ILPB3/423-505/11-3/JG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
1. Czy, w opisanym stanie faktycznym /zdarzeniu przyszłym, wydatki na organizację spotkań o charakterze szkoleniowo – integracyjnym oraz integracyjnym, w którym uczestniczą wyłącznie pracownicy Spółki, stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy w przypadku, gdy w spotkaniach szkoleniowo – integracyjnych czy integracyjnych, w których uczestniczą pracownicy Spółki, obecny jest dodatkowo element rozrywkowy w postaci np. występu artystycznego oraz gier i zabaw urozmaicających program spotkania i wpływających na wytworzenie atmosfery sprzyjającej szkoleniu i integracji, wydatki Spółki stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2011 r. (data wpływu 24 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na organizację spotkań o charakterze szkoleniowo – integracyjnym oraz integracyjnym, w których uczestniczą pracownicy Spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na:

 • organizację spotkań o charakterze szkoleniowo – integracyjnym oraz integracyjnym, w których uczestniczą pracownicy Spółki,
 • organizację spotkań o charakterze szkoleniowo – integracyjnym oraz integracyjnym, w których uczestniczą pracownicy Spółki, a obecny jest dodatkowo element rozrywkowy w postaci występu artystycznego oraz gier i zabaw urozmaicających program spotkania.
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”), w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ponosi wydatki na organizację spotkań o charakterze szkoleniowo – integracyjnym lub integracyjnym dla swoich pracowników.

Zasadniczym celem przedmiotowych spotkań jest podnoszenie kwalifikacji pracowników Spółki, przekazanie im wiedzy o Spółce, a także zwiększenie poziomu integracji i motywacji pracowników oraz zwiększenie efektywności pracy zespołów, a przez to wzrost przychodów osiąganych przez Spółkę.

W zależności od aktualnych potrzeb Spółki, część organizowanych spotkań zawiera elementy szkoleniowe lub informacyjne, a część ma charakter wyłącznie integracyjny, mający na celu przede wszystkim lepsze poznanie i zintegrowanie pracowników, a także zmotywowanie ich do dalszej pracy oraz podtrzymanie poczucia zadowolenia z pracy w Spółce. Organizowane spotkania są elementem strategii skutecznego zarządzania personelem i Spółka analizuje wpływ organizowanych spotkań zarówno z punktu widzenia zdobytej przez uczestników wiedzy, jak i z punktu widzenia poprawy zadowolenia z pracy w Spółce oraz zwiększenia efektywności pracy.

Oprócz elementów szkoleniowych, program organizowanych spotkań zawiera bardzo często prezentację strategii firmy lub nowych produktów, wymianę doświadczeń między pracownikami, omówienie spraw organizacyjnych, promowanie określonych wzorców zachowań oraz motywowanie pracowników. Dodatkowo, w czasie przedmiotowych spotkań często odbywają się konkursy oraz gry zespołowe mające na celu zwiększenie efektywności pracy zespołowej.

W części spotkań integracyjnych może być dodatkowo obecny pewien element rozrywkowy w postaci np. programu artystycznego, urozmaicający program spotkania i mający na celu wytworzenie pozytywnej atmosfery sprzyjającej szkoleniu, czy integracji pracowników.

Spotkania są organizowane przez samych pracowników Spółki (w takim przypadku, Spółka ponosi konkretne wydatki związane z organizacją spotkania) lub - w większości przypadków - Spółka zleca podmiotowi trzeciemu organizację danego spotkania i ponosi całościowe koszty jego organizacji, na podstawie faktury wystawionej przez organizatora.

W związku z organizowanymi spotkaniami, Spółka ponosi wydatki, których przedmiotem są przykładowo: wynajem pomieszczeń, zakup usług gastronomicznych (wyżywienie, catering), noclegi, przejazdy, ubezpieczenie, koszty przygotowania materiałów szkoleniowych, koszty organizacji konkursów i zajęć przewidzianych programem, ewentualne koszty występu artystów, czy koszty usług firm organizujących tego rodzaju programy.

Wydatki na organizację spotkań o charakterze szkoleniowo – integracyjnym lub integracyjnym pokrywane są ze środków obrotowych Spółki i nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, wydatki na organizację spotkań o charakterze szkoleniowo – integracyjnym oraz integracyjnym, w którym uczestniczą wyłącznie pracownicy Spółki, stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy w przypadku, gdy w spotkaniach szkoleniowo – integracyjnych czy integracyjnych, w których uczestniczą pracownicy Spółki, obecny jest dodatkowo element rozrywkowy w postaci np. występu artystycznego oraz gier i zabaw urozmaicających program spotkania i wpływających na wytworzenie atmosfery sprzyjającej szkoleniu i integracji, wydatki Spółki stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie pierwsze w zakresie zdarzenia przyszłego.

Wniosek Spółki dotyczący:

 • pytania pierwszego w zakresie stanu faktycznego został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną w dniu 23 stycznia 2012 r. nr ILPB3/423-505/11-2/JG,
 • pytania drugiego w zakresie stanu faktycznego został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną w dniu 23 stycznia 2012 r. nr ILPB3/423-505/11-4/JG,
 • pytania drugiego w zakresie zdarzenia przyszłego został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną w dniu 23 stycznia 2012 r. nr ILPB3/423-505/11-5/JG.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

W związku z tym, zdaniem Spółki, decydującym czynnikiem pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów jest poniesienie go w celu osiągnięcia przychodu, lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu. Zaliczeniu do kosztów podatkowych podlegają jedynie te wydatki, które spełniają powyższy warunek i jednocześnie nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zawierającym katalog wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów.

W analizowanym zdarzeniu przyszłym, Spółka organizuje spotkania szkoleniowo – integracyjne oraz integracyjne, aby osiągnąć odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracowników, zwiększyć poziom integracji pracowników oraz zwiększyć ich motywację do pracy. W ocenie Spółki, istnieje przyczynowo - skutkowy związek między kosztem organizacji takich spotkań a korzyścią w postaci otrzymanego w zamian bardziej zgranego i lepiej zmotywowanego, a przez to efektywniejszego personelu. Zdaniem Spółki, ponoszenie wydatków na organizację zarówno szkoleń, jak i spotkań integracyjnych, stanowi inwestycję Spółki w rozwój zasobów ludzkich i prowadzi do uzyskania spodziewanego efektu w postaci wzrostu efektywności pracy pracowników, a w konsekwencji wzrostu przychodów Spółki.

Ponadto, w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zawierającym tzw. katalog kosztów, których nie można uznać za koszty uzyskania przychodów, ustawodawca nie wymienił wydatków ponoszonych przez Spółkę na szkolenie, motywację i integrację pracowników. W związku z powyższym, jedynym elementem warunkującym możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przedmiotowych wydatków jest istnienie związku przyczynowo - skutkowego polegającego na tym, że ponoszone koszty mają lub mogą mieć wpływ na możliwość powstania przychodu (w tym zachowania albo zabezpieczenia jego źródła). Przy czym, jak wynika z ustalonej linii orzecznictwa, ustawodawca nie wymaga od podatnika, by poniesione przez niego wydatki, które mają być kosztem podatkowym, dało się od razu bezwarunkowo powiązać z osiąganym przychodem.

Istotne jest założenie podatnika, oparte na racjonalnych przesłankach, że taki wydatek może przynieść spodziewany rezultat. Stanowisko takie zostało potwierdzone w licznych znanych Spółce pismach władz skarbowych, m.in.:

 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 04 maja 2011 r. sygn. IBPBI/2/423-479/11/BG, w której wskazano, iż: „Kosztami podatkowymi są między innymi tzw. wydatki ponoszone na rzecz pracowników podatnika w przypadku, gdy wydatki te spełniają wskazane wyżej, określone w art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kryteria. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Obejmują one również wydatki ponoszone na rzecz pracowników w postaci organizacji dla nich spotkań integracyjnych. Są one bowiem związane z prowadzoną przez podatnika działalnością, mają na celu poprawę atmosfery pracy, zintegrowanie pracowników z pracodawcą, co w konsekwencji, wpłynie na zwiększenie efektywności ich pracy”;
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 08 czerwca 2011 r. sygn. ILPB3/423-262/10-6/AP, w której wskazano, iż: „Zorganizowanie dla pracowników spotkań wigilijnych prowadzi do wytworzenia dobrej atmosfery w miejscu pracy oraz sprzyja osiągnięciu wewnętrznej integracji zespołów pracowników, a także poprawy ich relacji względem Spółki. Efektem tego jest wysoki poziom organizacji pracy oraz efektywność pracowników Spółki, które przekładają się na uzyskiwane przez Nią przychody. W świetle powyższego, wydatki poniesione przez Spółkę w związku z organizacją imprezy wigilijnej dla pracowników, pokrywane ze środków obrotowych Spółki, mogą stanowić w całości koszty uzyskania przychodów, pod warunkiem ich właściwego udokumentowania oraz, stosownie do omawianego art. 15 ww. ustawy, racjonalności dla osiągnięcia przychodu”;
 • jak również w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 maja 2011 r. sygn. IPPB5/423-375/11-2/RS, interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 02 grudnia 2010 r. sygn. IPPB5/423-721/10-2/JC, sygn. IPPB5/423-458/10-4/JC, interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 listopada 2010 r. sygn. IPPB5/423-557/10-2/PS, interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 07 października 2010 r., interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 lipca 2008 r. sygn. ILPB3/423-236/08-4/MM oraz w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 października 2008 r. sygn. IPPB3/423-1218/08-4/MW.

Spółka zwraca dodatkowo uwagę, że w art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyłączone zostały z kosztów uzyskania przychodów wydatki na działalność socjalną, o której mowa w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych („ZFŚS”). Jednocześnie, na podstawie ustawy o ZFŚS, działalność socjalna oznacza m.in. „usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form krajowego wypoczynku, działalności kulturalno - oświatowej, sportowo – rekreacyjnej” i dotyczy przyznawania świadczeń według kryterium socjalnego, tj. uzależniającego ich przyznawanie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. Spółka podkreśla, że biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe, przywołany przepis nie będzie miał zastosowania, ponieważ przedmiotowe spotkania szkoleniowo - integracyjne oraz integracyjne nie mają charakteru socjalnego, lecz organizowane są ze względu na interes ekonomiczny pracodawcy i wiążą się z prowadzoną przez pracodawcę działalnością gospodarczą. Spółka zwraca również uwagę, że stanowisko, zgodnie z którym wydatki na spotkania integracyjne dla pracowników nie stanowią wydatków na działalność socjalną znalazło potwierdzenie m.in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 lutego 2007 r. sygn. akt III SA/Wa 4283/06.

Podsumowując, mając na uwadze, że:

 • przedmiotowe spotkania mają na celu zwiększenie poziomu wiedzy, efektywności pracy lub motywacji pracowników Spółki, a w efekcie mają prowadzić do zwiększenia przychodów Spółki oraz że
 • wydatki poniesione na organizację przedmiotowych spotkań nie zostały wskazane w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako wyłączone z kosztów uzyskania przychodów,

zdaniem Spółki, wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z organizacją dla pracowników spotkań szkoleniowo - integracyjnych oraz integracyjnych można uznać w całości za koszty uzyskania przychodów Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Innymi słowy oznacza to, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Podatnik, zaliczając dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów, winien wykazać jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz to, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub że wydatek ten jest związany z konkretnym przedsięwzięciem gospodarczym.

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca organizuje spotkania szkoleniowo – integracyjne oraz integracyjne dla pracowników Spółki. W związku z tym, ponosi wydatki na: wynajem pomieszczeń, zakup usług gastronomicznych (wyżywienie, catering), noclegi, przejazdy, ubezpieczenie, koszty przygotowania materiałów szkoleniowych, koszty organizacji konkursów i zajęć przewidzianych programem, ewentualne koszty występu artystów, czy koszty usług firm organizujących tego rodzaju programy. Przedmiotowe wydatki pokrywane są ze środków obrotowych Spółki i nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

W tym miejscu należy wskazać, że tzw. koszty pracownicze stanowią – co do zasady – koszty podatkowe. Koszty pracownicze obejmują przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników, ale mogą obejmować również inne wydatki ponoszone na rzecz pracowników, np. dotyczące organizacji pracowniczych spotkań szkoleniowo – integracyjnych, imprez integracyjnych, spotkań okolicznościowych czy informacyjnych. Wydatki te związane są bowiem z prowadzoną przez podatnika działalnością oraz mają na celu poprawę atmosfery pracy i zintegrowanie pracowników z pracodawcą, co w konsekwencji wpłynie na zwiększenie efektywności ich pracy.

Zaznaczyć jednakże należy, iż nie każdy wydatek (świadczenie) na rzecz pracownika, może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy. Pracodawca może bowiem zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko te wydatki na rzecz pracowników, które pozostają w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i z uzyskiwanymi przez niego przychodami, a jednocześnie wydatki te nie mogą znajdować się w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w szczególności należy mieć na uwadze wyłączenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 28 oraz art. 16 ust. 1 pkt 45 ww. ustawy).

W każdej sytuacji trzeba więc sprawdzić jaki jest cel organizowanego spotkania. W przypadku, jeżeli wydatki poniesione zostały na zorganizowanie spotkania integracyjnego mającego na celu poprawę komunikacji wewnętrznej i motywacji do pracy poprzez zintegrowanie pracowników z firmą, budowanie zespołu, poprawy atmosfery pracy oraz ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji między pracownikami i w efekcie poprawę efektywności pracy, a przez to zwiększenie przychodów osiąganych przez podatnika, to wówczas spełniają warunki, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i mogą zostać zakwalifikowane do kosztów podatkowych.

Jeśli jednak spotkanie nie służy takiemu celowi, a przebywanie pracowników ze sobą czy konsumpcja są celem samym w sobie, to w takim przypadku nie można uznać, iż wydatki poniesione na organizację takiej imprezy mają związek z przychodem, wobec czego nie stanowią one kosztu uzyskania przychodów. Należy więc mieć na uwadze, iż spotkania nie mogą mieć jedynie charakteru konsumpcyjnego czy rozrywkowego, a wydatki nie powinny wykraczać poza główny cel spotkania, jakim jest integracja bądź szkolenie i nie powinny mieć charakteru reprezentacji.

Jak wynika z przedstawionych przez Wnioskodawcę okoliczności, Spółka organizuje spotkania szkoleniowo – integracyjne oraz integracyjne, aby osiągnąć odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracowników, zwiększyć poziom integracji pracowników oraz zwiększyć ich motywację do pracy. Spółka wskazała, że istnieje przyczynowo - skutkowy związek między kosztem organizacji takich spotkań a korzyścią w postaci otrzymanego w zamian bardziej zgranego i lepiej zmotywowanego, a przez to efektywniejszego personelu. Ponoszenie wydatków na organizację zarówno szkoleń, jak i spotkań integracyjnych stanowi inwestycję Spółki w rozwój zasobów ludzkich i prowadzi do uzyskania spodziewanego efektu w postaci wzrostu efektywności pracy pracowników, a w konsekwencji wzrostu przychodów Spółki.

Reasumując, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz powołanych uregulowań prawnych, wydatki na organizację spotkań o charakterze szkoleniowo – integracyjnym oraz integracyjnym, w którym uczestniczą pracownicy Spółki, sfinansowane ze środków obrotowych Spółki, stanowią koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie należy wskazać, iż wykazanie związku poniesionych kosztów z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiąganych przychodów (zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów), obciąża Podatnika.

Jak bowiem stanowi art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Z tak udokumentowanych wydatków winno też wynikać, że mają one związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i bezpośrednio lub pośrednio wpływają na wielkość osiąganych przez podatnika przychodów.

Ponadto, tut. Organ pragnie nadmienić, że pełna weryfikacja prawidłowości zaliczenia poszczególnych wydatków Wnioskodawcy do kosztów uzyskania przychodów może być dokonana jedynie w toku postępowania podatkowego lub kontrolnego, będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Dokonując bowiem interpretacji indywidualnej organ podatkowy działający z upoważnienia Ministra Finansów przedstawia jedynie swój pogląd dotyczący wykładni treści analizowanych przepisów i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego (którego elementy przyjmuje jako podstawę rozstrzygnięcia bez weryfikacji).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych oraz orzeczenia sądu, stwierdzić należy, iż są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.