ILPP1/4512-1-295/15-4/MD | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT wydatków ponoszonych w związku z zakupem kwiatów dla osób odchodzących na emeryturę oraz wiązanek pogrzebowych dla zmarłych pracowników i ich najbliższej rodziny oraz odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących ww. wydatki.
ILPP1/4512-1-295/15-4/MDinterpretacja indywidualna
 1. kwiaty
 2. odliczenie podatku
 3. pracownik
 4. przekazanie nieodpłatne
 5. przekazanie towarów
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2015 r. (data wpływu 22 kwietnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 lipca 2015 r. (data wpływu 22 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT wydatków ponoszonych w związku z zakupem kwiatów dla osób odchodzących na emeryturę oraz wiązanek pogrzebowych dla zmarłych pracowników i ich najbliższej rodziny –jest prawidłowe,
 • odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących ww. wydatki – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT wydatków ponoszonych w związku z zakupem kwiatów dla osób odchodzących na emeryturę oraz wiązanek pogrzebowych dla zmarłych pracowników i ich najbliższej rodziny (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) oraz odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących ww. wydatki (pytanie oznaczone we wniosku nr 3).

Wniosek uzupełniono w dniu 15 lipca 2015 r. o uiszczenie dodatkowej opłaty.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest Spółką zajmującą się produkcją wielobarwnych opakowań z kartonu i tektury.

I. Wnioskodawca ponosi wydatki na zakup kwiatów dla pracowników przechodzących na emeryturę. Kwiaty wręczane są w dowód uznania, wdzięczności i podziękowania za całą dotychczasową współpracę w momencie, gdy pracownicy są jeszcze w stosunku pracy (przed przejściem na emeryturę).

II. W związku ze śmiercią pracowników Wnioskodawca ponosi również wydatki na zakup okolicznościowych wiązanek pogrzebowych. Takie same wydatki Spółka ponosi w sytuacji śmierci byłego pracownika Spółki oraz najbliższej rodziny pracownika bądź byłego pracownika.

Wymienione wydatki finansowane są z bieżących środków obrotowych firmy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy ww. wydatki podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT...
 2. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Spółka ma prawo odliczyć VAT z faktur dokumentujących zakup kwiatów dla pracowników odchodzących na emeryturę bądź wiązanek pogrzebowych dla zmarłych pracowników, byłych pracowników oraz najbliższej rodziny pracownika bądź byłego pracownika...

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, wręczenie bukietu kwiatów pracownikowi odchodzącemu na emeryturę nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Według art. 7 ustawy o VAT, przez nieodpłatną dostawę towarów rozumie się przekazanie nieodpłatne przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników... O ile w tym przypadku dochodzi do przekazania bukietu kwiatów pracownikowi, to o tyle Wnioskodawca nie ma do czynienia z realizowaniem osobistych potrzeb pracownika. Celem przekazania pracownikowi kwiatów jest ich wynagrodzenie za pracę świadczoną na rzecz zakładu pracy oraz motywacja do jeszcze bardziej rzetelnego wykonywania tej pracy w przyszłości przez innych pracowników, dlatego też przekazywanie kwiatów następuje na cele związane z działalnością Spółki.

Wnioskodawca uważa również, że złożenie wiązanek pogrzebowych w związku z udziałem w uroczystościach pogrzebowych także nie daje podstaw, aby twierdzić, że i w tym przypadku ma miejsce dostawa towarów w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Brak jest przekazania bądź zużycia na cele osobiste ww. osób. Również z uwagi na brak beneficjenta Wnioskodawca uważa, że czynność ta nie może być uznana za dostawę towarów w rozumieniu ustawy o VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 2.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zakup kwiatów dla pracowników odchodzących na emeryturę, jak i zakup wiązanek pogrzebowych dla zmarłych pracowników, byłych pracowników oraz najbliższej rodziny pracownika bądź byłego pracownika należy traktować, jako czynność pośrednio związaną z działalnością opodatkowaną. Wynika to z tego, że wydatek ten poniesiony jest w celu zwiększenia efektywności pracy i poprawy atmosfery w pracy, wynika on z norm wprowadzonych zwyczajów przez Spółkę, a więc służy przedsiębiorstwu i prowadzonej działalności gospodarczej. Zdaniem Wnioskodawcy, nie zachodzi ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego, o którym mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:
 • prawidłowe w zakresie podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT wydatków ponoszonych w związku z zakupem kwiatów dla osób odchodzących na emeryturę oraz wiązanek pogrzebowych dla zmarłych pracowników i ich najbliższej rodziny,
 • nieprawidłowe w zakresie odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących ww. wydatki.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również – zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy – przekazanie nieodpłatne przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Powyższego przepisu nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazywanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika – art. 7 ust. 3 ustawy.

Analiza powołanego art. 7 ust. 2 ustawy wskazuje wyraźnie, że ustawodawca rozróżnia czynność przekazania od czynności zużycia towarów. Zatem, opodatkowaniu podlega, zgodnie z pkt 1, przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste ściśle wymienionych osób, a na mocy pkt 2 tego przepisu, wszelkie inne darowizny. Skutkiem tak sformułowanych norm prawnych jest przyjęcie, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w trybie art. 7 ust. 2 ustawy, podlega wszelkie przekazanie towarów, natomiast zużycie – tylko na rzecz podmiotów wymienionych w pkt 1 tego przepisu.

Nie podlegają zatem opodatkowaniu nieodpłatne czynności zużycia towarów na cele związane z prowadzoną działalności w przypadku, gdy beneficjentem jest np. kontrahent przedsiębiorcy (potencjalny kontrahent) – osoba trzecia, niebędąca pracownikiem, udziałowcem ani inną osobą wymienioną w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy, a także zużycie towarów na cele własne prowadzonej działalności gospodarczej.

Zwrócić przy tym należy uwagę, że przepisy ustawy nie definiują pojęcia „potrzeb osobistych”. W myśl Słownika języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., strona internetowa – www.sjp.pwn.pl) uznać należy, że potrzebami „osobistymi” są takie potrzeby, które „odnoszą się do danej osoby” i które są jej potrzebami „prywatnymi”, tj. potrzebami niezwiązanymi z prowadzoną przez tą osobę działalnością gospodarczą, statusem pracownika czy pełnioną funkcją.

Zatem można przyjąć, że potrzebami osobistymi są te, których realizacja nie jest związana ze stosunkiem pracy, a zatem potrzeby osobiste to te, których zaspokojenie wynika z dobrej woli pracodawcy. Natomiast potrzeby pracownicze to te, których spełnienie nie wynika z autonomii woli stron ale do zaspokajania, których pracodawca jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa, np.: przepisów Kodeksu pracy, przepisów innych ustaw regulujących prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, postanowień zbiorowych układów pracy, postanowień porozumień zbiorowych, przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy itp.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zajmuje się produkcją wielobarwnych opakowań z kartonu i tektury. W związku z prowadzoną działalnością ponosi wydatki na zakup kwiatów dla pracowników przechodzących na emeryturę oraz wiązanek pogrzebowych w związku ze śmiercią pracowników i byłych pracowników Spółki oraz najbliższej rodziny pracownika bądź byłego pracownika.

Uwzględniając powyższe w kontekście opisanego stanu faktycznego stwierdzić należy, że nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT przekazanie kwiatów dla osób odchodzących na emeryturę oraz wiązanek pogrzebowych dla zmarłych pracowników i ich najbliższej rodziny w przypadku, gdy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od tych zakupów, bowiem zakupy tych towarów nie będą miały związku z wykonywaną działalnością Spółki.

Podsumowując, wydatki dotyczące zakupu kwiatów dla pracowników przechodzących na emeryturę oraz wiązanek pogrzebowych dla zmarłych pracowników, byłych pracowników oraz najbliższej rodziny pracownika nie podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy.

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i ust. 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani, jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Zatem, stosownie do cyt. art. 86 ust. 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostają spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wobec powyższego, przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możność wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar (usługa) ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas, po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych, odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Wystarczającym zatem jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towaru lub usługi, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej oraz planowanej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej. Ta warunkowość realizacji określonego w art. 86 ust. 1 ustawy prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony powoduje, że nieziszczenie się warunku pozytywnego, jakim jest wykorzystanie towaru lub usługi do realizacji czynności opodatkowanej podatnika, np. gdy okaże się, że zmieniono przeznaczenie towaru (usługi) i został on ostatecznie wykorzystany do czynności zwolnionych od VAT lub niepodlegających VAT – spowoduje konieczność weryfikacji uprzedniego odliczenia podatku naliczonego.

Biorąc pod uwagę, że prawo do odliczenia powinno być realizowane natychmiast po powstaniu podatku naliczonego, decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Przy czym związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się więc z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa – mają pośredni związek z działalnością gospodarczą a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. Najczęściej do wydatków mających pośredni wpływ na wykonywanie czynności opodatkowanych zalicza się koszty reprezentacji i reklamy, wydatki związane z udziałem w targach, konferencjach, koszty doradztwa podatkowego itp.

Biorąc pod uwagę opis sprawy stwierdzić należy, że z uwagi na fakt, że nabywanie kwiatów dla pracowników przechodzących na emeryturę, a także wiązanek pogrzebowych dla zmarłych pracowników, byłych pracowników oraz najbliższej rodziny pracownika bądź byłego pracownika, nie będzie miało związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych, Spółka nie będzie miała możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem tych towarów.

Zatem Wnioskodawca nie może dokonać odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup kwiatów dla pracowników przechodzących na emeryturę, a także wiązanek pogrzebowych dla zmarłych pracowników, byłych pracowników oraz najbliższej rodziny pracownika bądź byłego pracownika, ze względu na fakt, że poniesione wydatki nie będą służyć Spółce do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Tut. Organ informuje, że wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych został załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.