ILPB2/4511-1-333/15-2/WS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
ILPB2/4511-1-333/15-2/WSinterpretacja indywidualna
 1. pracownik
 2. płatnik
 3. regulamin
 4. zadośćuczynienie
 5. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest z spółką komandytowo-akcyjną z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka). Wnioskodawca jest pracodawcą w rozumieniu ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 - tekst jednolity ze zm.), dalej: Kodeks pracy. W związku z dokonywaniem wypłat wynagrodzeń oraz innych wypłat pieniężnych na rzecz pracowników Wnioskodawca, zgodnie z art. 31 updof jest obowiązany jako płatnik do obliczania i pobierania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej: pdof).

Planowana jest zmiana inwestora w Spółce. Nowy inwestor (dalej: Inwestor), może podjąć decyzję o zmianie struktury zatrudnienia w Spółce, z którą może się wiązać konieczność zwolnienia części pracowników.

Wnioskodawca zamierza wprowadzić regulamin dotyczący rozwiązywania umów z pracownikami z przyczyn niedotyczących pracowników (dalej: Regulamin), zgodnie z którym pracownikowi będzie wypłacane zadośćuczynienie z tego tytułu (dalej: Zadośćuczynienie).

Regulamin zostanie zawarty na podstawie postanowień ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r., poz. 192 - tekst jednolity) oraz Kodeksu pracy.

Wypłacone Zadośćuczynienie będzie miało na celu zrekompensowanie pracownikowi negatywne konsekwencje wynikające z ewentualnej decyzji nowego inwestora o rozwiązaniu umowy o pracę. W Regulaminie zostaną określone zasady kiedy w przypadku rozwiązywania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika powstanie obowiązek wypłaty Zadośćuczynienia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy Wnioskodawca, jako płatnik, będzie zobowiązany do obliczenia i pobrania zaliczek na pdof z tytułu wypłaconego pracownikowi Zadośćuczynienia...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie on obowiązany do obliczenia i pobrania zaliczek na pdof z tytułu wypłaconego zwolnionemu pracownikowi Zadośćuczynienia.

Zgodnie z art. 31 updof, osoby prawne są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od nich przychody ze stosunku pracy.

W myśl zaś art. 12 ust. 1 updof, za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Stosownie jednak do art. 21 ust. 1 pkt 3 updof, wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 Kodeksu pracy, z wyjątkiem:

 1. określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 2. odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 3. odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,
 4. odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
 5. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 6. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust 1, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c,
 7. odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe.

Wnioskodawca zwraca uwagę, że Zadośćuczynienie zostanie wypłacone pracownikom na podstawie Regulaminu, który zostanie wprowadzony przez Wnioskodawcę stosownie do postanowień ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz Kodeksu pracy. Co więcej, wysokość Zadośćuczynienia zostanie określona bezpośrednio w Regulaminie.

Zdaniem Wnioskodawcy, spełnione zostaną zatem przesłanki do zastosowania zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 updof. Przepis ten wskazuje bowiem, że wolne od podatku dochodowego są m.in. otrzymane zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z regulaminów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy Kodeks pracy.

Zgodnie zaś z art. 9 § 1 Kodeksu pracy, ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Co więcej, wypłata zadośćuczynienia wynikającego z wprowadzonego przez pracodawcę regulaminu, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn niezależnych od pracownika, nie została zawarta w wyjątkach wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 3 updof.

Stanowisko potwierdzające zwolnienie z opodatkowania pdof zadośćuczynienia przyznanego pracownikom na podstawie postanowień układów zbiorowych pracy, innych porozumień zbiorowych oraz regulaminów lub statutów zostało również potwierdzone w interpretacjach indywidualnych m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora IS w Katowicach z 30 grudnia 2014 r., sygn. IBPBII/1/415-881/14/BD.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie obowiązany do obliczenia i pobrania zaliczek na pdof z tytułu wypłaconego na rzecz pracownika Zadośćuczynienia, ponieważ będzie ono korzystało ze zwolnienia z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 updof.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.