ILPB1/4511-1-617/15-2/TW | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z wystawieniem informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT-4R.
ILPB1/4511-1-617/15-2/TWinterpretacja indywidualna
  1. pracownik
  2. przejęcie
  3. zaliczka
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Informacje dla podatników
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Termin i sposób przekazywania zaliczek

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2015 r. (data wpływu 7 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z wystawieniem informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT-4R – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z wystawieniem informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT-4R oraz w zakresie obowiązku korekt informacji PIT-11 przez Spółkę A.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 30 marca 2013 r. Wnioskodawca przejął, na podst. art. 23 z indeksem 1 Kodeksu pracy, od innej spółki z o.o. (dalej jako: Spółka A), zorganizowaną część przedsiębiorstwa wraz z jej pracownikami. Pierwotnie Wnioskodawca w 2014 r. wystawił deklaracje PIT-11 oraz PIT-4R za całość przychodów pracowników osiągniętych w 2013 r., w tym za te powstałe gdy pracodawcą była Spółka A, jak i za okres po przejęciu do końca 2013 r. Jednocześnie Spółka A równocześnie wystawiła deklaracje PIT-11 za okres styczeń – marzec 2013 r. (tj. do przejęcia przez Wnioskodawcę). Powyższe spowodowało, że część przychodów przejętych pracowników zostało zdublowanych w informacjach PIT-11 i deklaracji PIT-4R.

Aby zatem uniknąć dalszych wątpliwości Wnioskodawca wystawił ponownie deklaracje PIT-11 za przychody osiągnięte przez pracowników jedynie za okres pracy u Wnioskodawcy (za okres od przejęcia w marcu 2013 do końca 2013 r.) wraz z informacją, że było to spowodowane przejęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa na podst. art. 23 z indeksem 1 KP (gdyż zgodnie z pierwotnymi ustaleniami Wnioskodawcy i Spółki A, każdy z podmiotów miał wystawić PIT-11 za okresy kiedy byli oni pracodawcami). Przedmiotowe formularze nie zostały jednak złożone w trybie korekty w związku z czym urzędy skarbowe zwracały się, do poszczególnych pracowników Wnioskodawcy, w kwestii złożenia wyjaśnień dotyczących rozbieżności w przychodach osiągniętych a zadeklarowanych przez płatników w 2013 r.

Wnioskodawca skorygował także PIT-4R wysyłając jednocześnie do Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu informację, iż powodem sporządzenia korekty było przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na podst. art. 23 z indeksem 1 KP. W skorygowanej deklaracji PIT-4R Wnioskodawca uwzględnił tylko przychody i należne zaliczki przejętych pracowników od Spółki A za okres od dnia przejęcia w marcu 2013 r. do końca 2013 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w wezwaniu z dnia 18 września 2014 r. wskazał, że przejęcie pracowników powoduje obowiązek wykazania zapłaconych zaliczek za cały 2013 r. przez Wnioskodawcę. W wyniku powyższego Wnioskodawca ponownie przygotował informacje PIT-11, jednakże nie zostały one jeszcze wysłane, poza przypadkami gdzie pracownicy mają wszczęte postępowanie przez Urzędy Skarbowe.

W związku z zaistniałym stanem faktycznym w wyniku powyższego w chwili obecnej istnieją podwójne informacje PIT-11 i deklaracje PIT-4R ze zdublowanymi przychodami tj. te wystawione przez Spółkę A (za okres od początku 2013 r. do dnia przejęcia) oraz przez Wnioskodawcę za cały 2013 r.

Spółka A odmówiła korekty PIT-11 i PIT-4R.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca był zobowiązany do wystawienia informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT-4R obejmujących całość przychodów uzyskanych przez przejętych pracowników w 2013 r., tj. tych zarówno uzyskanych u Spółki A przed przejęciem oraz u Wnioskodawcy po przejęciu w rozumieniu art. 23 z indeksem 1 Kodeksu pracy, a tym samym Spółka A powinna skorygować wystawione przez siebie deklaracje PIT-11 za okres styczeń – marzec 2013 r....

Przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia jest odpowiedź na pytanie w części dotyczącej obowiązków płatnika związanych z wystawieniem informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT-4R. Natomiast odpowiedź na pytanie w części dotyczącej obowiązku korekt informacji PIT-11 przez Spółkę A, została udzielona w dniu 6 sierpnia 2015 r. postanowieniem o odmowie wszczęcia postepowania nr ILPB1/4511-1-617/15-3/TW.

Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek wystawienia informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT-4R obejmuje przychody pracowników osiągnięte za cały 2013 r. pomimo faktu, iż Wnioskodawca status płatnika w stosunku do przejętych pracowników uzyskał w ciągu roku podatkowego.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczania i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Jak wynika z treści art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej zakładami pracy, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

W myśl art. 38 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik właściwego urzędu skarbowego.

Reasumując, w związku z nabyciem przez Spółkę części przedsiębiorstwa a wraz z nim pracowników, Wnioskodawca będzie zobowiązany sporządzić imienne informacje PIT-11, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Stosownie do treści art. 39 ust. 2 powołanej ustawy, jeżeli obowiązek poboru przez płatników, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy na pisemny wniosek podatnika, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, są obowiązani do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, lub urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, imiennej informacji, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

W myśl art. 42 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru.

Zgodnie z treścią art. 231 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5.

Artykuł ten przyjmuje konstrukcję automatycznego wejścia w stosunek pracy po stronie jednego zakładu pracy w miejsce drugiego, czyli wprowadza swoistą sukcesję uniwersalną w płaszczyźnie stosunków pracy. Opiera się ona przy tym na założeniu, że stosunek pracy w ogóle nie zostaje rozwiązany mimo przekształceń podmiotowych (po stronie zakładu). Z powyższego wynika, iż obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązek sporządzenia stosownych informacji i obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek dochodowy, nie ustają lecz przechodzą na nowego płatnika, który przejmując pracowników przejmuje także obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane. W związku z tym cytowany powyżej przepis art. 39 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma zastosowanie.

Powyższe okoliczności powodują, iż przejmujący pracowników pracodawca winien kontynuować obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od dokonanych wypłat wynagrodzeń według zasad określonych w art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ma on również obowiązek sporządzenia i przekazania informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 oraz deklaracji PIT-4R obejmujące dane za cały rok podatkowy, tj. zarówno za okres zatrudnienia w przejętym zakładzie pracy, jak i u obecnego pracodawcy.

Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie. W związku z tym, że w przedstawionym stanie faktycznym doszło do przejścia zakładu pracy, co spowodowało, że Wnioskodawca wszedł z mocy prawa w istniejące stosunki pracy i w związku z powyższym przejął on obowiązki z zakresu poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. Doszło zatem do sukcesji. Takie stanowisko zajmują również organy skarbowe (interpretacja indywidualna z dnia 19 grudnia 2007 r. ws. IBPB2/415-188/07/OS) – „aktualny pracodawca powinien sporządzić deklaracje PIT-4R, obejmującą przychody z całego roku podatkowego. Wobec tego dotychczasowi pracodawcy nie mają obowiązku wystawiania cząstkowych informacji PIT-4R i PIT-11 i przesyłania ich do właściwego urzędu skarbowego, oraz nie dokonują rocznego obliczenia podatku na druku PIT-40. Wszystkie te obowiązki obciążają aktualnego pracodawcę”, podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 21 czerwca 2011 r. (ILPB1/415-471/11-2/AMN) – „... po zakończeniu roku podatkowego przejmujący pracodawca, o ile nie dokonuje rocznego obliczenia podatku, winien przekazać podatnikowi oraz odpowiednim urzędom skarbowym informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 oraz deklaracje PIT-4R obejmujące dane za cały rok podatkowy, tj. zarówno za okres zatrudnienia w przejętym zakładzie pracy, jak i u obecnego pracodawcy.

Reasumując, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę części przedsiębiorstwa wraz z nim pracowników, Wnioskodawca będzie zobowiązany sporządzić imienne informacje PIT-11, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i deklaracje roczne PIT-4R, o której mowa w art. 38 ust. 1a oraz art. 42 ust. 1a ww. ustawy”.

Tak jak wspomniano już na wstępie, zdaniem Wnioskodawcy obowiązek wystawienia deklaracji PIT-11 oraz PIT-4R obejmuje przychody pracowników osiągnięte za cały 2013 r. pomimo faktu, iż Wnioskodawca status płatnika uzyskał w ciągu roku podatkowego. Powyższego nie mogą zmienić jakiekolwiek ustalenia pomiędzy Wnioskodawcą w Spółką A.

Spółka A powinna natomiast skorygować wystawione przez siebie deklaracje PIT-11 za w okres styczeń – marzec 2013 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Jak wynika z treści art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

W myśl art. 38 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

Z kolei ust. 1a tego artykułu stanowi, że w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego wzoru (PIT-4R).

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Ze złożonego wniosku wynika, m.in. że w dniu 30 marca 2013 r. Wnioskodawca przejął, na podstawie art. 231 Kodeksu pracy, od innej spółki z o.o., zorganizowaną część przedsiębiorstwa wraz z jej pracownikami.

Przepis art. 231 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) stanowi, że w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5.

Artykuł ten przyjmuje konstrukcję automatycznego wejścia w stosunek pracy po stronie jednego zakładu pracy w miejsce drugiego, czyli wprowadza swoistą sukcesję uniwersalną w płaszczyźnie stosunków pracy. Opiera się ona przy tym na założeniu, że stosunek pracy w ogóle nie zostaje rozwiązany mimo przekształceń podmiotowych.

Z powyższego wynika, że obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązek sporządzenia stosownych informacji i deklaracji, nie ustają lecz przechodzą na nowego płatnika, który przejmując pracowników przejmuje także obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane. Powyższe okoliczności powodują, iż przejmujący pracowników pracodawca winien kontynuować obowiązki płatnika nałożone m.in. przepisami art. 31, art. 38 i art. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, po zakończeniu roku podatkowego przejmujący pracodawca, winien przekazać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R obejmującą dane za cały rok podatkowy oraz winien przekazać podatnikowi oraz odpowiednim urzędom skarbowym informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 obejmujące dane za cały rok podatkowy.

Reasumując, stwierdzić należy, że w związku z przejęciem na podstawie art. 231 Kodeksu pracy, od innej spółki z o.o., zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz z jej pracownikami, Spółka jest obowiązana sporządzić imienne informacje, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również do sporządzenia deklaracji rocznych, o których mowa w art. 38 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za cały rok podatkowy (2013).

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązków płatnika związanych z wystawieniem informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT-4R należało zatem uznać za prawidłowe.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.