ILPB3/4510-1-179/15-2/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy wydatki ponoszone w związku z zakupem kwiatów dla osób odchodzących na emeryturę oraz wiązanek pogrzebowych dla zmarłych pracowników, byłych pracowników oraz najbliższej rodziny pracownika bądź byłego pracownika można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki akcyjnej przedstawione we wniosku z 17 kwietnia 2015 r. (data wpływu 22 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka zajmuje się produkcją wielobarwnych opakowań z kartonu i tektury.

I. Spółka ponosi wydatki na zakup kwiatów dla pracowników przechodzących na emeryturę. Kwiaty wręczane są w dowód uznania, wdzięczności i podziękowania za całą dotychczasową współpracę w momencie, gdy pracownicy są jeszcze w stosunku pracy (przed przejściem na emeryturę).

II. W związku ze śmiercią pracowników Spółka ponosi również wydatki na zakup okolicznościowych wiązanek pogrzebowych. Takie same wydatki Spółka ponosi w sytuacji śmierci byłego pracownika Spółki oraz najbliższej rodziny pracownika bądź byłego pracownika.

Wymienione wydatki finansowane są z bieżących środków obrotowych firmy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Czy wydatki ponoszone w związku z zakupem kwiatów dla osób odchodzących na emeryturę oraz wiązanek pogrzebowych dla zmarłych pracowników, byłych pracowników oraz najbliższej rodziny pracownika bądź byłego pracownika można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki związane z zakupem kwiatów dla pracowników odchodzących na emeryturę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jako mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i uzyskanymi przychodami. Podejmowane działania Spółki są wyrazem szacunku wobec pracowników, ich wkładu pracy i zaangażowania wykazanego podczas wykonywania pracowniczych obowiązków. Zdaniem Spółki, taka praktyka stanowi instrument motywujący pracowników. Ugruntowuje poczucie przynależności do firmy, co w konsekwencji może mieć wpływ na osiągane przez nią przychody. Spółka uważa, że poniesione w tym celu wydatki spełniają przesłanki pozwalające na ich uznanie za koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zakup kwiatów dla pracowników odchodzących na emeryturę nie mieści się również w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów, zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wydatki na zakup wiązanek okolicznościowych w związku z przejściem pracownika na emeryturę ponoszone są ze środków obrotowych firmy. Spółka uważa, że nie noszą znamion reprezentacji. Nie są to bowiem działania okazałe, wystawne czy wytworne, a jedynie stanowiące element powszechnie obowiązujących reguł zwyczajowego zachowania.

Zdaniem Spółki, również wydatki na zakup wiązanek pogrzebowych dla zmarłych pracowników, byłych pracowników oraz najbliższej rodziny pracownika bądź byłego pracownika mogą zostać ujęte jako koszty uzyskania przychodów. Sama praktyka upamiętniania zmarłych jest jednym z kanonów polskiej kultury i powszechnie przyjętą normą zwyczajową. W przypadku śmierci pracownika bądź byłego pracownika, pracodawca, kierując się zasadami współżycia społecznego, w dowód uznania powinien upamiętnić ten fakt, np. poprzez złożenie wieńca na grobie zmarłego. Spółka uważa, że takie zachowanie jest wyrazem szacunku dla pracownika, podziękowaniem za pracę i włożony wkład w firmę. Wzmacnia też więzi wśród załogi, a tym samym pośrednio wpływa na poziom osiąganych przychodów. Zakup wiązanek pogrzebowych nie mieści się również w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów, zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ww. wydatki ponoszone są również ze środków obrotowych firmy. Również w ich przypadku Spółka uważa, że nie noszą znamion reprezentacji. Nie są to bowiem działania okazałe, wystawne czy wytworne, a jedynie realizują podstawowe kanony kultury i zasady współżycia społecznego.

A zatem Spółka uważa, iż wydatki na zakup kwiatów dla pracowników odchodzących na emeryturę, jak i zakup wiązanek pogrzebowych dla zmarłych pracowników, byłych pracowników oraz najbliższej rodziny pracownika bądź byłego pracownika, spełniają łącznie wszystkie niezbędne warunki do zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. Zaliczyć je można do kosztów pośrednich Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto informuje się, że w zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.