ILPB3/423-504/11-5/KS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z przygotowaniem oraz realizacją akcji społecznych skierowanych do pracowników Spółki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2011 r. (data wpływu 24 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z przygotowaniem oraz realizacją akcji społecznych skierowanych do pracowników Spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów:

 • wydatków związanych z przygotowaniem oraz realizacją akcji społecznych skierowanych do obecnych i potencjalnych klientów Spółki,
 • wydatków związanych z przygotowaniem oraz realizacją akcji społecznych skierowanych do pracowników Spółki.
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca (dalej: Spółka) organizuje różnego rodzaju akcje o charakterze społecznym (dalej: akcje społeczne). Skierowane są one zarówno do obecnych czy potencjalnych klientów Wnioskodawcy (przy czym pojęciem tym Spółka obejmuje nie tylko bezpośrednich kontrahentów Spółki, ale także - przede wszystkim - konsumentów wyrobów / towarów Spółki), jak i do pracowników Spółki.

Do przykładowych akcji skierowanych do konsumentów należą np.:

 • Alkohol (...)” – była to wspólna akcja Wnioskodawcy, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Związku Pracodawców Przemysłu P. Celem kampanii było zmniejszenie rozmiarów zjawiska sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Jej adresatami byli głównie dorośli Polacy, jako świadkowie zakupu alkoholu przez nieletnich i sprzedawcy;
 • Pozory (...)” – wspólnie z członkami Związku Pracodawców Przemysłu P. w Polsce Zainteresowany prowadzi działania edukacyjne dla sprzedawców, by nie sprzedawali alkoholu osobom nieletnim pod hasłem „Pozory (...)”. Motywem przewodnim kampanii jest hasło „Reaguj, (...)”. Ważne jest zwrócenie uwagi na fakt, że alkohol jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich;
 • Sprawdź (...)” – to nowatorski program edukacyjny, dzięki któremu można telefon komórkowy wykorzystać jako podręczny alkomat i o każdej porze sprawdzić ilość promili w organizmie oraz poznać orientacyjny czas kiedy można bezpiecznie prowadzić samochód. Celem programu jest ograniczenie liczby pijanych kierowców na polskich drogach poprzez umożliwienie przeprowadzenia kontroli trzeźwości oraz podniesienie świadomości konsumentów na temat oddziaływania alkoholu na organizm;
 • Warto (...)” – akcja stworzona z myślą o osobach najbardziej potrzebujących, żyjących poza nawiasem społeczeństwa lub tych zagrożonych marginalizacją. Głównym elementem programu był konkurs dla organizacji pożytku publicznego na projekty związane ze wspieraniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, składający się z konkursu grantowego oraz działalności edukacyjno-informacyjnej. Pośrednim celem było stworzenie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce poprzez włączenie w działania społeczności lokalnych;
 • Wprowadzenie oznaczeń odpowiedzialnościowych na opakowaniach oraz na materiałach promocyjnych np. „W (...)”, czy „Nigdy (...)” – akcja społeczna mająca na celu zmniejszenie negatywnych skutków związanych z nieodpowiedzialnym piciem alkoholu.

Do przykładowych akcji skierowanych do pracowników zaliczyć można np.:

 • E” – akcja skierowana do pracowników Spółki, zachęcająca do pracy na rzecz instytucji pozarządowych;
 • Z” – akcja o charakterze edukacji ekologicznej skierowana do pracowników Wnioskodawcy.

Organizacja akcji społecznych skierowanych do klientów jest jednym z elementów strategii budowania pozytywnego wizerunku Spółki i stanowi uzupełnianie tradycyjnych działań promocyjnych, realizowanych przez Spółkę (takich jak promocja w mediach, czy sponsoring).

Akcje społeczne skierowane do pracowników stanowią z kolei element strategii Spółki w zakresie nowoczesnego zarządzania personelem i mają na celu zwiększenie satysfakcji pracowników z pracy w Spółce, a przez to wzrost lojalności pracowników oraz ich motywacji do pracy.

Organizacja akcji społecznych jest także odpowiedzią Spółki na najnowsze trendy społeczno - gospodarcze oraz rosnące oczekiwania klientów oraz pracowników wobec przedsiębiorców, szczególnie w obszarze tzw. odpowiedzialności społecznej biznesu. Spółka zauważa także rosnącą popularność tej formy budowania pozytywnego wizerunku wśród innych przedsiębiorców, w tym u swoich konkurentów. Podejmowanie działań mających na celu budowę Jej wizerunku, jako odpowiedzialnego społecznie producenta i pracodawcy, ma więc istotne znaczenie dla długookresowego sukcesu komercyjnego Spółki.

Spółka realizuje akcje społeczne w oparciu o narzędzia wykorzystywane także przy innych działaniach promocyjnych, takie jak np. kampanie medialne, organizację wydarzeń, konkursy, a także najnowsze rozwiązania techniczne.

W związku z realizacją akcji społecznych skierowanych do klientów lub pracowników, Spółka ponosi m.in. koszty:

 • tworzenia znaku/logo itp. danej akcji;
 • opracowania i druku materiałów informacyjnych/promocyjnych (np. broszur), a także artykułów/spotów radiowych czy telewizyjnych w mediach;
 • stworzenia odpowiednich aplikacji komputerowych, jeśli w ramach danej akcji społecznej wykorzystane są nowoczesne technologie;
 • utworzenia i utrzymania stron internetowych;
 • stworzenia regulaminu danej akcji społecznej;
 • nagród (jeśli dana akcja społeczna ma charakter konkursu);
 • organizacji wydarzeń związanych z daną akcją społeczną;
 • innych wydatków związanych z realizacją akcji społecznych.
W związku z powyższym zadano następujące pytania dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych.
 1. Czy koszty związane z przygotowaniem oraz realizacją akcji społecznych skierowanych do obecnych i potencjalnych klientów Spółki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki...
 2. Czy koszty związane z przygotowaniem oraz realizacją akcji społecznych skierowanych do pracowników Spółki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskanie przychodów Spółki...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie drugie w zakresie zdarzenia przyszłego.

Wniosek Spółki dotyczący:

 • pytania pierwszego w zakresie stanu faktycznego został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną w dniu 23 stycznia 2012 r. nr ILPB3/423-504/11-2/KS,
 • pytania pierwszego w zakresie zdarzenia przyszłego został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną w dniu 23 stycznia 2012 r. nr ILPB3/423-504/11-3/KS,
 • pytania drugiego w zakresie stanu faktycznego został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną w dniu 23 stycznia 2012 r. nr ILPB3/423-504/11-4/KS.

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty związane z przygotowaniem oraz realizacją akcji społecznych skierowanych do pracowników Spółki mogą zastać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

W analizowanym zdarzeniu przyszłym, Spółka realizuje różnego rodzaju akcje społeczne skierowane do pracowników w odpowiedzi na najnowsze trendy w zarządzaniu personelem oraz oczekiwania pracowników. Tego typu akcje są obecnie standardem w nowoczesnym zarządzaniu personelem na świecie i stają się coraz bardziej powszechnym narzędziem motywowania pracowników oraz przyciągania i utrzymania najzdolniejszych talentów także w Polsce.

Realizacja akcji społecznych skierowanych do pracowników umożliwia Spółce:

 1. utrwalenie wśród pracowników wizerunku Spółki jako podmiotu odpowiedzialnego społecznie, który podejmuje działania mające na celu rozwiązywanie ważnych problemów społecznych oraz nowoczesnego przedsiębiorcy oraz pracodawcy, co przekłada się na zwiększenie wśród pracowników poczucia satysfakcji z faktu, że pracują dla Spółki i wzrostu ich lojalności;
 2. stworzenie pracownikom możliwości samorealizacji i rozwoju poza typowym środowiskiem pracy, co przyczynia się do zwiększenia ich motywacji (poczucie, że pracodawca dba o ich wszechstronny rozwój) oraz rozwinięcia konkretnych kompetencji (w tym zdolności interpersonalnych) przydatnych podczas wykonywania pracy;
 3. zwiększenie integracji pracowników poprzez wspólne uczestnictwo w projektach o charakterze ekologicznym, społecznym itp.;
 4. uniknięcie ewentualnego zagrożenia utraty najzdolniejszych pracowników na rzecz innych przedsiębiorstw oferujących pracownikom możliwości uczestnictwa w tego typu akcjach;
 5. zachęcenie zdolnych absolwentów do pracy w Spółce poprzez zaoferowanie im warunków pracy na najwyższym światowym poziomie.

Zdaniem Spółki, ponoszenie wydatków na organizacje akcji społecznych skierowanych do pracowników stanowi inwestycję Spółki w rozwój zasobów ludzkim i prowadzi do uzyskania spodziewanego efektu w postaci wzrostu satysfakcji z pracy, rozwoju kompetencji, zwiększenia motywacji oraz integracji pracowników, a w konsekwencji - wzrostu przychodów Spółki.

Ponadto, w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zawierającym tzw. katalog kosztów, których nie można uznać za koszty uzyskania przychodów, ustawodawca nie wymienił wydatków ponoszonych przez Spółkę na działania mające na celu motywację, rozwój oraz integrację pracowników.

W związku z powyższym, jedynym elementem warunkującym możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na akcje społeczne skierowane do pracowników jest istnienie związku przyczynowo – skutkowego polegającego na tym, że ponoszone koszty mają lub mogą mieć wpływ na możliwość powstania przychodu (w tym zachowania albo zabezpieczenia jego źródła). Przy czym, jak wynika z ustalonej linii orzecznictwa, ustawodawca nie wymaga od podatnika, by poniesione przez niego wydatki, które mają być kosztem podatkowym, dało się od razu bezwarunkowo powiązać z osiąganym przychodem. Istotne jest założenie podatnika, oparte na racjonalnych przesłankach, że taki wydatek może przynieść spodziewany rezultat. Stanowisko takie zostało potwierdzone w licznych znanych Spółce pismach władz skarbowych, m.in. w interpretacji Dyrektora izby Skarbowej w Poznaniu z 23 lipca 2008 r. sygn. ILPB3/423-236/08-4/MM oraz w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 października 2008 r. sygn. IPPB3/423-1218/08-4/MW.

Podsumowując, mając na uwadze, że:

 • akcje społeczne skierowane do pracowników mają na celu zwiększyć poziom satysfakcji, lojalności i motywacji pracowników oraz umożliwić im dostęp do nowych obszarów rozwoju kompetencji, co w efekcie ma prowadzić do zwiększenia przychodów Spółki oraz że
 • wydatki poniesione na organizację akcji społecznych skierowanych do pracowników nie zostały wskazane w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako wyłączone z kosztów uzyskania przychodów,

zdaniem Wnioskodawcy, wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z organizacją akcji społecznych skierowanych do pracowników można uznać w całości za koszty uzyskania przychodów Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Innymi słowy oznacza to, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Podatnik, zaliczając dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów, winien wykazać jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz to, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub że wydatek ten jest związany z konkretnym przedsięwzięciem gospodarczym.

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca organizuje różnego rodzaje akcje o charakterze społecznym, które skierowane są do pracowników Spółki. Organizacja takich akcji jest elementem strategii Spółki w zakresie nowoczesnego zarządzania personelem i ma na celu zwiększenie satysfakcji pracowników z pracy w Spółce, a przez to wzrost lojalności pracowników oraz ich motywacji do pracy.

W związku z realizacją akcji społecznych do pracowników, Wnioskodawca ponosi m.in. wydatki:

 • tworzenia znaku/logo itp. danej akcji;
 • opracowania i druku materiałów informacyjnych/promocyjnych (np. broszur), a także artykułów/spotów radiowych czy telewizyjnych w mediach;
 • stworzenia odpowiednich aplikacji komputerowych, jeśli w ramach danej akcji społecznej wykorzystane są nowoczesne technologie;
 • utworzenia i utrzymania stron internetowych;
 • stworzenia regulaminu danej akcji społecznej;
 • nagród (jeśli dana akcja społeczna ma charakter konkursu);
 • organizacji wydarzeń związanych z daną akcją społeczną;
 • innych wydatków związanych z realizacją akcji społecznych.

W tym miejscu należy wskazać, że tzw. koszty pracownicze stanowią – co do zasady – koszty podatkowe. Koszty pracownicze obejmują przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników, ale mogą obejmować również inne wydatki ponoszone na rzecz pracowników, np. dotyczące organizacji pracowniczych spotkań szkoleniowo – integracyjnych, imprez integracyjnych, spotkań okolicznościowych czy informacyjnych. Wydatki takie związane są bowiem z prowadzoną przez podatnika działalnością i w konsekwencji wpływają na zwiększenie efektywności pracy pracowników, a co za tym idzie uzyskania przychodu.

Zaznaczyć jednakże należy, iż nie każdy wydatek (świadczenie) na rzecz pracownika, może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy. Pracodawca może bowiem zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko te wydatki na rzecz pracowników, które pozostają w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i z uzyskiwanymi przez niego przychodami, a jednocześnie wydatki te nie mogą znajdować się w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z treści wniosku wynika, iż ponoszenie przez Wnioskodawcę wydatków na organizację akcji społecznych skierowanych do pracowników stanowi inwestycję Spółki w rozwój zasobów ludzkim i prowadzi do uzyskania spodziewanego efektu w postaci wzrostu satysfakcji z pracy, rozwoju kompetencji, zwiększenia motywacji oraz integracji pracowników, a w konsekwencji - wzrostu przychodów Spółki.

Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, iż wykazanie związku poniesionych kosztów z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiąganych przychodów (zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów), obciąża Podatnika.

Jak stanowi art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Z tak udokumentowanych wydatków winno też wynikać, że mają one związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i bezpośrednio lub pośrednio wpływają na wielkość osiąganych przez podatnika przychodów.

Ponadto, tut. Organ pragnie nadmienić, że pełna weryfikacja prawidłowości zaliczenia poszczególnych wydatków Wnioskodawcy do kosztów uzyskania przychodów może być dokonana jedynie w toku postępowania podatkowego lub kontrolnego, będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Dokonując bowiem interpretacji indywidualnej organ podatkowy działający z upoważnienia Ministra Finansów przedstawia jedynie swój pogląd dotyczący wykładni treści analizowanych przepisów i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego (którego elementy przyjmuje jako podstawę rozstrzygnięcia bez weryfikacji).

W świetle powyższego, wydatki związane z przygotowaniem oraz realizacją akcji społecznych skierowanych do pracowników Spółki – co do zasady – stanowią koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednakże zastrzec należy, że to na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wykazania w sposób wiarygodny, iż zamiar poniesionych wydatków był obiektywnie związany z osiągnięciem przychodu lub zachowaniem albo zabezpieczeniem jego źródła.

Jednocześnie tut. Organ wskazuje, iż w treści złożonego wniosku, Wnioskodawca błędnie powołał „ art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”, podczas gdy powinno być art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Organ uznał powołaną przez Wnioskodawcę podstawę prawną za oczywistą pomyłkę, pozostającą bez wpływu na ocenę istoty Jego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, iż są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Ponadto nadmienia się, iż w zakresie stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego dotyczącego podatku od towarów i usług zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.