezprzedmiotowa.

Ponadto, zastrzec należy, że tut. Organ podatkowy dokonał oceny prawnej stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie objętym zadanymi pytaniami, tj. w zakresie przychodu pracownika.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.